Chemická energie

Změna potenciální energie u látek vstupujících do reakce (vlevo) a produktů reakce (vpravo) u exotermické reakce

Chemická energie je energie vázaná ve formě chemických vazeb mezi atomy a lze ji uvolňovat nebo naopak vázat pomocí chemických reakcí. I v případě chemických reakcí platí zákon zachování energie, takže součet energie vazeb před reakcí a dodané energie se rovná součtu energie vazeb po reakci a uvolněné energie.

Pokud je energie během reakce uvolněna, děje se tak obvykle ve formě tepla. Mluvíme pak o exotermické reakci. Naopak, pokud se při chemické reakci energie spotřebovává, jde o reakci endotermickou. Klasickým příkladem exotermické reakce je hoření.

Chemická energie se uvolňuje při vzniku vazeb (vazebná energie) a spotřebovává při zániku (porušení) vazeb (disociační energie). V souladu se zákonem zachování energie jsou vazebná a disociační energie téže vazby stejně velké. Při hoření se uvolňuje velké množství energie, tzn. tepla, díky nahrazení původních vazeb novými s větší vazebnou energií. V živých organismech se podobným způsobem uvolňuje např. při metabolickém spalování cukrů nebo hydrolýzou ATP. Chemickou energii v největší míře využíváme formou spalování fosilních paliv. Při fotosyntéze je sluneční energie ukládána ve formě chemické energie.

Odkazy

Reference


Související články

  • Chemická potenciální energie
  • Energie chemické vazby
  • Vazebná energie

Externí odkazy

  • Slovníkové heslo energie ve Wikislovníku

Média použitá na této stránce

Ac com.svg
Sketch of activated complex in exothermic reaction