Galilea

Mapa historických regionů na severu Izraele
Krajina v Horní Galileji
(c) רואן, CC BY 2.5
Město Nazaret
Severní svahy hory Har Meron
Obytná čtvrť ve městě Karmi'el

Galilea (hebrejsky הגליל‎, ha-Galil, arabsky الجليل‎ - al-Džalíl) je hornatá oblast na severu Izraele. Jejími hranicemi je Jizre'elské údolí a Bejtše'anské údolí na jihu, Jordánské údolí, Galilejské jezero a Chulské údolí na východě, Středozemní moře a Zevulunské údolí na západě a území státu Libanon na severu.

Horní a Dolní Galilea

Galilea se dělí na Horní a Dolní Galileu; tyto dva celky jsou rozděleny Betkeremským údolím, které se táhne uprostřed Galileje od západu na východ. Horní Galilea leží na severu a je hornatější; nejvyšší vrchol Har Meron dosahuje výšky 1208 m n. m.

Podrobnější informace naleznete v článku Horní Galilea.

Dolní Galilea leží na jihu má mírnější modelaci terénu s mnoha širokými údolími (například Bejtnetofské údolí). Jejím centrem je město Nazaret a jeho aglomerace.

Podrobnější informace naleznete v článku Dolní Galilea.

Dějiny

Galilea patří k tradičním sídelním oblastem s kontinuální tradicí osídlení od starověku a četnými zmínkami v Bibli. Ve vrcholném středověku byla dočasně začleněna do křižáckých států. Ovšem pak zde byla obnovena dominance muslimů (ovšem při trvající existenci židovské komunity i dalších jinonárodních skupin), do počátku 20. století šlo o součást osmanské Palestiny.

Novověké židovské osidlování zde bylo zahájeno již na přelomu 19. a 20. století, ale šlo dlouho o údolní lokality na okraji regionu (Jizre'elské údolí, Chulské údolí). Výjimkou byly některé izolované židovské vesnice jako například Kfar ha-Choreš poblíž Nazaretu, založená roku 1933, nebo Chanita v horách na libanonské hranici z roku 1938. Centrální hornaté části Galileje ale zůstávaly až do poloviny 20. století převážně arabské.

Podle plánu OSN na rozdělení Palestiny z roku 1947 měla být Galilea rozdělena mezi židovský a arabský stát. Během první arabsko-izraelské válce v roce 1948 byla ale celá oblast dobyta izraelskou armádou, v rámci operace Dekel a operace Chiram. Část arabského obyvatelstva tehdy region opustila, ale na rozdíl od jiných území státu Izrael zde byla ponechána četna arabská sídla. V následujících desetiletích zde ovšem proběhla vlna zakládání židovských vesnic a měst (Nof ha-Galil, Karmiel), další vlna židovského osidlování přišla v 80. letech 20. století v rámci programu Micpim be-Galil, který byl soustředěn zejména do oblastí na pomezí Dolní a Horní Galileje.

V průběhu 20. století zde rovněž v souvislosti s židovským osidlováním došlo k plánovitému zalesňování, díky kterému se na některých místech regionu vytvořily souvislé lesní komplexy (okolí hory Har Meron nebo lesy Ja'ar Balfour, Ja'ar Cipori, Ja'ar Bar'am a Ja'ar Birija). Napříč Galileou byl v 60. letech 20. století trasován dálkový vodovod - Národní rozvaděč vody, který převádí vody Galilejského jezera do centrálních a jižních částí státu.

Demografie

Galilea patří mezi hustě osídlené regiony státu Izrael. Demografickým centrem je aglomerace města Nazaret, která sestává převážně z měst obývaných izraelskými Araby, byť některé její součásti jsou židovské (Nazaret Ilit, Migdal ha-Emek). Rovněž venkovské osídlení je etnicky smíšené. Židé výrazně převládají na jižním okraji regionu, v Jizre'elském údolí, a na pobřeží Středozemního moře. Kromě Židů a Arabů se zde nacházejí i početná sídla Drúzů - tedy arabsky mluvících příslušníků svébytné nábožensko-etnické komunity. Stojí tu také dvě obce, které obývají izraelští Čerkesové (Kafr Kama a Richanija).

Náboženský význam

Region má mimořádný náboženský význam pro stoupence judaismu. V Galileji se totiž nachází deset hrobů spravedlivých, nejdůležitější je hrob Šim'ona bar Jochaje a jeho syna v Meronu. V Safedu je zas pohřben např. Jicchak Luria. Pro křesťanství je zase mimořádně posvátným město Nazaret.

Odkazy

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Upper Galilee 123.JPG
the Upper Galilee
PikiWiki Israel 6183 Nazareth.JPG
(c) רואן, CC BY 2.5
Nazareth, Architecture of Israel
Karmiel Ramat-Rabin district September 2006.jpg

Karmi'el. City in Israel. Ramat-Rabin district. September 2006 Кармиэль. Город в Израиле. Район Рамат-Рабин. Сентябрь 2006

כרמיאל. שכונת רבין. סמפטמבר 2006.