Chráněné území

Chráněné území je území, které je chráněno pro svou zachovalost z hlediska ochrany přírody, kultury apod. Institut chráněných území je využíván zejména ve dvou oblastech: oblasti ochrany přírody a oblasti památkové péče.

Památkově chráněná území

Český památkový zákon zná dva typy památkově chráněných území:

Památkové rezervace a zóny mohou být blíže specifikovány jako městské, vesnické, krajinné, popřípadě ostatní (nespecifikované).

Chráněným územím svého druhu je též ochranné pásmo. V památkové péči může jít o ochranné pásmo kulturní památky nebo o ochranné pásmo památkově chráněného území. Konkrétní objekty i území jsou též chráněny jako Světové dědictví UNESCO.

Pro ochranu jednotlivých objektů či areálů jsou určeny instituty národní kulturní památky a kulturní památky. V některých případech i tento status má relativně rozsáhlý areál nebo soubor, například Pražský hrad je jako celek jedinou kulturní památkou, obdobně i pevnost Vyšehrad.

Přírodní chráněná území

Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) definuje 6 typů chráněných území:

  • Ia. – Přísná přírodní rezervace (Natural Reserve)
  • Ib. – Divočina (Wilderness)
  • II. – Národní park (National Park) – Seznam národních parků ve světě
  • III. – Přírodní památka (National Monument)
  • IV. – Místo výskytu druhu (Habitat)
  • V. – Chráněná krajina (Protected Landscape/Seascape)
  • VI. – Oblast ochrany přírodních zdrojů (Managed Resource Protected Area)

V Česku se používají stupně ochrany zvláště chráněných území: velkoplošnými ZCHÚ jsou národní park a chráněná krajinná oblast, maloplošnými ZCHÚ jsou národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památka a přírodní památka. Kromě toho jsou ještě nižší stupně územní ochrany jako územní systém ekologické stability, významný krajinný prvek, přírodní park, přechodně chráněná plocha, dřeviny rostoucí mimo les, jeskyně a paleontologický nález.

Chráněná území podle zemí

Související články

Externí odkazy