Bluesová pentatonika

Bluesová pentatonika (také mollová pentatonika nebo mollová pentatonická stupnice) je pojem z oboru hudební nauky, který je používán pro typ pětitónové hudební stupnice.

Složení bluesové pentatoniky

Bluesová pentatonika je obvykle odvozována od diatonické mollové stupnice, ze které vznikne vynecháním jejího druhého stupně (sekundy) a šestého stupně (sexty).

Druhou možností, jak odvodit bluesovou pentatoniku, je použití pátého modu čínské pentatoniky.

Notový zápis bluesové pentatoniky v a moll

Následující tabulka obsahuje seznam intervalů jednotlivých stupňů vzhledem k základnímu tónu. Jako příklad je použita bluesová pentatonika v a moll, jejíž notaci obsahuje výše uvedený obrázek.

StupeňIntervala moll
IPrimaa
IIMalá terciec
IIIČistá kvartad
IVČistá kvintae
VMalá septimag
VI = IOktávaa

Seznam bluesových pentatonik

Následující tabulka obsahuje kompletní seznam bluesových pentatonických stupnic podle tóniny.

TóninaSloženíPředznamenání
ais mollais cis dis eis gis ais7#
dis molldis fis gis ais cis dis6#
gis mollgis h cis dis fis gis5#
cis mollcis e fis gis h cis4#
fis mollfis a h cis e fis3#
h mollh d e fis a h2#
e molle g a h d e1#
a molla c d e g ažádné
d molld f g a c d1b
g mollg b c d f g2b
c mollc es f g b c3b
f mollf as b c es f4b
b mollb des es f as b5b
es molles ges as b des es6b
as mollas ces des es ges as7b

Význam bluesové pentatoniky

Bluesová pentatonika je velice oblíbena například v country a blues rocku pro svou jednoduchost (jak co se týká prstokladů, tak co se týká melodického cítění).

Dalším důvodem je její harmonická nejednoznačnost - díky vynechání sexty (ve které se liší aiolský modus od dórského) a sekundy (ve které se liší aiolský modus od frygického) lze tuto stupnici například při improvizaci použít „ve smyslu“ kteréhokoliv z těchto modů. Lze jí tedy použít (například při improvizaci) pro tóniku a subdominantu v mollové tónině. V případě dominanty je situace o něco komplikovanější, protože často používaná harmonická moll vyžaduje durový dominantní akord, na který se již bluesová pentatonika "nevejde" bez určité opatrnosti a silného harmonického citu hudebníka.

Základ pro bluesové stupnice

Bluesová pentatonika je považována za základní "kostru", na které jsou postavené ostatní bluesové stupnice. Ty vznikají z bluesové pentatoniky přidáním dalších tzv. "blue notes" (blue tónů) - například zmenšené kvinty, velké septimy nebo zmenšené kvarty.

Související články

Média použitá na této stránce

A minor pentatonic scale.svg
Autor: , Licence: CC BY-SA 3.0
A minor pentatonic scale.