Akademie věd České republiky

Akademie věd České republiky
Ústředí Akademie věd na Národní třídě v Praze
Ústředí Akademie věd na Národní tříděPraze
SídloAkademie věd ČR
Národní 1009/3
Praha 1, Staré Město
117 20 Praha 1
Souřadnice
Funkční období2021–2025
Předsedkyněprof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.
MístopředsedkyněIng. Ilona Müllerová, DrSc.
MístopředsedaRNDr. Zdeněk Havlas, DrSc.
MístopředsedaMgr. Ondřej Beránek, Ph.D.
Místopředsedaprof. RNDr. Jan Řídký, DrSc.
Oficiální webwww.avcr.cz
Datová schránkafr6adt5
IČO60165171 (VR)
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Akademie věd České republiky (zkratka AV ČR) je organizační složkou státu, její činnost je financována ze státního rozpočtu České republiky. Akademie věd zřizuje jménem České republiky pracoviště jako veřejné výzkumné instituce. Hlavním posláním Akademie věd ČR a jejích pracovišť je uskutečňovat kvalitní vědecký výzkum.

Historie

Akademie věd České republiky byla ustanovena v roce 1992 rozhodnutím České národní rady jako nástupnická organizace Československé akademie věd (ČSAV). V současnosti představuje hlavní veřejnoprávní instituci zabývající se základním výzkumem v Česku a pracuje v ní asi 12 tisíc zaměstnanců, z nichž přes 7 tisíc má univerzitní vzdělání.

AV ČR ideově navazuje na činnost těchto institucí:

Nejstarší předchůdkyní Akademie věd ČR byla Královská česká společnost nauk (1784–1952). Mezi její zakladatele patřili filolog Josef Dobrovský, historik Gelasius Dobner či matematik a zakladatel pražské univerzitní hvězdárny Joseph Stepling. V čele později stál například historik František Palacký. V 19. století si udržovala dvojjazyčný charakter (oficiálně se užívaly němčina i čeština). Vlastenecky naladěné české kruhy proto usilovaly, aby vznikla jazykově česká akademie, což se jim nakonec podařilo prosadit. Jednání inicioval stavitel Josef Hlávka (1831–1908), který budoucí akademii věnoval 200 tisíc zlatých.

Založení České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění schválil 9. října 1888 zemský sněm Království českého. Jeho usnesení však vstoupilo v platnost až poté, co zřízení akademie povolil a její stanovy schválil císař František Josef I. 23. ledna 1890. Instituce sídlila v nově postavené budově Národního muzea v čele Václavského náměstí, činnost zahájila 18. května 1891.

Výrazné změny čekaly akademii po vzniku Československé republiky. Dne 10. listopadu 1918 se přejmenovala na Českou akademii věd a umění (ČAVU). Od roku 1923 se řádné členství otevřelo i pro ženy (první členkou byla zvolena spisovatelka Eliška Krásnohorská).

Některé odborné útvary ČAVU začaly přerůstat ve vědecké ústavy (Ústav pro jazyk český, Ústav pro nukleární fyziku, Badatelský ústav matematický, Ústav pro českou literaturu aj.). Dalších sedm tzv. ústředních vědeckých ústavů (biologický, chemický, fyzikální, geologický, matematický, astronomický a polarografický) postupně vznikalo pod hlavičkou Ústředí vědeckého výzkumu, založeného v roce 1949. Obě struktury byly společně s výzkumným zázemím Královské české společnosti nauk, Masarykovy akademie práce a Československé národní rady badatelské převedeny v roce 1952 do nově založené Československé akademie věd (ČSAV). Do ní přešla i zařízení dosud působící pod ministerstvem školství – např. Státní ústav archeologický, Státní historický ústav vydavatelský, Orientální ústav, Slovanský ústav.

Přestože věda až do pádu komunistického režimu v roce 1989 čelila silnému ideologickému tlaku, udržovala si tvůrčí potenci. Nalézala tak (i když v jednotlivých oborech a obdobích různě) cestu ke světové vědecké komunitě. Svědčí o tom například udělení Nobelovy ceny Jaroslavu Heyrovskému v roce 1959 nebo světové uznání, kterého se dostalo Ottu Wichterlovi za vynález kontaktních čoček.

ČSAV vznikla 17. listopadu 1952 jako vrcholná vědecká instituce spojující v sobě učenou společnost a soustavu výzkumných pracovišť soustředěných většinou na území českých zemí (na Slovensku působily ústavy Slovenské akademie věd, která byla autonomní součástí ČSAV). ČSAV zanikla k 31. prosinci 1992. K témuž dni vznikla Akademie věd ČR, která se v současnosti hlásí nejen k vědeckému odkazu ČAVU, ale i dalších předchůdkyň.

Sídlem ústředí Akademie je budova Akademie věd České republiky v Praze na Starém Městě, Národní č.p. 1009/3. Nachází se v ní i Galerie Věda a umění, kde pracoviště připravují výstavy pro veřejnost.

Instituce pravidelně pořádá popularizační akce, kde přibližuje vědu a výzkumy veřejnosti: vědecký festival Týden Akademie věd ČR, Týden mozku, který představuje objevy a trendy v neurovědách, a Veletrh vědy, největší vědecký veletrh v Česku.

Organizační struktura

V čele Akademie věd stojí předseda či předsedkyně jmenovaní prezidentem republiky na návrh Sněmu. Nejvyšším samosprávným orgánem Akademie věd je Sněm, jehož funkční období je čtyři roky a který se schází dvakrát ročně. Členy jsou kromě ředitelů pracovišť AV ČR a jejich volených zástupců také představitelé vysokých škol, státní správy, průmyslu, obchodních kruhů, bank a významní domácí a zahraniční vědci.

Výkonným orgánem je Akademická rada, kterou tvoří předseda, místopředsedové, předseda Vědecké rady a další členové volení ze členů Sněmu na základě návrhů pracovišť. Funkční období Akademické rady je čtyři roky.

Předsedové Akademie věd

Prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., předsedkyně Akademie věd ČR

Ústavy Akademie věd

Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., bývalý předseda Akademie věd ČR
prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., bývalý předseda Akademie věd ČR
Interiér budovy Akademie věd na Národní ulici

Z 54 veřejných výzkumných institucí zřízených Akademií věd dvě také zajišťují infrastrukturu pro výzkum. Jednotlivá vědecká pracoviště se podle svého zaměření dělí do tří vědních oblastí: oblast věd o neživé přírodě, oblast věd o živé přírodě a chemických věd a oblast humanitních a společenských věd. Výzkum pokrývá široké spektrum vědních oborů a má charakter od vysoce specializovaného až po multidisciplinární, přesahující hranice jednotlivých oblastí věd. Cílem je rozvoj na mezinárodní úrovni, který respektuje aktuální potřeby české společnosti a domácí kultury.

Různá pracoviště Akademie věd ČR se nacházejí ve všech regionech republiky – ať už jsou to samotné ústavy, laboratoře, výzkumné stanice, muzea, či observatoře. Jejich lokace jsou uvedeny na mapě pracovišť.

Oblast věd o neživé přírodě

Sekce matematiky, fyziky a informatiky

Výzkumná činnost sahá od oborů čistě teoretických až po aplikované disciplíny, od mikrosvěta elementárních částic až po kosmické záření, od interakcí složitých pochodů v mozku či klimatických dějů až po umělou inteligenci.

Sekce aplikované fyziky

Základní fyzikální zákony jsou v ústavech této sekce východiskem pro špičkový interdisciplinární výzkum nových struktur a makroskopických vlastností pevných látek, tekutin a plazmatu. Bádání má široký potenciál využití v nejrůznějších oblastech vědy, techniky i běžného života.

Sekce věd o Zemi

Výzkum se soustředí na globálně kontinentální fyzikální a geologické problémy složení, struktury a vývoje zemského tělesa včetně jeho plynného obalu a lokálně regionální vlastnosti vnitřní struktury území České republiky, jež v evropském kontextu představuje unikátní geologickou formaci.

Oblast věd o živé přírodě a chemických věd

Sekce chemických věd

Chemický výzkum navazuje na tradici, o kterou se zasloužili významní čeští chemici, například Rudolf Brdička, Jaroslav Heyrovský, František Šorm či Otto Wichterle. Zastřešuje experimentální i teoretické výzkumy jak v oborech fyzikální, organické, makromolekulární a analytické chemie, tak v biochemii a v oblasti chemicko-inženýrského výzkumu.

Sekce biologických a lékařských věd

Cílem výzkumů badatelů této sekce je poznávání procesů probíhajících v živých systémech – od úrovně molekul přes buňky až k celým organismům, tedy virům, bakteriím, houbám, rostlinám a živočichům.

Sekce biologicko-ekologických věd

Pracoviště získávají nové poznatky o vztazích mezi jednotlivými organismy navzájem, včetně parazitů a jejich hostitelů, mezi organismy a jejich životním prostředím, o vlivu člověka na fungování ekosystémů a na jeho změny.

Oblast humanitních a společenských věd

Sekce sociálně-ekonomických věd

Předmětem bádání je komplexní problematika společnosti a jejích transformací ve všech oblastech života: ekonomikou počínaje přes změny v sociální struktuře až po proměnu právního systému, což se odráží i ve sférách, jež studují psychologie a sociologie.

Sekce historických věd

Historické vědy se zaměřují především na výzkum dějin v širším mezinárodním kontextu a vývoj od pravěku až po zcela nedávnou minulost s důrazem na otázky, které spoluvytvářejí národní a kulturní identitu.

Sekce humanitních a filologických věd

Bádání významná pro celonárodní kulturu a vzdělanost, pokrývající dlouhé časové období od počátků filozofie a písemnictví až po dnešek, má na starosti šestice ústavů, jejichž výzkumy přispívají k poznání a ochraně kulturního dědictví našeho i jiných národů.

Ostatní

Zrušené ústavy AV ČR

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Václav Pačes foto Petr Králík, AV ČR (1).jpg
Autor: Akademie věd České republiky / Czech Academy of Science (Petr Králík), Licence: CC BY-SA 3.0 cz
Václav Pačes (* 2. února 1942 Praha) je český vědec, vysokoškolský pedagog, biochemik a v letech 2005–2009 předseda Akademie věd České republiky. Mezi roky 2010–2012 byl předsedou Učené společnosti České republiky.
Praha budova AV aula 2.jpg
Autor: VitVit, Licence: CC BY-SA 4.0
Praha Národní, budova Akademie věd
Jiří Drahoš Stanislava Kyselová, AV ČR (9).jpg
Autor: Akademie věd České republiky / Czech Academy of Science (photo by Stanislava Kyselová), Licence: CC BY-SA 3.0 cz
Jiří Drahoš (* 20. února 1949 Jablunkov) je český vědec, chemik, vysokoškolský učitel, který v období 2009 až 2017 zastával funkci předsedy Akademie věd České republiky.
Eva Zažímalová foto Pavlína Jáchimová, AV ČR 02.jpg
Autor: Akademie věd České republiky / Czech Academy of Science (Pavlína Jáchimová), Licence: CC BY-SA 3.0 cz
Eva Zažímalová (* 18. února 1955 Praha) je česká biochemička, od března 2017 předsedkyně Akademie věd ČR, v letech 2007 až 2012 ředitelka Ústavu experimentální botaniky AV ČR.