Chemický prvek

Příklad prvku – zlato Au

Chemický prvek je čistá látka, kterou již nelze chemickými metodami rozložit na jiné látky. Nejmenší možné množství prvku je atom. Všechny atomy prvku mají stejný počet protonů v atomovém jádře (protonové číslo). Proto mají stejnou strukturu elektronového obalu, a proto se chovají chemicky stejně. Prvky jsou základními látkami chemických reakcí, chemických sloučenin a směsí.

Příklad prvku – stříbro Ag

Prvek je označen symbolem prvku, který je obvykle odvozen od latinského názvu prvku (například Pb z plumbum, Fe z ferrum). Prvky jsou uspořádány v periodické tabulce podle rostoucího počtu protonů.

Do listopadu 2016 Mezinárodní unie pro čistou a aplikovanou chemii uznala celkem 118 prvků a 80 z nich má alespoň jeden stabilní nuklid. Prvních 94 se přirozeně vyskytuje na Zemi a zbývajících 24 jsou syntetické prvky uměle vyrobené, často radioaktivní. Objev a syntéza dalších nových prvků je předmětem současných vědeckých studií.

Pouze menšina prvků (například zlato a stříbro ) se nachází jako relativně čisté přírodní minerály. Téměř všechny ostatní přirozeně se vyskytující prvky se vyskytují jako sloučeniny nebo směsi. Vzduch je primárně směs prvků dusíku, kyslíku a argonu, také sloučenin oxidu uhličitého, vody a dalších.

Historie objevu a použití prvků začala již v pravěku, kdy lidé začali používat původní minerály jako uhlík, síra, měď a zlato. Pokusy klasifikovat takové materiály vedly nejenom k nevědecké alchymii, ale k mnoha různým teoriím, které znamenaly počátek dnešní chemie jako vědy. První periodickou tabulku prvků zveřejnil v roce 1869 Dmitrij Ivanovič Mendělejev a ta se stala základem moderního chápání prvků.

Periodická tabulka prvků

Jedna z nejtradičnějších prezentací prvků je periodická tabulka prvků, která řadí prvky podle protonového čísla, elektronových struktur a podobných chemických vlastností. Řádky periodické tabulky prvků se nazývají periody a sloupce se nazývají skupiny:

Periodická tabulka prvků. Šipka ukazuje, jak se zvětšuje velikost atomů.

Prvky nacházející se ve stejné skupině vykazují i podobné chemické vlastnosti. Proto mají některé skupiny své názvy:Důležité pojmy

 • Protonové číslo (Z) – je počet protonů (a tedy velikost kladného náboje) v jádře atomu. Je definující vlastností prvků.
 • Neutronové číslo (N) – je počet neutronů v jádře atomu. Neutronovým číslem se liší různé izotopy jednoho prvku.
 • Nukleonové číslo (A) – je celkový počet nukleonů (tedy protonů a neutronů) v atomovém jádře daného nuklidu. Platí rovnice A=Z+N.
 • Nuklid – látka složena z neutrálních atomů stejného druhu, přičemž všechny atomy mají shodné protonové číslo i nukleonové číslo (tedy počet protonů a neutronů v jádře).
 • Radionuklidy – nuklidy, jejichž jádra podléhají samovolné radioaktivní přeměně.
 • Izotopy – nuklidy stejného prvku, které se liší počtem neutronů v jádře. Mají stejné protonové číslo, ale odlišné nukleonové číslo,
 • Izobary – nuklidy různých prvků, které mají shodné nukleonové číslo a odlišné protonové číslo.
 • Izotony – je označení dvojice různých atomů, které mají v jádru rozdílný počet protonů (rozdílné protonové číslo), ale stejný počet neutronů (stejné neutronové číslo).
 • Izomery – atomy stejného nuklidu, jejichž jádra se nacházejí v odlišných energetických stavech.

Počet prvků na Zemi

Na Zemi se přirozeně (alespoň ve stopovém množství) vyskytují prvky s protonovým číslem 1 až 94, další byly vyrobeny uměle. Aktuálně je známo celkem 118 prvků, zatím poslední objevený je oganesson. Přestože od curia (96) dále stabilita prvků se stoupajícím protonovým číslem rapidně klesá a u oganessonu činí poločas rozpadu nejstabilnějšího izotopu méně než sekundu, existuje teorie, že někde dále by se opět mohly nacházet relativně (nebo i zcela) stabilní prvky (tzv. ostrov stability).[1]

Stabilních prvků, tedy prvků s alespoň jedním stabilním izotopem, je zatím prokázáno 81, poslední (nejtěžší) z nich je olovo. 7 dalších prvků má izotopy s poločasem rozpadu delším než milion let.

České názvy prvků

Mírná většina prvků se v češtině nazývá latinskými, resp. mezinárodními jmény. Nejběžnější prvky, zejména historicky známé kovy, mají obvykle zažitý vlastní název.

Staré, přirozeně historicky vyvinuté české názvy má 7 prvků: síra, železo, měď, stříbro, zlato, rtuť a olovo. Několik kovových prvků má názvy převzaté z němčiny: mangan, kobalt, nikl, zinek, cín, wolfram. Ty byly většinou z němčiny převzaty v latinizované formě i do mezinárodní nomenklatury.

Pro různé další základní prvky objevované v osvícenské době vytvořili v 19. století vlastní české názvosloví Karel Slavoj Amerling a Jan Svatopluk Presl.[2] Z nich se ujalo 10: vodík, uhlík, kyslík, dusík, sodík, hořčík, hliník, křemík, draslík a vápník. Mnohé další, jako například solík (chlor), barvík (chrom), ďasík (kobalt), kostík (fosfor) či voník (osmium), se neprosadily, přesto už zmíněných deset originálních jmen prvků řadí češtinu mezi jazyky s velmi bohatým chemickým názvoslovím. České názvy převzala také slovenština a některé byly přejaty např. i do srbochorvatštiny.

Řada dalších prvků pak má latinský název alespoň počeštěný: bor, fluor, neon, fosfor, chlor, skandium, titan, vanad, chrom, arzén, selen, brom, zirkon, niob, molybden, telur, jód, tantal, platina, bismut, astat, radon, lanthan, cer, praseodym, neodym, uran. Je přitom pozoruhodné, že tři z nejlehčích prvků (He, Li, Be) nemají název počeštěný nijak. Stejně tak to, že pro uran se vžil tento název (stejný jako má planeta), zatímco pro analogické neptunium či plutonium nikoliv.

Zcela zvláštním případem je antimon, odvozený z středolatinského antimonium, zatímco v samotné latině se užívá název stibium (odtud značka Sb).

Důležité vlastnosti prvků

Seznam všech objevených prvků

Český názevLatinský název[pozn. 1]Symbol
(značka)
Protonové číslo ZRelativní atomová hmotnost ArRok objevuPůvod
aktiniumactiniumAc89227,0277)*1899přirozený
americiumamericiumAm95243,0614)*1944umělý
antimonstibiumSb51121,75starověkpřirozený
argonargonumAr1839,9481894přirozený
arsenarsenicumAs3374,922středověkpřirozený
astatastatiumAt85209,9871)*1940přirozený
baryumbariumBa56137,341774přirozený
berkeliumberkeliumBk97247,0703)*1950umělý
berylliumberylliumBe49,01221797přirozený
bismutbismuthumBi83208,980starověkpřirozený
bohriumbohriumBh107264,12)*1981umělý
borborumB510,8111808přirozený
brombromumBr3579,9091826přirozený
cerceriumCe58140,121803přirozený
cesiumcaesiumCs55132,9051860přirozený
cínstannumSn50118,69starověkpřirozený
curiumcuriumCm96247,0704)*1944umělý
darmstadtiumdarmstadtiumDs110271)*1994umělý
draslíkkaliumK1939,1021807přirozený
dubniumdubniumDb105262,1144)*1970umělý
dusíknitrogeniumN714,00671772přirozený
dysprosiumdysprosiumDy66162,501886přirozený
einsteiniumeinsteiniumEs99252,0830)*1952umělý
erbiumerbiumEr68167,261843přirozený
europiumeuropiumEu63151,9641901přirozený
fermiumfermiumFm100257,0951)*1952umělý
flerovium**fleroviumFl114289)*1999umělý
fluorfluorumF918,99841886přirozený
fosforphosphorusP1530,973 81669přirozený
franciumfranciumFr87223,0197)*1939přirozený
gadoliniumgadoliniumGd64157,251880přirozený
galliumgalliumGa3169,721875přirozený
germaniumgermaniumGe3272,591886přirozený
hafniumhafniumHf72178,491923přirozený
hassiumhassiumHs108265,1306)*1984umělý
heliumheliumHe24,00261868přirozený
hliníkaluminiumAl1326,98151825přirozený
holmiumholmiumHo67164,9301879přirozený
hořčíkmagnesiumMg1224,3121775přirozený
chlorchlorumCl1735,4531774přirozený
chromchromiumCr2451,9961797přirozený
indiumindiumIn49114,821863přirozený
iridiumiridiumIr77192,21802přirozený
jodiodumI53126,9041811přirozený
kadmiumcadmiumCd48112,401817přirozený
kaliforniumcaliforniumCf98251,0796)*1950umělý
kobaltcobaltumCo2758,9331735přirozený
kopernicium**coperniciumCn112285)*1996umělý
kryptonkryptonKr3683,801898přirozený
křemíksiliciumSi1428,0861823přirozený
kyslíkoxygeniumO815,99941774přirozený
lanthanlanthanumLa57138,911839přirozený
lawrenciumlawrenciumLr103262,1097)*1961umělý
lithiumlithiumLi36,9391817přirozený
livermorium**livermoriumLv116283)*2001umělý
luteciumlutetiumLu71174,971907přirozený
manganmanganumMn2554,9381774přirozený
měďcuprumCu2963,54starověkpřirozený
meitneriummeitneriumMt109268,1388)*1982umělý
mendeleviummendeleviumMd101258,0984)*1955umělý
molybdenmolybdaenumMo4295,941778přirozený
moscovium**moscoviumMc115288,192015umělý
neodymneodymiumNd60144,241885přirozený
neonneonNe1020,1831898přirozený
neptuniumneptuniumNp93237,0482)*1940umělý
nihonium**nihoniumNh113284,182015umělý
niklniccolumNi2858,711751přirozený
niobniobiumNb4192,9061801přirozený
nobeliumnobeliumNo102259,1010)*1958umělý
oganesson**oganessonOg118293,21 (vypočítaná)2015umělý
olovoplumbumPb82207,19starověkpřirozený
osmiumosmiumOs76190,21803přirozený
palladiumpalladiumPd46106,41803přirozený
platinaplatinumPt78195,091738přirozený
plutoniumplutoniumPu94244,0642)*1940umělý
poloniumpoloniumPo84208,9824)*1898přirozený
praseodympraseodymiumPr59140,9071885přirozený
promethiumpromethiumPm611451938přirozený
protaktiniumprotactiniumPa91231,0359)*1917přirozený
radiumradiumRa88226,0254)*1898přirozený
radonradonRn86222,0176)*1900přirozený
rheniumrheniumRe75186,21924přirozený
rhodiumrhodiumRh45102,9051803přirozený
roentgeniumroentgeniumRg111272)*1994umělý
rtuťhydrargyrumHg80200,59starověkpřirozený
rubidiumrubidiumRb3785,471861přirozený
rutheniumrutheniumRu44101,1071844přirozený
rutherfordiumrutherfordiumRf104261,1088)*1964umělý
samariumsamariumSm62150,351879přirozený
seaborgiumseaborgiumSg106263,1186)*1974umělý
selenseleniumSe3478,961817přirozený
sírasulphurS1632,064starověkpřirozený
skandiumscandiumSc2144,9561879přirozený
sodíknatriumNa1122,98981807přirozený
stronciumstrontiumSr3887,621790přirozený
stříbroargentumAg47107,870starověkpřirozený
tantaltantalumTa73180,9481802přirozený
techneciumtechnetiumTc4397,90721937přirozený
tellurtelluriumTe52127,601782přirozený
tennessin**tennessineTs117292,20 (vypočítaná)2015umělý
terbiumterbiumTb65158,9241843přirozený
thalliumthalliumTl81204,371861přirozený
thoriumthoriumTh90232,0381)*1828přirozený
thuliumthuliumTm69168,9341879přirozený
titantitaniumTi2247,901791přirozený
uhlíkcarboneumC612,01115starověkpřirozený
uranuraniumU92(238)1789přirozený
vanadvanadiumV2350,9421830přirozený
vápníkcalciumCa2040,081808přirozený
vodíkhydrogeniumH11,007971766přirozený
wolframwolframiumW74183,851781přirozený
xenonxenonXe54131,301898přirozený
ytterbiumytterbiumYb70173,041878přirozený
yttriumyttriumY3988,9051794přirozený
zinekzincumZn3065,37starověkpřirozený
zirkoniumzirconiumZr4091,221789přirozený
zlatoaurumAu79196,967starověkpřirozený
železoferrumFe2655,847starověkpřirozený

V tabulce jsou uvedeny jen prvky, jejichž objev byl uznán Mezinárodní unií pro čistou a užitou chemii (IUPAC).

 *) hodnota platí jen pro nejběžnější izotop (izotop s největším poločasem rozpadu)
 **) oficiální český název dosud neschválen

Poznámky

 1. Latinský název byl u většiny prvků považován za název mezinárodní a byl základem pro chemickou značku prvku. Později se od latinizace názvu ustupovalo (lawrencium, nikoli laurentium) a v současnosti jsou nově objevované prvky oficiálně pojmenovávány názvem anglickým, který respektuje tradiční anglické přípony[3] a kterému odpovídají i chemické značky.

Reference

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Chemisches Element na německé Wikipedii a Chemical element na anglické Wikipedii.

 1. Nové nejtěžší chemické prvky na dohled [online]. 2020-04-27 [cit. 2021-12-30]. Dostupné online. 
 2. http://www.prvky.com/historicke-nazvy.html – Historické chemické názvosloví
 3. IUPAC Recommendations: How to name new chemical elements. 29. únor 2016. Dostupné online (anglicky)

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Silver crystal.jpg
Autor: Alchemist-hp (talk) (www.pse-mendelejew.de), Licence: CC BY-SA 3.0 de
A pure (>99.95%) silver crystal, synthetic electrolytic made with visible dendritic structures. Weight ≈11g. this image was made from 12 single pictures via focus stacking
Atomic size periodic table.svg
(c) Cdang and Adrignola, CC BY-SA 3.0
Showing how atomic size increases as you go down the Periodic Table.
Gold-crystals.jpg
Autor: Alchemist-hp (talk) www.pse-mendelejew.de, Licence: CC BY-SA 3.0 de
Synthetic made gold crystals by the chemical transport reaction in chlorine gas. Purity >99.99%