Elektrické pole

Elektrické pole je fyzikální pole, jehož zdrojem je těleso s nevykompenzovaným elektrickým nábojem (elektricky nabité těleso) nebo časově proměnné magnetické pole a které se v dané části prostoru projevuje působením elektrické síly na nabité částice.

Elektrické pole je dílčím projevem elektromagnetického pole. Nezávisle na magnetickém poli lze nahlížet pouze ve stacionárním případě.

Rozdělení

Podle závislosti na čase lze elektrické pole rozdělit na

Vlastnosti

Radiální pole bodového náboje.
  • Velikost elektrického pole je charakterizována veličinou intenzita elektrického pole. Ve statickém případě je přímo úměrná velikosti zdrojového náboje, nepřímo úměrná druhé mocnině vzdálenosti od náboje a na vlastnostech prostředí kolem tělesa. Protože platí princip superpozice, elektrostatické působení různých nábojů se vzájemně neovlivňuje a jejich pole se tak jednoduše sčítá. V nestacionárním případě se přidává indukované elektrické pole úměrné rychlosti změny velikosti magnetického pole.
  • Směrem elektrického pole je myšlen směr působení elektrické síly na kladný bodový náboj nacházející se v daném elektrickém poli. Vzhledem k nábojové konvenci směřuje od kladného náboje k zápornému.
  • Tvar elektrického pole (případně i jeho směr) bývá graficky prezentován pomocí (orientovaných) siločar nebo (je-li pole potenciálové) ekvipotenciálních ploch. Siločáry elektrického pole v každém bodě vyznačují směr vektoru intenzity elektrického pole v daném místě, přičemž hustota siločar je přímo úměrná velikosti této intenzity. Ekvipotenciální plochy jsou plochy s konstantní velikostí elektrického potenciálu. Tvar pole závisí na rozmístění náboje na tělesech, která jsou jeho zdrojem, na okolních proměnných magnetických polích a na lokálních elektrických vlastnostech prostředí. Existují dva základní jednoduché tvary:
    • homogenní pole – všechny siločáry jsou vzájemně rovnoběžnými přímkami – takovéto pole je generované například nekonečnou homogenně nabitou rovinou
    • radiální pole – všechny siločáry jsou přímkami procházejícími jedním bodem – generované bodovým nábojem nebo homogenně nabitou koulí

Literatura

  • SEDLÁK, Bedřich; ŠTOLL, Ivan. Elektřina a magnetismus. [s.l.]: [s.n.] 650 s. ISBN 80-200-1004-1. 

Externí odkazy

Související články

Média použitá na této stránce

Silocary bod naboj minus.svg
Siločáry záporného elekrického náboje.
14. Електрични силови линии.ogv
Autor: Andrejdam, Licence: CC BY-SA 4.0
Experiment illustrating electric field lines. An electrode connected to an electrostatic induction machine is placed in a oil-filled container. Considering that oil is a dielectric medium (current is practically zero), dipole moment is induced in the grains (grits) and they are arranged showing the force lines of the electric field. Prepared, performed and explained by Prof. Oliver Zajkov at the Physics Institute at the Ss. Cyril and Methodius University of Skopje, Macedonia.