Ústřední orgán státní správy

Ústřední orgán státní správy (nebo také ústřední správní úřad) je složka státní moci, která vykonává správu na věcně vymezeném úseku fungování společnosti. Jde o správní úřad, který stojí na vrcholu správní hierarchie a jemuž není nadřízen žádný jiný úřad, ale zpravidla vláda. Příkladem ústředního orgánu státní správy je ministerstvo.

Obecné soudy ve své rozhodovací praxi dovodily, že postavení ústředního orgánu státní správy nepřísluší automaticky každému úřadu, který jinému správnímu úřadu nepodléhá, ale toto postavení mu musí být přiznáno tzv. kompetenčním zákonem, příp. jiným zvláštním zákonem, jímž se ústřední orgány státní správy zřizují a jímž se vymezuje jejich působnost a vzájemné vztahy.[1] Ústavní soud však proti tomuto formálnímu pojetí za ústřední orgány státní správy chápe všechny orgány, které splňují následující materiální kritéria:

 • věnují se především státní správě,
 • mají celostátní působnost a
 • nejsou podřízeny jinému ústřednímu orgánu státní správy.[2]

Ústřední orgány státní správy v České republice

Současný kompetenční zákon v České republice rozlišuje ústřední orgány státní správy podle toho, zda v jejich čele je člen vlády či nikoliv.[3] Všechny ústřední orgány státní správy sídlí v Praze, s výjimkou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí a Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, které sídlí v Brně, a Energetického regulačního úřadu se sídlem v Jihlavě.

Ministerstva

Související informace naleznete také v článku Ministerstvo.

Následující tabulka obsahuje ústřední orgány státní správy, v jejichž čele stojí člen české vlády.

Kód rozpočtové

kapitoly

MinisterstvoMinistřiÚdaje

za rok

Počet
zaměstnanců

v organizačních
složkách[4]

Průměrný

plat v
organizačních
složkách/Kč

Počet
zaměstnanců

v příspěvkových
organizacích[5]

Průměrný

plat v
příspěvkových
organizacích/Kč

Reference
306Ministerstvo zahraničních věcíSeznam200720632545811822557[6] (str. 76)
307Ministerstvo obranySeznam20073739824810101318895[6] (str. 90)
312Ministerstvo financíSeznam2007255132591400[6] (str. 130)
313Ministerstvo práce a sociálních věcíSeznam2007185732238918316515[6] (str. 146)
314Ministerstvo vnitraSeznam20077139529293132418656[6] (str. 160)
315Ministerstvo životního prostředíSeznam2007194125321198523331[6] (str. 175)
317Ministerstvo pro místní rozvojSeznam20075653201416027374[6] (str. 189)
322Ministerstvo průmyslu a obchoduSeznam200716323038352228385[7] (str. 12)
327Ministerstvo dopravySeznam2007924298229421485[7] (str. 28)
329Ministerstvo zemědělstvíSeznam200766932363831423139[7] (str. 56)
333Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovySeznam200711812765321920919871[7] (str. 74)
334Ministerstvo kulturySeznam200725631561663918694[7] (str. 90)
335Ministerstvo zdravotnictvíSeznam2007370825648303521341[7] (str. 105)
336Ministerstvo spravedlnostiSeznam200723197252987414253[7] (str. 120)

Další ústřední orgány státní správy

Následující tabulka obsahuje ústřední orgány státní správy, v jejichž čele nestojí člen vlády České republiky. Předsedu Českého statistického úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Energetického regulačního úřadu jmenuje a odvolává na návrh vlády prezident republiky. Předsedu Úřadu pro ochranu osobních údajů jmenuje a odvolává prezident republiky na návrh Senátu. Předsedu Národní sportovní agentury jmenuje a odvolává vláda na návrh předsedy vlády. Předsedy ostatních úřadů jmenuje a odvolává vláda České republiky.

Kód rozpočtové

kapitoly

NázevPočet
zaměstnanců
(2007)[4]
Počet
zaměstnanců
(2015)[8]
304Úřad vlády České republiky(*)454555
308Národní bezpečnostní úřad288303
328Český telekomunikační úřad463612
343Úřad pro ochranu osobních údajů100
344Úřad průmyslového vlastnictví241214
345Český statistický úřad17641339
346Český úřad zeměměřický a katastrální54305062
348Český báňský úřad211187
349Energetický regulační úřad95239
353Úřad pro ochranu hospodářské soutěže120235
362Národní sportovní agentura
371Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
372Rada pro rozhlasové a televizní vysílání42
373Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře
374Správa státních hmotných rezerv420338
375Státní úřad pro jadernou bezpečnost294207
378Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

(*) Úřad vlády České republiky sice je uveden ve výčtu ust. § 2 zákona č. 2/1969 Sb., kompetenční zákon, není ovšem správním úřadem (dle starší terminologie orgánem státní správy). Nevykonává veřejnou správu, není proto správním úřadem, ale toliko tzv. pomocným úřadem, který technicky a organizačně zajišťuje činnost vlády České republiky.[zdroj?!]

Zrušená ministerstva a další ústřední orgány státní správy

Zásady činnosti ústředních orgánů státní správy

Ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy plní v okruhu své působnosti úkoly stanovené v zákonech a v jiných obecně závazných právních předpisech, jakož i úkoly vyplývající z členství České republiky v Evropské unii a v ostatních integračních seskupeních a mezinárodních organizacích. Při své činnosti se řídí ústavními zákony, zákony a nařízeními vlády. V okruhu své působnosti zpracovávají koncepce rozvoje a řešení stěžejních otázek, připravují návrhy zákonů a jiných právních předpisů a za svá odvětví předkládají podklady potřebné pro sestavení návrhu státního rozpočtu. Zaujímají stanovisko k návrhům, které předkládají vládě jiné ústřední orgány státní správy, pokud se týkají okruhu jejich působnosti. Činnost ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy řídí, kontroluje a sjednocuje vláda, která jako svůj poradní orgán zřizuje Legislativní radu, v jejímž čele stojí člen vlády.

Ústřední orgány státní správy na Slovensku

Na Slovensku panuje odobná právní situace jako v České republice. Ústřední orgány státní správy Slovenské republiky jsou vyjmenovány v zákoně č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. Jsou to ministerstva a tzv. ostatní ústřední orgány státní správy, teoreticky i vláda. Pojem se poprvé objevil v československém zákoně z roku 1953, běžněji byl používán od 60. let 20. století.

Ministerstva

Na Slovensku působí tato ministerstva, v jejichž čele stojí člen vlády:

Další ústřední orgány státní správy

Další ústřední orgány státní správy působící na Slovensku jsou:

Zrušené ústřední orgány státní správy

 • Úřad pro strategii rozvoje společnosti, vědy a techniky Slovenské republiky (1995 – 1999)
 • Úřad pro státní službu (2002 – 2006)

Odkazy

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Ústredný orgán štátnej správy na slovenské Wikipedii.

 1. Např. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 4. 1993, sp. zn. 6 A 98/93, zveřejněné ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod č. 40/1994 (sešit 3, str. 84), nebo usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 7. 2004, sp. zn. Komp 1/2004, publikované pod č. 339/2004 Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.
 2. Usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 11. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 52/04 Dostupné online.
 3. § 1 a 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 4. a b Státní závěrečný účet za rok 2007 Archivováno 1. 11. 2012 na Wayback Machine - G. Tabulková část[nedostupný zdroj] - strana 31 dokumentu - (Tabulka č. 10, strana 6 tabulky)
 5. Státní závěrečný účet za rok 2007 Archivováno 1. 11. 2012 na Wayback Machine - G. Tabulková část[nedostupný zdroj] - strana 32 dokumentu - (Tabulka č. 10, strana 7 tabulky)
 6. a b c d e f g Státní závěrečný účet za rok 2007 Archivováno 1. 11. 2012 na Wayback Machine - Souhrn závěrečných účtů kapitol - Sešit 1: Kapitoly 301-321[nedostupný zdroj]
 7. a b c d e f g Státní závěrečný účet za rok 2007 Archivováno 1. 11. 2012 na Wayback Machine - Souhrn závěrečných účtů kapitol - Sešit 2: Kapitoly 322-349[nedostupný zdroj]
 8. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2015, Kapitola H. Výsledky rozpočtového hospodaření kapitol. [1]

Média použitá na této stránce

Ambox globe content.svg
A globe icon in the Ambox-content style. This icon is used for important issues relating to the world and for stating the bias of worldwide information.