Úpravna vod

Úpravna vod Káraný, jeden ze tří zdrojů pitné vody pro Prahu
Mapa kde můžete pít kohoutkovou vodu

Úpravny vody slouží k výrobě pitné vody ze surové vody odebrané z vodního zdroje. Surová voda je nejčastěji povrchová voda nebo podzemní voda. Úprava vody je proces, při němž se mění fyzikální, chemické a mikrobiologické vlastnosti vody. Čím kvalitnější je voda surová, tím je jednodušší technologie úpravy. Úprava podzemní vody je zpravidla jednodušší než úprava povrchové vody. V úpravně vody je zpracována voda surová tak, aby produktem byla voda pitná, která splňuje všechny požadavky stanovené legislativou. V úpravně vody proto probíhají pravidelné laboratorní testy surové vody a upravené pitné vody. Úpravna vody bývá součástí vodárny.

Úpravna vody v legislativě ČR

Úpravna vody je definována vyhláškou č. 428/2001 Sb., a to v § 1a písm. d: jako soubor objektů a zařízení s technologií pro úpravu vody. Pitnou vodu a její kontrolu definuje vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Proces úpravy

Úprava vody sestává z několika následných odstraňovacích procesů organizovaných do stupňů:

Látky se z vody odstraňují až na úroveň, kterou předepisuje vyhláška č. 252/2004 Sb. jako maximální. Pokud je obsah některé látky ve vodě menší než minimální úroveň stanovená vyhláškou č. 252/2004 Sb., musí se voda do této minimální úrovně látkou obohatit.

Úpravna vody pro domácí použití

Úpravny vod existují také pouze pro domácí použití, nebo pro zásobování menších obcí. Takovéto úpravny vod bývají malé a mobilní a představují tak řešní pro oblasti se sníženou kvalitou, případně kompetně bez dostupnosti pitné vody.

Reference


Literatura

  • Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
  • Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

Externí odkazy

Související články

Média použitá na této stránce

Úpravna vod Káraný.jpg
Autor: Che
(Please credit as "Petr Novák, Wikipedia" in case you use this outside WMF projects.), Licence: CC BY-SA 3.0
Pohled na úpravnu vod v Káraném. Vlevo administrativní budova, vpravo komín a další součástí ÚV. Komín byl používán až do roku 1936, kdy došlo k náhradě parních pístových čerpadel za odstředivá elektrická. Objekt úpravny vod v Káraném je dílem architekta Čeňka Gregora a byl realizován v letech 1908-1914.

Zdroje:

  • Křivánek, Oldřich a Kněžek, Miroslav. 2001. Zdroje pitné vody v Káraném. Principy získávání vody v oblasti káranské vodárny. Pražské vodovody a kanalizace a.s.
Safe drink tap water map.png
Autor: Jirka.h23, Licence: CC BY-SA 4.0
Where you can drink tap water around the world. (source,source 2)