Španělské impérium

Španělské impérium
Imperio Español
Imperium Hispanicum
14921975
Vlajka státu
vlajka
Státní znak
znak
Hymna: Marcha Real
Motto: Plus ultra
geografie
Mapa
Rozloha španělské koloniální říše na svém vrcholu
Mapa2
Proměnlivý rozsah španělské koloniální říše
rozloha:
19 215 000 km² (1790)
31 500 000 km² (15801640)
934 000 km² (18211898)
obyvatelstvo
počet obyvatel:
27 400 000 (1790)
31 000 000 (15801640)
španělština (úřední, královský, vládní), latina (úřední, královský, náboženský), místní a domorodé
římskokatolické (státní), různá světová a domorodá náboženství
státní útvar
státní útvary a území
předcházející:
Kastilská korunaKastilská koruna
Aragonská korunaAragonská koruna
Granadský emirátGranadský emirát
Navarrské královstvíNavarrské království
Burgundské NizozemíBurgundské Nizozemí
Utrechtské knížecí biskupstvíUtrechtské knížecí biskupství
Aztécká říšeAztécká říše
Mayská civilizaceMayská civilizace
Incká říšeIncká říše
TondoTondo
Manilské královstvíManilské království
Kaboloanské královstvíKaboloanské království
Ma-iMa-i
Dapitanské královstvíDapitanské království
království Sugbukrálovství Sugbu
Butuanské královstvíButuanské království
Sultanát MaguindanaoSultanát Maguindanao
Sultanát SuluSultanát Sulu
Francouzská LouisianaFrancouzská Louisiana
následující:
Španělské království (1975–1982)Španělské království (1975–1982)
Neapolské královstvíNeapolské království
Milánské vévodstvíMilánské vévodství
Sicilské královstvíSicilské království
Rakouské NizozemíRakouské Nizozemí
Spojené provincie nizozemskéSpojené provincie nizozemské
Velká KolumbieVelká Kolumbie
Sjednocené provincie La PlatySjednocené provincie La Platy
Chilská republikaChilská republika
Protektorát PeruProtektorát Peru
Filipínská první republikaFilipínská první republika
Rovníková GuineaRovníková Guinea
Francouzská LouisianaFrancouzská Louisiana
Teritorium FloridaTeritorium Florida
vojenská vláda USA na Kuběvojenská vláda USA na Kubě
Puerto RicoPuerto Rico
První Mexické císařstvíPrvní Mexické císařství
Zamboangská republikaZamboangská republika
vojenská vláda USA na Filipináchvojenská vláda USA na Filipinách

Španělské impérium neboli Španělská říše (španělsky Imperio Español, latinsky Imperium Hispanicum) bylo jednou z nejstarších a nejrozsáhlejších koloniálních říší v historii. Španělsko se v průběhu 15. a 16. století stalo průkopníkem v zámořských objevech, na nově objevených územích poté velice často zakládalo vlastní kolonie. Rozsáhlá území v Jižní Americe byla však získána na úkor tamějších kultur: španělští conquistadoři zničili mimo jiné rozvinutou aztéckou a inckou civilizaci. Španělsko dále vybudovalo rozsáhlou obchodní síť, nejčilejší obchodní ruch probíhal mezi Evropou a americkými koloniemi, obchod s Asií zabezpečovaly španělské přístavy na Filipínách.

V průběhu 16. století se Španělsko stalo přední globální supervelmocí. Díky přílivu zlata a stříbra ze svých amerických kolonií si mohlo dovolit vydržovat silnou armádu a námořnictvo, díky nimž dominovalo světovým mořím i evropským a americkým bojištím. V této době zažívá nebývalý rozkvět i španělská kultura, 16. a 17. století se proto označuje za španělský zlatý věk (špan. Siglo de Oro, doslovný překlad století zlata).

Od poloviny 17. století však španělské impérium začalo ztrácet na síle. Ve Středomoří bylo Španělsko konfrontováno s Osmanskou říší, na evropském kontinentě mu rostl významný soupeř – Francie, v zámoří muselo Španělsko čelit konkurenci Portugalců a později i Britů a Nizozemců. Také pirátství sponzorované britskou, francouzskou a nizozemskou vládou, příliš velká rozloha španělských kolonií, zvyšující se míra korupce a ekonomická stagnace měly za následek úpadek španělského impéria.

Španělsko definitivně ztratilo status supervelmoci po válkách o dědictví španělské, kdy přišlo o Nizozemí, Sicílii a zbývající území na Apeninském poloostrově. Dokázalo si však uchovat většinu ze svého obrovského koloniálního území, a to až do začátku 19. století, kdy jihoamerické státy využily napoleonských válek v Evropě pro vyhlášení nezávislosti. Španělsku se podařilo uchovat si významná území v Karibiku (Kuba, Portoriko), v Asii (Filipíny) a v Oceánii až do španělsko-americké války v roce 1898, po které bylo Španělsko nuceno postoupit Spojeným státům většinu těchto území. Ze španělské koloniální říše zbývají v současnosti pod španělskou korunou jen Kanárské ostrovy, Ceuta, Melilla a další malá území na marockém pobřeží.

Odkazem španělské koloniální říše je zejména rozšíření španělštiny jako mateřského jazyka většiny obyvatel střední a jižní Ameriky a rozšíření římskokatolické víry do území pod španělskou nadvládou. Dlouhá historie španělské kolonizace jižní a střední Ameriky dále způsobila, že většina tamějších obyvatel má evropské předky; díky přílivu evropských imigrantů a otroků z Afriky se v Latinské Americe výjimečným způsobem prolínají původní indiánské kultury s evropskými a africkými. Z Ameriky byly do Evropy také přivezeny mnohé dnes obvyklé potraviny, mj. brambory, kukuřice, paprika, rajčata, arašídy nebo tabák.

Historie

Počátky impéria (1402–1521)

Kapitulace Granady do rukou Španělů

Počátky španělské koloniální expanze sahají hluboko do 15. století, v této době Kastilie konkurovala v severní Africe Portugalsku, Jindřich III. Kastilský v roce 1402 spustil kolonizaci Kanárských ostrovů, po krvavých válkách s domorodými Guanči je Španělsko ke konci 15. století plně ovládlo. Sňatkem Katolických Veličenstev Ferdinanda II. Aragonského a Isabely Kastilské bylo vytvořeno mocné soustátí, které dalo základ pozdější zámořské expanzi.

V roce 1492 byla dobytím Granady završena několik staletí trvající reconquista Španělska od muslimských Maurů, což umožnilo Španělům soustředit se po vzoru Portugalců na dobývání zámoří. V tomto roce španělští monarchové vyslali janovského námořníka Kryštofa Kolumba, aby se pokusil najít západní cestu do východní Asie. Španělské nároky na nově objevená území v Americe byly potvrzeny papežskou bulou Inter caetera z roku 1493 a Smlouvou z Tordesillas z roku 1494, ve které si Španělé a Portugalci rozdělili sféry vlivu ve světě: Španělsku měla připadnout většina Ameriky, Portugalsku naopak Afrika a většina Asie.

První trvalé osady byly úspěšně zakládány okolo roku 1500 na ostrově Hispaniola (nachází se na něm dnešní Haiti a Dominikánská republika), který se stal základnou pro další expanzi: odtud dobyl Juan Ponce de León Portoriko a Diego Velázquez Kubu. První osadou na americkém kontinentu byla Santa María la Antigua del Darién v dnešní Panamě (založil ji v roce 1510 Vasco Núñez de Balboa). Tři roky poté tento objevitel jako první Evropan překonal po souši Panamskou šíji a spatřil Tichý oceán.

Současně s expanzí v zámoří se Španělsko účastnilo válečných střetů na evropské půdě: v italských válkách podporovalo neapolský rod proti Karlu VIII. Francouzskému a angažovalo se v bojích Francouzů s Benátčany. Právě v této době se konstituovala dlouhou dobu prakticky neporazitelná španělská armáda, velkou zásluhu na tom měl generál Gonzalo Fernández de Córdoba.

Španělský zlatý věk (1521–1643)

V 16. a 17. století Španělsko zažívalo nejen rychlý teritoriální rozmach, ale také nebývalý kulturní a politický rozkvět, toto období se označuje jako španělský zlatý věk (špan. Siglo de Oro). Karel V., císař vnuk Ferdinanda Aragonského a Izabely Kastilské, po otci z habsburského rodu, byl zároveň králem španělským, císařem římským, vévodou burgundským a arcivévodou rakouským; panoval nad rozsáhlými územími v Evropě i v zámoří a jak se tehdy začalo říkat: nad „říší, nad kterou slunce nezapadá“.

Z počátku nebyly zámořské kolonie příliš profitabilní, přestože se podařilo vybudovat rozsáhlou obchodní síť s přístavy na evropském kontinentě. K růstu bohatství výrazně přispělo až otevření stříbrných dolů: v první polovině 16. století v mexickém Guanajuatu a Zacatecas a od roku 1546 v Potosí v dnešní Bolívii. Extrémní bohatství přineslo Španělsku dobytí Incké říše, do Španělska z nově dobytých území začalo proudit ohromné množství zlata. Příliv drahých kovů ale ve Španělsku způsobil útlum investic a přispěl k velkému zvýšení inflace. Ekonomická situace byla již dříve ztížena vyhnáním Židů v roce 1492 a později vyhnáním maurských konvertitů (morisků) v roce 1609, čímž bylo Španělsko ochuzeno o mnoho obchodníků a řemeslníků. Také kvůli těmto skutečnostem se Španělsko mimo jiné stalo závislé na dovozu zboží ze zahraničí.

Dobytí indiánských říší

Incká pevnost Sacsayhuamán

Po Kolumbových dobách byla kolonizace Ameriky v rukou objevitelů-válečníků: conquistadorů. Jejich hlavní taktikou bylo využívání sporů mezi domorodými indiánskými státy k jejich úplnému ovládnutí. Španělská vítězství byla usnadněna také zavlečením evropských infekčních nemocí do těchto krajin (např. planých neštovic), proti nimž nebyli domorodí obyvatelé imunní a které jejich populace takřka zdecimovaly. Pro rozvoj kolonií však začaly chybět pracovní síly, začali se tedy dovážet otroci z afrických zemí.

Jedním z nejúspěšnějších conquistadorů byl Hernán Cortés, kterému se podařilo mezi lety 1519–1521 s relativně malou vojenskou jednotkou podmanit si s pomocí domorodých kmenů Aztéckou říši a založit na jejím území místokrálovství Nové Španělsko. Stejné důležitosti pro pozdější vývoj bylo dobytí Incké říše Franciscem Pizarrem v polovině 16. století a následné založení místokrálovství Peru.

Kolonizace severní Ameriky a Asie

První trvalou kolonií na severoamerickém kontinentu mimo území Mexika byl dnešní St. Augustine na Floridě a záhy se stal důležitým opěrným bodem v oblasti. Od poloviny 16. století byly zakládány první španělské osady na Filipínách, což umožnilo vytvoření obchodních cest propojujících východní Asii s latinskoamerickými koloniemi (nejvýznamnější byla tzv. Manilská galeona), původně muslimská Manila byla dobyta roku 1570. Filipíny spolu s okolními ostrovy (Guam, Mariany a Karolíny) zůstaly pod španělskou nadvládou až do roku 1898 jako Španělská Východní Indie.

Konflikty v Evropě

Španělsko bylo po celou dobu prakticky v neustálém konfliktu s ostatními evropskými mocnostmi, zejména s Francií a Osmanskou říší a také s protestantskými zeměmi, později sdruženými ve Šmalkaldském spolku. Španělské a benátské lodě vybojovaly v roce 1571 historické vítězství nad Osmany v bitvě u Lepanta, kterou se zastavilo rozšiřování osmanské moci ve Středomoří.

Od roku 1568 probíhaly boje Nizozemců za nezávislost na Španělsku (tzv. osmdesátiletá válka), v roce 1581 vznikla Republika spojených nizozemských provincií, kterou si již Španělé nedokázali podmanit zpět. Španělsko také začalo být konfrontováno s rodící se supervelmocí, Anglií, která se zpočátku spoléhala také na státem podporované pirátství zaměřené zejména na španělské lodě přivážející zlato z Nového světa.

Španělsko prodělalo v průběhu 16. století z mnoha příčin několik státních bankrotů (příliš vysoké válečné výdaje Rakouska či pirátství znepřátelených mocností), což se odrazilo na jeho schopnosti udržovat silnou armádu.

Poslední španělští Habsburkové (1643–1713)

Přestože třicetiletá válka skončila roku 1648 (jedním z jejích důsledků bylo, že Španělsko muselo akceptovat nezávislost Nizozemské republiky), španělsko-francouzská válka pokračovala až do roku 1659. Skončila vítězstvím Francie (Španělsko utrpělo významnou porážku v bitvě u Rocroi v roce 1643) a mimo menších územních zisků na úkor Španělska znamenala definitivní ztrátu jeho velmocenského postavení v Evropě.

Když v roce 1700 zemřel jako bezdětný poslední ze španělských Habsburků, Karel II. Španělský, rozhořela se válka o dědictví španělské, která nakonec skončila kompromisem: na trůn nastoupil Filip V. Španělský z francouzského rodu Bourbonů, ale Španělsko postoupilo mnohá evropská území Rakousku (mj. Španělské Nizozemí, Neapol a Milán), Anglii (Gibraltar a Menorcu) a Savojsku (část Milánska).

Nástup Bourbonů: reformy a obnova (1713–1808)

Filip V. Španělský, první bourbonský král na španělském trůně

Bourboni po svém příchodu začali prosazovat svou ideu centralizovaného státu, snažili se tedy omezit vliv místní aristokracie ve španělských koloniích, kterou tvořili tamější potomci evropských kolonistů. Zaměřili se také proti jezuitskému řádu, který měl ve španělské Americe velice velký vliv, z Ameriky byl tento řád vyhnán v roce 1767. Byly také zakládány nové obchodní společnosti, nejúspěšnější z nich Havana Company.

Díky reformám se podařilo španělské impérium v průběhu 18. století stabilizovat; ve druhé polovině století navíc k růstu obchodu výraznou měrou přispělo uvolnění obchodních kontrol. Přes jisté hospodářské úspěchy však efektivita zemědělství v celém impériu zaostávala za ostatními zeměmi a také průmyslová revoluce se prosazovala jen velice pomalu. Za vlády Bourbonů se Španělsko sice opět stalo relativně silným státem, pozici světové supervelmoci však již definitivně ztratilo.

Amazonie

Většina území Amazonie měla na základě Smlouvy z Tordesillas z roku 1494 připadnout Španělsku, tuto oblast navíc jako jeden z prvních Evropanů prozkoumal španělský conquistador Francisco de Orellana. Oblast byla však okupovaná portugalskými kolonisty (bandeirantes), kteří ji v průběhu 17. a 18. století začali hospodářsky využívat, zejména k získávání domorodých otroků. Pro Portugalce byla oblast daleko přístupnější než pro Španěly: mohli postupovat od ústí Amazonky proti jejímu proudu. Stav faktické portugalské kolonizace byl legalizován v roce 1750 Madridskou smlouvou.

Úpadek impéria (1808–1898)

Bitva u Trafalgaru

Pro Španělsko bylo první ztrátou velkého území postoupení Louisiany zpět Francii pod vládou Napoleona Bonaparte v roce 1800 (Španělsko ji od Francie obdrželo roku 1763, Napoleon ji posléze v roce 1803 prodal Spojeným státům americkým).

Zničení španělské flotily Brity v bitvě u Trafalgaru (v rámci Napoleonských válek) znamenalo výrazné oslabení možnosti kontrolovat rozsáhlá koloniální území. Vpád napoleonských vojsk do Španělska roku 1808 a následná španělská válka za nezávislost znamenala zánik španělského impéria v Americe: rozpoutaly se války za nezávislost španělských kolonií v Americe, jako první získala nezávislost Paraguay (1811) a Uruguay (de facto 1811, definitivní nezávislost získala roku 1825). José de San Martín byl hlavním strůjcem nezávislosti Argentiny (1816), Chile (1818) a Peru (1821), Simón Bolívar do roku 1825 osvobodil území zahrnující dnešní Venezuelu, Kolumbii, Panamu, Ekvádor a Bolívii.

Katolický kněz Miguel Hidalgo y Costilla vyhlásil roku 1810 nezávislost Mexika, která byla uznána v roce 1821. Roku 1819 Španělsko odprodalo Floridu Spojeným státům americkým. V tomto období se osamostatnily i další středoamerické státy, Španělsku z amerických kolonií zbyly pouze Kuba a Portoriko; dále pak Filipíny, Guam s přilehlými ostrovy, Španělská Sahara, části Maroka a Španělská Guinea.

Španělsko zdevastované napoleonskými válkami se jen velice těžko vzpamatovávalo a bylo politicky i regionálně fragmentováno. Tato nestabilita zbrzdila slibně nastartovaný rozvoj Španělska v 18. století. Jisté krátkodobé zlepšení celkové situace přinesla jen vláda schopného krále Alfonse XII. v 70. letech 19. století.

O zbytky kolonií přišlo Španělsko po prohrané španělsko-americké válce, ve které se sice obě země střetly zejména o kontrolu nad Kubou, v roce 1898 však Španělsko muselo Spojeným státům postoupit nejen Kubu, ale i Portoriko a část Španělské Východní Indie (Filipíny a Guam, zbytek španělské pacifické kolonie byl prodán Německu, které nově koupené území začlenilo do své kolonie Německá Nová Guinea).

Území v Africe (1898–1975)

Španělsko vlastnilo drobná území na africkém kontinentě již od 16. století, mj. Oran (1509–1708), Tripolis (1510–1551) a Ceutu (1668 – současnost). V roce 1778 získalo od Portugalska ostrov Bioko v Guinejském zálivu, Río Muni (kontinentální část dnešní Rovníkové Guineje) a práva na komerční využívání země mezi řekami Niger a Ogooué, výměnou za některá území v jižní Americe. Po španělsko-marocké válce v roce 1860 uznalo Maroko existenci španělských enkláv na marockém území na pobřeží Středozemního moře a dále mu postoupilo menší oblast Sidi Ifni na pobřeží Atlantiku (přibližně na stejné rovnoběžce jako Kanárské ostrovy).

Po Berlínské konferenci roku 1884 Španělsko dále získalo Západní Saharu. V roce 1912 vzniklo v severní části Maroka tzv. Španělské Maroko, Španělsko ale tlaku místních obyvatel čelilo jen s velkými obtížemi, úspěchy Maročanů v bojích proti nadvládě naplno odhalily špatný stav španělské armády i celé státní správy. V roce 1926 se Bioko a Río Muni spojily do jedné kolonie Španělská Guinea (od roku 1963 s názvem Rovníková Guinea).

Poté, co Francouzské Maroko získalo v roce 1956 nezávislost, svolilo Španělsko k postoupení své části k nově vytvořenému státu, oblast Sidi Ifni a Západní Saharu si však ponechalo (Maroko na ně v roce 1957 oficiálně vzneslo nárok). Po nátlaku OSN a místních obyvatel získala Rovníková Guinea v roce 1968 nezávislost. Roku 1969 vrátilo Španělsko Maroku zpět Sidi Ifni, Západní Saharu kontrolovalo do roku 1975, kdy marocká vláda zorganizovala masový protest, tzv. Zelený pochod. Právní status této oblasti zůstává do dnešní doby nevyřešen.

Dnes spadají pod Španělsko pouze malá území mimo evropský kontinent: Kanárské ostrovy, autonomní města Ceuta a Melilla a španělské severoafrické državy, na něž si činí nárok Maroko.

Území ve vlastnictví španělského impéria

Mimoevropská území

ZeměZiskZtrátaHistorie
Atlantik
Kanárské ostrovy1479objeveny ve 14. století, 1402: kastilská kolonizace a christianizace pod vedením Jeana de Béthencourt, 1479: na základě Smlouvy z Alcaçovas přiřknuty Kastilii, dnes jedno z Autonomních společenství Španělska
Amerika
místokrálovství Nové Španělsko15351821mezi lety 1519 a 1521 podrobení Aztécké říše, 1535: založení místokrálovství, postupně se rozrostlo na území zahrnující celou Střední Ameriku, Karibik, Floridu, bývalou francouzskou kolonii Louisianu, západní pobřeží dnešních USA i o území mimo Ameriku – mj. Filipíny, Mariany, Palau, Guam a krátce severní Borneo, na počátku 19. století postupný rozpad
  Španělská Florida15131763/18191513: dobyta Španělskem, 1535: začleněna do místokrálovství Nové Španělsko, po konci sedmileté války postoupena Velké Británii, 1783: opět španělská nadvláda, 1819: postoupení Spojeným státům americkým
  Jamajka150916701509: kolonizována, tehdy pod názvem Santiago, 1535: začleněna do místokrálovství Nové Španělsko, 1655: obsazena Angličany pod velením Williama Penna, 1670: postoupena Velké Británii
  Hispaniola14921697/1795vůbec první důležitá španělská država v zámoří (1494 založení osady La Isabela, 1496 Santo Domingo), v 17. století se Francouzi pevně usadili na severozápadě ostrova, 1697: západní část postoupena Francii (pod názvem Saint-Domingue, dnešní Haiti), 1795: východní část (dnešní Dominikánská republika) rovněž postoupena Francii
  Louisiana176218001762: zisk od Francie a začlenění do místokrálovství Nové Španělsko, 1800: na nátlak Napoleona opět vrácena Francii
  Kajmanské ostrovy150316661503: objeveny Kryštofem Kolumbem a zabrány pro Španělsko, 1535: začlenění do místokrálovství Nové Španělsko, 1666: dobyty Anglií, 1670: oficiální postoupení Anglii
  oblast Nootka17891794tato oblast zahrnovala pobřežní části dnešního státu Washington a jižní část provincie Britská Kolumbie, na nátlak Velké Británie se Španělsko po pěti letech vzdalo nároku na tuto oblast.
  Trinidad149818021498: pod španělskou nadvládou, 1535: začleněn do místokrálovství Nové Španělsko, 1763: okupace Velkou Británií, 1802: na základě Míru z Amiensu definitivně postoupen Velké Británii
místokrálovství Peru154218241531: začátek dobývání Peru, 1542: založení místokrálovství, 1655: okupace Pobřeží Moskytů Velkou Británií, 1717: oddělení Místokrálovství Nové Granady, 1776: oddělení místokrálovství Río de la Plata, 1824: vznik nezávislého Peru
místokrálovství Nová Granada1717
1739
1723
1810
1717: oddělení od místokrálovství Peru, mezi lety 1723 a 1739 opět součástí Peru, dnes státy Kolumbie, Venezuela, Ekvádor a Panama
místokrálovství Río de la Plata177618111776: oddělení od místokrálovství Peru, dnes státy Argentina, Bolívie, Paraguay a Uruguay
Asie
Španělská Východní Indie15651898zprvu součástí místokrálovství Nové Španělsko, 1821: samostatná kolonie, 1898: ztracena po španělsko-americké válce na úkor USA
  Filipíny15651898součástí Španělské Východní Indie, 1898: ztraceny po španělsko-americké válce na úkor USA
  Severní Borneo152117. stoletípo objevení výpravou Fernão de Magalhãese bylo toto území nárokované Španělskem, od 17. století pod brunejským sultanátem
  Mariany16671898/18991521: objeveny Fernão de Magalhãesem, 1667: obsazení Španělskem jakou součást Španělské Východní Indie, 1898: jižní část ztracena po španělsko-americké válce na úkor USA, 1899: severní část prodaná Německému císařství
  Karolíny152518991525: část z nich objevena portugalským námořníkem Diegem da Rocha, 1526: prozkoumání a zábor Alonsem de Salazar, součást Španělské Východní Indie,1686: objevení dalších ostrovů Francescem Lazeanem, 1899: prodány Německé říši a začleněny do Německé Nové Guiney
  Palau154318991543: objeveno Ruyem Lopezem de Villalobos, kolonizováno až v 19. století, součást Španělské Východní Indie, 1899: prodej Německé říši
  Guam152118981521: objeven Ferdinandem Magalhaesem, 1565: španělský zábor Miguelem Lópezem de Legazpi, součást Španělské Východní Indie, 1898: postoupení Spojeným státům americkým
Afrika
Španělská Guinea177819681778: ostrov Bioko a území Río Muni postoupeny Španělsku Portugalskem, 1926: sjednocení obou území do kolonie Španělská Guinea, 1968: nezávislost jako Rovníková Guinea
Španělská Sahara188419761860: dobytí Sidi Ifni Španělskem, 1884: zisk dnešní Západní Sahary, 1969: Sidi Ifni připadlo Maroku, 1976: obsazení kolonie Marokem a Mauritánií, dnes: anektována Marokem, mezinárodní status je stále nevyřešený
Džerba155115601551: přímá španělská správa, 1560: po námořní Bitvě u Džerby ztráta na úkor Osmanské říše
Bizerta153515741535: dobyta Karlem V., 1574: ztráta na úkor Osmanské říše
Bejaia151015551510: dobyto Španěly, 1555: ztráta na úkor Osmanské říše
Oran1509
1732
1708
1792
1505 a 1506: první pokusy o dobytí města, 1509: zisk města a ustanovení španělské správy, 1709: ztráta na úkor Osmanské říše, 1732: opětovné dobytí Španěly, od roku 1790 mírová jednání s Osmanskou říší, 1792: předání Osmanské říši
Tripolis151015231510: dobyt hrabětem Pedrem Navarrem, 1523: Karel V. ho věnoval jako léno Johanitům, kteří ho drželi do roku 1551
Tunis153515741535: Karel V. zde ustanovil španělský protektorát, 1574: definitivně pod osmanskou nadvládou
Španělské Maroko191219561912: španělský protektorát, 1956: postoupeno Maroku
  Plazas de soberanía16. stol. / 1848území dobyta v průběhu 16. stol (Islas Chafarinas v roce 1848), dnes pod správou ústřední vlády Španělska (dříve se do Plazas de soberanía počítaly i Ceuta a Melilla, dnes mají status autonomních měst), území jsou nárokovaná Marokem
  Ceuta16681668: Španělsko získalo Ceutu od Portugalska v rámci Lisabonského míru
  Melilla14971497: dobytí Melilly
  Perejil16681663: postoupeno od Portugalska, dnes nárokováno Marokem

Španělská území v Evropě

ZeměZiskZtrátaHistorie
Území pod nadvládou Aragonské koruny
Baleáry1229
1344
1276
-
mezi 1229 a 1235 dobyty Jakubem I. Aragonským, 1276: nezávislost Mallorského království s Jakubem II. Malorským jako králem, 1344: opětovné začlenění do Aragonské koruny, dnes jsou Baleáry jednou ze 17 autonomní chspolečenství Španělska
Hrabství Provence116712671167: nabytí Alfonsem II. Aragonským na základě dědického práva, 1267: připadlo Anjouovcům
Athénské vévodství131113881311: dobyto Katalánskou kompanií, 1319: spojeno s Neopatrijským vévodstvím, 1388: prodáno florentské rodině Acciajuoli
Neopatrijské vévodství131913901319: dobytí území Aragonci a spojení s Athénským vévodstvím, 1390: prodáno florentské rodině Acciajuoli
Neapolské království1442
1735
1714
1759
1422: spojení Neapole a Sicílie Alfonsem V. Aragonským, 1700-1714: válka o španělské dědictví, 1714: na základě Rastattského míru připadlo Rakousku, 1735: na základě předběžného Vídeňského míru opět spojeno se Španělskem, 1759: odtržení od Španělska (vládu převzala dynastie Bourbon-Obojí Sicílie, vedlejší větev španělských Bourbonů)
Sardinské království129717141297: věnováno Aragonské koruně papežem Bonifácem VIII., od 16. století v personální unii s nově vzniklým Španělskem, 1700-1714: válka o španělské dědictví, 1714: postoupeno Rakousku (to ho roku 1720 vyměnilo se Savojskými za Sicílii)
Sicilské království1282
1735
1714
1759
1282: po Sicilských nešporách připadla Aragonské koruně, 1700-1714: válka o španělské dědictví, 1714: na základě Rastattského míru připadlo rodu Savojských, 1720: přechází do rukou rakouských Habsburků, 1735: opět připojeno ke Španělsku, 1759: odtržení od Španělska (vládu převzala dynastie Bourbon-Obojí Sicílie, vedlejší větev španělských Bourbonů)
Korsika1325
1419
1347
1453
1297: papež Bonifác VIII. udělil králi Jakubu II. Aragonskému Korsiku jako léno, 1325: podrobení celého ostrova, 1347: zpět pod janovskou nadvládou, 1372: opět krátce pod aragonskou nadvládou, 1401: pod francouzskou nadvládou, 1410: pod janovskou nadvládou, 1419: opět pod aragonskou nadvládou, 1447: rozdělení ostrova, Aragon obdržel jižní část, 1453: připadla zpět Janovu
Malta12821525/15301282: připadla Aragonské koruně, 1525: Karel V. věnoval Maltu jako léno Johanitům, 1530: papežskou bulou Malta definitivně připadla Johanitům
Montpellier120413491204: připadl Aragonu díky sňatku Petra II. Aragonského s Marií z Montpellier, 1276: součást Mallorského království, 1349: prodána Jakubem III. Mallorským Francii
Severní Katalánsko (Carcassonne, Roussillon)113716591276: začlenění hrabství Rosselló a Cerdanya do Mallorského království, 1344: Rosselló pod Aragonskou korunou, 1403: Cerdanya pod Aragonskou korunou, 1659: na základě Pyrenejského míru postoupeno Francii
Území pod španělskou nadvládou
Elba160317091603: zisk přístavu Porto Azzurro, 1709: ztracena ve válkách o dědictví španělské, 1714: oficiálně postoupena Neapolskému království
Franche-Comté155616781556: připadlo dědičně Španělsku, v letech 1668 a 1674 obsazeno Francií, 1678: na základě Nijmegenského míru postoupeno Francii
Milánské vévodství153517141535: zděděno Karlem V., který ho přidal svému synovi Filipu II., od roku 1556 v personální unii se Španělskem, 1714: ve válkách o dědictví španělské ztraceno na úkor Rakouska
Monako15421641španělský protektorát
Španělské Nizozemí155617141556: připadlo Španělsku na základě dědického práva, 1714: postoupeno Rakousku ve válkách o dědictví španělské
Stato dei Presidi
(španělský vojenský stát)
1557
1735
1707
1759
1522: pod ochranou Karla V., 1555: dobytí Sieny, 1557: založení Stato dei Presidi na části území Toskánského velkovévodství, s částí území také na Elbě, 1707: obsazeno Rakouskem, 1735: na základě předběžného Vídeňského míru zpět Španělsku, 1759: připojeno k Neapolskému království
Portugalsko15801640od 1580 spojeno se Španělskem v personální unii (tzv. Iberská unie), 1640: opětovná samostatnost

Reference

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Spanish empire na anglické Wikipedii a Spanische Kolonien na německé Wikipedii.


Literatura

  • LNĚNIČKOVÁ, Jitka. Bohemian Glass Trade in Spain and Spanish Colonies. Prague Papers on the History of International Relations. 2001, roč. 5, s. 61–74. Dostupné online [PDF]. ISBN 80-7308-016-8. 

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Flag of Spain (1945–1977).svg
Autor: SanchoPanzaXXI, Licence: CC BY-SA 4.0
Flag of Spain during the Spanish State. It was adopted on 11 October 1945 with Reglamento de Banderas Insignias y Distintivos (Flags, Ensigns and Coats of Arms Bill)
Royal Flag of France.svg
Autor: Oren neu dag (talk), Licence: CC BY-SA 3.0
Royal flag of France before the Revolution (heraldic banner of "France modern")
Flag of the Kingdom of the Two Sicilies (1816).svg
Při zobrazení tohoto souboru lze snadno přidat orámování
Flag of Chile.svg
Při zobrazení tohoto souboru lze snadno přidat orámování
Flag of Belgium (civil).svg
The civil ensign and flag of Belgium. It is identical to Image:Flag of Belgium.svg except that it has a 2:3 ratio, instead of 13:15.
Flag of Italy (1861-1946) crowned.svg
Autor: F l a n k e r, Licence: CC BY-SA 2.5
Při zobrazení tohoto souboru lze snadno přidat orámování
Flag of Japan (1870–1999).svg
Variant version of a flag of Japan, used between January 27, 1870 and August 13, 1999 (aspect ratio 7:10).
Flag of Germany (1867–1919).svg
Bundesflagge und Handelsflagge des Norddeutschen Bundes (1866-1871) und Reichsflagge des Deutschen Reiches (1871-1918)
Flag of Germany (1867–1918).svg
Bundesflagge und Handelsflagge des Norddeutschen Bundes (1866-1871) und Reichsflagge des Deutschen Reiches (1871-1918)
Flag of the Ottoman Empire (1844–1922).svg
The Ottoman flag of 1844–1922. Late Ottoman flag which was made based on the historical documents listed in the Source section. Note that a five-pointed star was rarely used in the star-and-crescent symbol before the 19th century.
Flag of the Habsburg Monarchy.svg

↑ Civil flag or Landesfarben of the Habsburg monarchy (1700-1806)
↑ Merchant ensign of the Habsburg monarchy (from 1730 to 1750)
↑ Flag of the Austrian Empire (1804-1867)
↑ Civil flag used in Cisleithania part of Austria-Hungary (1867-1918)
House colours of the House of Habsburg
US flag 48 stars.svg
US Flag with 48 stars. In use for 47 years from July 4, 1912, to July 3, 1959.
Flag of the United States (1912-1959).svg
US Flag with 48 stars. In use for 47 years from July 4, 1912, to July 3, 1959.
Statenvlag.svg
Flag of the Republic of the Seven United Netherlands (known as the Hollandsche Vlag or Statenvlag).
Replaced orange with red, please see this discussion on the German Wikipedia for more information.
Old Flag of Brunei.svg
Flag of Brunei before 1906
Flag of the Kingdom of Sicily (inverted).svg
Autor: , Licence: CC BY-SA 3.0
Merchant ensign of the Kingdom of Sicily (14th to 15th centuries) [historical flags would not be rectangular put pointed at the fly]
Suntur Paucar.svg
Autor: Adapted from Huhsunqu, made by Pachakutec, Licence: CC BY-SA 2.5
Suntur Paucar, according to the description of the chronicles of Bernabé Cobo
Flag of Maguindanao.svg
Former flag of the Sultanate of Maguindanao.
No flag.svg
No official flag.
Pavillon royal de la France.svg
Autor: Oren neu dag (talk), Licence: CC BY-SA 3.0
Royal flag of France before the Revolution (heraldic banner of "France modern")
Austrian Low Countries Flag.svg
Autor: self made from a low resolution raster version probably by Auseklis or Stijn_Calle, with some elements by Sodacan, Licence: CC BY-SA 3.0
Flag of the Austrian Low Countries
La Rendición de Granada - Pradilla.jpg
The Surrender of Granada: The last king of Granada, Abu Abdullah Muhammad XII, hands over Granada, the last Muslim stronghold in Andalusia, to the Catholic King Ferdinand II of Aragon
Flag Portugal (1707).svg
Imperio Portugués
Royal Banner of Aragón.svg
Autor: Tento vektorový obrázek byl vytvořen programem Inkscape ., Licence: CC BY-SA 3.0
Royal Banner of the Kingdom and Crown of Aragón
Flag of the United States (1896–1908).svg
US Flag with 45 stars. In use 4 July 1896–3 July 1908. Created by jacobolus using Adobe Illustrator, and released into the public domain. This flag was used during the Spanish-American War.
Flag of Argentina (alternative).svg
The original flag created by Manuel Belgrano in 1812, which is also supposed to be used by Argentine army during the battles for the independence. This flag was the "minor flag" until 1985 when the promulgation of Law 23.208/85 stated that the Sol de Mayo should be included in all the national flags of Argentina, without exceptions.
Flag of Spain (1977–1981).svg
Autor: Miguillen, Licence: CC BY-SA 4.0
Flag of Spain (1977-1981)
Flag of the Gran Colombia (1819-1820).svg
Autor: HansenBCN, Licence: CC BY-SA 4.0
Flag of the Gran Colombia, used between December 17, 1819 and January 10, 1820, and in the Venezuela Department until July 12, 1821.
Purported flag of the Republic of Zamboanga.svg
Autor: Arben Saavedra, Licence: CC BY-SA 3.0
Purported flag of the short-lived "Republic of Zamboanga". Likely a revolutionary flag erroneously attributed as the flag of the Republic of Zamboanga as per watawat.net (archived).
Flag of Mexico (1821-1823).svg
Flag of Mexico (1821-1823)
Imperio Español (1714-1800).png
Autor: Ostiudo, Licence: CC BY-SA 3.0
Expansion del imperio español durante el absolutismo Borbonico
Flag of the prince-bishopric of Utrecht.svg
Flag of The Prince-bisschopric of Utrecht.
Aztec Triple Alliance.png
Aztec glyphs for the member-states of the Aztec Triple Alliance: Texcoco (left), Tenochtitlan (middle), and Tlacopan (right).
Bandera de Reino de Navarra.svg
Autor: Miguillen, Licence: CC BY-SA 4.0
Bandera de Navarra (versión antigua)
Sacsayhuaman (pixinn.net).jpg
Autor: Christophe Meneboeuf, Licence: CC BY-SA 2.5
Pictures of the exterior wall of the Inca fortress of Sacsayhuaman, showing how the huge pieces of rock fit perfectly.
Late 19th Century Flag of Sulu.svg
Flag of the Sulu Sultanate as it appeared in the late 19th Century.
Flag of Cross of Burgundy.svg
Autor: Ningyou., Licence: CC BY-SA 3.0
Flag with the cross of Burgundy (saltire). Also named Cross of Burgundy flag. It was used in the Catholic Monarchy and in its viceroyalties such as New Spain and Peru. It was also used by Spain as a military or king flag. Used by the Carlist movement.
Flag of the Low Countries.svg
Flag of the 17 Provinces, the Low Countries.
Royal Standard of Nasrid Dynasty Kingdom of Grenade.svg
Autor: SanchoPanzaXXI, Licence: CC BY-SA 4.0
Estandarte de los reyes nazaríes de Granada. El color rojo era distintivo de la dinastía real nazarí [1]. Lleva el lema propio a esta dinastía «Wa lā gāliba illā-llāh» (Solo Alá es vencedor) وَ لاَ غـَالِـبٌ إلاَ اللـَّه. Otra variante se muestra en el Atlas Mediterráneo de Cresques (s. XIV) [2] con el lema al-afiyya (salud, bienestar…) de oro sobre fondo rojo.
US flag 23 stars.svg
US Flag with 23 stars. In use 4 July 1820–4 July 1822. Created by jacobolus using Adobe Illustrator, and released into the public domain.
Turner, The Battle of Trafalgar (1822).jpg
تدمُج لوحة معركة الطرف الأغر التي رسمها جيه إم دبليو تيرنر (زيت على قماش، 1822-1824) أحداثاً لعدة مواقف جرت خلال معركة الطرف الأغر ضمن الحروب النابليونية وهي انتصار بحري بريطاني كبير تأثر بالهوية البريطانية.
Flag of Hungary (1896-1915; angels; 3-2 aspect ratio).svg
A variant of the flag of the Kingdom of Hungary used between 12 January 1896 to 6 November 1915.
Flag of Equatorial Guinea (without coat of arms).svg
Flag of Equatorial Guinea without coat of arms
Flag of Milan.svg
Při zobrazení tohoto souboru lze snadno přidat orámování
Flag of Peru (1821-1822).svg
Autor: Huhsunqu, Licence: CC BY-SA 2.5
Flag of the Protectorate of Peru 1821-1822.
Flag of Spain (1785–1873, 1875–1931).svg
Autor: previous version User:Ignaciogavira ; current version HansenBCN, designs from SanchoPanzaXXI, Licence: CC BY-SA 3.0
Flag of Spain (1785-1873 and 1875-1931)
Philip V 3.jpg
Philip V of Spain (1683-1746), born Philippe de France, fils de France and duc d'Anjou, was king of Spain from 1700 to 1724 and from 1724 to 1746, the first of the Bourbon dynasty in Spain. Philip was the second son of Louis, le Grand Dauphin and Maria Anna of Bavaria,[1] known as Dauphine Victoire. He was a younger brother of Louis, duc de Bourgogne and an uncle of Louis XV of France.
Full Ornamented Royal Coat of Arms of Spain (1761-1868 and 1874-1931).svg
Autor: Heralder, Licence: CC BY-SA 3.0
Full Ornamented Coat of Arms of the Monarch of Spain, 1761–1868 and 1874–1931 (House of Bourbon).
Flag of Spain (1931–1939).svg
Autor: SanchoPanzaXXI, Licence: CC BY-SA 4.0
Flag of Spain during the Second Spanish Republic (1931-1939).
Royal Banner of the Crown of Castille (Habsbourg Style).svg
Autor: Heralder, Licence: CC BY-SA 3.0
Royal Standard of the Crown of Castile (House of Habsburg Style)
Diachronic map of the Spanish Empire.svg
Autor: Nagihuin, Licence: CC BY-SA 4.0
Diachronic map of the Spanish Empire
Long red right-pointing triangle.svg
File:Long red right-pointing triangle what triangle is this? Well it's an right angle triangle.
Flag of Spain (1701–1760).svg
Autor: Durero, Licence: CC BY-SA 4.0
Ensign of Spanish Navy established by en:Philip V of Spain in 1701 and was in use until 1760. Also was the battle flag of the Cadiz Squadron between 1732 and 1760.
Flag of the First Spanish Republic.svg
Autor: Ignacio Gavira (original image), B1mbo (modifications), Licence: CC BY-SA 2.5
The flag of the First Spanish Republic (1873–1874).