Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Fakulta sociálních věd
Facultas rerum socialium
Faculty of Social Sciences
Hollar, sídlo děkanátu fakulty
Vedení fakulty
DěkanPhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.
ProděkanPhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
ProděkanPhDr. David Emler, Ph.D.
Proděkandoc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D.
ProděkankaPhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
ProděkankaPhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.
ProděkankaPhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D.
ProděkanMgr. Martin Nekola, Ph.D
Proděkanprof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
Předsedkyně ASMgr. Magda Pečená, Ph.D.
TajemníkIng. Ondřej Blažek
Statistické údaje
Studenti4 000
Základní informace
Datum založení1. června 1990
Statusveřejná
Kontaktní údaje
AdresaSmetanovo nábř. 995/6
Praha 1, Staré Město
110 01 Praha 1
Telefon222 112 111 (ústředna)
DIČCZ00216208
E-mailinfo@fsv.cuni.cz
Souřadnice
fsv.cuni.cz

Fakulta sociálních věd je druhou nejmladší ze sedmnácti fakult Univerzity Karlovy. Sídlí v klasicistní budově Hollaru na Smetanově nábřeží v Praze 1.

Historie

Fakulta sociálních věd byla ustavena 1. června 1990. V první fázi své existence se snažila navázat na tradici někdejší Fakulty sociálních věd a publicistiky (FSVP) založené na sklonku 60. let 20. století. FSVP však v roce 1968 nahradila Fakulta osvěty a novinářství UK (FON), která byla po nástupu normalizace v roce 1972 zrušena a místo ní byla ustavena Fakulta žurnalistiky Univerzity Karlovy.[1]

U vzniku Fakulty sociálních věd UK stáli zástupci bývalé Fakulty žurnalistiky, ze které FSV vzešla – Barbara Köpplová, Jan Jirák, Miloslav Petrusek, Rudolf Kučera, Milan Šmíd, Jiří Hlaváček a Aleš Havlíček. Prvním děkanem fakulty se stal novinář Čestmír Suchý. Jeho následovníky v této funkci byli postupně prof. Miloslav Petrusek, prof. Lubomír Mlčoch, prof. Jan Ámos Víšek, dr. Jakub Končelík, doc. Alice Němcová Tejkalová a v současnosti dr. Tomáš Karásek.

V počátcích byl jedinou budovou FSV palác Hollar na Smetanově nábřeží, v němž do 70. let působilo Sdružení českých umělců grafiků Hollar (SČUG Hollar) a který později patřil tehdejší Fakultě žurnalistiky. Krátce po vzniku byl k FSV ještě přičleněn obnovený Ústav sociálně-politických věd UK, který získal prostory přímo v Karolinu. Další místnosti přibyly po vzniku Centra pro německá a rakouská studia, které se usídlilo v budově bývalého kláštera sv. Havla v Rytířské ulici.

V roce 1993 došlo k organizačnímu rozčlenění fakulty na instituty, což vedlo ke zrušení stávajících vě­deckých pracovišť a současně zdůraznění pedagogic­kého charakteru fakulty. Na FSV byly založeny: Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Institut ekonomických studií, Institut sociologických studií a Institut politologických studií. V roce 1994 doplnil fakultní strukturu do její dodnes platné a definitivní podoby institut poslední: Institut mezinárodních studií.[2]

Vývoj názvu fakulty

 • 1960–1965 Institut osvěty a novinářství (ION)
 • 1965–1968 Fakulta osvěty a novinářství (FON)
 • 1968–1972 Fakulta sociálních věd a publicistiky (FSVP)
 • 1972–1990 Fakulta žurnalistiky (FŽ)
 • 1990–dosud Fakulta sociálních věd (FSV)[3]

Současnost

Fakulta sociálních věd nyní funguje ve třech budovách – v paláci Hollar na Smetanově nábřeží, v budově v Opletalově ulici a ve zrekonstruovaném Areálu Jinonice, ke kterému nově přibyla nová budova s multifunkční knihovnou.

Na FSV studuje více než 4 000 studentů.

Fakulta se organizačně člení na 5 institutů, které se dále rozdělují na katedry. V rámci fakulty mají instituty poměrně širokou samostatnost. Tento silný mezičlánek mezi fakultou a jednotlivými katedrami je v českých poměrech zatím ojedinělý, avšak na FSV se ukázal jako velmi efektivní. V čele jednotlivých institutů stojí ředitel, v čele kateder vedoucí.

Instituty

Areál Jinonice je sídlem institutů politologických, sociologických a mezinárodních studií.

Institut ekonomických studií

Institut ekonomických studií vznikl v květnu 1993 při reorganizaci fakulty z Katedry ekonomie a Institutu ekonomických věd. Ředitelem institutu je doc. PhDr. Adam Geršl, Ph.D. Institut sídlí v budově FSV v Opletalově ulici.

Bakalářské studium je zaměřené na intenzivní výuku matematiky a statisticko-ekonometrických postupů spolu s teoretickými koncepcemi ekonomické vědy. Magisterské studium se potom dělí do tří specializací – ekonomická teorie, evropská ekonomická integrace a hospodářská politika a finance, finanční trhy a bankovnictví.

V rámci IES existují tyto katedry:

 • Katedra mikroekonomie a matematických metod (vedoucí prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.)
 • Katedra makroekonomie a ekonometrie (vedoucí prof. Roman Horváth, Ph.D.)
 • Katedra institucionální ekonomie (vedoucí doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.)
 • Katedra financí a kapitálových trhů (vedoucí prof. Ing. Evžen Kočenda, Ph.D., DSc.)
 • Katedra evropské ekonomické integrace a hospodářské politiky (vedoucí doc. Petr Janský, Ph.D.)

Institut komunikačních studií a žurnalistiky

Hlavní náplní práce institutu je vědecká a výzkumná činnost, která se týká komunikace, médií a žurnalistiky.

Institut, který vede PhDr. Jakub Končelík, Ph.D., sídlí v budově Hollar na Smetanově nábřeží 6 v Praze 1. Člení se na následující katedry:

 • Katedra marketingové komunikace a PR (vedoucí Ing. Bc. Petra Koudelková, Ph.D.)
 • Katedra mediálních studií (vedoucí prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.)
 • Katedra žurnalistiky (vedoucí doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.)

Pod institut spadá i Centrum pro mediální studia FSV UK (CEMES), Centrum doktorských studií (CDS) a RTL (Rozhlasová a televizní laboratoř).

Na IKSŽ jsou v současné době otevřené tyto obory:

 • Mediální studia (bakalářský v kombinované formě)
 • Marketingová komunikace a PR (bakalářský)
 • Žurnalistika (bakalářský)
 • Mediální studia (magisterský)
 • Žurnalistika (magisterský)
 • Mediální a komunikační studia (doktorský)
 • Strategická komunikace (magisterský)
 • Media and Area Studies (magisterský v angličtině)

Institut mezinárodních studií

Institut, který vznikl v roce 1994, se zabývá vědeckou činností dotýkající se zejména moderních dějin a teritoriálních studií. Ředitelem je doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. Institut sídlí v Areálu Jinonice a člení se na následující katedry:

 • Katedra severoamerických studií (vedoucí PhDr. Jan Hornát, Ph.D.)
 • Katedra německých a rakouských studií (vedoucí PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D.)
 • Katedra ruských a východoevropských studií (vedoucí Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D.)
 • Katedra evropských studií (vedoucí Mgr. et Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D.)

Na IMS v současnosti existují tyto obory:

 • Teritoriální studia (bakalářský)
 • Teritoriální studia (bakalářský v kombinované formě)
 • Česko-německá studia (bakalářský, double-degree s Univerzitou Regensburg)
 • Teritoriální studia (magisterský)
 • Německá a středoevropská studia (magisterský, double-degree s Pedagogickou univerzitou v Krakově)
 • Balkánská, euroasijská a středoevropská studia (magisterský)
 • Mezinárodní teritoriální studia (doktorský)
 • Moderní dějiny (doktorský)

IMS také nabízí následující cizojazyčné programy:

 • Balkan, Eurasian and Central European Studies (BECES)
 • Central European Comparative Studies (CECS)
 • Master in Area Studies (MAS)
 • Středoevropská komparativní studia (SKS)
 • European Politics and Society (EPS) - Vaclav Havel Joint Master Programme
 • International Masters in Economy, State and Society (IMESS)

Institut politologických studií

Institut, vedený PhDr. Petrem Jüptnerem, Ph.D.[4], se soustřeďuje na politologii, mezinárodní vztahy, evropskou integraci a bezpečnostní studia. Sídlí v Areálu Jinonice.

V současnosti se IPS dělí na tři katedry:

 • Katedra politologie (vedoucí doc. PhDr. Michel Perottino, Ph.D.)
 • Katedra mezinárodních vztahů (vedoucí doc. PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D.)
 • Katedra bezpečnostních studií (vedoucí doc. PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.)

Na institutu jsou v současnosti otevřené tyto obory:

 • Politologie a mezinárodní vztahy (bakalářský)
 • Politologie a veřejná politika (bakalářský, společně s Institutem sociologických studií)
 • Politics, Philosophy and Economics (bakalářský v AJ, společně s Institutem ekonomických studií)
 • Politologie (magisterský)
 • Mezinárodní vztahy (magisterský)
 • Bezpečnostní studia (magisterský)
 • International Security Studies (magisterský v AJ)
 • Geopolitical Studies (magisterský v AJ)
 • International Economic and Political Studies (magisterský v AJ)
 • Master in International Relations (magisterský v AJ)
 • Politologie (doktorský)
 • Mezinárodní vztahy (doktorský)

Institut sociologických studií

Podrobnější informace naleznete v článku Institut sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

Institut vznikl v roce 1993 sloučením bývalé Katedry sociologie a sociální politiky a Ústavu sociálně politických věd FSV. Ředitelem je PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Činností institutu je nejen vzdělávání v oblastech sociologie, sociální antropologie, sociální politiky a veřejné politiky, ale i rozsáhlá výzkumná činnost v těchto oblastech.

ISS zahrnuje dvě katedry:

 • Katedra sociologie (vedoucí doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.)
 • Katedra veřejné a sociální politiky (vedoucí PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.)

Na ISS je v současnosti možné studovat tyto obory:

 • Sociologie a sociální politika (bakalářský)
 • Sociologie se specializací: Sociální antropologie (bakalářský)
 • Sociologie se specializací: Studia současných společností (bakalářský)
 • Politologie a veřejná politika (bakalářský, společně s Institutem politologických studií)
 • Demografie s veřejnou a sociální politikou (bakalářský, společně s Přírodovědeckou fakultou UK)
 • Sociologie (magisterský)
 • Veřejná a sociální politika (magisterský)
 • Veřejná a sociální politika (magisterský, kombinované studium)
 • Sociology in European Context (magisterský v angličtině)
 • Public and Social Policy (magisterský v angličtině)
 • Society, Communication and Media (magisterský v angličtině)
 • Sociologie (doktorský, společně se Sociologickým ústavem AV ČR)
 • Veřejná a sociální politika (doktorský)
 • Sociology (doktorský v AJ)
 • Public and Social Policy (doktorský v AJ)

Pod ISS dále spadá vědecké centrum Centrum pro sociální a ekonomické strategie (CESES).

Další součásti

Kromě pěti institutů tvoří Fakultu sociálních věd také 2 fakultní centra (specializované části pro vědecké informace a výuku jazyků):

 • Centrum vědeckých informací - knihovna (CVI - vedoucí PhDr. Irena Prázová, Ph.D.)
 • Centrum jazykové a pedagogické přípravy (CJPP - vedoucí Mgr. Lucie Poslušná)

Dále na fakultě funguje děkanát, který tvoří administrativní servis. Funkci tajemníka vykonává Ing. Ondřej Blažek.

Akademický senát FSV UK

Akademický senát FSV UK má 20 členů, z toho 10 členů za studentskou komoru a 10 členů za pedagogickou komoru. Předsedkyní je Mgr. Magda Pečená, Ph.D., funkci místopředsedů zastává Bc. Jan Volenec. Dalšími členy předsednictva jsou Mgr. Barbora Součková a PhDr. Pavel Szobi, Ph.D. Ve volebním období 2023–2025 pracuje Akademický senát FSV UK v následujícím složení:

Jméno, příjmení a titulyFunkce v AS FSV UKKomoraZvolen(a) za institutPoznámka
Gabriela BošňákovástudentskáIES FSV UK
Mgr. Michael DrašarstudentskáIPS FSV UK
Bc. Magdalena HynčíkovástudentskáIPS FSV UK
Bc. Tomáš KošekstudentskáIMS FSV UK
Ing. Bc. Petra Koudelková, Ph.D.pedagogickáIKSŽ FSV UK
Mgr. Veronika Macková, Ph.D.Místopředsedkyně sociální komisepedagogickáIKSŽ FSV UK
Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.Místopředsedkyně studijní komisepedagogickáISS FSV UK
Bc. Michaela NěmcovástudentskáIMS FSV UK
Dr. rer. pol. Michal Parízek, M.Sc., Ph.D.Předseda komise pro rozvojpedagogickáIPS FSV UK
Mgr. Magda Pečená, Ph.D.Předsedkyně ASpedagogickáIES FSV UK
Tomáš PopovstudentskáIKSŽ FSV UK
Mgr. Barbora ProcházkováPředsedkyně sociální komisestudentskáISS FSV UK
Bc. Kristýna SlukovástudentskáIKSŽ FSV UK
Mgr. Barbora SoučkováČlenka předsednictva ASstudentskáIKSŽ FSV UK
PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.pedagogickáIPS FSV UK
Mgr. Jakub Stauber, Ph.D.Předseda legislativní komisepedagogickáIPS FSV UK
PhDr. Pavel Szobi, Ph.D.Člen předsednictva AS a předseda ekonomické komisepedagogickáIMS FSV UK
prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.Předseda studijní komisepedagogickáIKSŽ FSV UK
Mgr. Eliška Ullrichová, Ph.D.pedagogickáIMS FSV UKRezignovala v lednu 2024.
Bc. Jan VolenecMístopředseda ASstudentskáIPS FSV UK
Mgr. Jitka Wirthová, Ph.D.pedagogickáISS FSV UKNáhradnice za dr. Ullrichovou.

Známí absolventi

Reference

 1. Historie [online]. Praha: Knihovna Fakulty sociálních věd UK [cit. 2022-12-17]. Dostupné online. 
 2. Historie FSV UK | Fakulta sociálních věd UK. fsv.cuni.cz [online]. [cit. 2024-06-05]. Dostupné online. 
 3. Archivovaná kopie. fsv.cuni.cz [online]. [cit. 2011-10-06]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-10-31. 
 4. http://fsv.cuni.cz/

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Areal-jinonice.jpg
Autor: Original uploader was Mirek Kašpar at cs.wikipedia, Licence: Attribution
Areál Jinonice - moderní komplex budov Univerzity Karlovy v Praze
Praha-budova-hollar.jpg
Autor: Mirekk, Licence: Attribution
Předmětem tohoto obrázku je kulturní památka České republiky evidovaná
v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem:
Charles-University-symbol-4.svg
Seal of the Charles University in Prague. Faithful reproduction via vectorization of the logo with InkScape.