Geomorfologie

Zemský povrch
Cono de Arita en Salta (Argentina).

Geomorfologie je věda zabývající se studiem tvarů, vzniku a stáří zemského povrchu. Termín geomorfologie v dnešním smyslu poprvé v literatuře použil americký geolog W. J. McGee v roce 1893. Objektem geomorfologie je reliéf povrchu planety Zeměreliéf. Předmětem geomorfologie je pak řešení vztahů v rámci objektu tj. vazeb mezi složkami reliéfu.

Podle Farského (2008) je geomorfologie vědní disciplínou, která se z pohledu objektu a předmětu zabývá georeliéfem, jeho jednotlivými tvary a způsoby jejich vzniku, tedy procesy vedoucími ke změně materiálního základu těchto tvarů.“[1]

Členění geomorfologie

 • regionální
 • obecná
  • strukturní geomorfologie
  • klimatická geomorfologie
  • klimatogenetická geomorfologie
  • dynamická geomorfologie
  • paleogeomorfologie
  • antropogenní geomorfologie
  • aplikovaná geomorfologie
 • teoretická geomorfologie

Zemské tvary vznikají působením endogenních (vnitřních) a exogenních (vnějších) činitelů. Vnější jsou např. vítr, voda, ledovec. Vnitřní např. vrásnění, zemětřesení, sopky.

Vnější geomorfologičtí činitelé

Vnější geomorfologičtí činitelé působí:

 • erozně
 • transportně
 • akumulačně

Nejdůležitějším předpokladem působení vnějších činitelů je zvětrávání.

Působení vody

Pod pojmem působení vody rozumíme působení tekoucí vody, ale nikoliv řeky. Geomorfologické tvary vzniklé tímto působením jsou:

 • ron – jedná se o jakési plošné smývání půdy v místě, kde jsou horniny nezpevněné.
 • erozní rýhy – rýhy, vzniklé erozní činností dopadající srážkové vody. Hloubka a tvar rýhy záleží na tvrdosti horniny. Když je hornina tvrdší, vytváří se rýhy ve tvaru V. V měkčích horninách se vytváří rýhy ve tvaru U.
 • zemní pyramidy – mají tvar úzkého pilíře se širším kamenem nahoře. V ČR se jedná např. o Kokořínské pokličky.
 • badland – vytváří se v suchých oblastech bez vegetace, kde je půda z měkkých sedimentů. Vlivem prudkého deště tu vznikají rýhy o různé hloubce a vzniká zvlášť nesourodý a neschůdný terén.

Působení řek

Působení ledovců

Ledovce způsobují svojí tíhou v krajině ohlazování skal nebo tvoření údolí a jezer. Geomorfologické tvary:

 • moréna
 • pleso
 • oblík – zaoblený malý kopec s podložím z velmi tvrdých hornin, který odolal plošné ledovcové erozi.
 • bludný balvan
 • thufur – malý kopeček (max. výška 1 m) s ledovým jádrem
 • pingo – osamocený pahorek s ledovým jádrem (max. výška kol. 50 m). Vyskytuje se v oblastech s trvale zmrzlou půdou.
 • ledovcový stůl – tvar, vypadající jako hřib. Klobouk tvoří kámen, který zabraňuje slunečním paprskům, aby noha tvořená ledovcem roztála.
 • trog
 • fjord
 • matterhorn – jehlanovitá hora. Po stranách hory je několik samostatných ledovců, které ji obrušují do stále strmější a ostřejší podoby. Příkladem je švýcarský Matterhorn.

Působení moře

Moře ovlivňuje vzezření pobřeží. Působí na něj buď erozivně, nebo akumulačně.

Akumulační tvary

Erozní tvary

K vidění hlavně na mysech a klifech.

 • mořská (skalní) brána
 • skalní pilíř – zůstane po zřícení brány

Geomorfologie České republiky

Podrobnější informace naleznete v článku Geomorfologické členění Česka.
provincie
subprovincie (dříve soustava)
Česká vysočina
Šumavská subprovincie
Česko-moravská subprovincie
Krušnohorská subprovincie
Krkonošsko-jesenická (Sudetská) subprovincie
Česká tabule
Středoevropská nížina
Středopolské nížiny
Západní Karpaty
Vněkarpatské sníženiny
Vnější Západní Karpaty
Západopanonská pánev
Vídeňská pánev

Odkazy

Reference

 1. FARSKÝ, Ivan; MATĚJČEK, Tomáš. Vybrané kapitoly z fyzické geografie. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2008. ISBN 978-80-7044-996-7. S. 8. 

Literatura

 • BALATKA, B; RUBÍN, J. a kolektiv. Atlas skalních, zemních a půdních tvarů. Praha: Academia, 1986. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Earth surface NGDC 2000.jpg
Surface of the Earth, Revised March 2000

World Data Center for Marine Geology & Geophysics, Boulder

NGDC DATA ANNOUNCEMENT NUMBER: 00-MGG-05

This image was generated from digital data bases of land and sea-floor elevations on a 2-minute latitude/longitude grid (1 minute of latitude = 1 nautical mile, or 1.853 km). Assumed illumination is from the west; shading is computed as a function of the east-west slope of the surface with a nonlinear exaggeration favoring low-relief areas. A Mercator projection was used for the world image, which spans 390° of longitude from 270° West around the world eastward to 120° East; latitude coverage is ±80°. The resolution of the gridded data varies from true 2-minute for the Atlantic, Pacific, and Indian Ocean floors and all land masses to 5 minutes for the Arctic Ocean floor.

See also: For detailed regional maps see: http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/image/2minrelief.html