Asie

Asie
Rozloha44 603 853 km²
Počet obyvatel4 522 598 000 (2018)
Počet států48
RegionyStřední Asie

Východní Asie
Severní Asie
Jihovýchodní Asie
Jihozápadní Asie

Jižní Asie
Souřadnice39°0′0″ s. š., 108°0′0″ v. d.
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons

Asie ([ázije]) je svou rozlohou 44 603 853 km² největší, s více než 4,7 miliardami obyvatel nejlidnatější a zhruba od přelomu tisíciletí rovněž nejhustěji osídlený světadíl, který tvoří součást kontinentu zvaného Eurasie, popř. Eurafrasie. Rozkládá se především na východní a severní polokouli. Pokrývá 8,6 % povrchu Země (29,9 % souše) a její obyvatelstvo představuje 60 % světové populace. Během 20. století se počet lidí žijících v Asii téměř zčtyřnásobil. Pojmenování pochází z akkadského slova asu, které znamená východ či rozbřesk.

Hranice Asie

Související informace naleznete také v článku Evropa#Hranice mezi Evropou a Asií.
Regiony Asie:
     Severní Asie
     Střední Asie
     Jižní Asie
     Východní Asie

Nejzazší body asijské pevniny:

Různé historické verze hranic mezi Evropou a Asií

Vzhledem k pozemnímu spojení Asie s Evropou i Afrikou se někdy rozcházejí názory na to, kudy vést hranici mezi těmito kontinenty. Rozšířená a na českých školách vyučovaná verze hranice mezi Evropou a Asií vede z Bajdarackého zálivu po východním úpatí Uralu (Ural leží celý v Evropě), dále po řece Embě, po pobřeží Kaspického moře a Kumomanyčskou sníženinou na sever od Kavkazu (Kavkaz je častěji označován jako Asie) do Azovského moře. Dále k jihozápadu oba světadíly odděluje Černé moře, průliv Bospor, Marmarské moře a průliv Dardanely. Do obou světadílů zasahuje území Ruska, Kazachstánu a Turecka.

Od Afriky je Asie oddělena Suezským průplavem. Sinajský poloostrov už tedy leží v Asii a Egypt tak zasahuje částí území do Afriky a částí do Asie. Dále na jih oba světadíly odděluje Rudé moře.

Ani hranici s Austrálií a Oceánií není snadné stanovit. Australská pevnina se sice asijské nedotýká, ale mezi nimi leží velké množství ostrovů, u nichž není vždy jasné, ke kterému světadílu je přiřadit. Ostrov Nová Guinea se obvykle řadí k Oceánii, což znamená, že území Indonésie zasahuje do obou světadílů. Zoogeografové pracují s tzv. Wallaceovou linií, která odděluje ekosystémy považované za čistě asijské od smíšených asijsko-australských.

Nejjasněji vymezená je hranice Asie a Severní Ameriky. Ty jsou odděleny 88 km širokou Beringovou úžinou v místech, kde se k sobě blíží asijská Čukotka a americká Aljaška.

Nejzazší body na ostrovech:

 • Sever: Arktický mys (81°16' s. š.) na ostrově Komsomolecruském souostroví Severní země
 • Východ: Uprostřed Beringova průlivu se nachází rusko-americké souostroví Diomédovy ostrovy, které fyzickogeograficky nepatří jednoznačně ani k Asii, ani k Americe (západní ostrov leží asi 35 km od asijské pevniny, východní ostrov asi 36 km od americké), politicky je však rozděleno mezi Rusko a Spojené státy. Tříkilometrovým průlivem mezi oběma ostrovy také probíhá Datová hranice. Přiřadíme-li ruský ostrov k Asii, bude jeho východní okraj nejvýchodnějším bodem světadílu (169°0' z. d.)
 • Jih: Záleží na tom, které ostrovy ještě přiřadíme k Asii a které již k Austrálii. Při nejjednodušší variantě, kdy hranice vede mezi Malajským souostrovím na asijské straně a ostrovy Ashmore a Cartier na australské, se nejjižnější bod nachází na ostrůvku u indonéského ostrova Rote (11°1' j. š.)
 • Západ: I v Egejském moři leží velké množství ostrovů. Mnohé z nich leží těsně u pobřeží Malé Asie (např. Samos 1,6 km daleko), ale politicky náleží Řecku. Zohlednění jejich geologické spřízněnosti s asijskou pevninou by zřejmě umožnilo posunout hranici až na západní pobřeží ostrovů Lesbos a Chios (25°50' v. d.), na druhé straně by to ale znamenalo, že část řeckého území leží v Asii, což je v rozporu se všeobecně přijímaným názorem. Nejzápadnější ostrov pod tureckou správou je Gökçeada, ta má ale zřetelně blíž k evropské než k asijské části Turecka. Za nejzápadnější výspu Asie lze tedy buď považovat ostrov Bozcaada (25°58' v. d.), nebo prohlásit, že veškeré egejské ostrovy už patří k Evropě bez ohledu na svou vzdálenost od asijské pevniny.

Asijské geografické rekordy

Související informace naleznete také v článku Nejvyšší hory asijských zemí.

Mnohé asijské geografické rekordy jsou současně světovými rekordy.

(c) Ruanda Agung Sugardiman/AusAID, CC BY 2.0
Deštný prales na Borneu

Geologie

Asijský světadíl – počítačový model pohledu z vesmíru

Asie vznikla spojením několika platforem. Sibiřská platforma byla v minulosti samostatným kontinentem, který se spojil s Baltikou, čímž vzniklo pohoří Ural. Čínská platforma se pospojovala z menších bloků (Severní Čína, Blok Jang-c' a Jižní Čína) a nakonec se spojila se Sibiří. V nejmladší době pak do Asie narazily dvě platformy, které se oddělily od někdejší Gondwany: Indická a Arabská.

Sibiřské jednotky

Sibiřská (angarská) platforma představuje velký stabilní blok. Aldanský a anabarský štít obsahují horniny až 3,5 miliardy let staré. Člení se následovně:

 • Předbajkalské jednotky
  • Aldanský štít
  • Anabarský štít
 • Vrásová pásma bajkalského vrásnění (Bajkalské pohoří, Jenisejské pohoří)
 • Depresní jednotky – syneklízy a okrajové prohyby (tunguzská a viljujská syneklíza, předsajansko-bajkalský prohyb)

Čínské jednotky

Jihočínská krasová oblast

Čínská platforma je rozdělena na vystupující masívy, mezi nimiž leží mladší jednotky. Obsahuje prekambrické štíty:

Buddhistická stúpa na Tibetské náhorní plošině

Čínská platforma také zahrnuje řadu plošin a poklesových pánví. Ty jsou pokryty paleozoickými, mezozoickými a kenozoickými sedimenty různého charakteru a mocnosti. Krystalické podloží leží místy ve větších hloubkách než 10 km.

Kundwanská Asie

Himálaj v Nepálu

Indická platforma a Madagaskar byly původně spojeny s Afrikou, ale ve třetihorách se vydaly na sever k Asii. Madagaskar se oddělil a zůstal poblíž Afriky, zatímco Indie narazila do Čínské platformy, čímž vyvolala mohutné vrásnění, jehož výsledkem je Himálaj.

Na západě Indické platformy se nacházejí vodorovně uložené čedičové vrstvy vulkanického původu, kterým se říká trapy (např. Dekánské trapy či sibiřské trapy). Až 100 m silná vrstva čediče překrývá stará jádra.

Nejstarší kontinentální jádra se vytvořila během protoindického geotektonického cyklu. Nejstarší metamorfity jsou staré až 3,5 miliardy let. Během dhárvárského geotektonického cyklu došlo k sedimentaci, vulkanickým procesům a průnikům granitů, dotvářela se kontinentální jádra.

Arabská platforma byla původně součástí Afriky, ale začala se od ní oddělovat příkopovou propadlinou, jejíž velkou část nyní vyplňuje Rudé moře. Nejstarší horniny jsou asi 1 miliardu let staré a nacházejí se v haliské formaci. Asi polovinu platformy tvoří prekambrické metamorfity, druhá polovina se skládá z granitoidů. Na západním okraji eroduje a klesá do příkopu Rudého moře. Východní okraj se zvedá i s akumulovanými usazeninami. Mezi vlastním štítem a Perským zálivem je mocný platformní pokryv prvohor, druhohor a třetihor. Nacházejí se tu hojné formace s ložisky ropy z období svrchní křídy a eocénu.

Kaledonidy

Pohoří Altaj

Kaledonidy jsou horská pásma, jejichž vývoj začal během starších prvohor, tedy v době, kdy na území dnešní Evropy probíhalo kaledonské vrásnění. Jejich zvedání podél starých zlomů mnohdy pokračovalo i později.

Sibiřské a středoasijské kaledonidy vznikly z tzv. uralsko-mongolské mobilní zóny mezi fenosarmatskou, sibiřskou a čínskou platformou. Patří sem Altaj, Sajany, Ťan-šan, Kazašská pahorkatina, Sibiřské starokaledonidy (salairidy).

Čínské kaledonidy leží zčásti ve východní Číně, kromě toho k nim patří pohoří Nan-šan. Najdeme zde 5 až 6 km mocný sinijský komplex fylitů, kvarcitů, zelenokamenů a mramorů.

Hercynidy

Hercynidy jsou horská pásma, jejichž vývoj začal během mladších prvohor, tedy v době, kdy na území dnešní Evropy probíhalo hercynské vrásnění. Jejich zvedání podél starých zlomů mnohdy pokračovalo i později.

Ve Střední Asii jsou hercynidy silně promíchané s kaledonidy a nejde o samostatný horský systém. Hercynského stáří je např. západní část Ťan-šanu (Kyzylkumsko-ťanšanská větev), Kazašská pahorkatina, nebo jižní část Altaje a Sajanů (Irtyšsko-zajsanská větev).

Mongolsko-ochotské hercynidy se táhnou z Mongolska až k Ochotskému moři.

Vnitročínské hercynidy se táhnou mezi Pamírem a východočínskými kaledonidami. Patří sem Kchun-lun (vklíněn mezi tarimský a tibetský masiv) a Čchin-ling (vklíněn mezi severočínský a středočínský blok).

Sibiřské a středoasijské hercynidy a kaledonidy jsou na velkých plochách pokryty druhohorními a třetihorními nezvrásněnými vrstvami, které tak tvoří mladé platformy: Západosibiřská nížina, Turanská nížina, Tádžická pánev.

Alpidy

Údolí řeky Hunza v pohoří Karákóram

Alpidy jsou horská pásma, jejichž vývoj začal ve druhohorách nebo později. Některé se začaly zvedat během kimmerského vrásnění, některé až během alpinského.

Tethydní alpidy vznikly z bývalého oceánu Tethys a jde o asijskou část Alpsko-himálajského systému. Patří sem Pontidy, Anatolidy a TauridyTurecku, ostrov Kypr, Krymsko-kavkazská oblast, Malý Kavkaz a Arménská vysočina, Zagros (Iranidy), centrální íránské pásmo s lutským masivem, makránsko-balúčistánská flyšová jednotka, východoíránská pohoří, ománská ofiolitová zóna, orogenní zóna Alborzu, Kopet Dag, centrální pákistánský hřbet (kvétský hřbet), pamírsko-hindúkušsko-karákoramská elevace, Himálaj a Transhimálaj, Indoganžská nížina.

Alpinského stáří jsou také pásma podél pobřeží Tichého oceánu, tzv. cirkumpacifické alpidy, které ovšem vznikly kontaktem jiných desek (pacifickéeurasijskou) během druhohorního jenšanského vrásnění. Patří sem starší pásma v Laosu, Čukotsko-katasijský vulkanický pás (Kamčatka). Ve třetihorách vznikla vulkanická pásma Kuril, Japonska a Filipín, jakož i další ostrovní oblouky na západním okraji pacifické desky (Velké a Malé Sundy, Moluky aj.)

Zemětřesení a sopečná činnost

Mnoho výše uvedených oblastí je seizmicky aktivních a zemětřesení zde nejsou vzácným jevem. Týká se to ostrovních oblouků na styku litosférických desek, např. Japonsko, Tchaj-wan, Sumatra, ale i mnoha oblastí alpsko-himálajského systému (např. Malá Asie, Kavkaz, Írán, Kašmír) i jiných zlomových oblastí (např. Sečuánská pánev).

Oblastí vulkanického původu je v Asii celá řada, dodnes činné sopky najdeme opět především ve východní Asii podél okraje Tichého oceánu: Kamčatka, Japonsko, Filipíny, Indonésie.

Vodstvo

Ganga je posvátná řeka hinduismu

V Asii se nacházejí mnohé z nejdelších a nejvodnějších veletoků na Zemi, mj. Čchang-ťiang (Dlouhá řeka, Evropanům známá též jako Jang-c’-ťiang), Chuang-che (Žlutá řeka), Ob, Jenisej, Lena, Amur, Mekong, Brahmaputra, Ganga, Indus, Eufrat a Tigris. Velké sibiřské řeky (Ob, Jenisej, Lena) odtékají do Severního ledového oceánu, čínské a indočínské veletoky (Chuang-che, Čchang-ťiang a Mekong) míří na východ do Tichého oceánu, další směřují k jihu do Indického oceánu. Velké oblasti v nitru Asie jsou bezodtoké, tj. bez spojení se světovým oceánem. Řeky se buď ztrácejí v pouštích (např. Gobi, Taklamakan, Karakum, Kyzylkum), nebo končí ve více méně slaných jezerech, odkud se voda vypařuje (Balchaš, Aralské jezero, Kaspické moře). Z významných řek se to týká např. Amudarji, Syrdarji a Tarimu. Naopak nejhlubší jezero světa Bajkal (odkud voda odtéká řekou Angarou) je sladkovodní a odhaduje se, že obsahuje asi pětinu světových zásob sladké vody.

Podnebí

Kérala v jižní Indii má vlhké tropické podnebí ovlivněné sezonními monzuny
Step v Mongolsku se vyznačuje horkými léty a chladnými zimami

Vzhledem k obrovské rozloze Asie zde najdeme všechny hlavní podnebné pásy. Velká území v nitru kontinentu mají silně kontinentální podnebí s velkými teplotními rozdíly mezi zimou a létem. Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře dosahuje nejvyšších hodnot v lednu v oblasti Ulánbátaru a Sibiře (103 kPa). Vzniká tlaková výše (anticyklóna) nad střední Sibiří. Naopak velká tlaková níže (cyklóna) vzniká v červenci kolem Dillí (99,5 kPa). Nejnižší lednové teploty na Sibiři mohou klesnout i pod −50 °C, v jižní Asii zůstávají kolem +25 °C. Rozpětí průměrných červencových teplot je od 5 do 35 stupňů.

Množství srážek je ovlivněno především vysokými asijskými horstvy. Jih a jihovýchod kontinentu je extrémně vlhký, naopak ve srážkovém stínu za Himálajem leží velmi suché pouštní oblasti. Roční období v Himálaji a na jih od něj jsou ovlivňována pravidelnými monzuny.

V Asii rozlišujeme tyto klimatické oblasti podle Köppena:

 • Tundrové podnebí
 • Boreální podnebí
 • Stepní podnebí
 • Mírně teplé monzunové podnebí
 • Monzunové podnebí
 • Podnebí tropického deštného pralesa
 • Studené pouště
 • Horké pouště
 • Středomořské podnebí

Vegetace

Tajga v západosibiřské rovině

V severní Asii (na Sibiři) jsou hlavními biotopy tundra, lesotundra a tajga. V mírném podnebném pásu najdeme listnaté opadavé lesy mírného pásu, lesostep a step, dále na jih pak polopouště a pouště. V jižní a jihovýchodní Asii pak původní společenstva spadají pod monzunové opadavé lesy a tropické deštné lesy.

Velká území na Sibiři pokrývá trvale zmrzlá půda (permafrost). Dále na jih ji lze nalézt v Tibetu kvůli vysoké nadmořské výšce. Ledovce se zachovaly v nejvyšších pohořích (např. Himálaj, Pamír, Ťan-šan), ale kvůli globálnímu oteplování se zkracují.

Obyvatelstvo

Plovoucí trh ve Vietnamu kde se počet obyvatel od roku 1979 téměř zdvojnásobil
Muslimští poutníci v Mekce. Asie je kolébkou všech hlavních světových náboženství.
Různorodé obyvatelstvo Asie od sibiřských Čukčů až po filipínské Negrity (1904)

Kolem roku 1900 žilo v Asii 947 milionu lidí.[3] Od té doby počet obyvatel Asie vzrostl čtyřnásobně a v roce 2012 dosáhl 4 175 038 363 a stále stoupá.[4] Polovinu tvoří obyvatelstvo do 20 let.

V Asii žijí přibližně dvě třetiny obyvatelstva světa. Nejvíce obyvatel má Čína s 1,4 mld. osob.

Politická geografie

Regiony a státy

Hongkong byl do roku 1997 britskou kolonií
Teherán je hlavní město Íránu
Tradiční japonská svatba v šintoistické svatyni Meidži
Hinduistický festival v Singapuru
Procesí Ruské pravoslavné církve v Židovské autonomní oblasti na Sibiři
Katolické procesí v Manile na Filipínách
Podrobnější informace naleznete v článku Seznam asijských států.
Název regionu[5] a území s vlajkouRozloha
(km²)
Počet obyvatel
(odhad k 1. 7. 2002)
Počet obyvatel
(odhad k roku 2018)
Hustota osídlení
(ob./km²)
Hlavní město
Severní Asie:
RuskoRusko Rusko[p 1]13 115 20039 129 729144 500 0003,0Moskva
Střední Asie:
KazachstánKazachstán Kazachstán[p 2]2 346 92713 472 59318 280 0005,7Astana
KyrgyzstánKyrgyzstán Kyrgyzstán198 5004 822 1666 316 00024,3Biškek
TádžikistánTádžikistán Tádžikistán143 1006 719 5679 101 00047,0Dušanbe
TurkmenistánTurkmenistán Turkmenistán488 1004 688 9635 851 0009,6Ašchabad
UzbekistánUzbekistán Uzbekistán447 40025 563 44132 960 00057,1Taškent
Východní Asie:
ČínaČína Čína[p 3]9 584 4921 384 303 7051 393 000 000134,0Peking
Tchaj-wanTchaj-wan Tchaj-wan[p 4]35 98022 548 00923 570 000626,7Tchaj-pej
HongkongHongkong Hongkong (Čína)[p 5]1 0927 303 3347 451 0006 688,0Hongkong
JaponskoJaponsko Japonsko377 835126 974 628126 500 000336,1Tokio
Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea98 48048 324 00051 640 000490,7Soul
MacaoMacao Macao (Čína)[p 6]25461 833631 63618 473,3Macao
MongolskoMongolsko Mongolsko1 565 0002 694 4323 170 0001,7Ulánbátar
Severní KoreaSeverní Korea Severní Korea120 54022 224 19525 550 000184,4Pchjongjang
Jihovýchodní Asie:
BrunejBrunej Brunej5 770350 898428 96260,8Bandar Seri Begawan
FilipínyFilipíny Filipíny300 00084 525 639106 700 000281,8Manila
IndonésieIndonésie Indonésie[p 7]1 419 588227 026 560267 700 000159,9Jakarta
KambodžaKambodža Kambodža181 04012 775 32416 250 00070,6Phnompenh
LaosLaos Laos236 8005 777 1807 062 00024,4Vientiane
MalajsieMalajsie Malajsie329 75022 662 36531 530 00068,7Kuala Lumpur
Myanmar (Barma) Myanmar (Barma)678 50042 238 22453 710 00062,3Neipyijto[p 8]
SingapurSingapur Singapur6934 452 7325 639 0006 425,3Singapur
ThajskoThajsko Thajsko514 00062 354 40269 430 000121,3Bangkok
VietnamVietnam Vietnam329 56081 098 41695 540 000246,1Hanoj
Východní TimorVýchodní Timor Východní Timor[p 9]15 007952 6181 268 00063,5Dili
Jižní Asie:
AfghánistánAfghánistán Afghánistán647 50027 755 77537 170 00042,9Kábul
BangladéšBangladéš Bangladéš144 000133 376 684161 400 000926,2Dháka
BhútánBhútán Bhútán47 0002 094 176754 39444,6Thimbú
IndieIndie Indie[p 10]3 290 7971 062 969 5041 353 000 000323,0Nové Dillí
ÍránÍrán Írán1 648 00066 622 70481 800 00040,4Teherán
MaledivyMaledivy Maledivy300320 165515 6961 067,2Male
NepálNepál Nepál140 80025 873 91728 090 000183,8Káthmándú
PákistánPákistán Pákistán[p 11]795 423149 732 510212 200 000188,2Islámábád
Srí Lanka Srí Lanka65 61019 576 78321 670 000298,4Kolombo
Jihozápadní Asie:
ArménieArménie Arménie[p 12]29 8003 330 0992 965 000111,7Jerevan
ÁzerbájdžánÁzerbájdžán Ázerbájdžán[p 13]86 6009 000 0009 981 000103,9Baku
BahrajnBahrajn Bahrajn665656 3971 569 000987,1Manáma
EgyptEgypt Egypt[p 14]63 5561 378 15921,7Káhira
GruzieGruzie Gruzie[p 15]69 7004 630 8413 731 00066,4Tbilisi
IrákIrák Irák437 07224 001 81638 430 00054,9Bagdád
IzraelIzrael Izrael20 7706 029 5298 884 000290,3Jeruzalém
JemenJemen Jemen527 97018 701 25728 500 00035,4Saná
JordánskoJordánsko Jordánsko92 3005 307 4709 956 00057,5Ammán
KatarKatar Katar11 437793 3412 782 00069,4Dauhá
KuvajtKuvajt Kuvajt17 8202 111 5614 137 000118,5Kuvajt
KyprKypr Kypr[p 16]9 250775 9271 189 00083,9Nikósie
LibanonLibanon Libanon10 4003 677 7806 849 000353,6Bejrút
OmánOmán Omán212 4602 713 4624 829 00012,8Maskat
Palestina Pásmo Gazy[p 17]3631 203 5912 048 0003 315,7Gaza
Saúdská ArábieSaúdská Arábie Saúdská Arábie1 960 58223 513 33033 700 00012,0Rijád
Spojené arabské emirátySpojené arabské emiráty Spojené arabské emiráty82 8802 445 9899 631 00029,5Abú Zabí
SýrieSýrie Sýrie185 18017 155 81416 910 00092,6Damašek
TureckoTurecko Turecko[p 18]756 76857 855 06882 000 00076,5Ankara
Palestina Západní břeh Jordánu[p 19]5 8602 303 6602 676 000393,1Rámaláh
Celkem43 810 5823 902 404 19389,5

Odkazy

Poznámky

 1. Rusko zasahuje menší částí do Východní Evropy a větší částí do severní Asie; počet obyvatel a rozloha jsou uvedeny pouze pro asijskou část.
 2. Kazachstán zasahuje menší částí do východní Evropy a větší částí do střední Asie; počet obyvatel a rozloha jsou uvedeny pouze pro asijskou část.
 3. Údaje platí jen pro pevninskou Čínu, nezahrnují Hongkong, Macao, Tchaj-wan ani části Džammú a Kašmíru, které Čína kontroluje, ale nárokuje si je Indie.
 4. Údaje jsou pro území které je de facto pod kontrolou vlády Čínské republiky. Nároky na něj si ale činí i Čínská lidová republika.
 5. Hongkong je Zvláštní administrativní zóna Čínské lidové republiky.
 6. Macao je Zvláštní administrativní zóna Čínské lidové republiky.
 7. Indonésie leží na rozhraní Asie a Oceánie; počet obyvatel a rozloha jsou uvedeny pouze pro asijskou část, tedy bez Západní Nové Guiney a Moluckých ostrovů.
 8. Hlavní město Myanmaru bylo oficiálně přesunuto z Rangúnu do nově vybudovaného města na západ od Pjinmany 6. listopadu 2005.
 9. Východní Timor mohou někteří autoři řadit do Oceánie místo do Asie.
 10. Včetně těch částí Džammú a Kašmíru, které kontroluje Pákistán nebo Čína.
 11. Udávaná rozloha a počet obyvatel nezahrnuje území Ázád Kašmíru a Gilgit - Baltistánu, která Pákistán spravuje, ale nárokuje si je i Indie.
 12. Arménie leží v západní Asii, ale vzhledem k historickým a sociopolitickým vazbám bývá někdy vnímána jako evropský stát.
 13. Ázerbájdžán leží celý na jih od Kumomanyčské sníženiny, a tedy v Asii, ale podle některých zahraničních koncepcí může část jeho území být řazena do Evropy. Uvedená rozloha a počet obyvatel zahrnuje i Nachičevan, autonomní exklávu Ázerbájdžánu obklopenou Arménií, Íránem a Tureckem.
 14. Egypt leží větší částí v severní Africe a menší částí v západní Asii; počet obyvatel a rozloha jsou uvedeny pouze pro asijskou část (na východ od Suezského průplavu).
 15. Gruzie leží celá na jih od Kumomanyčské sníženiny, a tedy v Asii, ale podle některých zahraničních koncepcí může část jejího území být řazena do Evropy. Udávaná rozloha a počet obyvatel zahrnuje i separatistické republiky Abcházii a Jižní Osetii, nad kterými gruzínská vláda ztratila kontrolu.
 16. Ostrov Kypr patří fyzickogeograficky k Asii, i když má historické a sociopolitické vazby s Evropou. Severokyperská turecká republika je na rozdíl od Kyperské republiky na jihu ostrova (s převládající řeckou populací) uznávána jen Tureckem.
 17. Pásmo Gazy a Západní břeh Jordánu, společně označované OSN jako „Okupovaná palestinská území“, jsou území částečně okupovaná Izraelem, ale de facto spravovaná palestinskou samosprávou.
 18. Turecko zasahuje malou částí území do východní Evropy (Balkán) a větší částí do Asie (Malá Asie); počet obyvatel a rozloha jsou uvedeny pouze pro asijskou část.
 19. Západní břeh Jordánu a Pásmo Gazy, společně označované OSN jako „Okupovaná palestinská území“, jsou území částečně okupovaná Izraelem, ale de facto spravovaná palestinskou samosprávou.

Reference

 1. JTOYER. What is the World Largest Peninsula? [online]. [cit. 2012-02-03]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-07-07. (anglicky) 
 2. WORLD'S LARGEST PENINSULA [online]. [cit. 2011-05-17]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-07-25. (anglicky) 
 3. "UN report 2004 data" (PDF).
 4. PopulationData.net.
 5. Kontinentální regiony podle kategorizace OSN (mapa).

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Flag of Indonesia.svg
bendera Indonesia
Flag of Malaysia.svg
Flag of Malaysia – Jalur Gemilang (Stripes of Glory)
Flag of Thailand.svg
The national flag of Kingdom of Thailand since September 2017; there are total of 3 colours:
 • Red represents the blood spilt to protect Thailand’s independence and often more simply described as representing the nation.
 • White represents the religion of Buddhism, the predominant religion of the nation
 • Blue represents the monarchy of the nation, which is recognised as the centre of Thai hearts.
Flag of Iran.svg
Flag of Iran. The tricolor flag was introduced in 1906, but after the Islamic Revolution of 1979 the Arabic words 'Allahu akbar' ('God is great'), written in the Kufic script of the Qur'an and repeated 22 times, were added to the red and green strips where they border the white central strip and in the middle is the emblem of Iran (which is a stylized Persian alphabet of the Arabic word Allah ("God")).
The official ISIRI standard (translation at FotW) gives two slightly different methods of construction for the flag: a compass-and-straightedge construction used for File:Flag of Iran (official).svg, and a "simplified" construction sheet with rational numbers used for this file.
Flag of Maldives.svg
Flag of Maldives. The colours used are Pantone 186 C for red and Pantone 348 C for green.
Flag of Georgia (Pantone).svg
Georgian flag in Pantone MS.
Flag of the United Arab Republic.svg
Flag of Egypt (1958-1972) and flag of Syria (1958-1961) in the United Arab Republic. It also became the official flag of Syria since 1980.
Flag of the United Arab Republic (1958–1971).svg
Flag of Egypt (1958-1972) and flag of Syria (1958-1961) in the United Arab Republic. It also became the official flag of Syria since 1980.
1 li jiang guilin yangshuo 2011.jpg
Autor: chensiyuan, Licence: CC BY-SA 4.0
li jiang li river guilin yangshuo china 2011 karst raft
A day of devotion – Thaipusam in Singapore (4316108409).jpg
Autor: William Cho, Licence: CC BY-SA 2.0

Singapore's Thaipusam Festival is rich with history and origin. Held in honour of the Hindu deity Subramaniam (Lord Murugan), Thaipusam is a day of prayer and thanksgiving for wishes granted and vows fulfilled.

Shots are straight off the cam with light sharpening.
Meiji-jingu wedding procession - P1000847.jpg
Autor: Shinichi Sugiyama (chez_sugi) from tokyo, japan, Licence: CC BY-SA 2.0
Wedding procession at the Meiji-jingu (明治神宮)
a wedding procession - P1000847
Annual procession with the Albazin icon.jpg
Autor: DenisBryanskij, Licence: CC BY-SA 3.0
Annual procession with the Albazin icon
Peat Forest Swamp (10712654875).jpg
(c) Ruanda Agung Sugardiman/AusAID, CC BY 2.0
Natural ecosystems provide essential ecological services including clean air, water and biodiversity. Peat swamp forest, Kalimantan, Indonesia.
Possible definitions of the boundary between Europe and Asia.png
Autor: Aotearoa, Licence: CC BY-SA 4.0
A map of possible definitions of the boundary between Asia and Europe.

Note that most of these lines are not referenced to any sources proposing them. The red line marked "A" is apparently the "Strahlenberg" definition commononly taught in Soviet-era Russia. See File:Historical Europe-Asia boundaries 1700 to 1900.png for a map which is actually based on references.

The modern mainstream definition used by the UN (see also this) are marked "B" (Urals and Ural River) and "F" (Caucasus watershed).

Lines C, D, E, G, H, I and J are currently without reference.

Red line - "Strahlenberg" border, allegedly also used by the International Geographical Union [1]

 • A: Ural Mountains-Emba River and Kuma Manych Depression (at Rivers Kuma, Manych and lower Don)

Orange lines - other variants of border:

 • B: Ural Mountains-Ural River (modern mainstream definition)
 • C: Yugorsky Strait Cape–Pay Khoy Mountains–Ural Mountains-Ural River
 • D: Ural Mountains-Kazakhstan Border
 • E: northern foothills of Caucasus
 • F: Lines on the Great Caucasus watershed (modern mainstream definition)
 • G: southern foothills of Caucasus
 • H: Meso-Caucasus at Rivers Rioni and Kura
 • I: Lines on the Lesser Caucasus and Rivers Araks and Kura
 • J: former Soviet Union border
Location-Asia-UNsubregions.png
Map:Asia , subregion as delineated by United Nations geographic classification scheme, except *:
 •  
  territories geographically, wholly or partially, in Eastern Europe
Bahasa Melayu: Map: Asia (lokasi), sub-kawasansebagaimana yang ditandakan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu skema klasifikasi geografi, kecuali *:
 •  
  wilayah secara geografi, keseluruhan atau sebahagian, di Eastern Europe
Deutsch: Karte Asiens, Regionen nach [1]:
 •  
  Gebiete, die ganz oder teilweise in Osteuropa liegen
 •  
  Gebiete, die ganz oder teilweise in Melanesien liegen
Asie.svg
Asia political map. The continental boundary to Europe follows the mainstream convention along the Urals, the Ural River, and the crest of the Greater Caucasus.
Hunza Valley from Eagle Point.jpg
Autor: Yasin Chaudhry, Licence: CC BY 3.0
Picture of Hunza Valley from Eagle Point
Paysan soignant ses boeufs (Kerala).jpg
Autor: Philippe Raffard, Licence: CC BY-SA 3.0
A farmer and his animals after a working day (Kerala-India)
Vasyugan.jpg
Autor: Vadim tLS Andrianov / Вадим tLS Андрианов, Licence: CC BY-SA 3.0
Vasyugan River, Tomsk oblast, Siberia.
Naadam rider 2.jpg
Boy participating in horse race at Naadam in Mongolia
Aba County Aba Prefecture Sichuan China.jpg
Autor: Jialiang Gao www.peace-on-earth.org, Licence: CC BY-SA 3.0
Buddhist stupa and houses outside the town of Aba, on the Tibetan Plateau.
Himalaya sud avion.JPG
Autor:

This illustration was made by (User:Royonx) and released under the license(s) stated above. You are free to use it for any purpose as long as you credit me and follow the terms of the license.

Example :  © Michel Royon / Wikimedia Commons

If you use this image outside of the Wikimedia projects, I would be happy to hear from you par courriel (mail royonx gmail.com). Thanks !


Ce message en français
, Licence: CC0
chaine Himalayenne (Anapurna) après le décollage de Kathmandu
Akkem Valley 2011.jpg
Autor: Fred Schaerli, Licence: CC BY-SA 3.0
The Akkem Valley and mount Belukha
Kaaba Mirror like.jpg
(c) Muhammad Mahdi Karim na projektu Wikipedie v jazyce angličtina, CC BY-SA 3.0
A picture of people performing 'en:Tawaf' (circumambulating) the en:Kaaba. This picture taken from the gate of en:Abdul Aziz seems to divide the Kaaba and the minarets into mirror images of one another.
Camau0205.jpg
Autor: Nguyentaithuyen, Licence: CC BY-SA 4.0
River Market in Ca Mau
Flag of Laos.svg
Flag of Laos
20091002 Hong Kong 6269.jpg
Autor: Jakub Hałun, Licence: CC BY-SA 4.0
Hong Kong island seen from Kowloon
Asiatiska folk, Nordisk familjebok.jpg
Asiatiska folk

1. Tsjuktsjer. (Chukchi people)
2. Kamtsjadal. (Itelmens or Kamchadal)
3. Aino. (Ainu people)
4. Giljakiska. (Nivkh people or Gilyak)
5. Samojed. (Samoyedic peoples)
6. Ostjak. (Ostyak peoples)
7. Tatar. (Tatars)
8. Kirgis. (Kyrgyz people)
9. Burjät. (Buryats)
10. Kalmuckiska. (Kalmyk people)
11. Tungus. (Tungusic peoples)
12. Golder. (Nanai people, formerly known as Golds or Samagir)
13, 14. Japan och japanska. (Japanese people or Yamato people)
15. Korean. (Koreans)
16. Lao. (Lao people)
17. Kines. (Chinese people)
18. Negrito. (Negrito peoples)
19. Bataviska. (Betawi people, named after Batavia, Dutch East Indies)
20. Javan. (Javanese people)
21. Sundanska. (Sundanese people)
22. Bata (Sumatra). (Batak people)
23. Dajak (Borneo). (Dayak people)
24. Inföding på Celebes. (Indigenous people of Sulawesi or Celebes)
25. Georgiska. (Georgian people)
26. Tsjerkess. (Adyghe people or Circassians)
27. Kabardin. (Kabarday or Kabardin people)
28. Arab. (Arab people)
29. Jude. (Jews)
30. Vedda (på Ceylon). (Vedda people)
31. Singales. (Sinhalese people)
32. Indier. (Indian people)
33. Perser. (Persian people)
34. Belutsjer. (Baloch people)

35. Kosack. (Cossacks)
Black Nazarene procession.jpg
Autor: denvie balidoy., Licence: CC BY 2.0
The procession of Black Nazarene in Manila, Philippines.