Entalpie

Entalpie (dříve tepelný obsah) je fyzikální veličina rozměru energie označovaná písmenem , která je alternativou vnitřní energie termodynamického systému. Jedná se o jeden ze čtyř základních termodynamických potenciálů.

Značení

  • Značka: H nebo také I
  • Jednotka: joule, značka J
  • Další jednotky: viz teplo

Výpočet

Entalpie je definována vztahem

,

kde je vnitřní energie soustavy, je její tlak a objem.

U termodynamických systémů schopných konat pouze objemovou práci a s konstantním počtem částic (neprobíhají chemické reakce) je tvar totálního diferenciálu entalpie:

kde je termodynamická teplota a entropie systému; přirozenými proměnnými pro entalpii jsou tedy entropie a tlak. Z diferenciálu je patrné, že při izobarickém ději je změna entalpie teplo dodané systému.

Z toho, že má entalpie totální diferenciál, plyne rovnost:

což je jedna z Maxwellových relací.

Vlastnosti

Entalpie je extenzivní termodynamická veličina – závisí na velikosti systému. Její absolutní hodnotu nelze změřit, stanovuje se jen změna entalpie vztažená na dohodnutý (standardní) stav, kterému odpovídá teplota 0[1] °C a tlak 101,325 kPa.

Reference

  1. Entalpie vodní páry nemůže být záporná, proto je dohodnutá teplota 0 °C pro nulovou entalpii.

Související články

Externí odkazy