Česká podstatná jména

Článek česká podstatná jména pojednává o podstatných jménechčeštině.

Skloňování

Pro skloňování podstatných jmen existuje 14 vzorů. Přiřazení ke vzorům závisí na rodu a zakončení v nominativu.

U podstatných jmen, kde kmen končí skupinou souhlásek, je vkládáno pohyblivé e mezi poslední dvě souhlásky u pádů s nulovou koncovkou:

zámek (N sg, A sg), zámku (G sg, D sg, V sg, L sg), zámkem (I sg) atd. - vzor hrad
karta (N sg), …, karet (G pl) - vzor žena

Střídání (alternace) souhlásek na konci kmene je v některých pádech obvyklé, např. zámek (N sg) → zámcích (L pl), Věra (N sg) → Věře (D sg). Toto pravidlo je poměrně komplikované.

Vzory podstatných jmen

Vzorů se dá nalézt více, přičemž některé mají jak své varianty, tak podvzory. V následujícím seznamu sestaveném z několika zdrojů jsou varianty vzorů uvedeny v závorkách.

Mnohá jména i přesto kolísají při skloňování mezi více vzory (např. dveře jako růže, ale v 7. pádu dveřmi nikoli podle růžemi, ale podle kostmi).

 • Mužský rod – životný
  • pán
  • muž
  • předseda
  • soudce
 • Mužský rod – neživotný
  • hrad, (les)
  • stroj
 • Ženský rod
  • žena
  • růže (dříve nůše)
  • píseň
  • kost
 • Střední rod
  • město
  • moře
  • kuře
  • stavení

Někdy se do této kategorie řadí i vzory pro zpodstatnělá přídavná jména, které však jsou, co se koncovek týká, pouhou obdobou vzorů tvrdého a měkkého skloňování přídavných jmen, tedy mladý a jarní. Jako takové vzory pro jednotlivé rody se uvádějí např.:[1]

 • Mužský rod
  • hajný
  • výpravčí
 • Ženský rod
  • bytná
  • průvodčí
 • Střední rod
  • vstupné
  • telecí

Kromě uvedených vzorů existuje v češtině malé množství nesklonných podstatných jmen, přejatých z cizích jazyků.

Rod mužský životný

Sg.Nominativpánmužpředsedasoudce
Genitivpánamužepředsedysoudce
Dativpánovi, pánumužovi, mužipředsedovisoudci, soudcovi
Akuzativpánamužepředsedusoudce
Vokativpane!
diváku!

anděli!

muži!

milenče!

předsedo!soudce!
Lokálpánovi, pánumužovi, mužipředsedovisoudci, soudcovi
Instrumentálpánemmužempředsedousoudcem
Pl.Nominativpánové, páni

andělé

mužové, mužipředsedovésoudci, soudcové
Genitivpánůmužůpředsedůsoudců
Dativpánůmmužůmpředsedůmsoudcům
Akuzativpánymužepředsedysoudce
Vokativpánové! páni!

andělé!

mužové! muži!předsedové!soudci! soudcové!
Lokálpánech
divácích
mužíchpředsedech
kolezích
soudcích
Instrumentálpánymužipředsedysoudci

Rod mužský neživotný

Sg.Nominativhradstroj
Genitivhradu
lesa
stroje
Dativhradustroji
Akuzativhradstroj
Vokativhrade!
zámku!
stroji!
Lokálhradu, hradě
lesu, lese
stroji
Instrumentálhrademstrojem
Pl.Nominativhradystroje
Genitivhradůstrojů
Dativhradůmstrojům
Akuzativhradystroje
Vokativhrady!stroje!
Lokálhradech
zámcích
strojích
Instrumentálhradystroji

Některá slova latinského původu zakončená -us (génius, cyklus) se skloňují podle vzoru pán (životná) nebo hrad (neživotná), jako kdyby v nominativu zakončení -us nebylo: Brut'us, Bruta, Brutovi, Bruta, Brute, Brutovi, Brutem. Toto se týká pouze některých ze slov, která se v latině skloňují podle 2. deklinace (v genitivu se us mění v i). Slova, která v latině podléhají 4. deklinaci (i v genitivu jsou zakončená na us) a slova, která v češtině zdomácněla tak, že se původní latinská koncovka stala součástí českého kořene, se skloňují podobně jako původní česká slova (např. ubrus)

Rod ženský

Sg.Nominativženarůžepíseňkost
Genitivženy

gejši

růžepísněkosti
Dativženě
škole

gejše/i

růžipísnikosti
Akuzativženurůžipíseňkost
Vokativženo!
růže!písni!kosti!
Lokálženě
škole

gejše/i

růžipísnikosti
Instrumentálženourůžípísníkostí
Pl.Nominativženy

gejši

růžepísněkosti
Genitivženrůží

ulic

písníkostí
Dativženám

sójám/sójím

růžímpísnímkostem
Akuzativženy

gejši

růžepísněkosti
Vokativženy!
gejši!
růže!písně!kosti!
Lokálženách

sójách/sójích

růžíchpísníchkostech
Instrumentálženami

sójami/sójemi

růžemipísněmikostmi

Rod střední

Sg.Nominativměstomořekuřestavení
Genitivměstamořekuřetestavení
Dativměstumořikuřetistavení
Akuzativměstomořekuřestavení
Vokativměsto!
moře!kuře!stavení!
Lokálměstě

městu (jablku)

mořikuřetistavení
Instrumentálměstemmořemkuřetemstavením
Pl.Nominativměstamořekuřatastavení
Genitivměstmoří

bojišť

kuřatstavení
Dativměstůmmořímkuřatůmstavením
Akuzativměstamořekuřatastavení
Vokativměsta!moře!kuřata!stavení!
Lokálměstech

jablkách

střediscích

moříchkuřatechstaveních
Instrumentálměsty

ponči

mořikuřatystaveními

Slova latinského původu zakončená -um se skloňují podle vzoru město: muzeum, muzea, muzeu, muzeum … Některá z takových slov však zdomácněla v češtině i v podobě, že se původní latinská koncovka stala součástí českého kořene. Většinou se taková podoba považuje za nespisovnou (dopis bez datumu apod.).

Určení životnosti podstatných jmen

Určení životnosti a neživotnosti vychází z reálného světa a je relativně pravidelné – osoby (a spolu s nimi nadpřirozené bytosti) a zvířata jsou rodu životného, rostliny, předměty a abstrakta jsou neživotná.

Ke kolísání v životnosti dochází:

 • u předmětů, které personifikují osobu nebo zvíře - sněhulák je pouze životný, zatímco strašák, panák nebo beránek (mrak) kolísají,
 • u organismů, u nichž jazyková norma váhá, zda je považovat za živé („zvířata“) nebo neživé – bacily, mikroby.

Především v knižním stylu se užívá zživotňující koncovka –ové (Dni plynuly, ale dnové plynuli).

Životnost se kromě shody uplatňuje také k odvozování přivlastňovacích přídavných jmen – ta se odvozují pouze od životných: otcův sněhulák, sněhulákův hrnec, ale nikoli hrncovo ucho, pouze ucho hrnce.[2]

Určení rodu podstatných jmen

Oproti určení životnosti je rozdělení do rodů mnohem komplikovanější a neexistují spolehlivá pravidla, podle nichž by bylo možné rod jednotlivých podstatných jmen určit – u celé řady z nich si rodovou příslušnost musíme pamatovat. Přesto existují některé pomůcky pro určení rodu:[2]

 • osoby podle povolání, zařazení apod. dodržují svůj rod: učitel – učitelka, letuška – stevard. Přechod mezi rody se provádí přechylováním.
 • samci zvířat mají rod mužský, samice ženský, mláďata střední.
 • rod jmen lze částečně rozlišit podle koncovky – např. zpodstatnělá slovesa končící na –í jsou rodu středního: lpění, svítání; většina jmen končících na –a je rodu ženského (s výjimkou jmen osob - mužů: předseda, bača)

Reference

 1. ŠMILAUER, Vladimír. Nauka o českém jazyku. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972. 333 s. 
 2. a b ČERMÁK, František. Lexikon a sémantika. Praha: NLN, 2010. S. 166. 

Literatura

 • KARLÍK, P.; NEKULA, M.; RUSÍNOVÁ, Z. (eds.). Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1995. ISBN 80-7106-134-4. 
 • ŠAUR, Vladimír. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Praha: Ottovo nakladatelství, 2004. ISBN 80-7181-133-5. 

Související články