Desítková soustava

Desítková soustava či dekadická soustava je poziční číselná soustava se základem 10. Pro zápis čísla se používají číslice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Desítková soustava umožňuje přesný zápis libovolného celého čísla; záporná čísla jsou označena na začátku znakem "−", "minus". S použitím desetinné značky (typicky desetinné čárky nebo desetinné tečky) lze v desítkové soustavě zapsat libovolné reálné číslo s jakoukoli konečnou přesností.

Použití

Tato číselná soustava je dnes nejužívanější jak v občanském životě, tak ve vědě a technice. V dřívějších dobách se používaly i soustavy s jiným základem, např. dvacítková, šedesátková nebo dvanáctková. Se šedesátkovou soustavou, zavedenou Sumery, se nadále setkáváme při měření času a úhlů. Nově však nachází uplatnění některé jiné soustavy, např. dvojková, osmičková, dvanáctková a šestnáctková, které jsou používány ve výpočetní technice a v informatice.

Historie

Desítková soustava se používá odedávna. Už i egyptská matematika byla založena na desítkové soustavě; egyptština měla k dispozici číslovky až do miliónu.[1] Tato soustava je pravděpodobně odvozena od počítání na deseti prstech rukou.[2][3][4]

Desítkový zápis čísla a výpočet jeho hodnoty

 • Zápis nuly je .
 • Každé kladné celé číslo lze zapsat jako konečnou posloupnost tvořenou číslicemi , kde je celé číslo a pro každé celé , kde , je jedna z číslic 0 až 9. Pak platí

(1)    

Číslo zapsané posloupností má stejnou aritmetickou hodnotu jako číslo zapsané posloupností , apod.. Proto se zpravidla "vedoucí" nuly na začátku čísla nepíšou (tj. , ovšem kromě čísla "nula" samotného, ), až na zvláštní případy, kdy je např. přikázán formát zápisu čísla s daným počtem číslic.

 • Každé kladné necelé číslo lze zapsat jako posloupnost tvořenou
  • konečnou posloupností z číslic;
  • desetinnou značkou , což je buď čárka (užita na této stránce), nebo tečka. Podrobnosti viz heslo desetinná značka;
  • konečnou nebo nekonečnou posloupností z číslic.

Posloupnosti , jsou tvořeny analogicky, jak je uvedeno výše, a platí

(2)     ;

v druhé sumě může být i .

 • Posloupnost je nutno[5] vypsat, i když jde o nulu, např. . (Dříve se příležitostně v anglofonním světě při zápisu s desetinnou tečkou samotná nula před ní vynechávala.)
 • Záporné číslo zapisujeme znamínkem "minus", , následovaným bez mezery odpovídajícím číslem kladným.

Příklady: .
Tři tečky "" zde znamenají neúplný zápis čísla, v němž nejsou uvedeny další číslice.

Zvláštní případy

 • Kladné číslo racionální , kde jsou čísla celá, má
  • buď zápis konečný, tj. v zápisu (2) výše je , a to právě tehdy, když je , kde jsou čísla celá,
  • anebo nekonečný, ale periodický ve tvaru

, kde jsou konečné posloupnosti číslic analogické dřívější a pruh nad značí opakování celé posloupnosti číslic tvořících . Nazývají se [6][7]předčíslí (předperioda) a občíslí (perioda) , zatímco je celá část čísla . Označíme-li hodnotu čísla a hodnotu celého čísla , pak platí
(3)     .
Příklady:
, ale také
apod.

 • Aritmetická hodnota čísla se nezmění připojením libovolného (i nekonečného) počtu nul za konečný zápis typu , tedy . Rozdíl však je v případě čísel zaokrouhlených, kde je podstatný počet platných číslic.
 • Protože , lze každý zápis s občíslím zapsat bez občíslí tak, že zvětšíme o 1 poslední číslici menší než 9, která stojí před posloupností tvořenou jen číslicí 9, a následující číslice 9 nahradíme 0, jde-li o celou část čísla, resp. vynecháme, jde-li o předčíslí. Pokud by zbylo předčíslí prázdné, vynecháme i desetinnou značku .

Příklady:

Zápis a hodnota čísel zaokrouhlených

Aritmetická hodnota čísel a je stejná, tedy . Pokud však jde o numerickou matematiku pracující se zaokrouhlenými čísly a o její aplikace v praxi (např. hodnota změřené fyzikální veličiny), je mezi čísly rozdíl, protože má 5 platných číslic, zatímco jen 3. Bezpečnější zápis v takových případech je a . Celé číslo uvedené za hodnotou v závorce (může mít i více míst) udává nejistotu či chybu čísel a jeho poslední číslice odpovídá poslední číslici předcházejícího čísla. Hodnotou čísla může tedy být libovolné z čísel ležících v intervalu . Podobně např. hodnotou čísla může být libovolné z čísel ležících v intervalu . Podrobnosti viz platné číslice.

Názvy velkých čísel

Související informace naleznete také v článcích Velká čísla a Krátká a dlouhá škála.

Názvy velkých čísel v češtině jsou postaveny na Pelletierově systému, který se používá ve velké části Evropy, ne však v USA.

Tzv. krátká soustava (z francouzského échelle courte), též American system[8], označuje slovem bilion číslo, které se rovná tisíci milionům (109) a další pojmenování následují vždy po tisícinásobku. Tedy trilion je tisíc bilionů (1012), kvadrilion je tisíc trilionů (1015) atd. Tato soustava nezná slovo miliarda. Krátká soustava je užívána ve Spojených státech a zhruba od sedmdesátých let 20. století také ve většině anglicky mluvících zemí (Velká Británie, Austrálie, Kanada s výjimkou frankofonních částí, Irsko atd.)

Kombinaci obou systémů užívají země bývalého Sovětského svazu a Turecko. Zde existuje termín miliarda ve smyslu dlouhé soustavy (109), ale pojmenování vyšších čísel se řídí soustavou krátkou.

Ve vědě a technice jsou používány předpony dle soustavy SI (kilo, Mega atd.) označující násobky základních jednotek fyzikálních a technických veličin. Předpony dle soustavy SI jsou používány jednotně v celém světě a nedochází u nich k omylům.

Princip, jakým jsou tvořena jména velkých čísel, udává následující tabulka (americké názvy pro N=109 až 1063, 10303, britský 10600 podle[8]):

HodnotaNázev v krátké soustavěNázev v dlouhé soustavěPředpona
10−24septiliontinakvadriliontinayokto
10−21sextiliontinatriliardtinazepto
10−18kvintiliontinatriliontinaatto
10−15kvadriliontinabiliardtinafemto
10−12triliontinabiliontinapiko
10−9biliontinamiliardtinanano
10−6miliontinamiliontinamikro
10−3tisícinatisícinamili
10−2setinasetinacenti
10−1desetinadesetinadeci
100jednotkajednotka-
101desetdesetdeka
102stostohekto
103tisíctisíckilo
106milionmilionmega
109billion[8]miliardagiga
1012trillion[8]biliontera
1015quadrillion[8]biliardapeta
1018quintillion[8]trilionexa
1021sextillion[8]triliardazetta
1024septillion[8]kvadrilionyotta
1027octillion[8]kvadriliarda-
1030nonillion[8]kvintilion-
1033decillion[8]kvintiliarda-
1036undecillion[8]sextilion-
1039duodecillion[8]sextiliarda-
1042tredecillion[8]septilion-
1045quattuordecillion[8]septiliarda-
1048quindecillion[8]oktilion-
1051sexdecillion[8]oktiliarda-
1054septendecillion[8]nonilion-
1057octodecillion[8]noniliarda-
1060novemdecillion[8]decilion-
1063vigintillion[8]deciliarda-
1066unvigintilionundecilion-
1069duovigintilionundeciliarda-
1072trevigintillionduodecilion-
1075quattuorvigintillionduodeciliarda-
1078kvinvigintiliontredecilion-
1081sesvigintiliontredeciliarda-
1084septemvigintilionkvadrodecilion-
1087oktovigintilionkvadrodeciliarda-
1090novemvigintilionkvindecilion-
1093trigintilionkvindeciliarda-
1096untrigintilionsexdecilion-
1099duotrigintilionsexdeciliarda-
10100googolgoogol
10303centillion[8]kvingintiliarda
10600novenonagintacentilioncentilion[8]

Srovnání číselných soustav

Číselná soustava (základ)
102345678912162036
1111111111111
21022222222222
311103333333333
41001110444444444
510112111055555555
6110201211106666666
71112113121110777777
8100022201312111088888
910011002114131211109999
101010101222014131211AAAA
10011001001020112104002442021441218464502S
100011111010001101001332201300043442626175013316B43E82A0RS

Odkazy

Reference

 1. Český rozhlas 2, pořad Meteor, 23. října 2010
 2. http://www.prevod.cz/popis.php?str=564&parent=y
 3. Archivovaná kopie. praha.astro.cz [online]. [cit. 2008-12-28]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2008-03-12. 
 4. Archivovaná kopie. cygnus.speccy.cz [online]. [cit. 2008-12-28]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2008-12-01. 
 5. ISO/IEC Directives, Part 2, 6.6.8.2: If the magnitude (absolute value) of a number less than 1 is written in decimal form, the decimal sign shall be preceded by a zero.
 6. TEYSSLER-KOTYŠKA. Technický slovník naučný, díl IX. Praha: Borský a Šulc, 1933. 1091 s. Kapitola Občíslí, s. 177. 
 7. http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=ob%C4%8D%C3%ADsl%C3%AD&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr=no
 8. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w Webster's Third New International Dictionary, unabridged. Bonnerstr. 126, D-50968, Köln: Könemann Verlagsgesellschaft, mbH, 1961. 2663 s. ISBN 3-8290-5292-8. S. 1549. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Numeral Systems of the World.svg
Autor: Psiĥedelisto, Licence: CC BY-SA 4.0

 • Braille numerals
 • Hindu Arabic numerals
 • Devanagari numerals
 • Eastern Arabic numerals
 • Chinese numerals
 • Chinese financial numerals
 • Roman numerals