Etnografie

Etnografie (z řeckého ethnos, kmen, národ, a grafein, popisovat), česky národopis, je společenská věda zkoumající a popisující modely chování, sociální organizaci, zvyky, hudbu a výtvarné umění v jednotlivých lidských kulturách a společnostech. Termín etnologie se někdy chápe jako synonymum, jindy jako označení pro srovnávací vědu. Oba pojmy se dodnes užívají v německé jazykové oblasti, v České republice pozvolna převládá označení kulturní a sociální antropologie.

Historie vědy

Etnografie vznikla z romantického zájmu o „přirozená“, zejména venkovská společenství v Evropě, o malé národy, o lidové umění a literaturu, o folklor. Většinou se etnografové orientují na tradiční společnosti s dochovaným životním stylem z doby před nástupem industriální epochy. V zemích s koloniálním panstvím to byly především domorodé kmeny v zámořských koloniích. V českých zemích byly a jsou hlavní oblastí zájmu lidové zvyky, kroje, hudba, pověsti a pohádky. Od poloviny 20. století se etnografové zabývají také studiem a popisem subkultur různých dílčích společenství ve společnosti, např. dělníků, imigrantů nebo školních žáků.

Česká národopisná společnost,[1] založená roku 1891, vydává nepžetržitě od roku 1897 etnografický časopis[2].

Etnografové

čeští a slovenští
madarští
 • Gyula Ortutay
 • Béla Vikár

Etnografické časopisy

Odkazy

Reference

 1. Z historie a současnosti České národopisné společnosti. In: Česká národopisná společnost [online]. ©2022 [cit. 22. 3. 2022]. Dostupné z: https://www.narodopisnaspolecnost.cz/index.php/o-nas
 2. Digitalizované časopisy. In: Česká národopisná společnost [online]. ©2022 [cit. 22. 3. 2022]. Dostupné z:https://www.narodopisnaspolecnost.cz/index.php/virtualni-badatelna/digitalizovane-casopisy Dostupné online

Literatura

 • HUBINGER, Václav, ed. Studie z obecné etnografie. I. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV, 1990. 198 s. Národopisná knižnice. ISBN 80-85010-12-7.
 • KAŠPAR, Oldřich. Počátky české cizokrajné etnografie: antologie textů 1791–1831. Praha: Státní pedagogické nakl., 1983. 137 s.
 • KRUPKOVÁ, Jaroslava. Tradice a etnografie: k úloze tradice ve vývoji kultury. Praha: Karolinum, 1991. 125 s. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Monographia, 130/1989.
 • MICHÁLEK, Ján. Dejiny etnografie a folkloristiky: (postavy, diela, inštitúcie). 3. dopl. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 1998. 134 s. ISBN 80-223-1299-1.
 • PLICKA, Karel, ed. a VOLF, František, ed. Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a hádankách. Jaro. Praha: Mladá fronta, 2010. 380 s. ISBN 978-80-204-2209-5. [1. vyd.: V Praze: Družstevní práce, 1944.]
 • PLICKA, Karel, ed. a VOLF, František, ed. Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a hádankách. Léto. 3. vyd., v Mladé frontě 1. Praha: Mladá fronta, 2011. 423 s. ISBN 978-80-204-2254-5. [1. vyd.: V Praze: Družstevní práce, 1950.]
 • PLICKA, Karel, ed. a VOLF, František, ed. Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a hádankách. Podzim. 3. vyd., v Mladé frontě 1. Praha: Mladá fronta, 2011. 426 s. ISBN 978-80-204-2283-5. [1. vyd.: Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1953.]
 • PLICKA, Karel, ed. a VOLF, František, ed. Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a hádankách. Zima. Praha: Mladá fronta, 2010. 427 s. ISBN 978-80-204-2284-2. [1. vyd.: Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960. Klub čtenářů, sv. 122.]
 • ROBEK, Antonín. Nástin dějin české a slovenské etnografie. Praha: Státní pedagogické nakl., 1964. 186 s. Učební texty vysokých škol.
 • ROBEK, Antonín, ed. et al. Etnografie národního obrození = Ethnographie der nationalen Wiedergeburt. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV, 1975–1978. 5 svazků. Národopisná knižnice, sv. 15, 21, 22, 29, 34.
 • TYLLNER, Lubomír; TRAXLER, Jiří a THOŘOVÁ, Věra. Průvodce po pramenech lidových písní, hudby a tanců v Čechách. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., 2015. 770 s. ISBN 978-80-85010-09-1.

Související články

Externí odkazy