Alija

Alija (hebrejsky עלייה‎, doslova „cesta vzhůru“, „výstup“)[1] je souhrnný název pro židovskou imigraci do Palestiny a od roku 1948 do Státu Izrael. Židé hovoří o „návratu do domova svých otců“.

Alija před vznikem Státu Izrael

První alija (1881–1903)

Podrobnější informace naleznete v článku První alija.

V letech 1881–1914 došlo k sérii 223 protižidovských pogromů v Rusku. Velké množství Židů (kolem 3,5 milionu)[2] tehdy před pogromy uteklo. Kolem 2 milionů[3] jich odešlo do Spojených států amerických s nadějí na lepší život. Jedna část z těchto emigrantů směřovala ale do Palestiny. Byla to tzv. První alija. Předpokládá se, že se v té době usídlilo v Palestině asi 25[4] až 35 tisíc[5] Židů pocházejících především z Ruska a Jemenu.

V roce 1882 se v okolí Safedu usadili rumunští Židé a založili tam kolonii Roš Pina (130 rodin) a poblíž Haify kolonii Zichron Ja'akov. Mezitím ruští Židé z Charkova založili kolonii Rišon le-Cijon (10 rodin). Nově vzniklé osady měly zemědělský ráz a fungovaly na principu plné soběstačnosti. V roce 1885 byla založena kolonie Gedera. V roce 1903 v židovské osadě Chovevej Cijon započal svou životní pouť Aharon David Gordon. Zabýval se výzkumem v oblasti zemědělství.

Druhá alija (1904–1913)

Podrobnější informace naleznete v článku Druhá alija.

V letech 1904–1913 přišla do Palestiny druhá vlna židovských imigrantů vedených socialistickosionistickými ideály z východní Evropy, kteří po potlačení revoluce v roce 1905 a řadě pogromů provázející zmatky po této revoluci přijali Herzlovy teorie. Předpokládá se, že v tomto období přišlo do Palestiny kolem 40 tisíc Židů pocházejících převážně z Ruska, Polska a Jemenu.[6]

V novém prostředí se rodí myšlenka kibuců, společné práce na společném majetku bez individuálního vlastnictví. Prvním kibucem byla Deganija založená v roce 1908 v Galileji. V roce 1905 byla v Jaffě (na území dnešního Tel Avivu) otevřena první hebrejská škola – gymnázium Herzlija. V roce 1908 Židé získali od osmanské správy politická práva. V tom samém roce také Eliezer Ben Jehuda zahajuje vydávání první hebrejské encyklopedie Thesaurus totius hebraitatis. Vznikaly další osady, mimo jiné v roce 1909 již zmíněný Tel Aviv. V témže roce byla v osadě Sedžera v Dolní Galileji založena židovská organizace ha-Šomer, určená pro obranu židovského osídlení. V roce 1912 byl položen základní kámen Technologického institutu Technion (dokončen v roce 1924). V roce 1914 bylo v Palestině již 43 židovských kolonií, z toho 14 kibuců.

Třetí alija (1919–1923)

Podrobnější informace naleznete v článku Třetí alija.

Třetí vlna židovských přistěhovalců byla tvořena Židy převážně z Ruska, Polska, Rumunska a Litvy. Odhaduje se že třetí alija byla tvořena 35 tisíci přistěhovalci.[7]

Za symbolický začátek třetí aliji je považováno připlutí lodi Roselan do přístavu Jaffa 19. prosince 1919. V tomto období se Palestina stává britským mandátním územím. Navíc Balfourova deklarace z listopadu 1917 zaručovala, že se Palestina stane židovskou domovinou.

V Jizre'elském údolí byla z peněz Židovského národního fondu zakoupena další půda. Ta byla melioracemi a rekultivacemi upravena pro výstavbu osad. Zde byl založen např. kibuc Bejt Alfa. V roce 1920 byla založena židovská podzemní vojenské organizace Hagana.

Čtvrtá alija (1924–1928)

Podrobnější informace naleznete v článku Čtvrtá alija.

Čtvrtou vlnu imigrantů do Palestiny tvořili především Židé z Polska (62 tisíc z celkového počtu 80 tisíc), kteří prchali před diskriminačními zákony.[8] Dále to byli Židé ruští, rumunští, litevští, ale i jemenští a iráčtí.

Z Polska odcházela především židovské měšťanstvo; řemeslníci a drobní podnikatelé. Jejich příchod do Palestiny znamenal silný impuls pro rozvoj. Stavěly se přístavy, rozvíjel se obchod, zakládaly se školy. Na základě usnesení 13. sionistického kongresu v Karlových Varech ze srpna 1923 byla dne 1. května 1925 v Jeruzalémě založena Hebrejská univerzita. Otevřel ji lord Arthur Balfour. Prvním rektorem se stal dr. Judah Magnes.

Pátá alija (1930–1939)

Podrobnější informace naleznete v článku Pátá alija.

Pátá vlna imigrantů do Palestiny byla tvořena především Židy z Německa prchajícími před nacismem (100 tisíc z celkového počtu 250 tisíc).[9] Většinou se jednalo o inteligenci (lékaře, právníky, profesory), podnikatele a řemeslníky. Židovští umělci z Německa vytvořili nový základ pro místní umění. Hudebníci např. založili Palestinský filharmonický orchestr.

V říjnu roku 1933 započaly arabské demonstrace proti britské politice v Palestině a proti narůstající židovské imigraci. V listopadu téhož roku političtí představitelé Arabů předali Britům memorandum požadující založení arabského demokratického státu v Palestině, úplný zákaz židovské imigrace a zákaz prodeje půdy Židům. Zároveň setkání učených znalců Koránu pohrozilo uvalením klatby na každého Araba, který půdu prodá Židům. Výsledkem arabských nepokojů v roce 1936 bylo rozhodnutí Židů o vybudování vlastního přístavu v Tel Avivu, nezávislého na přístavu v Jaffě. To navíc znamenalo narůstající hospodářskou izolaci Židů od Arabů.

Alija Bet

Podrobnější informace naleznete v článku Alija Bet.

Alija Bet byl název pro židovskou imigraci do Palestiny v průběhu druhé světové války. Název Alija Bet (bet je druhé písmeno hebrejské abecedy) je odvozen od druhé vlny, která, na rozdíl od Alija Alef (alef je první písmeno hebrejské abecedy) z let 1881–1939 byla imigrací nezákonnou a probíhala přes zákaz britské mandátní správy.

Alija Bet probíhala v letech 19411947. Jednalo se vesměs o Židy, kterým se podařilo uprchnout před holokaustem v Evropě.

Alija Bet probíhala většinou po moři. Během uvedeného období došlo k několika neštěstím:

 • 12. prosince 1940 se během bouře potopila bulharská loď Tsar Krum. Z 327 lidí přítomných na palubě jich přežilo 223, z toho 66 dětí. Byli převezeni do Istanbulu a odtamtud deportováni do Bulharska.
 • 24. ledna 1942 byla loď Struma potopena sovětskou ponorkou SC-213. Struma plula pod panamskou vlajkou. Nikdo nepřežil.
 • 3. srpna 1944 byla loď Mefkura potopena německou ponorkou. Z 350 lidí se jich zachránilo 5.

V červenci 1947 britské válečné lodě zadržely u břehů Palestiny loď Exodus 1947 s 4,5 tisíci židovských uprchlíků na palubě. Uprchlíci byli donuceni vrátit se (na jiných lodích) do Marseille ve Francii. Poté pluli do Hamburku v Německu, kde policie donutila Židy lodě opustit. Případu uprchlíků z lodi Exodus se dostalo celosvětové pozornosti.

Alija po vzniku Státu Izrael

Marocká alija (1956–1961)

Počátkem roku 1955 začaly do Izraele přicházet zprávy o zhoršující se situaci Židů v zemích Maghrebu (Maroko, Alžírsko, Tunisko). Předpokládalo se, že tyto země v dohledné době získají nezávislost na Francii a arabský nacionalismus (podporovaný Násirem) by mohl ohrozit židovské komunity v těchto zemích. Proto byl izraelskou vládou v srpnu 1955 v rámci zpravodajské služby Mosadu zřízen zvláštní tým s operační základnou v Paříži, mající za úkol budovat v Maroku základny pro židovskou sebeobranu.

Začátkem roku 1956 vznikla v Maroku židovská organizace Misgeret (doslova „Rámec“), která měla za úkol cvičit dobrovolníky určené k ochraně židovských osad a k organizování imigrace do Izraele. V září roku 1956 došlo k zastavení legální imigrace Židů z marocké strany. V Maroku se jich v té době nacházelo více než 100 tisíc.

V období Suezské krize koncem roku 1956 se očekávaly pogromy proti židovskému obyvatelstvu ze strany Arabů, ke kterým nedošlo. Ilegální imigraci nyní prostřednictvím Misgeret prováděl Mosad. Zpravodajcům z Misgeretu se podařilo úspěšně infiltrovat marockou tajnou policii. Díky zprávám informátorů byl Misgeret předem informováni o připravovaných zátazích proti svým členům.

Imigranti byli z Maroka vyváženi pomocí starých francouzských nebo padělaných marockých cestovních pasů. Imigranti byli odváženi přes španělské enklávy Ceuta a Melilla a britský Gibraltar do Marseille za aktivní pomoci britských, španělských a francouzských úřadů. V roce 1960 koupil Mosad parník Pisces, na němž marocké Židy převážel přímo na Gibraltar. Loď uskutečnila dvanáct plaveb, při třinácté ztroskotala. Zahynulo celkem 43 lidí. Následně bylo marockou tajnou policií zatčeno a mučeno 20 příslušníků Misgeret (jeden z nich na následky mučení zemřel). Jako odpověď Izrael ukončil utajování imigrace a zahájil rozsáhlou veřejnou kampaň.

Po smrti marockého krále Muhammada V. v únoru 1961 povolil jeho nástupce a syn Hasan II. vydávání hromadných cestovních pasů, díky kterým v letech 19611963 opustili téměř všichni Židé Maroko.[10]

Egyptská alija (1956)

V roce 1956, v době Suezské krize, existovaly v Izraeli obavy, že se egyptští Židé stanou cílem odplaty arabského obyvatelstva za spoluúčast židovského státu na invazi. V listopadu 1956 navázali agenti Mosadu kontakt se zástupci židovské obce v Port Saidu a vyzvali je k sestavení seznamu osob majících zájem o emigraci z Egypta. Izrael následně vyslal pro tyto osoby dvě námořní plavidla, která egyptské Židy (za pomoci francouzských vojáků) dopravily do Izraele.[11]

Tuniská alija (1956)

Podnětem k emigraci Židů se staly boje mezi francouzskou a tuniskou armádou o francouzskou námořní základnu poblíž města Bizerta. Židovští usedlíci (1200 lidí) se obávali, že se po stažení francouzské armády stanou cílem arabské pomsty. Většina židů opustila město díky tomu, že měla francouzské pasy, zbytek (asi 300 lidí) Mosad evakuoval. Transport probíhal na francouzských válečných plavidlech a byl střežen francouzskými výsadkáři.[12]

Od roku 1990

Od poloviny 90. let podniká do Izraele aliju stálý proud jihoafrických, amerických a francouzských Židů, či Židé z těchto zemí v Izraeli zakupují nemovitosti pro možnou budoucí imigraci. Zejména francouzští Židé v Izraeli skupují nemovitosti kvůli vzestupu antisemitismu ve Francii v posledních letech.[13][14]

Židé z Indie, označovaní jako Bnej Menaše, kteří byli uznáni jako potomci desátého ztraceného izraelského kmene, jsou objektem kontroverzí, avšak od poloviny 90. let počet těch z nich, kteří provedli aliju, stále stoupá.[15]

Organizace jako Nefeš be-nefeš a Šavej Jisra'el pomáhají lidem s alijou jak finanční pomocí, tak asistencí například při hledání práce, studiu hebrejštiny a asimilaci s izraelskou kulturou.

V roce 2007 přinesl deník Ha'erec informaci, že v letech 2005 až 2006 došlo k 9% poklesu imigrantů (hebrejsky olim). Podle deníku „v roce 2006 do Izraele imigrovalo pouze 19 264 lidí, což je o 9 procent méně než v roce 2005. Jedná se o nejnižší počet imigrantů od roku 1988.“[16]

Tento rekord byl překonán v roce 2007, kdy byl počet olim pouze 18 127. Pouze 36 % z těchto nových imigrantů byly osoby ze zemí bývalého Sovětského svazu (v 90. letech představovali imigranti ze zemí bývalého SSSR téměř 90 %), zatímco počet imigrantů ze zemí jako je Francie či USA je stálý.[17]

Podle statistik podniklo v roce 2009 aliju ze severoamerických zemí nejvíce Židů od roku 1983. Celkem se jednalo o zhruba 3800 olim.[18]

Statistiky

Okamžitě po vzniku státu Izrael začala s oficiální podporou vlády masivní vlna přistěhovalectví. Ta vrcholila v roce 1949, kdy do Izraele dorazil víc než čtvrt milion Židů. Celkem šlo v prvních čtyřech letech nezávislosti o téměř 700 tisíc lidí, tedy podobné číslo, jaká byla celková populace státu Izrael v době vyhlášení samostatnosti. Počátkem 50. let alija rychle opadla (ekonomické potíže Izraele a uzavření zemí sovětského bloku pro vystěhovalectví do židovského státu). Později následovalo ovšem několik dalších menších vln v polovině 50. let, v 1. polovině 60. let a okolo roku 1970.[19]

V 80. letech zažíval Izrael nízké roční úhrny imigrace, historické minimum bylo dosaženo roku 1986 (pouhých 9505 přistěhovalců). Důvodem byly ekonomické problémy státu i pokračující přísná restrikce na židovskou emigraci v sovětském bloku. To se změnilo roku 1990, kdy začala masivní alija ze zemí Sovětského svazu. Onoho roku dosáhla alija hodnoty 199 516 a pokračovala silným tempem po celý zbytek 90. let. Teprve po roce 2000 dochází k jejímu výraznému zpomalení a stabilizaci na roční úrovni necelých 20 000. Po roce 2013 se trend mírně změnil (silnější imigrace z Ukrajiny ale i ze západní Evropy, zejména Francie) a roční úhrny dosahují cca 25 000 přistěhovalců.[19][20][21]

Alija od r. 1919 podle zemí a regionů

V následující tabulce je uveden počet imigrantů do Izraele v letech 1919 až 2006.[22] Tabulka je řadí podle let a podle zemí, kde se narodili. (Pro rok 2006 je nadto uvedena i poslední země pobytu).

oblast2006 LCR2006 COB20052000–20041990–19991980–19891972–19791961–19711952–19601948–19511919–1948celkem
Asie - celkem1 7771 2612 2398 04861 30514 43319 45656 20837 119237 70440 895478 668
AfghánistánAfghánistán Afghánistán00200571325161 1062 3034 116
ČínaČína Čína10144161927843962175041 164
IndieIndie Indie304308612111 7171 5393 49713 1105 3802 17627 999
IrákIrák Irák1111125001119393 5092 989123 371130 992
ÍránÍrán Írán749014644908 4879 55019 50215 69921 91075 833
IzraelIzrael Izrael0192105699542885071 0218684114 415
LibanonLibanon Libanon078401795642 2088462354 051
JemenJemen Jemen91043017511 0661 17048 31550 636
Sovětský svaz SSSR (asijský)1 2875331 8147 06949 52458 940
SýrieSýrie Sýrie0041609958423 1211 8702 6789 526
ostatní (Asie)142618297 3625942133491031 2549 948
Afrika - celkem3 8014 5084 5182 91248 55828 66419 273164 885143 48593 2824 041514 126
AlžírskoAlžírsko Alžírsko02752801311 3171 8302 13712 8573 4333 81026 070
EgyptEgypt Egypt
SúdánSúdán Súdán
01917151763525352 96317 52116 02437 622
EtiopieEtiopie Etiopie3 5953 5953 5732 21339 65116 96530698591066 470
Jižní Afrika JAR1141391352022 9183 5755 6043 78377466617 796
LibyeLibye Libye03360662192 4662 07930 97235 814
MarokoMaroko Maroko532332842052 6233 8097 780130 50795 94528 263269 649
TuniskoTunisko Tunisko322362181251 2511 9422 14811 56623 56913 29354 348
ostatní (Afrika)688158881255446451052442 582
Evropa - celkem9 87210 06310 73646 516812 07970 898183 419162 070106 305332 802377 3812 112 269
BelgieBelgie Belgie9178701028917888471 1123942914 573
BulharskoBulharsko Bulharsko2219381993 6731801187941 68037 26043 961
ČeskoslovenskoČeskoslovensko Československo162615614794628882 75478318 78824 256
FrancieFrancie Francie2 4111 7811 83684210 4437 5385 3998 0501 6623 05040 601
ItálieItálie Itálie423735405955107139404141 3054 589
JugoslávieJugoslávie Jugoslávie25267981 8941401263223207 66110 594
MaďarskoMaďarsko Maďarsko63631081802 1501 0051 1002 6019 81914 32431 350
NěmeckoNěmecko Německo112871121772 1501 7592 0803 1751 3868 21019 136
NizozemskoNizozemsko Nizozemsko504536309261 2391 1701 4706461 0776 639
PolskoPolsko Polsko3690941692 7652 8076 21814 70639 618106 414172 881
RakouskoRakousko Rakousko121224233173565951 0216102 6325 590
RumunskoRumunsko Rumunsko50761073305 72214 60718 41886 18432 462117 950275 856
ŘeckoŘecko Řecko38761211473265146762 1313 936
Spojené královstvíSpojené království Spojené království5945063413184 8517 0986 1716 4611 4481 90729 101
Sovětský svaz SSSR (evr.)6 1857 0697 76343 801772 23929 754137 13429 37613 7438 1631 049 042
ŠpanělskoŠpanělsko Španělsko33202316242321327406169801 604
ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko856952719047066348862531313 706
TureckoTurecko Turecko6770611311 0952 0883 11814 0736 87134 54762 054
Skandinávie363435411 0711 178903886131854 364
ostatní (Evropa)6173312646303252412911 3433 109
Amerika/Oceánie - celkem3 8133 4373 68721 71833 36739 36945 04042 4006 9223 8227 754211 329
ArgentinaArgentina Argentina2932994139 9178 88610 58213 15811 7012 88890459 041
AustrálieAustrálie Austrálie
Nový ZélandNový Zéland Nový Zéland
664453681 0179591 2758331201194 488
BrazílieBrazílie Brazílie2322262782251 9371 7631 7632 6017633049 860
ChileChile Chile615677855211 0401 1801 790401485 198
KanadaKanada Kanada2282102141631 7171 8672 1782 1692762369 030
KolumbieKolumbie Kolumbie14217915454545475552415002 374
MexikoMexiko Mexiko72765670916993861736168483 924
ParaguayParaguay Paraguay4367216273210420424
UruguayUruguay Uruguay73761071057242 0142 1991 844425667 560
USA USA2 1591 8091 7061 09815 48018 90420 96318 6711 5531 71181 895
VenezuelaVenezuela Venezuela134988462319180245297001 285
střední Amerika911207710212581041294317725
ostatní (Amerika, Austrálie a Oceánie)258241462941 1595225001 125913274 521
není známo60344194693949113 30720 01452 78678 307
celkem19 26919 26921 18060 647956 319153 833267 580427 828297 138687 624482 8573 374 275

Odkazy

Reference

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Aliyah na anglické Wikipedii a Alija na polské Wikipedii.

 1. Alija [online]. Holocaust.cz [cit. 2008-04-13]. Dostupné online. 
 2. Industrial Revolution [online]. Univerzita Leiden [cit. 2008-04-13]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-04-05. (anglicky) 
 3. The Jazz Singer and Bread Givers: Background - On life of the Eastern European Jew in Europe [online]. Messiah College [cit. 2008-04-13]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2007-09-27. (anglicky) 
 4. New Aliyah - Modern Zionist Aliyot (1882 - 1948) [online]. Židovská agentura [cit. 2008-04-13]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2007-10-17. (anglicky) 
 5. The First Aliyah [online]. Jewish Virtual Library [cit. 2008-04-13]. Dostupné online. (anglicky) 
 6. The Second Aliyah (1904-1914) [online]. Ministry of immigrant absorbtion [cit. 2008-04-13]. Dostupné online. (anglicky) 
 7. The Third Aliyah (1919-1923) [online]. Ministry of immigrant absorbtion [cit. 2008-04-13]. Dostupné online. (anglicky) 
 8. The Fourth Aliyah [online]. Jewish Virtual Library [cit. 2008-04-13]. Dostupné online. (anglicky) 
 9. The Fifth Aliyah (1929-1939) [online]. Ministerstvo pro absropbci přistěhovalců Státu Izrael [cit. 2008-04-13]. Dostupné online. (anglicky) 
 10. BLACK, Ian; MORRIS, Benny. Mossad, izraelské tajné války. Praha: Jota, 2001. ISBN 80-7217-392-8. S. 191–197. Dále jen: Mossad, izraelské tajné války.. 
 11. Mossad, izraelské tajné války. S. 197–198.
 12. Mossad, izraelské tajné války. S. 198–199.
 13. USATODAY.com - As attacks rise in France, Jews flock to Israel
 14. French Jews invest in old Tel Aviv neighborhood - Israel Money, Ynetnews
 15. Nefesh B Nefesh [online]. nbn.com [cit. 2008-08-02]. Dostupné online. 
 16. Aliyah sees 9% dip from 2005 by Moti Bassok. www.haaretz.com [online]. [cit. 2009-05-23]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-05-27. 
 17. [1]
 18. 2009 a record year in North American aliyah [online]. Ynetnews, 2010-01-02 [cit. 2010-01-02]. Dostupné online. (anglicky) 
 19. a b Immigration to Israel: Total Immigration, by Country per Year [online]. Jewish Virtual Library [cit. 2018-06-25]. Dostupné online. (anglicky) 
 20. Israel in Figures [online]. Izraelský centrální statistický úřad [cit. 2018-06-25]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-06-25. (anglicky) 
 21. Nearing nine million: Israel in numbers on eve of 2018 [online]. ynetnews [cit. 2018-06-25]. Dostupné online. (anglicky) 
 22. Archivovaná kopie. www.cbs.gov.il [online]. [cit. 2009-05-23]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-06-10. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Flag of Iran.svg
Flag of Iran. The tricolor flag was introduced in 1906, but after the Islamic Revolution of 1979 the Arabic words 'Allahu akbar' ('God is great'), written in the Kufic script of the Qur'an and repeated 22 times, were added to the red and green strips where they border the white central strip and in the middle is the emblem of Iran (which is a stylized Persian alphabet of the Arabic word Allah ("God")).
The official ISIRI standard (translation at FotW) gives two slightly different methods of construction for the flag: a compass-and-straightedge construction used for File:Flag of Iran (official).svg, and a "simplified" construction sheet with rational numbers used for this file.
Flag of the United Arab Republic.svg
Flag of Egypt (1958-1972) and flag of Syria (1958-1961) in the United Arab Republic. It also became the official flag of Syria since 1980.
Flag of the United Arab Republic (1958–1971).svg
Flag of Egypt (1958-1972) and flag of Syria (1958-1961) in the United Arab Republic. It also became the official flag of Syria since 1980.
Flag of Ethiopia.svg
Vlajka Etiopie
Flag of South Africa.svg

Vlajka Jihoafrické republiky

Used color: National flag | South African Government and Pantone Color Picker

     zelená rendered as RGB 000 119 073Pantone 3415 C
     žlutá rendered as RGB 255 184 028Pantone 1235 C
     červená rendered as RGB 224 060 049Pantone 179 C
     modrá rendered as RGB 000 020 137Pantone Reflex Blue C
     bílá rendered as RGB 255 255 255
     černá rendered as RGB 000 000 000
Flag of Belgium.svg

Belgická vlajka

This is the national flag of Belgium, according to the Official Guide to Belgian Protocol. It has a 13:15 aspect ratio, though it is rarely seen in this ratio.

Its colours are defined as Pantone black, Pantone yellow 115, and Pantone red 032; also given as CMYK 0,0,0,100; 0,8.5,79,0; and 0,94,87,0.
Flag of the Czech Republic.svg
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Flag of Yugoslavia (1946-1992).svg
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Flag of Australia (converted).svg

Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).

See Flag of Australia.svg for main file information.
Flag of Chile.svg
Při zobrazení tohoto souboru lze snadno přidat orámování
Flag of Canada (Pantone).svg
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
WeizmannInstitute (1).JPG
Autor: MathKnight, Licence: CC BY-SA 3.0
Weizmann Institute of Science, Israel מכון ויצמן למדע