Evropský parlament

Evropský parlament
Znak
Základní informace
SídloBrusel
Štrasburk
Lucemburk (sekretariát)
Vedení
PředsedaRoberta Metsolaová
1. místopředsedaOthmar Karas
Struktura

Počet členů705
Volby
Volební období5 let
Předchozí volby2019
Oficiální web
http://www.europarl.europa.eu
Evropská unie
Vlajka Evropské unie

Tento článek je o:
Politice a institucích
Evropské unie

  

Evropský parlament (EP) je jeden ze sedmi orgánů Evropské unie a spolu s Radou Evropské unie přijímá její legislativní akty. Reprezentuje občany Evropské unie. Poslanci parlamentu jsou voleni přímou volbou každých pět let. První přímé volby do Evropského parlamentu byly v červnu 1979. Poslanci jsou v jednotlivých zemích EU voleni podle zásad poměrného zastoupení v tajné volbě všemi občany EU, jednotlivé volební systémy se však liší. V Belgii, Lucembursku, Řecku a na Maltě jsou volby pro občany povinné.

Parlament má 705 poslanců (stav od 1. 2. 2020), Česko zastupuje 21 poslanců. Počet poslanců z jednotlivých členských států určuje z podnětu parlamentu jednomyslným rozhodnutím Evropská rada (čl. 14 SEU). Volit mohou všichni občané Unie na území daného členského státu. Sídlem EP je Štrasburk (plenární zasedání), ale parlament pracuje také v Bruselu (výbory, schůze politických skupin) a Lucemburku (sekretariát). Základní pravomoce Evropského parlamentu jsou legislativní, rozpočtová a kontrolní. Také politická role Parlamentu v EU postupně roste.

Historie

Parlamentní shromáždění bylo zavedeno již v Pařížské smlouvě z roku 1951 ustavující Evropské společenství uhlí a oceli. Po vzniku Evropského hospodářského společenství a Euratomu v roce 1957 se pravomoce tohoto Shromáždění rozšířily i na oblasti působnosti těchto dvou společenství. Shromáždění bylo tvořeno zástupci národních parlamentů.

V roce 1976 došlo ke změně smluv a od roku 1979 byli poslanci voleni přímou volbou občany jednotlivých členských zemí. V prvních přímých volbách bylo zvoleno 518 poslanců.

Jednotný evropský akt v roce 1986 oficiálně změnil název Shromáždění na Evropský parlament a přidělil mu nové pravomoci. Nový název byl ale fakticky používán už od roku 1962.

Přistoupení nových členů a pozdější sjednocení Německa zvýšilo počet členů na 626. V 9. volebním období mezi roky 2019–2024 zasedlo do europarlamentu 751 poslanců. Po brexitu, znamenajícím odchod Spojeného království z Evropské unie, se počet členů snížil na 705.

Složení Evropského parlamentu od roku 1979 až po konec volebního období roku 2019
Jednací sál Evropského parlamentu ve Štrasburku. Kromě volených poslanců sedících dle frakcí se plenárního zasedání účastní i členové komiseRady ministrů.

Vývoj jednotlivých frakcí v Evropském parlamentu

Fungování

Politická role

Barmská politička Aun Schan Su Ťij přebírá od Martina Schulze v budově Evropského parlamentu Sacharovovu cenu

Politická role Parlamentu stále roste. Rada konzultuje s Parlamentem svá důležitá zahraničněpolitická rozhodnutí. Parlament vznáší na Radu dotazy a může vydávat doporučení. Mezinárodní události jsou předmětem parlamentních rozprav, které jsou zakončeny přijetím usnesení požadujících určitý zahraničněpolitický přístup Evropské unie. Přijetí každého nového člena EU a většina mezinárodních smluv musí být odsouhlasena Parlamentem. Evropský parlament přisuzuje značnou důležitost ochraně lidských práv jak uvnitř, tak vně Unie. Používá svoji pravomoc souhlasu jako jeden z prostředků podpory vážnosti základních práv. Tuto pravomoc Parlament použil k zamítnutí několika finančních protokolů s jistými nečlenskými zeměmi na základě nedodržování lidských práv, čímž tyto země přinutil propustit politické vězně anebo přijmout mezinárodní zásady ochrany lidských práv. V roce 1988 Parlament založil Sacharovovu cenu za svobodu myšlení, která se každoročně uděluje jednomu nebo více jednotlivcům nebo skupině, kteří se vyznamenali v boji za lidská práva. V roce 1989 byla tato cena udělena Alexandru Dubčekovi.

Každý občan členského státu EU je zároveň občanem Unie. Občanství EU doplňuje, nikoliv nahrazuje, národní občanství. Občané EU mají právo podávat petice k Evropskému parlamentu, právo předkládat své stížnosti Evropskému veřejnému ochránci práv (ombudsmanovi), a právo oslovit jakýkoli orgán nebo instituci EU v jednom z úředních jazyků Unie (jazyky všech členských států EU) a obdržet odpověď ve stejném jazyce.

Orgány

Práce Evropského parlamentu je jako u jiných parlamentů organizována v rámci výborů a pléna. Jedině text schválený na plénu je platný, přesto je práce výborů nepostradatelná. Nabízí totiž poslancům možnost specializace, takže o jednotlivých návrzích se jedná v rámci výborů mezi poslanci, kteří se dané oblasti blíže věnují. Evropský parlament má 20 stálých výborů, které vesměs tematicky odpovídají generálním ředitelstvím Evropské komise. Kromě výborů existují ještě podvýbory a také dočasné výbory svolávané k aktuálním tématům.

Vedle výborů má Evropský parlament ještě delegace. Je jich 33 a mají meziparlamentní charakter. Jedná se o kontakt s poslanci parlamentů třetích zemí z celého světa a také přidružených či kandidátských zemí. Vedle toho jsou v EP i delegace pro působení v parlamentních shromážděních EU-AKT (africké, karibské a tichomořské státy), EU-Středomoří a také v parlamentním shromáždění NATO.

Vedle výborů a delegací jsou v Evropském parlamentu ještě orgány, které zajišťují jeho chod. Jsou jimi konference předsedů (předseda EP a předsedové politických skupin; řeší otázky spojené s chodem parlamentu), kvestoři (volení poslanci pro vyřizování administrativních a finančních otázek poslanců) a předsednictvo EP (předseda EP, místopředsedové a kvestoři jako pozorovatelé). Zvláštní postavení má předseda Evropského parlamentu, který zastupuje EP navenek. Předseda EP je volen na dva a půl roku. Evropský parlament má také Generální sekretariát tvořený 5 000 úředníky v Lucemburku a v Bruselu.

Pro rozdělování všech postů v rámci orgánů EP mezi frakcemi (předsednictví EP, předsednictví výborů atd.), ale i v rámci frakcí mezi jednotlivými národními delegacemi, se používá D'Hondtova metoda, který dobře reflektuje váhu jednotlivých subjektů.

Počet poslanců

 Září
1952
Březen
1957
Leden
1973
Červen
1979
Leden
1981
Leden
1986
Červen
1994
Leden
1995
Květen
2004
Červen
2004
Leden
2007
Červen
2009
Prosinec
2011
Červenec
2013
Červenec
2014
Únor
2020
NěmeckoNěmecko Německo18363681818199999999999999999696
FrancieFrancie Francie18363681818187878778787274747479
ItálieItálie Itálie18363681818187878778787273737376
BelgieBelgie Belgie10141424242425252524242222222121
NizozemskoNizozemsko Nizozemsko10141425252531313127272526262629
LucemburskoLucembursko Lucembursko4666666666666666
Spojené královstvíSpojené království Spojené království  36818181878787787872737373-
DánskoDánsko Dánsko  1016161616161614141313131314
IrskoIrsko Irsko  1015151515151513131212121113
ŘeckoŘecko Řecko    242425252524242222222221
ŠpanělskoŠpanělsko Španělsko     6064646454545054545459
PortugalskoPortugalsko Portugalsko     2425252524242222222121
ŠvédskoŠvédsko Švédsko       222219191820202021
RakouskoRakousko Rakousko       212118181719191819
FinskoFinsko Finsko       161614141313131314
PolskoPolsko Polsko        5454545051515152
ČeskoČesko Česko        2424242222222121
MaďarskoMaďarsko Maďarsko        2424242222222121
SlovenskoSlovensko Slovensko        1414141313131314
LitvaLitva Litva        1313131212121111
LotyšskoLotyšsko Lotyšsko        99989988
SlovinskoSlovinsko Slovinsko        77778888
KyprKypr Kypr        66666666
EstonskoEstonsko Estonsko        66666667
MaltaMalta Malta        55556666
RumunskoRumunsko Rumunsko          353333333233
BulharskoBulharsko Bulharsko          181718181717
ChorvatskoChorvatsko Chorvatsko             121112
Celkem78142198410434518567626788732785736754766751705

Protože navržený počet poslanců byl pro 27 členských zemí (tedy i pro předpokládaných 12 nových členů), zatímco nejdříve bylo přijato pouze 10 zemí, a celkový počet členů tak byl 25, Smlouva z Nice určila, že v takovém případě budou neobsazená poslanecká místa poměrně rozdělena mezi všechny členy Unie tak, aby celkový počet poslanců byl 732. Toto ustanovení platí přechodně pro parlamentní období 2004–2009. Když však v tomto období byly přijaty další dvě nové členské země, tito noví členové volili své zástupce do EP a počet poslanců tak dočasně překročil maximální počet 732.

Lisabonská smlouva určuje maximální počet poslanců na 751 celkově (předseda parlamentu však nemůže hlasovat) a 96 pro jeden členský stát.[1] Vstoupila však v platnost až 1. prosince 2009, tedy několik měsíců po volbách v roce 2009. Evropská rada proto navrhla dočasné zvýšení počtu poslanců na 754 (a způsob jejich výběru) do konce tohoto volebního období (do roku 2014), aby byla zachována proporcionalita při nemožnosti odebrat Německu existující mandáty během volebního období.[2] Evropský parlament tento návrh schválil,[3]a tato úprava tak vešla v platnost od prosince 2011.[2] Od července 2013 byl počet poslanců navýšen o 12 reprezentantů Chorvatska na 766. Ve volbách do Evropského parlamentu, které proběhly v květnu 2014, se zvolilo 751 poslanců (k 31. prosinci 2016 je poslanců 749), což znamená, že oproti stavu k 1. 7. 2013 některé státy přišly o minimálně jednoho poslance.[4] Poté, co Spojené království opustilo EU, byl počet europoslanců změněn na 705.

Pravomoci

Legislativní pravomoc

Politické skupiny 9. Evropského parlamentu
Politická skupinaPředsedaPočet mandátů
EPPManfred Weber187
S&DIratxe García148
RenewStéphane Séjourné97
IDMarco Zanni76
Greens-EFAFranziska Kellerová,
Philippe Lamberts
67
ECRRyszard Legutko,
Raffaele Fitto
61
GUE-NGLManon Aubry,
Martin Schirdewan
39
NezařazeníPoslanci bez skupiny29
Zdroj: Evropský parlament

Maastrichtská smlouva umožnila parlamentu se tzv. procedurou spolurozhodování podílet na legislativním procesu. Rada Evropské unie, ve které jsou zastoupeny státy, si však uchovala výrazně silnější pozici. Po Lisabonské smlouvě je postavení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie v legislativním procesu rovnocenné. Pro většinu evropské legislativy Lisabonská smlouva zavádí tzv. řádný legislativní proces dle čl. 294 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pro přijímání textů legislativního či jiného charakteru Evropský parlament užívá, stejně jako jeho národní protějšky, systém výborů a zpravodajů. Tento systém spočívá v tom, že o jednotlivé texty (buď návrhy Evropské komise či parlamentní rezoluce) se stará zpravodaj (vybraný poslanec v rámci příslušného výboru). Tento poslanec vypracovává, ve spolupráci se sekretariátem, pozici Evropského parlamentu k dané otázce (zprávu), například k návrhu Komise. Zpravodaj pak přijímá a zapracovává pozměňovací návrhy ostatních poslanců. Ostatní frakce pak ještě jmenují každá svého „stínového zpravodaje“, který komunikuje se zpravodajem, formuluje mu pozici své politické skupiny a vypracovává pro svou skupinu návod, jak o jednotlivých pozměňovacích návrzích a o textu samotném mají jeho kolegové a kolegyně z klubu hlasovat. Jakmile je text v nějaké podobě schválen ve výboru, jde na plénum.

Rozpočtová pravomoc

Parlament rozhoduje o rozpočtu Evropské unie společně s Radou Evropské unie. Rozpočet nevstoupí v platnost, dokud ho nepodepíše předseda Evropského parlamentu. Parlament má poslední slovo v mnoha rozpočtových položkách, ale zemědělské výdaje může pouze doplnit; poslední slovo u této položky má Rada. Parlament může rozpočet zamítnout; jednání o rozpočtu pak začíná nanovo. Evropský parlament v minulosti rozpočet zamítl dvakrát, ale od roku 1986 tuto silnou pravomoc nepoužil. Parlament také kontroluje, jak jsou rozpočtové výdaje využity.

Dozorčí pravomoc

Parlament dohlíží na všechny aktivity Unie. Tato pravomoc byla původně vyhrazena pouze pro aktivity Evropské komise, nyní je ale rozšířena i na Radu Evropské unie a orgány zodpovědné za Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku. Parlament hraje klíčovou roli při jmenování Komise: hlasuje o předsedovi Komise a vede slyšení o každém navrženém komisaři; poté rozhoduje o jmenování Komise jako celku v hlasování o důvěře. EP a jeho členové mohou komisi interpelovat. Evropský parlament má také právo vyjádřit Komisi nedůvěru a tak ji přinutit k rezignaci. Tuto pravomoc ovšem Parlament zatím nikdy nevyužil, přestože se k tomu již schylovalo v roce 1999 (Santerova komise odstoupila ještě před hlasováním v Evropském parlamentu). V současné době se hodně hovoří i o tom, že by politická orientace Evropské komise měla odpovídat většině v Evropském parlamentu vzešlé z voleb (funkční období obou orgánů jsou sladěna). Občané Unie se mohou na Evropský parlament obracet s peticemi. Pokud mají stížnosti proti činnosti orgánů EU, mohou se obrátit na Evropského veřejného ochránce práv, který spadá pod parlament. Evropský parlament může také podávat žaloby k Evropskému soudnímu dvoru v oblasti meziinstitucionálních vztahů.

Kontroverze

Kontroverzním tématem je pravidelné stěhování Evropského parlamentu z Bruselu do francouzského Štrasburku, kde se musí podle platné evropské legislativy ročně vykonat alespoň dvanáct plenárních zasedání. Toto stěhování je logisticky velmi náročné (přesouvá se 15 000 zaměstnanců, dokumenty, technika apod.), nákladné (odhady se pohybují na úrovni 200 až 220 milionů eur) a neekologické (podle odhadů produkuje ročně 19 tisíc tun emisí oxidu uhličitého). Proti tomuto stěhování parlamentu vzniklo několik kampaní a iniciativ, nicméně proti ukončení stávající praxe se staví Francie a Lucembursko.[5]

Odkazy

Reference

 1. viz článek 14 konsolidovaného znění Smlouvy o Evropské unii
 2. a b Návrh 17196/09
 3. Lisbon Treaty: European Parliament will have 754 MEPs until June 2014. Íñigo Méndez de Vigo MEP and Carlo Casini MEP. www.eppgroup.eu [online]. [cit. 2010-05-26]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-05-22. 
 4. Volby do EP 2014: rozdělení poslaneckých křesel mezi 28 členských států [online]. Evropský parlament [cit. 2013-07-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 5. MÁNERT, Oldřich. Parlament ve Štrasburku je miliardový nesmysl. Europoslancům navzdory. iDNES.cz [online]. 2014-12-07 [cit. 2020-02-28]. Dostupné online. 

Literatura

 • Jak funguje Evropská unie. Průvodce institucionálním rámcem EU. Lucemburk 2013, s. 9–11.
 • MCCORMICK, John: Understanding the European Union. A Concise Introduction. 6th ed. 2014, s. 87–90.

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Flag of Belgium.svg

Belgická vlajka

This is the national flag of Belgium, according to the Official Guide to Belgian Protocol. It has a 13:15 aspect ratio, though it is rarely seen in this ratio.

Its colours are defined as Pantone black, Pantone yellow 115, and Pantone red 032; also given as CMYK 0,0,0,100; 0,8.5,79,0; and 0,94,87,0.
Flag of Ireland.svg
Zelený pruh má znázorňovat většinové katolické obyvatelsto Irska, oranžový pruh reprezentuje protestantskou menšinu a bílý pruh uprostřed znázorňuje mír a harmonii mezi nimi.
Flag of Portugal (alternate).svg
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910).
Flag of Finland.svg
Finská vlajka
Flag of the Czech Republic.svg
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Slovenia Flag.svg
Autor: Professorsolo2015, Licence: CC BY-SA 4.0
Flag of Slovenia
Development of political groups in the European Parliament.png
Autor: Adam Trunečka, Licence: CC BY-SA 4.0
* = vznik Společného shromáždění ESUO (1952)
  • = vznik Shromáždění společného pro ESUO, EHS a EURATOM (1958)
   • = Christian-Democratic Group (Group of the European People's Party) (1978-1979)
    • = Technical Coordination and Defence of Independent Groups and Members (1987)
     • = Group for the Technical Coordination and Defence of Independent Groups and Members (1979-1984)
      • = Rainbow Group: Federation of the Green-Alternative European Links, Agelev-Ecolo, the Danish People's Movement against Membership of the European Community and the European Free Alliance in the European Parliament (1984-1989)
       • = Confederal Group of the European United Left (1994-1995)

UNR = L'Union pour la nouvelle République PDS = Partito Democratico della Sinistra FI = Forza Italia

RPR = Sdružení pro republiku (Rassemblement pour la République)
Remise du Prix Sakharov à Aung San Suu Kyi Strasbourg 22 octobre 2013-14.jpg
Autor: Claude TRUONG-NGOC, Licence: CC BY-SA 3.0
Remise du Prix Sakharov à Aung San Suu Kyi par Martin Schultz au Parlement européen à Strasbourg le 22 octobre 2013.
European Parliament Strasbourg Hemicycle - Diliff.jpg
Autor: Diliff, Licence: CC BY-SA 3.0
The Hemicycle of the European Parliament in Strasbourg during a plenary session in 2014.
Eurozone.svg
Eurozone
 
Countries using the Euro de jure
 
Countries and territories using the Euro de facto
 
EU member states that are outside the Eurozone
European stars.svg
The twelve golden European Union stars.
EP 2009 PIE.png
Autor: JLogan, Licence: CC BY-SA 3.0
Chart of the results of the 2009 European election by the groups in Parliament, intended to replace Image:Composition of the European Parliament.svg.
 • In order to allow the chart to be used on all wikis, the chart has no annotations in English.
 • The colours follow the convention established on English Wikipedia and are coloured to the following schema:

 
Conservative/Christian Democrat (EPPD)
 
Conservatives only (ECR)
 
Social Democrats (S&D)
 
Communist/Far-Left (EUL/NGL)
 
Liberal/Centrist (ALDE)
 
Green/Regionalist (,G/EFA)
 
Independents (NI)
 
Eurosceptics (,EFD)
European Union legislative triangle.svg
Autor: aJAX, Licence: CC BY-SA 4.0
The legislative triangle of the European Union
EU 2020.svg
 
GUE/NGL: 39 seats
 
S&D: 148 seats
 
G/EFA: 68 seats
 
RE: 97 seats
 
EPP: 175 seats
 
ECR: 61 seats
 
ID: 76 seats
 
NI: 41 seats
Avenuo John-F.-Kennedy, Luksemburgo 05.jpg
Autor: RG72, Licence: CC BY-SA 4.0
Avenuo John-F.-Kennedy, Luksemburgo.
Europarl logo.svg
European Parliament logo
EP Groups 1979-2009.png
Autor: JLogan, Licence: CC BY-SA 3.0
Chart of the results of each European election by their group in Parliament, intended to replace Image:Ep1979-2004.png.
 • In order to allow the chart to be used on all wikis, the chart has no annotations in English.
 • The chart has no exact percentages on it because exact percentages vary dependent on which source you're looking at: the problems inherent in assembling results from multiple member states, who supply results in different languages at different dates, using different methods, means that even reliable sources differ slightly when compared to each other. To get around this problem, the percentages depicted are based on the agreed average on English Wikipedia.
 • The colours follow the convention established on English Wikipedia and are coloured to the following schema:

 
Conservative/Christian Democrat (CD,EPP (79-92),EPP (92-99),FE,EPP-ED)
 
Conservatives only (C,ED,ECR)
 
Social Democrats (S,SOC,PES,S&D)
 
Communist/Far-Left (COM,LU,EUL,EUL/NGL)
 
Liberal/Centrist (L,LD,LDR,ERA,ELDR,ALDE)
 
National Conservatives (UDE,EPD,EDA,UFE,UEN)
 
Greens only (G)
 
Green/Regionalist (RBW (84-89),RBW (89-94),G/EFA)
 
Heterogeneous (CDI,TGI)
 
Independents (NI)
 
Eurosceptics (EN,I-EN,EDD,IND/DEM,EFD)
 
Far-Right Nationalist (ER,DR,ITS)
Composition of the EP.gif
Autor: PaLLa, Licence: CC BY-SA 4.0
Složení Evropského parlamentu od roku 1979 až po konec volebního období roku 2019
Building of the European Parliament in Brussels.jpg
Autor: Andrijko Z., Licence: CC BY-SA 4.0
Building of the European Parliament in Brussels
Schengen Agreement map.svg
Autor: Ssolbergj; description by Martinvl, Licence: CC BY-SA 4.0
Map showing the extent of theSchengen Agreement.
 
Signatories to the Schengen Agreement
 
Signatories to the Common Travel Area (Cooperates with the Schengen Area)
 
Legally bound to join the Schengen Area
Hémycicle du Parlement européen (Bruxelles).JPG
Autor: Treehill, Licence: CC BY-SA 4.0
L'hémicycle du Parlement européen à Bruxelles