Chronologie fotografie

Druhá dochovaná stálá fotografie na světě, Nicéphore Niépce: Pohled z okna v Le Gras, 1826
První snímek s člověkem, Louis Daguerre, 1838 nebo 1839
Stužka, první barevná fotografie, James Clerk Maxwell, 1861
Foto z roku 1877, Louis Ducos du Hauron, francouzský pionýr barevné fotografie; je vidět, jak se překrývají jednotlivé pigmenty žluté, červené a azurové v systému subtraktivních barev
Fotografická vizitka s potiskem na přední straně, Kateřina Šechtlová, kolem roku 1877, autor: Ignác Šechtl
Kinematograf bratří Lumièrů při projekci
Mareyho fotografická puška z roku 1882

Chronologie fotografie. V tomto zevrubném přehledu jsou vzestupně seřazená důležitá data v historickém vývoji fotografie a kinematografie.

Prvopočátky fotografických objevů

Pro vývoj bylo důležité objevení principů camery obscury, laterny magicy a položení optických a chemických základů fotografie.

 • 5. století př. n. l. – čínský filozof Mo Ti popsal princip jevu, při kterém světlo procházející malým otvorem do temné místnosti vytvoří na protější stěně převrácený obraz předmětů před otvorem.[1][2]
 • 350 př. n. l.Aristoteles popsal ve svém díle princip camery obscury.
 • 1020 – Arabský fyzik, matematik a filozof Muhammad ibn al-Hasan ibn al-Hajtham, známý jako Alhazen, se zabýval lomem a odrazem světla a čočkami. Používal přitom desku s dírkou, před kterou vyrovnal svíčky. Jejich obraz se promítal na druhé straně desky a Alhazen zakrýváním svíček zjistil, že obraz levé svíčky se promítne vpravo, z čehož odvodil, že světlo se šíří přímočaře. Arabové používali v astronomii při určování polohy Slunce nebo slunečních zatmění přístroj nazvaný později camera obscura.[1]
 • 1457 – V katedrále ve Florencii nechal matematik a astronom Paolo Toscanelli vsadit do jednoho z oken bronzovou destičku s dírkou, kterou se promítal obraz Slunce na podlahu katedrály, kde byly značky s jejichž pomocí se určoval čas.[1]
 • 1485Leonardo da Vinci popsal ve svém spisu Codex Atlanticus (na kterém pracoval v letech 1478–1519) praktické pokusy s využitím jevu, který nazval camera obscura čili temná místnost, a na jejich základě odvodil vztah mezi funkcí oka a perspektivou.[1]
 • 1545 – V díle De Radio Astronomico et Geometrico holandský astronom Regnie Gemma Frisius uveřejnil první nákres camery obscury, s jejíž pomocí o rok dříve pozoroval zatmění Slunce.[1]
 • 1550Girolam Cardan zabudoval do vstupního otvoru camery obscury skleněnou čočku a tím výrazně zjasnil přenášený obraz.[1]
  • Gemma Frisius vsadil čočku do vstupního otvoru camery obscury, aby zvýšil světelnost.
 • 1558 – Neapolský vědec Giovanni Battista della Porta ve svém díle Magia Naturalis zveřejnil ucelený popis camery obscury. Pro obveselení promítal svým hostům obrazy herců na stěnu s takovým úspěchem, že ho inkvizice málem dostala na hranici.[1]
 • 1568Giambattista della Porta vynalezl clonku ke zlepšení ostrosti kresby jednoduché spojné čočky.
 • 1565Georg Fabricius objevil chlorid stříbrný.[1]
 • 1568Daniel Barbaro zlepšil ostrost kresby jednoduché spojné čočky camery obscury zavedením clonky.[1]
 • 1614Angelo Sála objevil, že dusičnan stříbrný v prášku po osvětlení Sluncem zčerná.[1]
 • 1620Jan Kepler vyvinul přenosnou verzi camery obscury, která se stala vítanou pomůckou malířů krajin.[1]
 • 1646 – Byla vynalezena laterna magica.
 • 1685Johan Zahn popsal vliv čoček o různých ohniskových vzdálenostech na velikost promítnutého obrazu a využití matnice.[1]

V následujících desetiletích vznikaly různé modifikace camery obscury, podle účelu, kterému měly sloužit. Pro vědce, malíře nebo jako turistické atrakce. Vznikaly přístroje se systémem zrcadel pro nepřevrácený obraz, malé kapesní, velké umístěné na rozhlednách a majácích.[1]

18. století

 • 1725 nebo 1727Johann Heinrich Schulze smíchal směs křídy, zředěné kyseliny dusičné a dusičnanu stříbrného, směs na světle zfialověla. Zjistil tak, že soli stříbra jsou citlivé na světlo. Tento objev demonstroval veřejně pomocí láhve naplněné směsí vápna nasyceného roztokem dusičnanu stříbrného, na kterou umístil šablonu s vystřiženým písmenem a postavil ji na dobře osvětlené místo. Po určité době šablonu odstranil a ve směsi se na osvětlených místech objevilo příslušné písmeno.[1]
 • 1729Chester Moore Hall vynalezl první achromát, kombinaci dvou skel s různými disperzními vlastnostmi.
 • 1757John Dollond podložil teoreticky achromatizaci objektivu, průměr cca 8–10 cm.
  • Giacomo Battista Beccaria objevil citlivost chloridu stříbrného na světlo.[1]
 • 17657. března se narodil Nicéphore Niépce, francouzský vynálezce, průkopník fotografie († 5. července 1833)
 • 1771 – 14. května se narodil Thomas Wedgwood anglický vynálezce a průkopník fotografie († 10. července 1805).
 • 1777 – Švédský chemik Carl Wilhelm Scheele objevil černání chloridu stříbrného UV paprsky. Přo jeho vystavení světlu rozloženému hranolem na spektrum docházelo k rychlejšímu černání v oblasti modrých a fialových paprsků. Zjistil také, že zčernání chloridu stříbrného je způsobeno vyredukováním kovového stříbra.[1]
 • 17927. března se narodil John Herschel, anglický matematik, vynálezce kyanotypie a astronom († 11. května 1871)
 • 1798 – zjištěna citlivost některých sloučenin chromu na světlo.[1]

19. století

Byly položeny základy fotografické techniky – „vynález“ fotografie v dnešním pojetí.

 • 180011. února se narodil William Henry Fox Talbot, anglický vynálezce fotografie a procesu talbotypie, autor prvního negativu († 1877).
 • 1802Camera obscura byla použita k vykreslení obrazu.
  • Vznikly první obrazy vykreslené na papír nebo bílou kůži impregnovanou dusičnanem či chloridem stříbrným, které však ještě neuměli ustálit. Průkopníci jako Thomas Wedgwood nebo sir Humphry Davy dokázali zachytit listy rostlin a jiné plošné předměty. Obrazové siluety vzniklé po osvětlení však neuměli dlouhodobě zachovat a ty časem zčernaly nebo zmizely.[1]
 • 1805 – 10. července zemřel Thomas Wedgwood anglický vynálezce a průkopník fotografie (nar. 14. května 1771).
 • 1811Joseph Nicéphore Niepce (1765–1833) se společně s bratrem Claudem snažil objevit spolehlivou reprodukční techniku. Zabýval se novou metodou kamenotisku – litografií, vynalezenou českým hercem Aloisem Františkem Senefelderem.[1]
 • 1813 – Niepce ponořil papír do roztoku chloridu sodného a pak ho propláchl v roztoku dusičnanu stříbrného, aby se vysrážel chlorid stříbrný. Poté, co ho exponoval, objevil se na papíru negativní obraz. Ovšem jen na krátko, protože bez ustálení proces pokračoval dokud celý papír nezčernal. Po tomto částečném neúspěchu začal Niepce experimentovat se zinkovými deskami potřenými rozpuštěným asfaltem, s cílem trvale zachytit obraz zprostředkovaný camerou obcsurou.[1]
 • 1814 – Sir Humprey Davy objevil citlivost jodidu stříbrného na světlo.[1]
 • 1816Nicéphore Niépce objevil citlivost na světlo u asfaltové vrstvy nanesené na kovovou desku. Konečně vyřešil problém s ustálením – využil vlastnosti přírodního asfaltu, který působením světla tvrdne a stává se nerozpustným v některých organických rozpouštědlech. Podařilo se mu tak obrazy zachytit, ustálit a vyleptat a zhotovil tak nejstarší heliogravuru. Promítal na desky prosvícené rytiny, ale dalšího praktického užití tato metoda neměla, protože citlivost byla malá a expozice na slunečním světle trvala osm hodin.
 • 1819John Herschel zveřejnil proceduru na výrobu sirnatanu sodného (1839 jej použil Daguerre pro ustálení, rozpouštěl jím chlorid stříbrný).
 • 1820Louis Jacques Mandé Daguerre (1787–1851), vyučený malíř divadelních dekorací, vytvořil a provozoval dioráma – kulisy složené z několika průsvitných pláten za sebou. Využíval přitom i camery obscury.
 • 1822Nicéphore Niépce prováděl první fotografické pokusy, vytvořil první fotografii na kovu. Byla to první historicky doložená heliografie – kopie rytiny papeže Pia VII. (deska se však rozbila ještě za Niépcova života) a našel způsob, jak obraz získaný heliografií rozmnožit. Zhotovil kopii rytiny místo na skle na cínové nebo později měděné desce a kresbu na místech nechráněných asfaltem leptal do hloubky. Z takto získané tiskové formy mohl tisknout obrázky na papír. Tato tisková technika se nazývá heliogravura.[1]
  • Nicéphore Niépce vynalezl irisovou clonu – základní prvek fotoaparátu. Tato plynule proměnná clona funguje podobně jako duhovka oka (tedy iris).
Nejstarší fotografie na světě s motivem mladého chlapce, který vede koně do stájí z roku 1825, autor: Nicéphore Niépce
 • 1824 – Na pokusech zachytit obraz z camery obscury začal pracovat Louis Daguerre.[1]
 • 1825 – Nicéphore Niépce pořídil nejstarší dochovanou fotografii na světě s motivem mladého chlapce, který vede koně do stájí.[3]
 • 1826 – Nicéphore Niépce pořídil druhou ustálenou fotografii městské krajiny Pohled z okna v Le Gras pomocí citlivého asfaltu. Cínová fotografická deska se v kameře obskuře exponovala 8 hodin. Je to první dochovaná světlu odolná fotografie – přímý pozitiv.
 • 1827 – Cestou za svým nemocným bratrem se Joseph Nicéphore Niepce zastavil v Paříži, kde se setkal s Daguerrem. Měl s sebou několik výsledků svých experimentů s heliografií. Navázal také přátelský vztah s botanikem Franzem Bauerem, pro kterého napsal krátké pojednání „Notice sur l'Heliographie“. Navštívil Královskou akademii a žádal finanční podporu pro své experimenty. Jeho žádost však byla zamítnuta, údajně proto, že odmítl společnosti prozradit detaily svého objevu.[1]
 • 1829 – Korespondence mezi Niepcem a Daguerrem nabývala na intenzitě. Niepce pokračoval v experimentech se stříbrem, postříbřenými měděnými deskami a jódovými výpary a získal obrazy v relativně krátkém čase 30 minut. Chystal se uveřejnit kompletní popis heliografického postupu, ale Daguerre ho od tohoto kroku odradil.[1]
  • 5. prosince – čtyřiašedesátiletý Joseph Nicéphore Niepce a dvaačtyřicetiletý Louis Jacques Mandé Daguerre uzavřeli smlouvu o spolupráci a společném využití vynálezu, který nazvali heliografie (kreslení světem).
 • 1832Charles Wheatstone zavedl geometrické základy stereoskopického vidění a závislosti disparace na vnímání hloubky. Zpočátku prováděl testy na kreslených obrázcích se stereoskopy vlastní konstrukce, využívající zrcátek a optických hranolů, později pokračoval v testech s fotografií. Dokázal, že pokud jsou obrazy pro obě oči stejné, jeví se ploché a hloubku získají pokud obsahují paralaxu.[1]
 • 1833 5. července – V sedm hodin večer Josef Nicephore Niepce náhle zemřel ve svém domě v Saint Loup de Varennes. V okamžiku jeho smrti nebyl žádný z jeho objevů a vynálezů v oblasti fotografie oficiálně uznaný.[1]
 • 1834William Fox Talbot začal pracovat na kopírování, podařila se mu stálá fotografie jeho vlastním procesem talbotypie. Snažil se trvale uchovat obrazy z cest po Itálii a experimentoval s přístroji camera obscura a camera lucida. Použil obyčejný dopisní papír, který natřel slabým roztokem soli a usušil, poté natřel slabým roztokem dusičnanu stříbrného a opět usušil, čímž vznikla vrstvička chloridu stříbrného. Na takto připravený papír pokládal různé neprůhledné předměty a papír asi půl hodiny ozařoval slunečními paprsky a poté ustálil v silném roztoku kuchyňské soli a později ferrokyanidu draselného a ještě později thiosíranu sodného. Vzniklé negativy nazval sciagrafy – kresbami stínu.[1]
 • 1835 – V srpnu William Fox Talbot pořídil první negativ na světě. Jednalo se o snímek Arkýřové okno v Lacock Abbey. Vznikl princip negativ – pozitiv. Pokryl negativ tenkou vrstvou vosku a prosvítil na papír upravený stejným postupem. Tím získal pozitiv. Snímky pořízené touto cestou sice nebyly příliš kvalitní, ale byly prvním krokem ke svitkovým filmům a kinofilmům.[1]
  • Charles Wheatstone zkonstruoval přístroj pro pozorování stereoskopických dvojic kreslených obrazů.[1]
 • 1837 – Daguerre pořídil první portrétní daguerrotypii (5,8 × 4,5 cm), portrét naturalistického malíře a svého přítele Nicolase Hueta, v roce 1837 tedy dva roky před oficiálním uznáním objevu.[4]
Arkýřové okno v Lacock Abbey – nejstarší negativ na světě, který pořídil William Fox Talbot v srpnu roku 1835, sbírka National Media Museum
Joseph Saxton: Centrální střední škola ve Filadelfii, (anglicky: Philadelphia Central High School), daguerrotypie 25. září 1839; první fotografie pořízená v USA
Jedna z prvních zaznamenaných svatebních fotografií – svatba královny Viktorieprincem Albertem 10. února 1840
Bedřich Franz: Slavnost Božího těla na Zelném trhu v Brně, 10. června 1841, první snímek události v českých zemích a jeden z nejstarších svého druhu na světě, originál daguerrotypie je uložen v Muzeu města Brna[13]
M. V. Lobethal, první autoportrét fotografa, který inzeroval papírové fotografie a zároveň první snímek fotoateliéru na českém území z roku 1846, sbírka Prácheňského muzea v Písku
 • 1869Andrej Osipovič Karelin v roce 1869 otevřel fotografický ateliér s názvem Fotografie a malba (Фотография и живопись), který se vyznačoval tím, že byl velmi dlouhý. V něm pomocí objektivů s dlouhou ohniskovou vzdáleností portrétoval sedící osoby z velkého odstupu tak, aby nedocházelo k perspektivnímu zkreslení postavy.[38]
Fotografie El aquelarre Jeana Laurenta (1874), původní stav jedné ze zdí vily Quinta del Sordo od Francisca de Goyji. Fotomontáž vytvořená ze dvou negativů, které jsou v současné době uchovávány ve Španělském institutu kulturního dědictví.
 • 1875 – na podnět Pierra Janssena byla založena observatoř v Meudonu u Paříže, ze které se systematicky fotografovalo Slunce.
 • 1876Ferdinand Hurter a Vero Charles Driffield začali systematicky pozorovat vlastnosti a určovali charakteristické citlivosti fotografické emulze – položili základy denzitometrie a senzitometrie (1890).
  • Od tohoto roku se na podnět Pierra Janssena z observatoře v Meudonu u Paříže provádělo systematické fotografování Slunce a album 6000 fotografií vyšlo roku 1904.
Vysokorychlostní fotografie, Eadweard Muybridge, 1878
 • 1878Eadweard Muybridge předvedl fotografie běžícího koně klusajícího ve velké rychlosti, použil systém trip-wire.
  • 14. května O. Sarony a J. R. Johnson patentovali stroj na výrobu citlivých papírů s želatinovou vrstvou.[22][41]
Zoopraxiskop je vynález Eadwearda Muybridgeho, simulace otáčení kotoučku, 1879
Ruka s prsteny – jeden z prvních rentgenových snímků Wilhelma Röntgena, na které je ruka jeho ženy; pořídil ji 22. prosince 1895 a prezentoval profesoru Ludwigu Zehnderovi z Institutu Fyziky na Freiburské univerzitě 1. ledna 1896[64][65]
Společnost Studio Lévy and Sons pořídila roku 1895 snímek železniční nehody v Montparnasse, což bylo vlakové neštěstí, ke kterému došlo na pařížském nádraží Gare Montparnasse
F. Holland Day: Sedm posledních slov Krista, autorportréty jako Kristus s trnovou korunou, 1898
F. Holland Day: Sedm posledních slov Krista, autorportréty jako Kristus s trnovou korunou, 1898

20. století

1900 – 1924

Obří fotoaparát Mamut, který postavil Lawrence v roce 1900. Kontaktní fotografie z něj měly rozměr 2,4 x 1,4 metru
Ur-Leica, muzeum fotoaparátů ve Vevey
Édouard Belin a jeho belinograf pro telefotografii z roku 1913

Oskar Barnack vynalezl tzv. kameru „Ur-Leica“, zdokonalily se nové světelné objektivy.

 • 1900Kodak uvedl na trh svůj první fotoaparát Brownie.
  • George Raymond Lawrence postavil největší deskový fotoaparát na světě pojmenovaný Mamut. Vážil 625 kilogramů, exponoval fotografické desky o velikosti 2,4 x 1,3 metru.[71][72] S deskou, která vážila 225 kilogramů muselo manipulovat 15 mužů.[73]
Střela ze vzduchovky rozbíjí žárovku

1925 – 1949

Vynálezce Anatol Josepho ve svém fotoautomatu Photomaton, asi 1927

Byla vynalezena zrcadlovka 6x6 s výměnnými objektivy, začaly vycházet první časopisy (Victor Hasselblad), dále první dvouoké zrcadlovky (Rolleiflex).

 • 1925Anatol Josepho si registroval patent na fotoautomat Photomaton.
  • Podzim – Alfred Stieglitz a Georgia O'Keeffe se odstěhovali do bytu v horním patře v hotelu Shelton Towers v New Yorku, odkud začali fotografovat a malovat výhledy. Tento rok také Stieglitz začal pracovat na cyklu Equivalents (Ekvivalenty), sérii abstraktních fotografií mraků.[85]
 • 1927Ansel Adams pořídil své první portfolio, sérii fotografií Parmelian Prints of the High Sierras obsahující významný snímek Monolith, the Face of Half Dome.
  • Charles Sheeler pořídil fotografii Criss-Crossed Conveyors, River Rouge Plant, Ford Motor Company.[86]
  • Na popud osobností, jako byli Louis Lumière nebo Léon Gaumont, otevřela École technique de photographie et de cinématographie (ETPC) - později École Louis-Lumière - své dveře a v říjnu uvítala první studenty v prostorách poskytnutých městem Paříž, na adrese rue de Vaugirard 85. Následující rok, usnesením z 27. června 1928, byla uznávána státem. Cílem této odborné školy, která rychle získala velké renomé, bylo vyškolit odborníky s technickými a odbornými znalostmi, které jsou dnes nezbytné pro kompetentní výkon různých profesí fotografie a kinematografie.
 • 1928André Kertész pořídil fotografii The Fork (Vidlička).
 • 1929André Kertész uspořádal výstavu třiceti fotografií v Au Sacre do Printemps GalleryPaříži. Byla to první samostatná výstava jednoho fotografa na světě.
  • Karl Blossfeldt v Berlíně publikoval sbírku detailních fotografií rostlin a živých věcí Urformen der Kunst: Photographische Pflanzenbilder.
 • 1930Johannes Ostermeier patentoval bleskovou žárovku.[88]
  • 18. února Clyde Tombaugh při studiu fotografií, které pořídil v lednu, objevil trpasličí planetu Pluto.
  • Gertrud Arndt začala v Bauhausu tvořit řadu fotografických autoportrétů.
Charles Clyde Ebbets: Oběd na vrcholu mrakodrapu, 1932
Dorothea Langeová vyfotografovala snímek Kočující matka (portrét Florence Owensové Thompsonové)
 • 1936 – IHAGEE uvedl na trh Ihagee Kine Exakta 1, svou první jednookou zrcadlovku na 35mm film.
  • Začal vývoj Kodachrome vícevrstevného inverzního barevného filmu.
  • Strong zvýšil světelnost objektivů snížením reflexů (T-optika).
  • Otto Bettmann (1903–1998), německý muzejní kurátor, který emigroval do Spojených států v roce 1935 a vzal s sebou 2 kufry obsahující téměř 25 000 obrázků, většina negativů, které sám vytvořil a založil v New Yorku Bettmannův archiv, banku fotografií a obrazů zachycujících historii 20. století. Některé dokonce pocházejí z období americké občanské války (1861–1865) a zahrnují některé z nejznámějších historických obrazů v historii Spojených států.
  • Léto – vypukla Španělská občanská válka. Fotografové Endre Friedmann a jeho partnerka Gerda Taro, kteří společně vymysleli jméno Robert Capa, cestují z Paříže, aby válku dokumentovali.
  • 5. září – Robert Capa pořídil snímek The Falling Soldier (Loyalist Militiaman at the Moment of Death, Cerro Muriano).
  • 23. listopadu – fotografie Margarety Bourke-Whiteové výstavby přehrady Fort Peck Dam byly otištěny v prvním čísle magazínu Life.
  • Dorothea Langeová vyfotografovala snímek Kočující matka (portrét Florence Owensové Thompsonové).
  • Edward Weston pořídil fotografii Akt (Charis, Santa Monica). Modelkou byla jeho múza a asistentka Charis Wilsonová, se kterou se o rok později oženil.
 • 193730. lednaRoy Stryker, ředitel Farm Security Administration, poslal Walkera Evanse do Arkansasu a Tennessee, oblastí zasažených velkými záplavami. Tato objednávka byla posledním dílem fotografa FSA.
  • 23. březnaTisková agentura Meurisse, fotografická zpravodajská agentura založená v Paříži v roce 1909 Louisem Meurisseem, se spojila s agenturou Rol (založená v roce 1904) a Mondial (založena v roce 1932), aby odolávala mezinárodní konkurenci. Nová agentura měla název SAFRA a poté SAFARA. Ta přešla v roce 1945 pod kontrolu společnosti Monde et Caméra, pak Sciences-Film, která všechny tyto sbírky prodala Národní knihovně v roce 1961.
  • Firma Agfa uvedla na trh diapozitivní (reverzní) barevný film pod značkou Agfacolor.
  • 18. červenceGroße Deutsche Kunstausstellung (Velká německá výstava umění) otevřená Adolfem Hitlerem v Haus der deutschen Kunst (Dům německého umění) v Mnichově, dokončený podle návrhů Paula Troosta († 1934) k vybrazení umění Třetí říše. Hitler odmítl výběr původní výběrové poroty a zvolil kurátorem výstavy svého osobního fotografa Heinricha Hoffmanna, ale i tak odmítl některé experimentálnější obrazy.
  • 28. srpna – Číňan Wang Xiaoting pořídil snímek Krvavá sobota.
  • Japonský fotograf Terushichi Hirai založil uměleckou skupinu Avant-Garde Image Group.
  • Američtí malíři Paul Cadmus, Jared French a Margaret French (roz. Hoening) zakládají fotografický kolektiv PaJaMa.
 • 1939 – Agfacolor uvedl na trh systém negativpozitiv pro barevný materiál, první moderní „print“ film.
  • Na trh byl uveden stereo prohlížeč View-Master.
 • 1941 – Společnost Agfa představila první barevný papír na chromogenní bázi.
(c) RIA Novosti archive, image #543 / Alpert / CC-BY-SA 3.0
Max Alpert: Kombat, symbol Velké vlastenecké války, velitel praporu A. Jeremenko vede své vojáky do útoku, 12. června 1942, archiv RIA Novosti
Vztyčení vlajky nad Reichstagem jako jeden z významných momentů konce druhé světové války

1950 – 1974

Pro vývoj byla důležitá integrace měření v těle fotoaparátu, měření světla přes objektiv, rozkvět zrcadlovek; začátek triumfu zoomových objektivů.

První fotografie naskenovaná do počítače, 1957
 • 1957 – Na trh byla uvedena první zrcadlovka firmy Asahi Pentax.
  • Vznikl první digitální snímek udělaný na počítači Russellem Kirschem na U. S. National Bureau of Standards, dnes známý jako Národní institut pro standardy a technologie (National Institute of Standards and Technology, nebo NIST).[99]
  • Kolektiv japonských fotografů Šómei Tómacu, Eikoh Hosoe, Ikkó Narahara, Kikudži Kawada, Akira Sato a Akira Tanno založili uměleckou skupinu Vivo, kterou v poválečném Japonsku inspirovalo fotografické hnutí známé jako École de l'image. Přestože byl tento kolektiv aktivní pouze čtyři roky, hluboce ovlivnil japonský fotografický styl šedesátých a sedmdesátých let.
 • 1959 – Byl uveden na trh fotoaparát Nikon F.
 • 1960Alberto Korda pořídil snímek Guerrillero Heroico.
 • 1961Eugene F. LallyLaboratoře proudového pohonu publikuje první popis, jak udělat digitální fotografii pomocí mozaiky fotosenzorů.[103]
  • Georg Gerster vydal knížku Sahara: desert of destiny, překlad Stewart Thomson, ed. Coward-McCann, New York, 1961,[104] reedice: Kessinger Publishing, Whitefish, Montana, 2009 ISBN 978-1-10485-368-6 v roce 2010 ISBN 978-1-16382-411-5
 • 1962Diane Arbusová pořídila fotografii Child with Toy Hand Grenade in Central Park (Dítě s hračkou ručního granátu v Central parku),[105] New York City 1962, (Na snímku je zachycen Colin, syn wimbledonského vítěze Sidneyho Woodse)
  • Výstava Color Photography, Ernst Haas, první výstava barevných fotografií na půdě Museum of Modern Art (MoMA), New York.
  • Výstava Jean-Louis Swiners, Prix Niépce 1962, Francouzská národní knihovna.
  • květen – Vznikla fotografie Marilyn Monroe s bratry Kennedyovými po narozeninové oslavě v Madison Square Garden.
 • 1963Kodak uvedl na trh laciné fotoaparáty Instamatic.
 • 1964 – Byla představena první SLR Pentax Spotmatic.
 • 196517. února – v rámci programu Ranger na Měsíci pořídila bezpilotní sonda Ranger 8 fotografie Moře Klidu. Akce se konala v rámci přípravy na mise programu Apollo, v tomto místě měla v budoucnu přistát posádka Apolla 11.
 • 19668. června – prototyp letounu XB-70 Valkyrie byl zničen při srážce ve vzduchu se stíhacím letounem F-104 Starfighter během předváděcího letu a fotografování. Pilot NASA Joseph A. Walker a testovací pilot USAF Carl Cross zemřeli.
 • 1967Diane Arbusová pořídila fotografii Identical Twins (Identická dvojčata), Roselle, New Jersey, 1967, tato fotografie byla prodána 27. dubna 2004 za 478.400 amerických dolarů.[106]
  • 21. říjnaMarc Riboud zhotovil snímek nazvaný The Ultimate Confrontation: The Flower and the Bayonet.[107] Fotografii pořídil ve Washingtonu, D.C., kde se před Pentagonem shromáždily tisíce protiválečných aktivistů, aby protestovali proti účasti Ameriky ve Vietnamu, obrázek ukazuje mladou dívku Jan Rose Kasmirovou s květinou v ruce a laskavým pohledem v očích, stojící před několika vojáky s puškami, umístěnými za účelem blokování protestujících.
Východ Země vyfotografovaný na Štědrý den 1968

1975 – 1999

Pro vývoj bylo důležité zavedení digitální fotografie, reflexní kamery s autofokusem; automatické expozimetry se staly standardem, mnoho funkcí začala ovládat mikroprocesorová technologie.

Voyager 1 roku 1980 poslal na Zemi fotografie Saturnu
 • 1981 – listopad V časopise Vogue vyšla série fotografií Helmuta Newtona čtyř modelek They're coming!,[113] která byla vrcholem jeho série protikladů nahá/oblečená.[1]
 • 1982Robert Mapplethorpe nasnímal cyklus více než sta fotografií s modelkou Lysou Lyon, mistryní světa v kulturistice. Některé z nich se staly symbolem nové silné emancipované ženy.[1]
 • 1983 – CCD se používají v astronomických dalekohledech, začíná jejich průlom do astronomie.
 • 1984
 • 1985 – Byla předvedena Minolta 7000, první samozaostřovací jednooká zrcadlovka (AF SLR).
  • Společnost Kodak prohrála v soudním sporu se společností Polaroid, která ji v roce 1976 zažalovala za porušení patentu, když Kodak začal prodávat vlastní verzi fotoaparátu pro okamžitou fotografii. Rozhodnutí o odškodnění však padlo až po dalších pěti letech a firma Kodak musela zaplatit téměř miliardu dolarů.[1]
 • 1986 – Vědci firmy Kodak vynalezli 1-megapixelový snímač na světě.
Ellen von Unwerth, autor fotografie: Filip Naudts
 • 1987 – Německá fotografka Ellen von Unwerth dostala reklamní zakázku od magazínu Elle na džíny. Vybrala si tehdy neznámou sedmnáctiletou dívku Claudii Schiffer. Výsledek obě proslavil a Ellen von Unwerth se vypracovala mezi nejslavnější reklamní fotografy a její portrét Schifferové se stal jednou z nejslavnějších módních fotografií osmdesátých let.[1]
  • Joel-Peter Witkin zkomponoval snímek Un Santo Oscuro.[114] Jeho zřejmě nejslavnější z morbidních bizarních alegorií, která není výsledek koláže ani montáže, ale pečlivé inscenace v ateliéru, kde mu modelem stojí lidé s různými deformacemi.[1]
  • David Valdez pořídil svou nejznámější fotografii: viceprezident Bush a jeho žena Barbara obklopeni svými vnoučaty a snachou Margaretou Molster Bushovou
 • 1988 – V Japonsku byl představen elektronický fotoaparát, který namísto na film uchovává obraz na magnetický disk.[1]
  • Americký taxikář a fotograf Ryan Weideman zveřejnil svůj projekt In My Taxi, časosběrnou sérii jeho autoportrétů se zákazníky.[1]
Kodak Photo CD, 1990
 • 1990 – Kodak předvedl Photo CD, který převádí obrazy z 35-mm filmu do digitální podoby a uchovává je na kompaktním disku. Ten lze přehrát v přehrávači CD-I, CD-ROM XA, Photo CD nebo v CD-ROM XA mechanice počítače a fotografie prohlížet na televizní obrazovce nebo monitoru počítače. Kapacita disku je 100 fotografií o velikosti od 3 do 6 MB.[1]
 • 1991 – duben Sebastiao Salgado dokumentoval hašení 900 naftových vrtů, které při útěku z Kuvajtu zapálil poražený Saddám Husajn.
 • 1992 – Japonská firma Canon představila fotoaparát se samozaostřováním, které je ovlivňováno okem uživatele.
  • Fotograf a taxikář Ryan Weideman začal pracovat na projektu Cab Culture, ve kterém portrétuje kolegy taxikáře a dokumentuje svébytnou městskou subkulturu.[1]
 • 1993 – Fotografie Man Raye Skleněné slzy se stala nejslavnější na světě, když byla na aukci v Sotheby's vydražena za 122.500 britských liber.
 • 1995 – Italský fotograf Massimo Vitali začal pracovat na souboru velkoformátových fotografií Pláže.[1]
 • 1996 – Byl zaveden APS systém.
 • 1997 – Německý fotograf Michael Wesely začal pořizovat fotografie za extrémně dlouhých expozičních časů (někdy až 3 roky) fotoaparáty vlastní konstrukce.[1][116]
 • 1999 – Japonská fotografka Miwa Yanagi nasnímala sérii My Grandmothers, ve které inscenuje vize mladých modelek o jejich stáří.[1]

21. století

Členové skupiny Český dřevák (zleva doprava: Tomáš Rasl, Jan Reich, Bohumír Prokůpek, Jaroslav Beneš, Karel Kuklík, Petr Helbich) v Prokopském údolí dne 20. října 2004
 • 2000 – fotografové Karel Kuklík, Jan Reich, Jaroslav Beneš a Bohumír Prokůpek založili skupinu Český dřevák.
  • První fotoaparát v mobilním telefonu J-Phone.
 • 2001 – Společnost Polaroid vyhlásila bankrot.[1]
 • 2002 – duben – Bankovní skupina Bank One a její dceřiná společnost One Equity Partners koupila téměř veškerý majetek zkrachovalé firmy Polaroid.[1]
 • 2003
 • 2004 – Zkrachovala firma Kodak.
  • 27. dubna – byla prodána fotografie Diany Arbus Identical Twins (Identická dvojčata), Roselle, New Jersey, 1967 za 478.400 amerických dolarů.[117]
 • 2005 – Firma AgfaPhoto ohlásila bankrot. Skončila výroba této značky.
  • 2005 – Akcionáři Bank One schválili prodej firmy Polaroid společnosti Petters Group Worldwide.[1]
 • 2006 – Firma Dalsa vyrobila 111 megapixelový CCD senzor, který měl v té době největší rozlišení na světě.[118]
  • 2006 – Společnost Polaroid oznámila zastavení výroby produktů pro klasickou fotografii z důvodu převahy digitálních technologií.[119]
 • 2007 – 12. března Anthony Suau v Georgii dokumentoval odjezd 450 vojáků z posádky v Columbusu do války v Iráku. Zdánlivě banální fotografie detailu válečného konfliktu měly silný emotivní protiválečný náboj.[1]
  • Apple vydal první generaci mobilních telefonů iPhone.
 • 2008 – 30. března zemřel Dith Pran, kambodžský novinář a fotograf (* 27. září 1942).
 • 2009 – 6. října Willard Boyle a George E. Smith dostali Nobelovu cenu za fyziku za vynález polovodičového obvodu CCD.[120]
  • 2009 – Na trh byl uveden první digitální stereofotoaparát Fujifilm FinePix Real 3D W1 firmy Fujitsu.
 • 2010 – Byl spuštěn Instagram. Za první půlrok měl milion uživatelů.

Odkazy

Reference

 1. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at NASH. Svět fotografie [online]. [cit. 2010-06-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-01-20. 
 2. www.motiobscura.com [online]. [cit. 2010-11-22]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-01-17. 
 3. http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/1885093.stm
 4. Archivovaná kopie. www.photographie.com [online]. [cit. 2011-02-27]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2020-04-11. 
 5. http://bara.ujc.cas.cz/psjc/img.php/img/544/294319150_141874_25902_0 M. Mikan, Jak se vyvinula matematika a geometrie, 1954, 78,11
 6. http://www.stereoscopy.com/library/wheatstone-paper1838.html
 7. History of Art: History of Photography. www.all-art.org [online]. [cit. 2010-10-11]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2012-04-15. 
 8. Incredible People — Biography of Joseph Saxton Archivováno 29. 5. 2010 na Wayback Machine. (anglicky)
 9. a b ExplorePAhistory.com (anglicky)
 10. 175 Facts About NYU (anglicky)
 11. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/646461/Alexander-Wolcott
 12. www.scheufler.cz [online]. [cit. 2010-04-15]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-08-31. 
 13. Archivovaná kopie. www.scheufler.cz [online]. [cit. 2010-11-08]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-04. 
 14. SCHEUFLER, Pavel. Data 1839 - 1918 [online]. Pavel Scheufler [cit. 2009-02-17]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-06-04. 
 15. TAUSK, Petr. Dějiny fotografie. Praha: Akademie múzických umění v Praze, Fakulta filmová a televizní, SPN Praha, 1980. 17-332-79. S. 16. 
 16. John Hannavy, Encyklopedie fotografie devatenáctého století (Encyclopedia of nineteenth-century photography), Volume 1 (Routledge Publishers, 2005) str. 126
 17. Mike Ware. Cyanotype: the history, science and art of photographic printing in Prussian blue. [s.l.]: ANSWAR, 1999. Dostupné online. ISBN 1900747073. 
 18. www.panoramicassociation.org [online]. [cit. 2009-12-13]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2008-10-13. 
 19. http://findarticles.com/p/articles/mi_m1026/is_4_163/ai_n27606882/
 20. Louis-desire Blanquart-evrard (1802 – 1872) Artwork Images, Exhibitions, Reviews. wwar.com [online]. [cit. 29-10-2009]. Dostupné v archivu pořízeném dne 29-05-2012. 
 21. The Chemist, březen 1851.
 22. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t ORBIS. Kalendář patentů. Československá FOTOGRAFIE. 5. 1960, roč. 1960, čís. 5, s. 76. 
 23. Abigail Solomon-Godeau, "The Legs of the Countess." October 39 (Winter 1986): 65-108. Reprinted in Fetishism as Cultural Discourse, Emily Apter and William Pletz, eds. (Ithaca and London: Cornell University Press, 1993):266-306.
 24. BENTON, Charles C. Notes on Kite Aerial Photography [online]. Charles C. Benton [cit. 2009-09-18]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-02-12. (anglicky) 
 25. HANNAVY, John. Encyclopedia of Nineteenth-Century Photography. London: Routledge, 2013. Dostupné online. ISBN 9781135873271. (anglicky) 
 26. Alice Liddell jako malá žebračka
 27. James Clerk Maxwell (anglicky). Navštíveno 5. července 2008.
 28. EVERITT, Francis: James Clerk Maxwell: a force for physics Archivováno 5. 2. 2009 na Wayback Machine. (anglicky). Navštíveno 5. července 2008.
 29. TAUSK, Petr. Dějiny fotografie. Praha: Akademie múzických umění v Praze, Fakulta filmová a televizní, SPN Praha, 1980. 17-332-79. S. 39. 
 30. Macmillan Biographical Encyclopedia of Photographic Artists & Innovators, by Turner Browne, Elaine Partnow. Published by Macmillan, 1983. ISBN 0-02-517500-9. Page 70.
 31. Photographs of India. circa 1862 - circa 1872 - Samuel Bourne Biography Cambridge University Library.
 32. Samuel Bourne, not only set up a studio in Simla in 1863 The Telegraph, 23. září, 2006
 33. http://www.npg.org.uk/collections/search/person.php?LinkID=mp08090&role=art
 34. Hacking, Juliet, Princes of Victorian Bohemia: Photographs by David Wilkie Wynfield, NPG, 2000.
 35. Carlyle Like a Rough Block of Michael Angelo's Sculpture
 36. Archivovaná kopie. www.scheufler.cz [online]. [cit. 2019-12-21]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-07-06. 
 37. Juliet Hacking: Fotografie in het juiste perspectief, str. 119
 38. SCHEUFLER, Pavel. Teze k dějinám fotografie v letech 1839 – 1918 [online]. Pavel Scheufler [cit. 2010-12-17]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-09-28. 
 39. Historie platinotisku
 40. 'So like a shatter'd column lay the King'; the Passing of Arthur
 41. bulk.resource.org [online]. [cit. 2012-08-06]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-05-20. 
 42. www.kingston.gov.uk [online]. [cit. 07-02-2010]. Dostupné v archivu pořízeném dne 10-06-2012. 
 43. PESCOVITZ, David. Billy The Kid photo sells for $2.3 million [online]. Boing Boing (Happy Mutants LLC) [cit. 2011-06-28]. Dostupné online. (anglicky) 
 44. UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE. patent filmu Kodak, dne 14. října 1884 [online]. United States Patent and Trademark Office, 1884-10-14 [cit. 2009-09-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-06-15. (anglicky) 
 45. The Smithsonian Goes Deep Inside an Old Pennsylvania Coal Mine, Aug. 24, 2011
 46. http://www.fext.cz/kalendar/leden.htm
 47. http://www.artnet.com/artists/lotdetailpage.aspx?lot_id=3AF7EBE67ED92D9D
 48. THE J. PAUL GETTY TRUST. Paul Nadar [online]. The J. Paul Getty Trust [cit. 2010-09-30]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-07-21. (anglicky) 
 49. http://www.rleggat.com/photohistory/history/goodwin.htm
 50. Camera History. photo.box.sk [online]. [cit. 2009-10-22]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-08-01. 
 51. Archivovaná kopie. tuta.webzdarma.cz [online]. [cit. 2009-09-29]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-12-17. 
 52. http://books.google.cz/books?id=VYyldcYfq3MC&pg=RA1-PA6&lpg=RA1-PA6&dq=Phenylenediamine+Andresen&source=bl&ots=sYraxASk5Z&sig=DVaDNN0AF67XgFLoKqgMXauTVYY&hl=cs&ei=2ZHBSueULdSH4Qbk3qmLCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7#v=onepage&q=Phenylenediamine%20Andresen&f=false
 53. Kodak Origins [online]. [cit. 2007-02-02]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2007-02-03. 
 54. Rochester's History [online]. [cit. 2007-02-02]. (George Eastman). Dostupné v archivu pořízeném dne 2007-03-05. 
 55. BENTON, Cris. The First Kite Photographs [online]. [cit. 2008-01-08]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-06-09. 
 56. Arthur Batut Museum [online]. [cit. 2008-01-08]. Dostupné online. (French) 
 57. HILDEBRANDT, Alfred. Die Luftschiffahrt nach ihrer geschichtlichen und gegenwärtigen Entwicklung. München: [s.n.], 1907. Dostupné online. (německy) 
 58. http://www.photohistory-sussex.co.uk/BTNStickyBacks54%20NorthSt.htm
 59. http://books.google.cz/books?id=8-3Q5fDGa2cC&pg=PA38&lpg=PA38&dq=June+25,+1890,+photo+phinish&source=bl&ots=df44VC2jfm&sig=HjnlLJRFslxb46J9TPhWFEiRVgo&hl=cs&ei=tsXES7qhKo2VOIzYvJUP&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CA4Q6AEwAQ#v=onepage&q=1890&f=false
 60. http://www.camerapedia.org/wiki/Rollfilm
 61. herakles.zcu.cz [online]. [cit. 31-01-2010]. Dostupné v archivu pořízeném dne 02-05-2012. 
 62. a b L'Illustration, Journal universel, About Us [online]. L'Illustration [cit. 2010-10-18]. Dostupné online. [nedostupný zdroj]
 63. http://www.lexic.us/definition-of/exposure_meter
 64. KEVLES, Bettyann Holtzmann. Naked to the Bone Medical Imaging in the Twentieth Century. Camden, NJ: Rutgers University Press, 1996. Dostupné online. ISBN 0813523583. S. 19–22. 
 65. SAMPLE, Sharron. X-Rays [online]. NASA, 2007-03-27 [cit. 2007-12-03]. (The Electromagnetic Spectrum). Dostupné online. 
 66. White, Bob (2005), Diamonds in the Sky: The Contributions of William Abner Eddy to Kiting
 67. (francouzsky) G. Richou: Článek L'accident de la gare Montparnasse, La Nature, No. 1171, 9. listopadu 1895, str. 369–371.
 68. „La première séance publique payante“, Institut Lumière, http://www.institut-lumiere.org/francais/films/1seance/accueil.html Archivováno 12. 9. 2005 na Wayback Machine.
 69. Photographic self-portrait
 70. http://www.camerapedia.org/wiki/Folding_Pocket_Kodak
 71. http://www.rleggat.com/photohistory/history/unusual.htm
 72. http://uncommonplacebook.blogspot.com/2009/01/annals-of-photography-1.html
 73. BAATZ, Willfried. Malá encyklopedie fotografie. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0210-6. 
 74. The Hand of Man
 75. Spring Showers, The Coach
 76. The Flatiron Building
 77. BAKER, Simon jazyk=anglicky. The Lawrence Captive Airship over San Francisco [online]. [cit. 2008-01-08]. Dostupné online. 
 78. Alan Klotz Gallery [cit. 2008-10-28]. Dostupné online. (anglicky) 
 79. Grotto in an Iceberg
 80. http://what-when-how.com/inventions/color-film-inventions/
 81. www.centennialofflight.gov [online]. [cit. 14-09-2009]. Dostupné v archivu pořízeném dne 09-10-2012. 
 82. a b c Velká obrazová všeobecná encyklopedie. Praha: Václav Svojtka & Co., 1999. ISBN 80-7237-256-4. Kapitola Fotografie, s. 562. 
 83. Timeline [online]. Santa Fe: Georgia O’Keeffe Museum [cit. 2018-04-15]. Dostupné online. (anglicky) 
 84. Le Violon d'Ingres
 85. DUFEK, Antonín. Alfred Stieglitz. Praha: Odeon, 1990. ISBN 80-207-0078-1. S. 46–50. 
 86. Criss-Crossed Conveyors, River Rouge Plant, Ford Motor Company
 87. Upper Deck
 88. Stránky patentového úřadu USA. www.uspto.gov [online]. [cit. 2009-09-18]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-09-23. 
 89. Koadak to take Kodachrome Away, Wall Street Journal, Marketplace Section, 23. 6. 2009, str. B6
 90. Leopold Godowsky, Jr. [online]. Invent.org [cit. 2007-02-28]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-12-10. 
 91. Leopold Mannes [online]. Invent.org [cit. 2007-02-28]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-12-10. 
 92. GOLDBERG, Vicki. PHOTOGRAPHY REVIEW; An American Century, Through the Government's Lens [online]. New York Times, 27. 8. 1999 [cit. 2011-06-25]. Dostupné online. (anglicky) 
 93. LUCAS, Dean. Greatest Generation D-day landing [online]. Famous Pictures, 2010-09-12 [cit. 2011-06-25]. Dostupné online. (anglicky) 
 94. PRICE, Scott T. U.S. Coast Guard at Normandy [online]. U.S. Coast Guard Historian's Office [cit. 2012-01-30]. Dostupné online. (anglicky) 
 95. The Photo Book. London: Phaeton, 2000. Dostupné online. ISBN 0-7148-3937-X. Kapitola V-J Day in Times Square, s. 134.  Twentieth Century Photography: Museum Ludwig Cologne. Cologne: Taschen, 2005. Dostupné online. ISBN 3-8228-4083-1. Kapitola V-Day, s. 148–149. 
 96. Harnisch, Larry. The Daily Mirror: Voices -- Edith Shain and 'The Kiss' [online]. Tribune Company, August 14, 2005 [cit. 2011-06-03]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-06-06. (anglicky) 
 97. MAGNUM PHOTOS. Magnum Photos - oficiální historie [online]. Magnum Photos, 2009 [cit. 2009-03-24]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-03-31. (anglicky) 
 98. The famous images of photojournalist Marc Riboud - https://www.cbsnews.com/pictures/the-famous-images-of-photojournalist-marc-riboud/5/ [online]. CBSNEWS [cit. 2019-09-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 99. Archivovaná kopie. www.nist.gov [online]. [cit. 2008-06-18]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2007-07-06. 
 100. 50 years of Earth Observation [online]. European Space Agency, 3. 10. 2007 [cit. 2008-03-20]. (2007: A Space Jubilee). Dostupné online. 
 101. First Picture from Explorer VI Satellite [online]. NASA [cit. 2009-08-28]. Dostupné v archivu pořízeném dne 30. 11. 2009. 
 102. TOUFAR, Pavel; BALOUS, Miroslav. Cesty ke hvězdám. Praha: Albatros, 1976. 13-767-76. 
 103. Eugene F. Lally, „Mosaic Guidance for Interplanetary Travel,“ Space Flight Report to the Nation, str. 2249–61, American Rocket Society, New York, 9–15. října, 1961.
 104. voir sur Google Books
 105. University of Chicago. english.uchicago.edu [online]. [cit. 2008-04-19]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2008-04-07. 
 106. Masters of Photography: Diane Arbus
 107. The famous images of photojournalist Marc Riboud - Anti-Vietnam protest - Flower Child [online]. CBSNEWS [cit. 2019-09-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 108. Archivovaná kopie. stredoevropan.cz [online]. [cit. 2019-12-24]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu. 
 109. Archivovaná kopie. extrastory.cz [online]. [cit. 2019-12-24]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2019-12-24. 
 110. The photographer, can show of himself on the moon, as a reflection in his colleague's visor. [online]. MIR Communications Sdn Bhd [cit. 2019-12-23]. Dostupné online. (anglicky) 
 111. University of Southern California. www.usc.edu [online]. [cit. 19-04-2008]. Dostupné v archivu pořízeném dne 21-03-2007. 
 112. Apollo 17 30th Anniversary: Antarctica Zoom-out [online]. NASA, 2002-11-21 [cit. 2007-09-04]. Dostupné online. (anglicky) 
 113. Archivovaná kopie. www.all-art.org [online]. [cit. 2010-06-20]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2012-06-20. 
 114. http://www.zonezero.com/exposiciones/fotografos/witkin/jpwitkin9.html
 115. Nasa image shows it's a wonderful world. The Independent [online]. 2010-03-03. Dostupné online. (anglicky) 
 116. www.toxicocultura.com [online]. [cit. 2010-06-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-05-29. 
 117. Masters of Photography: Diane Arbus
 118. www.dalsa.com [online]. [cit. 18-06-2008]. Dostupné v archivu pořízeném dne 28-09-2007. 
 119. http://www.savepolaroid.com/
 120. The Nobel Prize in Physics 2009 [online]. Nobel Foundation, 2009-10-06 [cit. 2009-10-06]. Dostupné online. .
 121. Lytro announces Light Field Camera [online]. Digital Photography Review, October 19, 2011. Dostupné online. (anglicky) 
 122. Inside the Lytro by FRANK O’CONNELL, Business Day, New York Times, 2012 March 1
 123. Diana Samuels, Silicon Valley / San Jose Business Journal. „Lytro ships first cameras to lucky customers.“ Feb 29, 2012. Retrieved Apr 25, 2012.
 124. https://www.artgallery.nsw.gov.au/artsets/51b88k
 125. VIDEO: Astronomové ohlásili průlomový objev. Ukázali první snímek černé díry. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2019-04-10 [cit. 2019-04-10]. Dostupné online. 
 126. Máme poprvé v historii snímek černé díry. Je to absolutní monstrum, žasnou vědci. Aktuálně.cz [online]. Economia, 2019-04-10 [cit. 2019-04-10]. Dostupné online. 
 127. Takto vypadá horizont událostí. Vědci představili první snímky černé díry v historii | Věda. Lidovky.cz [online]. 2019-04-10 [cit. 2019-04-10]. Dostupné online. 
 128. Umělá inteligence našla nové obrazce na planině Nazca. Je mezi nimi humanoidní postava i dvouhlavý had. ČT24 [online]. 2019-11-19 [cit. 2019-11-20]. Dostupné online. 

Literatura

 • G. Ihrke: Zeitafel zur Geschichte der Fotografie. Leipzig, 1982
 • Beaumont Newhall: Geschichte der Photographie. 327 stran. Schirmer/Mosel 1998. ISBN 3-88814-319-5
 • Robert White: Discovering old cameras. Shire, 1981

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Parsons - Jane Burden.jpg
Jane Morris, née Burden
Kateřina Šechtlová 1877.jpg
Kateřina Šechtlová, rozena Štastná.
Sadness, by Julia Margaret Cameron.jpg
Entitled "Sadness", this photo shows the actress Ellen Terry at the age of 16. Carbon print, 242 x 240mm (9 1/2 x 9 1/2"). Royal Photographic Society.
RIAN archive 543 A battalion commander.jpg
(c) RIA Novosti archive, image #543 / Alpert / CC-BY-SA 3.0
“A battalion commander”. Soviet officer leading his soldiers to the assault
Aquelarre de Laurent.jpg
Autor: Jean Laurent Minier , Licence: CC BY-SA 2.5 es
Fotografía del Aquelarre de F. de Goya por J. Laurent, 1874, antes de su arranque del muro y traslado a lienzo. Negativos de vidrio al colodión húmedo, "Archivo Ruiz Vernacci", Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), Ministerio de Cultura y Deporte. Ciudad Universitaria (Madrid, España). Fotomontaje a partir de la panorámica en dos partes (a partir de la digitalización de dos negativos de vidrio).
Crescent Saturn as seen from Voyager 1.jpg
Voyager 1 image of Saturn from 5.3 million km four days after its closest approach. This perspective allows a view of Saturn looking back towards the sun. The shadow of Saturn can be seen on the rings, and Saturn can be seen through the rings as well. Some of the spoke-like ring features are visible as bright patches.
The giant camera.jpg
A very large camera designed by George R. Lawrence (1868-1938) and used to photograph a train of the Chicago & Alton railroad on the Chicago-St. Louis line for the 1900 Paris Exhibition. - After the French Consul General had inspected the camera and enormous glass plate, Lawrence was awarded the Grand Prize of the World for Photographic Excellence at the Paris Exposition of 1900 for his 8 x 4 1/2 foot photograph of the Alton Limited train, promoted as The Largest Photograph in the World of the Handsomest Train in the World.[1]
Obama and Biden await updates on bin Laden.jpg
U.S. President Barack Obama and Vice President Joe Biden, along with members of the national security team, receive an update on Operation Neptune Spear, a mission against Osama bin Laden, in one of the conference rooms of the Situation Room of the White House, May 1, 2011. They are watching live feed from drones operating over the bin Laden complex.

Seated, from left to right, are:

 1. a person with black hair (only part of the head is visible);
 2. Vice President of the United States Joe Biden,
 3. President Obama,
 4. Brigadier General Marshall B. "Brad" Webb, USAF, Assistant Commanding General, Joint Special Operations Command;
 5. Denis McDonough, Deputy National Security Advisor;
 6. Hillary Rodham Clinton, Secretary of State; and
 7. Robert Gates, Secretary of Defense.

Standing, from left to right, are:

 1. Admiral Mike Mullen, USN, Chairman of the Joint Chiefs of Staff;
 2. Tom Donilon, National Security Advisor;
 3. Bill Daley, Chief of Staff;
 4. Tony Blinken, National Security Advisor to the Vice President;
 5. Audrey Tomason, Director for Counterterrorism;
 6. a person in a beige shirt (only part of the shoulder is visible);
 7. John Brennan, Assistant to the President for Homeland Security and Counterterrorism;
 8. James Clapper, Director of National Intelligence; and
 9. a person in a black suit with a white tie, similar to the one seen here.

A classified document in front of Hillary Clinton has been obscured by the White House.

Photographer's note:

"Much has been made of this photograph that shows the President and Vice President and the national security team monitoring in real time the mission against Osama bin Laden. Some more background on the photograph: The White House Situation Room is actually comprised of several different conference rooms. The majority of the time, the President convenes meetings in the large conference room with assigned seats. But to monitor this mission, the group moved into the much smaller conference room. The President chose to sit next to Brigadier General Marshall B. “Brad” Webb, Assistant Commanding General of Joint Special Operations Command, who was point man for the communications taking place. With so few chairs, others just stood at the back of the room. I was jammed into a corner of the room with no room to move. During the mission itself, I made approximately 100 photographs, almost all from this cramped spot in the corner. There were several other meetings throughout the day."
Lange-MigrantMother02.jpg
Portrait shows Florence Thompson with several of her children in a photograph known as "Migrant Mother". The Library of Congress caption reads: "Destitute pea pickers in California. Mother of seven children. Age thirty-two. Nipomo, California." In the 1930s, the FSA employed several photographers to document the effects of the Great Depression on the population of America. Many of the photographs can also be seen as propaganda images to support the U.S. government's policy distributing support to the worst affected, poorer areas of the country. Lange's image of a supposed migrant pea picker, Florence Owens Thompson, and her family has become an icon of resilience in the face of adversity. However, it is not universally accepted that Florence Thompson was a migrant pea picker. In the book Photographing Farmworkers in California (Stanford University Press, 2004), author Richard Steven Street asserts that some scholars believe Lange's description of the print was "either vague or demonstrably inaccurate" and that Thompson was not a farmworker, but a Dust Bowl migrant. Nevertheless, if she was a "Dust Bowl migrant", she would have left a farm as most potential Dust Bowl migrants typically did and then began her life as such. Thus any potential inaccuracy is virtually irrelevant. The child to the viewer's right was Thompson's daughter, Katherine (later Katherine McIntosh), 4 years old (Leonard, Tom, "Woman whose plight defined Great Depression warns tragedy will happen again ", article, The Daily Telegraph, December 4, 2008) Lange took this photograph with a Graflex camera on large format (4"x5") negative film.[1]
Eddie Adams (1969).jpg
Autor: Eric Koch for Anefo, Licence: CC BY-SA 3.0
13e World Press Photo Edward T. Adams maakte beste persfoto P. van Breukelen (voorzitter World Press Photo) en Edward T. Adams (rechts)
 • 14 maart 1969
Boulevard du Temple.jpg
This is "Boulevard du Temple", the first ever photograph of a person. The photo was taken by Louis Daguerre in late 1838 or early 1839 in Paris. It is of a busy street, but because exposure time was over ten minutes, the city traffic was moving too much to appear. The exception is a man in the bottom left corner, who stood still getting his boots polished long enough to show.
The Horse in Motion-anim.gif
Конь у руху Эдварда Мэйбрыджа. «Салі Гарднер», якая належыць Ліланду Стэнфарду; бег 1:40 па трасе Пала-Альта, 19 чэрвеня 1878 года. Кадры 1—11 выкарыстоўваюцца для анімацыі, кадр 12 не выкарыстоўваюцца.
Ur-Leica IMG 0259.JPG
Autor: Rama, Licence: CC BY-SA 2.0 fr
Ur-Leica replica, on display at Vevey photography museum
President Ford and his golden retriever Liberty - NARA - 6829597.jpg
Photograph of President Gerald R. Ford and his golden retriever, Liberty, in the Oval Office.
Fred Holland Day- Last Seven Words.jpg
Fred Holland Day: Die sieben letzten Worte Christi (The Last Seven Words of Christ)
Bedrich Franz Slavnost Boziho tela v Brne 10.6.1841.jpg
Slavnost Božího těla na Zelném trhu v Brně, 10. 6. 1841. Deska formátu 15,2 x 20,5 cm. (Originál je uložen v Muzeu města Brna) 10. 6. 1841 vytvořil Bedřich Franz daguerrotypii slavnosti Božího těla na Zelném trhu v Brně, první snímek události zachycené v českých zemích fotografem a jeden z nejstarších svého druhu na světě.
View from the Window at Le Gras, Joseph Nicéphore Niépce.jpg
Enhanced version by the Swiss Helmut Gersheim (1913–1995), performed ca. 1952, of Niépce's View from the Window at Le Gras, (Harry Ransom Humanities Research Center, University of Texas, Austin)View from the Window at Le Gras, the first successful permanent photograph created by Nicéphore Niépce in 1827, in Saint-Loup-de-Varennes (Saône-et-Loire, Bourgogne, France). Captured on 20×25 cm oil-treated bitumen. Due to the 8-hour exposure, the buildings are illuminated by the sun from both right and left.
Thích Quảng Đức self-immolation.jpg
Thích Quảng Đức's self-immolation during the Buddhist crisis in Vietnam. Malcolm Browne won the 1963 World Press Photo of the Year for a similar photo. Malcolm Browne went on to win the 1964 Pulitzer Prize as well.
Lyndon B. Johnson taking the oath of office, November 1963.jpg
Lyndon B. Johnson taking the oath of office aboard Air Force One at Love Field Airport two hours and eight minutes after the assassination of John F. Kennedy, Dallas, Texas. Jackie Kennedy (right), still in her blood-soaked clothes, looks on.
Train wreck at Montparnasse 1895.jpg
Train wreck at Montparnasse Station, at Place de Rennes side (now Place du 18 Juin 1940), Paris, France, 1895.
Tartan Ribbon.jpg
Tartan Ribbon, photograph taken by James Clerk Maxwell in 1861. Considered the first durable colour photographic image, and the very first made by the three-colour method Maxwell first suggested in 1855. Maxwell had the photographer Thomas Sutton photograph a tartan ribbon three times, each time with a different colour filter (red, green, or blue-violet) over the lens. The three photographs were developed, printed on glass, then projected onto a screen with three different projectors, each equipped with the same colour filter used to photograph it. When superimposed on the screen, the three images formed a full-colour image. Maxwell's three-colour approach underlies nearly all forms of colour photography, whether film-based, analogue video, or digital. The three photographic plates now reside in a small museum at 14 India Street, Edinburgh, the house where Maxwell was born.
Zoopraxiscope 16485d.gif
Autor: unknown, Licence: CC BY-SA 2.5
Queen Victoria Albert.JPG
královny Viktorie s princem Albertem, 1854
Nicéphore Niépce Oldest Photograph 1825.jpg
The oldest heliographic engraving known in the world. It is a reproduction of a 17th century Flemish engraving, showing a man leading a horse. It was made by the French inventor Nicéphore Niépce in 1825, with an heliography technical process. The Bibliothèque nationale de France bought it for €450,000 in 2002, deeming it as a "national treasure".
Schuss gluehbirne.jpg
Autor: Markus Kempf, Frank Bastian, Licence: CC BY-SA 2.5
Hochgeschwindigkeitsaufnahme vom Schuss eines Luftgewehrs durch eine Glühlampe. Methode: Abgedunkelter Raum, offene Blende, Auslösung des Elektronenblitzgerätes durch das Projektil (Unterbrechung eines elektrischen Kontaktes)
Annie my first success, by Julia Margaret Cameron (restored).jpg
Digitally restored version of File:Annie my first success, by Julia Margaret Cameron.jpg, "Annie my first success", Julia Margaret Cameron's first photo that she was pleased with. Subject is Annie Wilhelmina Philpot (1854-1930). Albumen print, 188 x 145 mm (7 3/8 x 5 3/4"). National Museum of Photography, Film & Television, Bradford. See also File:Letter to Annie's father, by Julia Margaret Cameron.jpg for the letter that accompanied this photograph.
NBSFirstScanImage.jpg
One of the first scanned images. Produced by NIST in 1957, the image shows Walden Kirsch, son of the leader of the team that developed the image scanner. This is a composite of two binary scans to produce approximate gray levels.
Latticed window at lacock abbey 1835.jpg
Window in the South Gallery of Lacock Abbey made from the oldest photographic negative in existence.
Anatol Josepho.jpg
Anatol Josepho, inventor of the photo booth
Joseph Saxton. Arsenal and Cupola, Philadelphia Central High School, 1839.jpg
Joseph Saxton. Arsenal and Cupola, Philadelphia Central High School, Sep 25 or Oct 16, 1839 (earliest photo taken in USA)
Elvis-nixon.jpg
Elvis Presley meeting Richard Nixon. On December 21, 1970, at his own request, Presley met then-President Richard Nixon in the Oval Office of The White House. Elvis is on the right. Waggishly, this picture is said to be 'of the two greatest recording artists of the 20th century'. The Nixon Library & Birthplace sells a number of souvenir items with this photo and the caption, "The President & the King."
EllenVonUnwerth - FilipNaudts.jpg
Autor: Filip Naudts, http://www.filipnaudts.be, Licence: Copyrighted free use
Ellen von Unwerth, German fashion model, photographer, and film director
Duhauron1877.jpg
Early color photo of Agen, France, by Louis Ducos du Hauron, 1877. The cathedral in the scene is the Cathédrale Saint-Caprais d'Agen. [1]
President George W. Bush Calls New York Officials.jpg
Pledging his support, President George W. Bush talks via telephone to New York Governor George Pataki and New York City Mayor Rudolph Giuliani.
Lunch atop a Skyscraper.jpg
Lunch atop a Skyscraper, published in the New York Herald-Tribune, Oct. 2 1932, Charles Clyde Ebbets, Tom Kelley, or William Leftwich.
Kodak photo cd package.jpg
Kodak Photo CD Package
Bill Clinton and Boris Yeltsin 1994.jpg
President Bill Clinton plays the saxophone presented to him by Russian President Boris Yeltsin at a private dinner hosted by President Yeltsin at Novoya Ogarova Dacha, Russia
Barack Obama with artistic gymnastic McKayla Maroney 2.jpg
President Barack Obama jokingly mimics U.S. Olympic gymnast McKayla Maroney's "not impressed" look while greeting members of the 2012 U.S. Olympic gymnastics team in the Oval Office, November 15, 2012. (Official White House photo by Pete Souza.)
X-ray by Wilhelm Röntgen of Albert von Kölliker's hand - 18960123-01.jpg
An early X-ray picture (radiograph) by Wilhelm Röntgen (1845–1923) of Albert von Kölliker's left hand (hence the wedding ring).
Oval Office face plant.jpg
President Barack Obama visits with a departing United States Secret Service agent and his wife as their son dives into a couch in the Oval Office, June 23, 2014. (Official White House Photo by Lawrence Jackson)
NASA-Apollo8-Dec24-Earthrise.jpg
Fotografie z povrchu Měsíce zdánlivě zapadající Země byla pořízená členem posádky Apolla 8 Billem Andersem 24. prosince 1968.
Édouard Belin.jpg
Édouard Belin (1876 - 1963), French inventor