Biogeografie

Biogeografie a státy Evropy
Krajina jako prostor, který obývá určitá populace organismů.

Biogeografie je věda o rozdělení biodiverzity v prostoru a čase. Zkoumá, kde které organismy žijí, a které procesy to způsobily.

Biogeografii můžeme definovat jako vědu o rozšíření, vývoji, a změnách organismů a jejich společenstev v prostoru a čase. Předmětem jejího studia je geobiosféra a zákonitosti její prostorové diferenciace.

—Horník a kolektiv

Zákonitosti rozšíření druhů lze obvykle vysvětlit přes kombinaci historických faktorů jako například speciace, extinkce, kontinentální drift (pohyb světadílů), zalednění (a související změny hladiny moře) a to v kombinaci s plochou a izolací zemských mas a dostupné energie.

Biogeografie USA

Mezi příbuzné obory na hranici biologie a geografie patří např. krajinná ekologie.

Historie

Vědecká teorie biogeografie pramení z práce britského biologa Alfreda Russela Wallace.

Dílčí obory biogeografie

Klasifikace

Biogeografie je syntetická věda, která úzce spolupracuje s geografií, biologií, pedologií, geologií, klimatologií, ekologií a teorií evoluce.

Některé základní principy v biogeografii jsou:

  • evoluce (změna genetického složení populace)
  • extinkce (vyhynutí druhu)
  • rozptýlení (pohyb populace od jejich místa původu ve vztahu k migraci)
  • rozsah (území, které populace obývá) a distribuce
  • endemické oblasti
  • vikariance

Odkazy

Literatura

  • LOMOLINO, Mark V. - RIDDLE, Brett R. - BROWN, James H. Biogeography. Mark V. Lomolino, Brett R. Riddle, James H. Brown. 3rd ed. Sunderland, Mass. : Sinauer Associates, c2006. xiii, 845 p, ill., maps (some col.), 29 cm. ISBN 0878930620
  • Biogeografické členění České republiky. editor Martin Culek. Praha : ENIGMA, 1996. 347 s. +, 1 mapa. ISBN 8085368803
  • CULEK, Martin. Biogeografické členění České republiky. II. díl. Martin Culek a kolektiv. Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2005. 589 s, + 1 CD-ROM. ISBN 8086064824

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Twyfelfontein landscapes.jpg
Autor: Mike from Vancouver, Canada, Licence: CC BY 2.0
Some mountains around Twyfelfontein bare a similar appearance to Utah's Monument Valley.
Karte Vegetation USA.jpg
Map of Potential Natural Vegetation of the USA
Europe biogeography countries fr.svg
Autor: Abalg, Licence: CC BY-SA 3.0
Map of the biogeographic regions of Europe, after EEA's map. Shows both country and biogeographical region boundaries. Legend in French. SVG format.