Biologie

Biologie (z řeckého βίος, bios život a λόγος, lógos slovo, smysl, nauka) je nauka čili věda zkoumající život. V nejširším slova smyslu je biologie vědní obor zabývající se organismy a vším, co s nimi souvisí, od chemických dějů v organismech probíhajících na úrovni atomů a molekul až po celé ekosystémy.

V užším slova smyslu lze biologii popsat jako vědu zkoumající organismy od úrovně subcelulární, tedy od úrovně jednotlivých buněčných organel se vším, co s nimi souvisí, přes úroveň buněk, tkání, orgánů a jedinců až po úroveň populací, společenstev, ekosystémů a biomů.

Historie

Podrobnější informace naleznete v článku Dějiny biologie.

Výraz „biologie“ zavedl patrně profesor Michael Christoph Hanov dílem Philosophiae naturalis sive physicae dogmaticae: Geologia, biologia, phytologia generalis et dendrologia (1766). Zavedení výrazu „biologie“ se spojuje také se jmény

 • německého lékaře, profesora Theodora Georga Augusta Roose (Grundzüge von der Lehre von der Lebenskraft, 1797)
 • německého anatoma a fyziologa Karla Friedricha Burdacha a rokem 1800 (Asklepiades und John Brown: eine Parallele ??)
 • francouzského přírodovědce Jeana-Baptisty de Lamarcka (Recherches sur l’organisation des corps vivants, 1802)
 • německého lékaře a přírodovědce Gottfrieda Reinholda Trevirana (Biologie oder Philosophie der lebenden Natur, 1804).

Historie biologie jako způsobu chápání života sahá do dob dávných civilizací a klasických filozofů.

Ačkoli pojetí biologie jako samostatného souvislého oboru vzniklo v 19. století, živou přírodou se zabývali již v dobách antického Řecka a Říma Aristoteles a Claudius Galén. V jejich bádání pokračovali ve středověku arabští lékaři, jako byli al-Jahiz, Avicenna, Avenzoar a Ibn al-Nafis. Během období renesance a začátkem novověku biologie jako věda pronikla i do Evropy. Významnými vědci byli v té době William Harvey a Andreas Vesalius, kteří prováděli pokusy a pozorování, a Carl Linné a Georges Louis Leclerc de Buffon, kteří začali zkoumat různorodost života, vývoj a chování organismů, fosílie aj.

Na přelomu 18. a 19. století se biologie stávala stále více přírodní vědou určenou výhradně odborníkům. Badatelé jako Alexander von Humboldt zkoumali vztahy mezi organismy a jejich životním prostředím. Nejvýznamnějším biologem 19. století je bezesporu Charles Darwin se svou teorií o evoluci na základě přírodního výběru. Ta se nejdříve setkávala s odporem společnosti, protože byla v rozporu s křesťanstvím, později však byla uznána jako pravdivá.

Počátkem 20. století znovuobjevení práce Gregora Mendela (Hugo de Vries, Carl Correns, Erich von Tschermak a William Bateson, který dal Mendelovo dílo přeložit do angličtiny) vedlo k rapidnímu růstu výzkumu genetiky (Thomas Morgan a jeho studenti) a kolem roku 1930 ke kombinaci populační genetiky a přírodního výběru v „novo-Darwinovské syntéze“. V roce 1953 objevili Francis Crick a James Dewey Watson strukturu DNA, za což dostali v roce 1962 Nobelovu cenu za medicínu. Po celé 20. století probíhal výzkum genetického kódu od jeho rozluštění v roce 1966 až po postupné mapování genomů jednotlivých organismů pokračující v 21. století.

Obecná biologie

Na tuto kapitolu je přesměrováno heslo Obecná biologie.

Obecná biologie je průřezové odvětví biologie zkoumající obecné základy živých soustav. Jejím hlavním úkolem je integrovat poznatky a zákonitosti související se živými soustavami a definovat je na všech úrovních života. Je úzce spjata s tzv. teoretickou biologií, která popisuje biologické zákonitosti pomocí matematického, kybernetického a logického modelování a s přispěním dalších exaktních věd (zejména fyziky a chemie).

Základy moderní biologie

 • Buněčná teorie – všechny živé organismy se skládají z buněk; všechny buňky pocházejí z již existujících buněk. Buňky jsou základní stavební jednotkou všech živých organismů a také základní jednotkou rozmnožování.
 • Teorie genů – vlastnosti všech živých organismů jsou zakódovány v genech. Geny tvořené DNA, která je ve formě chromozomů uložena v jádře každé buňky jsou podstatou dědičnosti čili přenosu znaků a vlastností z jedince na jeho potomky.
 • Evoluce – jedním z hlavních principů biologie je, že všechny formy života mají společný původ a měnily se a vyvíjely v procesu evoluce.
 • Homeostáza (z řec. homoios stejný a stasis trvání) – všechny živé organismy, jednobuněčné i mnohobuněčné, vykazují homeostázu, schopnost udržovat stabilní vnitřní prostředí, i když se vnější podmínky mění.
 • Energie – základním rysem každého živého organismu je využití energie. Přežití každého živočicha a rostliny závisí na neustálém přísunu energie.

Podřízené a související vědní obory

Pod biologii lze řadit následující vědní obory, případně lze nalézt její úzkou spojitost s nimi:

 • agrobiologie – věda, která využívá biologické zákonitosti v zemědělství
 • anatomie – studium forem a funkcí u rostlin, zvířat a jiných organismů, nebo specificky u lidí
 • bionomie – je komplexní studium organismu a jeho vztah k jeho prostředí
 • biofyzika – hraniční obor, který zkoumá biologické objekty a problémy fyzikálními metodami
 • biogeografieje nauka o rozdělení biodiverzity v prostoru a čase
 • biochemieje vědní disciplína na pomezí biologie a chemie
 • biologická systematika(též taxonomie) vědecky zkoumá druhy a druhovou diverzitu organismů a všechny vztahy mezi nimi
 • bionika – je hraniční obor, systematicky zaměřený na uplatňování poznatků ze studia živých organismů a jejich struktur při vývoji nových technologií
 • biostatistika – obor využívající metody matematické statistiky při studiu proměnlivosti živých organizmů
 • botanika – (též rostlinopis, fytologie) zabývá se flórou, tudíž rostlinnou částí přírody
 • buněčná biologie – (též cytologie) je věda zabývající se studiem buněk
 • ekologie – studium vlivů živých organismů a neživých složek navzájem, nebo na jejich prostředí
 • etologie – vědní obor v rámci zoologie, který se zabývá studiem chování živočichů
 • evoluční biologie – zabývá se biologickou evolucí organismů a mechanismy, které se při ní uplatňují
 • fyziologie – studium o fungování živých organismů, jejich částí a orgánů
 • genetikazabývá se dědičností i proměnlivostí organismů a jejími příčinami
 • matematická biologie – používá matematické metody ke studiu živých organismů
 • medicínská biologie a lékařské disciplíny
 • mikrobiologie – je věda studující mikroorganismy
 • molekulární biologiestudium buněčných biologických procesů na jejich molekulární úrovni
 • morfologie – zabývá se vnější stavbou organismů
 • mykologiestudium hub, jejich genetických a biochemických vlastností
 • paleontologie – je věda o životě v minulých geologických obdobích
 • strukturní biologie – zabývá se molekulární strukturou biomolekul
 • virologiezabývá se studiem nebuněčných organismů, zejména virů, ale i viroidů a virusoidů
 • vývojová biologiezabývá se studiem procesů růstu a vývoje organismů
 • zoologie – studie zvířat včetně klasifikace, fyziologie, vývoje a chování

a mnoho dalších specializovaných vědních disciplín.

Obory

Strukturální

Eukaryotická buňka
 • Molekulární biologie studuje biologické buněčné procesy na jejich molekulární úrovni. Například podstata dědičnosti se dá odhalit jen studiem její molekulární podstaty. Molekulární biologie popisuje biologické makromolekuly a jejich vzájemné funkční vztahy, přičemž zvláštní pozornost věnuje DNA, RNA a proteinům. Tato oblast molekulární biologie se nazývá molekulární genetika. Znalosti molekulární biologie jsou využívány v medicíně a genetickém inženýrství, ale i například v kriminalistice.
 • Cytologie neboli buněčná biologie studuje buňky, jejich stavbu, fyziologii, vlastnosti a chování ve vztahu k životním funkcím organismu. Je úzce provázána s molekulární biologii, organickou chemií, biochemií, biofyzikou, mikrobiologií, mikroskopií a histologií.
 • Genetika studuje geny, dědičnost a proměnlivost organismů. Každá buňka v sobě přechovává v chromozomech genetickou informaci reprezentovanou strukturou DNA.
 • Vývojová biologie studuje růst a vývoj organismů. Zkoumá genetické řízení růstu buněk a řízení jejich diferenciace. Její součástí je embryologie.

Fyziologické

Evoluční biologie

Zabývá se biologickou evolucí organismů a mechanismy, které se při evoluci uplatňují. Využívá biologické obory studující jednotlivé organismy (mammalogie, ornitologie, herpetologie, botanika aj.), obory umožňující hledat odpovědi na otázky o tempu a způsobu evoluce (paleontologie a geologie) aj.

Ekologie

Ekologie má několik významů. Ten původní definoval Ernst Haeckel v roce 1866 a znamená biologickou vědu, která se zabývá vztahem organismů a jejich prostředí a vztahem organismů navzájem. Ekologie má řadu oborů (obecná ekologie, globální ekologie, krajinná ekologie, ekologie lesa, paleoekologie aj.) Dle šíře zkoumaných objektů se ekologie dělí na ekologii jedince (autekologie), populací (demekologie), společenstev (synekologie) a biomů.

Etologie

Etologie se zabývá studiem chování živočichů, jejich vrozených a naučených dovedností. Prvním moderním etologem byl Charles Darwin, jehož dílo The Expression of the Emotions in Man and Animals inspiovalo řadu dalších etologů.

Biogeografie

Biogeografie studuje rozmístění organismů na Zemi, věnuje pozornost především tektonickým deskám, změně klimatu, migraci a kladistice.

Taxonomie

Biologická klasifikace života

Taxonomie se teoreticky i prakticky zabývá klasifikací druhů. Zařazuje organismy do jednotlivých kategorií (taxonů). Základní taxonomické kategorie jsou:

Související informace naleznete také v článku Taxonomická kategorie.

Tři domény

Organismy se obvykle dělí do tří domén:[pozn. 1]

V současnosti se však ukazuje, že Eukaryota jsou ve skutečnosti vnitřní apomorfní skupinou archeí.

Kromě organismů spadajících do výše uvedených domén studuje biologie také tzv.

Klasifikace eukaryot
Podrobnější informace naleznete v článku Klasifikace eukaryot.

Eukaryota se v současnosti zpravidla dělí do několika superskupin (ke konci roku 2022 přibližně do deseti; liší se systém od systému podle hloubky členění a podloženosti jejich přirozenosti):

Výše uvedené superskupiny jsou v závislosti na fylogenetických hypotézách o původu eukaryot sdružovány do ještě větších skupin respektujících dvě hlavní vývojové linie: OpimodaDiphoda či úžeji (bez exkavátních taxonů) vymezené AmorpheaDiaphoretickes (dříve PodiataCorticata).

Dřívější systémy bývaly většinou založeny na konceptu říší, například dle Thomase Cavaliera-Smithe:

Galerie

Odkazy

Poznámky

 1. Přibližně od r. 2010 se mluví (zatím hypoteticky) o čtvrté doméně. Tvoří ji (nebo pozůstatek po ní) skupina velkých jaderně-cytoplazmatických DNA virů označovaná NCLDV (z anglického nucleocytoplasmic large DNA viruses).[1][2] Existují i studie naznačující, že dosud neznámých domén (s pozůstatky ve formě virů) by mohlo být více.[3]

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Biology na anglické Wikipedii.

 1. BOYER, Mickaël; MADOUI, Mohammed-Amine; GIMENEZ, Gregory, Bernard La Scola, Didier Raoult. Phylogenetic and Phyletic Studies of Informational Genes in Genomes Highlight Existence of a 4th Domain of Life Including Giant Viruses. E15530. PLoS One [online]. 2. prosinec 2010 [cit. 2011-05-03]. Roč. 5, čís. 12. Dostupné online. PDF [1]. ISSN 1932-6203. DOI 10.1371/journal.pone.0015530. (anglicky) 
 2. COLSON, Philippe; GIMENEZ, Gregory; BOYER, Mickaël, Ghislain Fournous, Didier Raoult. The Giant Cafeteria roenbergensis Virus That Infects a Widespread Marine Phagocytic Protist Is a New Member of the Fourth Domain of Life. E18935. PLoS One [online]. 29. duben 2011 [cit. 2011-05-03]. Roč. 6, čís. 4. Dostupné online. PDF [2]. ISSN 1932-6203. DOI 10.1371/journal.pone.0018935. (anglicky) 
 3. WU, Dongying; WU, Martin; HALPERN, Aaron, Douglas B. Rusch, Shibu Yooseph, Marvin Frazier, J. Craig Venter, Jonathan A. Eisen. Stalking the Fourth Domain in Metagenomic Data: Searching for, Discovering, and Interpreting Novel, Deep Branches in Marker Gene Phylogenetic Trees. E18011. PLoS One [online]. 18. březen 2011 [cit. 2011-05-03]. Roč. 6, čís. 3. Dostupné online. PDF [3]. ISSN 1932-6203. DOI 10.1371/journal.pone.0018011. (anglicky) 
 4. TRIFONOV, Edward N; KEJNOVSKÝ, Eduard. Acytota – associated kingdom of neglected life. S. 1–8. Journal of Biomolecular Structure and Dynamics [online]. 2016. Roč. 34, čís. 8, s. 1–8. Dostupné online. ISSN 1538-0254. DOI 10.1080/07391102.2015.1086959. PMID 26305806. (anglicky) 
 5. KEJNOVSKÝ, Eduard; TRIFONOV, Edward. Acytota Další říše života?. S. 137. Vesmír [online]. Březen 2016. Roč. 95 (146), čís. 3, s. 137. Dostupné online. ISSN 0042-4544. 
 6. Viry a viroidy. In: BioLib.cz [online]. ©1999–2024 [cit. 2. 3. 2024]. Dostupné z: https://www.biolib.cz/cz/taxon/id127992/

Literatura

 • BENDA, Vladimír; BABŮREK, Ivan a KOTRBA, Pavel. Základy biologie. 1. vyd. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2005. 167 s. ISBN 80-7080-587-0. Dostupné také z: http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-587-0/pages-img/
 • FLEGR, Jaroslav. Evoluční biologie. Praha: Academia, 2009. ISBN 978-80-200-1767-3.
 • LIPTON, Bruce H. a BHAERMAN, Steve. Spontánní evoluce: naše pozitivní budoucnost a jak jí dosáhnout. Olomouc: ANAG, ©2012. 446 s. ISBN 978-80-7263-754-6.

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Gamma phage.png
Autor: (Photograph courtesy of Vincent Fischetti and Raymond Schuch, The Rockefeller University.), Licence: CC BY 2.5
Negative stain electron micrograph of the gamma phage from which the PlyG lytic enzyme was cloned for use to control B. anthracis.
Fucus serratus2.jpg
Autor: User:Stemonitis, Licence: CC BY-SA 2.5
Fucus serratus, taken by Stemonitis at Rhoscolyn, Anglesey, Wales on the 3rd of January 2006.
Halobacteria.jpg
Cluster of cells of Halobacterium sp. strain NRC-1
Gemmatimonas aurantiaca.jpg
Autor: Satoshi Hanada, Licence: CC BY-SA 3.0
SEM image of Gemmatimonas aurantiaca. Bar = 1 micrometer.
Guriezo Adino vaca toro terneras.jpg
Autor: Javierme Javier Mediavilla Ezquibela, Licence: CC BY 3.0
Cattle near the village of Adino, in Guriezo, Cantabria, Spain.
Zboże.jpg
Autor: Kudak, Licence: CC BY-SA 4.0
Triticum in Poland.