Boleslav Chrabrý

Boleslav Chrabrý
Polský kníže a král
Český kníže
Moravský kníže
Portrét
Boleslav I. Chrabrý (Jan Bogumił Jacobi).
Doba vlády9921025 (polský kníže a král)
10031004 (český kníže)
999/10021025 (moravský kníže)
Korunovace1025
Narození967
Úmrtí17. června 1025 (asi 59 let)
PředchůdceMěšek I.(polský kníže)
Boleslav III. (český kníže)
NástupceMěšek II. Lambert (polský král)
Jaromír (český kníže)
Manželkyneznámá dcera Rikdaga
neznámá Maďarka
Emnilda z Lužice
Oda Míšeňská
PotomciMěšek II. Lambert, Bezprym, Otto, Matylda Polská
RodPiastovci
DynastiePiastovci
OtecMěšek I.
MatkaDoubravka
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Boleslav I. Chrabrý (polsky Bolesław I Chrobry, 96717. června 1025) byl polským knížetem v letech 9921025. Dva měsíce před svou smrtí se se souhlasem papeže stal prvním polským králem. Dočasně byl také vládcem Čech (10031004).

Původ

Boleslav I. pocházel z nejstaršího polského panovnického rodu Piastovců a byl synem prvního historicky doloženého knížete Měška I. a jeho první manželky Přemyslovny Doubravky, dcery českého knížete Boleslava I. Po její smrti se Měšek znovu oženil s Odou z Haldenslebenu a dva mladší syny z tohoto manželství upřednostnil v nástupnických právech na úkor prvorozeného Boleslava, kterému vydělil pouze úděl v Malopolsku. Ten se však zmocnil téměř okamžitě po otcově smrti (992) vlády a bratry vyhnal i s matkou ze země. Velmože, kteří proti němu vystoupili, nechal krutě potrestat.

Přátelství s Otou III. a zřízení hnězdenského arcibiskupství

Boleslav I. byl velmi ambiciózním a energickým panovníkem i schopným vojevůdcem. Po celý život usiloval o upevnění knížecí moci, rozšíření své říše a povznesení její mezinárodní prestiže zřízením samostatné polské církevní organizace v čele s arcibiskupem a o získání královského titulu. K tomu se snažil využít dobrých vztahů s císařem Otou III. a papežskou kurií. Velmi tomu napomohla také mučednická smrt Slavníkovce Vojtěcha, císařova přítele. Po vyvraždění Slavníkovců nabídl totiž Boleslav Chrabrý, využívaje mocenských rozporů v Čechách, útočiště na svém dvoře těm členům rodu, kteří vraždění unikli, pražskému biskupu Vojtěchovi, jeho nejstaršímu bratru Soběborovi a jejich nevlastnímu bratru Radimovi. Vojtěch však chtěl dále na misii k pohanským Prusům, a Boleslav jeho plány podpořil.

Když Vojtěch nalezl roku 997 v Prusích svoji smrt, vykoupil kníže jeho ostatky (vyvážil je prý zlatem) a nechal je důstojně uložit v hnězdenském chrámu. Roku 1000 podnikli společně s Otou III. k Vojtěchovu hrobu pouť, aby slavnostně uctili památku nového světce. Při této příležitosti císař zřídil se souhlasem papeže Silvestra II. v sídelním Hnězdně arcidiecézi (její správy se jako první hnězdenský arcibiskup ujal Slavníkovec Radim) a přitom jí podřídil současně založená biskupství se sídly v Krakově, Vratislavi a Kolobřehu, jakož i již existující diecézi poznaňskou. Podle nejstaršího polského kronikáře Galla Anonyma sňal prý Ota III. při slavnostním sezení „svůj diadém“ a vložil ho na skráně Boleslava Chrabrého, nazývaje ho „bratrem a spolupracovníkem impéria a druhem římského národa[1]“. Symbolicky tak vyjádřil, že polský panovník se bude podílet na jeho programu obnovy římské říše a stane se jakýmsi představitelem „Sclavinie“, slovanských zemí v jejím rámci. Povýšení na krále to však Boleslavu Chrabrému nevyneslo, přestože se někteří historici domnívají, že se tak stalo.

Boleslav Chrabrý a český stát

Denár Boleslava Chrabrého
Polský stát v době Boleslava Chrabrého.

Oslabení českého knížectví po smrti Boleslava II. (999) využil Boleslav I. Chrabrý k přímým vojenským zásahům. Téměř vzápětí přepadl českou posádku v Krakově, pobil ji a připojil Malopolsko ke svému státu. Podobný osud potkal krátce nato i Moravu a část Slovenska, jež toužili získat uherští Arpádovci.

Další příležitost mu poskytly nesváry uvnitř přemyslovské dynastie. Když byl roku 1002 z Čech vyhnán neschopný a krutý vládce Boleslav III., obsadil polský kníže zemi a na pražský knížecí stolec dosadil jakéhosi Vladivoje, muže, jenž byl snad přemyslovského původu. Ten však záhy nato zemřel a vlády se znovu zmocnil, ovšem již také s polskou pomocí, vyhnaný Boleslav III. Třebaže slíbil milost všem svým protivníkům, nechal vzápětí po svém příchodu do Prahy vyvraždit příslušníky rodu Vršovců, z něhož pocházel i jeho zeť. Čechové rozezlení takovým bezectným činem se obrátili s prosbou o pomoc na hnězdenský dvůr. Boleslav Chrabrý povolal Boleslava III. k sobě, nechal pobít jeho doprovod, knížete pak oslepit a uvěznit (Boleslav III. v žaláři zůstal až do své smrti roku 1037). Poté se Boleslav Chrabrý ujal vlády v českém knížectví osobně. Pocházel ostatně po matce z přemyslovského rodu a byl bratrancem sesazeného knížete. Starší historiografie razila názor, že chtěl vytvořit pod svojí vládou mohutnou západoslovanskou říši.

V Čechách Boleslava Chrabrého zpočátku vítali jako osvoboditele od Boleslavovy krutovlády, ale všeobecné uznání si nezískal. Největší problém však pro něj představovala změna na říšském trůně, kde po smrti Oty III. (1002) nastoupil Jindřich II., který nepřiznal Boleslavu Chrabrému postavení, jehož nabyl za jeho předchůdce. Nabídl mu sice udělení Čech a Moravy v léno, když však ctižádostivý kníže odmítl, rozhodl se ho z knížectví vypudit a nastolit právoplatného dědice českého trůnu Přemyslovce Jaromíra.

Rychlý útok, jež podpořilo obyvatelstvo Čech, Poláky překvapil. I když tak řečený Dalimil jistě přehání, když píše o tom, jak „polské vojsko prchá v děsu“ a „Polané se v zmatku plazí přes valy a srázy nazí“, je jisté, že Boleslav Chrabrý Čechy urychleně opustil (1004). Mezi posledními polskými bojovníky odešel z Pražského hradu poslední Slavníkovec Soběslav a byl vzápětí nato zabit na mostě přes hradní příkop.[2] Boleslav Chrabrý však dále ovládal Moravu, kterou postupně dobyl až kníže Oldřich kolem r. 1019 (možná i 1029 – přímý záznam o tom neexistuje, takže datace je nejistá).

Konflikt s říší a další expanze

Podrobnější informace naleznete v článku Konflikt Boleslava Chrabrého a Svaté říše římské.
Vjezd Boleslava Chrabrého do Kyjeva (Jan Matejko)
Pomník Boleslava Chrabrého ve Vratislavi

Vypuzení z Čech ale neznamenalo konec Boleslavova konfliktu s císařem, nýbrž jeho začátek. Roku 1002 vpadl Boleslav do Lužice a obsadil město Budyšín. Jeho výpad proti Míšni byl však neúspěšný a proto se rozhodl přijmout dohodu s císařem. Jindřich II. mu pak Lužici udělil v léno.[3] Války s říší vedlo Polsko od roku 1003 celých patnáct let a Chrabrý z nich vyšel jako vítěz, třebaže se Jindřich II. všemožně snažil omezit samostatné postavení polského státu a přinutit Boleslava, aby se stal jeho vazalem. Budyšínský mír (1018) mu zajistil držbu říšských lén Milska a Lužice a také Moravy (kterou však krátce nato ztratil stejně jako Slovensko). Mírová ujednání byla potvrzena Boleslavovým sňatkem se sestrou míšeňského markraběte Odou.

Expanzívní snahy Boleslava I. nesměřovaly jen na západ, ale také východním směrem, na území Kyjevské Rusi. Zde se mu roku 1018 podařilo získat nazpět Červoňské hrady a dosadit, byť jen dočasně, na kyjevský trůn právoplatného dědice, svého zetě Svjatopolka. Mírový stav mezi Polskem a říší trval až do smrti císaře Jindřicha II. (1024). Současně zemřel i papež Benedikt VIII., který nebyl Polsku příznivě nakloněn. Poté začal Boleslav Chrabrý energicky vyjednávat s papežskou kurií o své královské korunovaci, kterou by oba zesnulí jen stěží připustili. Roku 1025 se nechal v Hnězdně korunovat polským králem, sice z příkazu nového papeže, zato však bez souhlasu Jindřichova nástupce na císařském trůně Konráda II. Polské království se od té doby považovalo za papežské léno. Dva měsíce nato Boleslav zemřel a polský stát, jenž vstoupil za jeho vlády mezi přední středoevropské mocnosti, zahájil pozvolný sestup ze svého významného postavení.

Genealogie

Siemomysł? ? Boleslav I.
nar. asi 915
zm. 967 či 972
 Biagota?
     
   
 Měšek I.
nar. asi 935
zm. 25. května 992
 Doubravka
zm. 977
 
   
  
Boleslav Chrabrý
nar. 966/7
17. června 1025

Odkazy

Ikona zvuku Poslechnout si článek · info

Tato zvuková nahrávka byla pořízena z revize data 9. 4. 2007, a nereflektuje změny po tomto datu.
Více namluvených článkůNápověda

Reference

 1. HAVLÍK, LUBOMÍR EMIL, 1925-2000. Kronika o Velké Moravě. Dotisk 2., dopl. a upraveného vyd. vyd. Brno: Jota 339 s. Dostupné online. ISBN 80-85617-06-4, ISBN 978-80-85617-06-1. OCLC 39586115 S. 234. 
 2. BLÁHOVÁ, Marie; FROLÍK, Jan; PROFANTOVÁ, Naďa. Velké dějiny zemí Koruny české I.. Praha: Paseka, 1999. 799 s. ISBN 80-7185-264-3. S. 356. 
 3. BOBKOVÁ, Lenka; BŘEZINA, Luděk; ZDICHYNEC, Jan. Horní a Dolní Lužice. Praha: Libri, 2008. 232 s. (Stručná historie států). ISBN 978-80-7277-382-4. S. 27. 

Literatura

 • Grabski A. F. Bolesław Chrobry. Zarys dziejów politycznych i wojskowych. Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1966. 321 s.
 • DVORNÍK, František. Zrod střední a východní Evropy. Mezi Byzancí a Římem. Praha: Prostor, 1999. 528 s. ISBN 80-7260-005-2. 
 • Gallus Anonymus. Kroniky a činy polských knížat a vládců. Praha: Argo, 2009. 162 s. ISBN 978-80-257-0206-2. 
 • Z MERSEBURKU, Dětmar. Kronika. Praha: Argo, 2008. 342 s. ISBN 978-80-257-0088-4. 
 • NOVOTNÝ, Václav. České dějiny I./I. Od nejstarších dob do smrti knížete Oldřicha. Praha: Jan Laichter, 1912. 782 s. 
 • Osobnosti - Česko : Ottův slovník. Praha: Ottovo nakladatelství, 2008. 823 s. ISBN 978-80-7360-796-8. S. 61. 
 • VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla, a kol. Biografický slovník českých zemí : 6. sešit : Boh–Bož. Praha: Libri, 2007. 109 s. ISBN 978-80-7277-239-1. S. 34–35. 
 • Strzelczyk, Jerzy: Bolesław Chrobry. Poznań : WBPiCAK, 2003. 296 s. ISBN 83-85811-88-5.
 • Strzelczyk, Jerzy: Zjazd gnieźnieński. Poznań : Wydaw. WBP, 2000. 147 s. ISBN 83-85811-73-7.
 • Balzer, Oswald: Genealogia Piastów. Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2005. 1020 s. ISBN 83-918497-0-8.
 • Jasiński, Kazimierz: Rodowód pierwszych Piastów. Poznań : Wydaw. PTPN, 2004. 306 s. ISBN 83-7063-409-5.

Související články

Externí odkazy

Předchůdce:
Měšek I.
Znak z doby nástupuPolský kníže
Boleslav Chrabrý
9921025
Znak z doby konce vládyNástupce:
Měšek II. Lambert
Předchůdce:
-
Znak z doby nástupuPolský král
Boleslav I. Chrabrý
1025
Znak z doby konce vládyNástupce:
Měšek II. Lambert
Předchůdce:
Boleslav III.
Znak z doby nástupuČeský kníže
Boleslav Chrabrý
10031004
Znak z doby konce vládyNástupce:
Jaromír

Média použitá na této stránce

POL Przemysł II 1295 COA.svg
Rekonstrukce erbu z reverzní strany majestátní pečeti polského krále Přemysla II. z roku 1295
Přemyslovci erb.svg
Erb rodů Přemyslovců
Denar rys chrobry1.png
Denar PRINCES POLONIE Chrobrego
Polska 992 - 1025.png
Autor: Poznaniak, Popik, Licence: CC BY-SA 3.0
Map of Poland during the reign of Boleslaw I the Brave
Sound-icon.svg
Autor: Crystal SVG icon set, Licence: LGPL
Ícono simple, sin detalles de un parlante en formato SGV
Matejko-chrobry at Kiev (Kijow).jpg
Boleslaw the Brave (left) with Szczerbiec (sword) and Swiatopelk (right) at the Golden Gate in Kiev. On the left, Przedsława Włodzimierzówna. Painting considered lost during WWII until revealed in 2004.
Coat of Arms of Vladislav Jagiello.svg
Autor: Bastianow/Avalokitesvara, Licence: CC BY-SA 3.0
I. Jagelló Ulászló lengyel király címere
Boleslaw.Chrobry.we.Wroclawiu.jpg
Boleslaus I of Poland, monument in Wrocław
Jan Bogumił Jacobi - Bolesław Chrobry.jpg
King Boleslaus I of Poland (Painting by Jan Bogumił Jacobi).