Železniční stanice

Staniční budova v Příbrami

Železniční stanice je dopravna s kolejovým rozvětvením určená pro řízení sledu vlaků, odbavování cestujících a (nebo) nákladu. Je vybavena výpravní budovou s dopravní kanceláří a odbavovacími prostory pro cestující. Každá železniční stanice je označena jedinečným šestimístným evidenčním číslem stanice. Obvod železniční stanice je ohraničen vjezdovými návěstidly. Tato návěstidla jsou umístěna minimálně 50 m před krajní výhybkou. Ostatní místa určená k nástupu a výstupu cestujících, která nemají rozvětvení (a tedy ani výhybky), nazýváme železničními zastávkami.[1]

Termín stanice je v železniční dopravě přibližně synonymní s pojmem nádraží. Ten sice není zaveden Zákonem o dráhách, ale je užíván v některých dalších právních nebo technických předpisech i v oficiálních názvech některých stanic (například Praha hlavní nádraží). Slovem nádraží se označují i dopravny bez osobního provozu (nákladová nádraží, odstavná nádraží, seřaďovací nádraží). V době výstavby prvních parostrojních železnic se pro nádraží standardně používal termín „dražiště“, alternativně „dražen“, „dražín“,[2] „drážeň“,[3] „dráhov“[4] či „drahov“, též „kolejní dvůr“ (podle polštiny, tento tvar použil kolem roku 1846 v dopise F. L. Čelakovský), „drážní dvůr“, „kolejiště“, „drážní stanoviště“. Za autora slova „nádraží“ (utvořeného podle vzorů návsí, náměstí) je považován buditel, spisovatel a překladatel František Bohumil Tomsa († 1857). Označil jej tak František Bílý roku 1915 v ediční poznámce k dopisu F. L. Čelakovského.[5]

Na speciální železniční dráze (metro) se stanice nazývají všechny dopravny, i ty bez kolejového rozvětvení.

V České republice vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, v úvodu zavádí slovo stanice jako legislativní zkratku označující stanice i zastávky. Proto se v textech týkajících se přepravních vztahů (smluvních přepravních podmínkách, tarifech a různých informačních materiálech) slovy stanice nebo nádraží označují i zastávky; obdobně je tomu například v místních názvech (názvy ulic, názvy zastávek městské hromadné dopravy) či při označování míst na turistických směrovkách.

Koleje ve stanici

Zhlaví úvraťové železniční stanice Liteň

Koleje v železniční stanici jsou:

 • záhlaví – kolej mezi vjezdovým návěstidlem a krajní výhybkou,
 • zhlaví – úsek, na kterém se nacházejí výhybky a který navazuje na staniční koleje a záhlaví (pokud nejde o střední zhlaví; to pak navazuje z obou stran na staniční koleje),
 • dopravní – na dopravní kolej nebo z ní je možné postavit vlakovou cestu, tj. je z ní resp. na ni možno uskutečnit vjezdy, průjezdy a odjezdy vlaků,
  • hlavní – pokračování kolejí širé trati
  • předjízdné – zpravidla pro zastavování vlaků určených k odbavování cestujících
 • manipulační – pro manipulaci s posunovými díly (posun), např. výtažná kolej,
 • koleje pro zvláštní určení (např. záchytné, odvratné).

Osová vzdálenost dopravních kolejí normálního rozchodu je nejméně 5 m.

Značení kolejí v Česku

Staniční koleje se označují pořadovými čísly. Hlavní kolej je označena číslem 1, popř. jde-li o stanici na dvoukolejné trati, pak mají hlavní koleje čísla 1 a 2, u tříkolejných tratí se prostřední kolej očísluje nulou. Další staniční koleje vlevo, pokud se díváme ve směru od začátku trati k jejímu konci (lichý směr), se označují lichými čísly (tedy 3, 5, 7 atd.), vpravo se pak použijí čísla sudá (2, 4, 6 atd.) Čísla se mohou dále rozšiřovat písmeny (1a apod.), což se používá při označení kolejí navazujících, nebo desítkovými, popř. stovkovými sériemi kolejí (41, 91, 101, 401 aj.). [6][7]

Pro cestující se obvykle užívá v hlášení staničního rozhlasu prosté číslování kolejí podle jejich pořadí směrem od staniční budovy.[7] Toto číslování může být výjimečně použito i pro služební účely, tedy v rozporu s předchozím odstavcem, například v případě tzv. hlavových nádraží, kdy není jasné, která z tratí je významnější.[6]

Traťové koleje se číslují podle umístění vzhledem k začátku a konci trati zleva doprava, při tříkolejné trati je prostřední kolej zpravidla nultá. Koleje staniční navazují číselně na koleje traťové, takže první traťová kolej přechází u vjezdového návěstidla v první staniční kolej, druhá traťová ve druhou staniční atd.[8]

Rozlišení podle umístění na trati

Stanice mohou být:

Podle umístění na trati a rozsahu provozní práce

 • výchozí / koncové
 • mezilehlé
 • odbočné – do stanice je zaústěna odbočná trať. Z hlavní na odbočnou trať přecházejí obvykle celé vlaky.
 • přípojné – do stanice je zaústěna přípojná trať. Je-li možný přejezd z hlavní trati na trať přípojnou, je využit pouze pro přechod jednotlivých vozů nebo skupin vozů. Vlaky z přípojné trati zde zpravidla končí nebo začínají.
 • křižovatkové
 • uzlové
 • styčné – tratě nejsou propojeny kolejovým systémem, umožňují však přestup na jiný spoj a překládku materiálu (např. úzkorochodné a normálněrozchodné tratě)

Rozlišení podle povahy

Železniční stanice rozlišujeme na:

 • osobní
 • nákladní
 • smíšené

Rozlišení podle přístupu k nástupištím

Nástupiště smíchovského nádraží z Radlické lávky

Podle přístupu k nástupištím:

 • s úrovňovým přístupem
 • poloperonizované (podchod k nástupištím za hlavními kolejemi, bližší nástupiště jsou přístupná úrovňově)
 • plně peronizované (všechna nástupiště jsou přístupná mimoúrovňově)

Rozlišení podle uspořádání kolejiště

 • hlavové stanice – vlaky mohou odjíždět jen do směru, ze kterého přijely
 • průjezdné stanice – vlaky mohou odjíždět oběma směry
 • smíšené stanice

Reference

 1. § 21 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah.
 2. Střípky z Toulek, web Historie železnic, text nedatován, citováno z 11. dílu knihy Petr Hora Hořejš: Toulky českou minulostí
 3. drážeň, Česko-německý slovník Fr. Št. Kotta
 4. dráhov, Česko-německý slovník Fr. Št. Kotta
 5. „Korespondence a zápisky Frant. Ladislava Čelakovského – svazek III“, vydal František Bílý v Praze nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovenost a umění, 1915, v edici Sbírka pramenův ku poznání literárního života v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, skupina druhá, číslo 21
 6. a b SŽDC D1 - Dopravní a návěstní předpis. Praha: Správa železniční dopravní cesty, 2013. Kapitola čl. 401-402. 
 7. a b BINKO, Marek. Orientační systém nástupišť [online]. 2012-11-15. Dostupné online. 
 8. ŠŽDC D1 - Dopravní a návěstní předpis. Praha: Správa železniční dopravní cesty, 2013. Kapitola čl. 414. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Ambox globe content.svg
A globe icon in the Ambox-content style. This icon is used for important issues relating to the world and for stating the bias of worldwide information.
Pribram nadrazi.jpg
Autor: Radouch, Licence: CC BY 2.5
Nádraží v Příbrami.
Nastupiste smichovskeho nadrazi.jpg
(c) Ludek na projektu Wikipedie v jazyce čeština, CC-BY-SA-3.0
Nástupiště smíchovského nádraží z Radlické lávky
Liteň nádraží kolejiště.JPG
Autor: Elektracentrum, Licence: CC BY-SA 4.0
Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_stanice_Lite%C5%88

Železniční stanice Liteň je úvraťovou stanicí jednokolejné regionální železniční trati 172 Zadní Třebaň - Lochovice. Stanice je situována v obvodu Městyse Liteň. [1] Úvrať Železniční stanice Liteň tvoří úvrať trati Zadní Třebaň - Lochovice: vlak do stanice vjíždí i z ní vyjíždí přes jedno zhlaví stanice (druhé je slepá kolej). Vlak ve stanici mění směr, aby mohl pokračovat do cílové stanice. Ke změně směru slouží výhybka před nádražím s mechanickým výměníkem č. 1. Změna směru vlaku se v této úvraťové železniční stanici provádí takto: vlak při vjezdu před stanicí zastaví, průvodčí nastaví výměníkem č. 1 výhybku pro výjezd vlaku ze stanice na druhou příjezdovou kolej. Vlak pak zastaví ve stanici, strojvedoucí se přemístí na stanoviště strojvedoucího na opačném konci motorového vozu. Vlak pokračuje v další jízdě proti směru, ve kterém do stanice přijel a na výhybce odbočí na druhou kolej. Vznik trati 172 Provoz na trati byl zahájen roku 1901. Stavbu trati iniciovali podnikatelé v zemědělství, zejména liteňský statkář Daubek, který chápal význam železnice pro odbyt produktů jeho velkostatku. S cílem dovést trať do nejbližší vzdálenosti k budovám velkostatku v centru Litně, byla zvolena varianta úvraťové stanice (důvodem byly i složité podmínky v terénu v okolí Litně). K zajištění výstavby bylo zřízeno Družstvo pro postavení místní dráhy Zadní Třebaň - Hostomice. Výstavbu realizovala stavební firma J. Kubíček z Královských Vinohrad v Praze. Trať v délce 26, 5 km byla postavena za jeden rok. První vlak stanicí projel. srpna 1901. [2] Nádraží Liteň V rámci výstavby trati byla postavena nádražní budova. Pro úsporu nákladů na projekci byl použit typový list LVI/H Zemského výboru Království českého. V době vzniku trati po ní jezdily kromě osobních vlaků i vlaky nákladní zajišťující především dovoz surovin a odvoz zemědělských produktů liteňského velkostatku, jeho pivovaru a lihovaru. Pro nakládku sloužily již nedochované skladovací prostory u manipulační koleje. Skladovací objekty a nákladová rampa na východním konci nádraží před železničním přejezdem byly v 2. polovině 20. století rozšířeny. Nádražní budova již neslouží svému účelu, protože stanice není od roku 1985 obsazena a jízdenky prodává průvodčí ve vlaku. [3] Zajímavé jsou původní keramické dlaždice pod přístřeškem pro cestující a dřevěná konstrukce přístřešku. Kolejiště odpovídá provozním podmínkám parní trakce, kdy musela být parní lokomotiva odpojena a následně připojena na opačný konec vlaku. Stejně se postupovalo i po nasazení motorových lokomotiv. Jako poslední vedly vlaky do stanice lokomotivy T 441 přezdívané Karkulka [4] Provoz na trati 172 v roce 2011 Po trati 172 jezdilo v roce 2011 v pracovních dnech 8 párů osobních vlaků, o víkendu 7 párů osobních vlaků. Vlaky jedoucí z Litně do Zadní Třebaně mají přípoj na osobní vlaky S na trati Praha - Beroun v obou směrech a jsou uzpůsobeny pro přepravu kol (na trati Praha - Beroun jsou používány soupravy City Elefant přezdívané Hliník, Ešus nebo Ledovec). Dopravu ze Zadní Třebaně do Litně a dále do Lochovic (a zpět) zajišťuje motorový vůz M 810 přezdívaný Autobus. [5] Podbrdský motoráček na strati 172[ V letní sezoně (od června do září) podle zvláštního jízdního řádu zajišťuje přepravu na trati Zadní Třebaň - Liteň - Lochovice a dále na Příbram nostalgický Podbrdský motoráček společnosti KŽC Praha. Trať je nazývána podle úvraťové stanice Liteňka. Cestující do Litně přepravuje historický motorový vůz M 262. Na zpáteční cestě je cílovou stanicí Karlštejn. Provozovatel nostalgického Podbrdského motoráčku na stejné trase nabízí i speciální jízdy pro uzavřené skupiny na objednávku. [6] Nádraží Liteň a Naučná stezka Liteň[ Železniční stanice Liteň je zastavením C 2 modré trasy Naučné stezky Liteň otevřené v roce 2013. Panel u nádraží informuje cestující i turisty o historii nádraží i trati. [7] Reference. Související články[ • Liteň • Okres Beroun • Naučná stezka Liteň • Železniční trať Zadní Třebaň – Lochovice

Klíčová slova:

Atelier Svatopluk, o.p.s. Liteň - Beroun - Berounsko - Doprava v okrese Beroun - historie techniky - historie železnice - Karlštejnsko - Liteň - Lochovice - mikroregion Horymír - - mikroregion Karlštejnsko - nádraží - Naučná stezka Liteň - okres Beroun - Podbrdský motoráček - Středočeský kraj - Technické památky - Zadní Třebaň - - Železniční doprava v Česku - Železniční stanice ve Středočeském kraji