Booleova logika

16 booleovských funkcí dvou proměnných

Booleova logika se zabývá logickými operacemi konjunkce (značená též "*", AND, "&" nebo ), disjunkce (značena též "+", OR, "|", "." nebo ) a negace (značena též pruhem nad částí výrazu, NOT) na množině hodnot { 0, 1 }. Jejím rozšířením je pak Booleova algebra.

Definice logických funkcí

Jednovstupové

jeden argument
AIDNOT
001
110

Identita

ID – vrací stejnou hodnotu, jako měl vstup. Platí:

 • A = ID(A)
 • ID( 0 ) = 0
 • ID( 1 ) = 1

Negace

NOT – vrací opačnou hodnotu, než měl vstup. Platí:

Dvouvstupové základní

dva argumenty
ABORNORANDNANDXOR
000101110
011001101
101001001
111010110

Disjunkce

OR – vrací součet hodnot vstupů. Platí:

Konjunkce

AND – vrací součin hodnot vstupů. Platí:

Základní pravidla

Párová pravidla platí i po vzájemné záměně "+" za "*", zde jsou tyto operace vzájemně symetrické.

Absorpce

 • A*(A+B) = A, protože (A+B) jen rozšiřuje už platný a užší fakt A, takže zbytečné.
 • A+(A*B) = A, protože (A*B) jen zužuje už platný a širší fakt A, takže zbytečné.

Asociativita

 • (A+B)+C = A+(B+C)
 • (A*B)*C = A*(B*C)

Distributivita

 • A*(B+C) = AB+AC
 • A+(B*C) = (A+B)*(A+C), protože A+AB+AC+BC = A+A*(B+C)+BC = (A+A*D)+E = A+E, (substituce, pak absorpce závorky)

Neutrálnost 0 a 1

 • A+0 = A
 • A*1 = A

Idempotence

 • A+A = A
 • A*A = A

De Morganovy zákony

Logický součet a součin lze vyjádřit jeden pomocí druhého, při použití negace.

De Morganovy zákony tedy definují negace logického součtu a součinu:

16 booleovských funkcí dvou proměnných

Dvouvstupové odvozené

NOR

NOR – negace součtu vstupů:

 • A NOR B = NOT (A+B)
 • A NOR B = NOT(A) * NOT(B)

NAND

NAND – negace součinu vstupů:

 • A NAND B = NOT(A) + NOT(B)
 • A NAND B = NOT (A*B)

Implikace

NOR – Buď při splněném předpokladu A vrací B, nebo z nesplněného předpokladu vyplývá cokoli a vrací 1:

 • A B = NOT(A) + B = NOT( A*NOT(B) )

Ekvivalence

EQ – porovnává shodnost hodnot všech vstupů:

 • A B = A*B + NOT(A)*NOT(B) = (A+NOT(B)) * (NOT(A)+B)

Exkluzivní disjunkce

XOR – porovnává unikátnost hodnoty každého vstupu:

 • A XOR B = A*NOT(B) + B*NOT(A)

XOR versus NEQ

Obecně jsou XOR a nonekvivalence rozdílné funkce, ale pro dvě dvouhodnotové proměnné dále platí:

 • ( A XOR B ) = NOT( A B )

nebo jinak,

 • XOR(A,B) = NOT(EQ(A,B))

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

B functies 2var versie04 eng.png
Autor: Bob.v.R, Licence: CC BY-SA 4.0
Boolean functions of two variables - Eng - version04
Logical connectives Hasse diagram.svg
The sixteen logical connectives ordered in a Hasse diagram. They are represented by: The nodes are connected like the vertices of a 4 dimensional cube. The light blue edges form a rhombic dodecahedron - the convex hull of the tesseract's vertex-first shadow in 3 dimensions.