Habsburská monarchie

Habsburská monarchie
Habsburgermonarchie
15261804 (1918)Rakouské císařství 
Vlajka státu
vlajka
Státní znak
znak
Hymna: Gott erhalte Franz den Kaiser
(„Zachovej nám, Hospodine...“)
Motto: Fiat iustitia, et pereat mundus
geografie
Mapa
Habsburská monarchie v roce 1789
obyvatelstvo
národnostní složení:
státní útvar
Svatá říše římskáSvatá říše římská Svatá říše římská
vznik:
zánik:
státní útvary a území
předcházející:
Rakouské arcivévodstvíRakouské arcivévodství
Uherské královstvíUherské království
Chorvatské královstvíChorvatské království
Země Koruny českéZemě Koruny české
Osmanské UherskoOsmanské Uhersko
Mantovské vévodstvíMantovské vévodství
Sedmihradské knížectvíSedmihradské knížectví
Španělské NizozemíŠpanělské Nizozemí
Benátská republikaBenátská republika
následující:
Rakouské císařstvíRakouské císařství

Habsburská monarchie (německy Habsburgermonarchie) či hovorově Rakouská monarchie (německy Österreichische Monarchie), popř. Podunajská monarchie (Donaumonarchie) nebo jen zkráceně Rakousko, jsou neoficiální názvy[1] bezejmenného historického soustátí, jemuž vládla rakouská větev habsburské dynastie a jejich následnická habsbursko-lotrinská dynastie v letech 15261804. Velká část habsburského soustátí oficiálně náležela ke Svaté říši římské, zatímco druhá podstatná část se skládala zejména z Uherského království a nacházela se mimo Říši.

Habsburská monarchie vznikla jako personální unie, když Ferdinand I. Habsburský, ovládající doposud jen dědičné habsburské země, roku 1526 získal českou a uherskou korunu. I přes dočasné neúspěchy se nakonec Habsburkům podařilo jednotlivé části monarchie integrovat a vytvořit centralizovanou správu. Konečně roku 1804 přijal František I. císařský titul a dosud bezejmenný stát se přeměnil na Rakouské císařství.

Země a území

Rakouské arcivévodstvíRakouské arcivévodství Rakouské arcivévodství

Vnitřní Rakousy

Tyrolské hrabstvíTyrolské hrabství Tyrolské hrabství
Přední RakousyPřední Rakousy Přední Rakousy

Salcburské kurfiřtstvíSalcburské kurfiřtství Salcburské kurfiřtství
Uherské království Uherské království
Chorvatské královstvíChorvatské království Chorvatské království
Země Koruny českéZemě Koruny české Země Koruny české (od 1526)

   Srbsko (16861691)
Sedmihradské velkoknížectvíSedmihradské velkoknížectví Sedmihradské velkoknížectví (16991867)
Slavonské královstvíSlavonské království Slavonské království (16991868)
Rakouské NizozemíRakouské Nizozemí Rakouské Nizozemí (17131792)
Milánské vévodstvíMilánské vévodství Milánské vévodství (17131797)
Mantovské vévodstvíMantovské vévodství Mantovské vévodství (17131797)
Habsburská monarchie Neapolské království (17131735)
Sardinské královstvíSardinské království Sardinské království (17131720)
Srbské královstvíSrbské království Srbské království (17181739)
Uherské království Temešvarský banát (17181778)
Uherské království Krajovský banát (17181739)
Sicilské královstvíSicilské království Sicilské království (17201735)
Rakouské arcivévodství Parmské vévodství (17351748)
Haličsko-vladiměřské královstvíHaličsko-vladiměřské království Haličsko-vladiměřské království (17721918)
Bukovinské vévodstvíBukovinské vévodství Bukovinské vévodství (17741918)
Habsburské Srbsko Srbsko (17881792)
Haličsko-vladiměřské království Nová Halič (17951809)
Benátská provincieBenátská provincie Benátská provincie (17971805)
Dalmatské královstvíDalmatské království Dalmatské království (17971918)

Historie

Zrod monarchie (1526–1597)

Ferdinandova unie a vyprovokování Osmanské říše

Roku 1515 byly mezi Habsburky a Jagellonci uzavřeny vídeňské smlouvy, jejichž součástí bylo dojednání sňatku Ferdinanda Habsburského s Annou Jagellonskou, který proběhl roku 1521. Následujícího roku byly Ferdinandovi bruselskými smlouvami přiřčeny dědičné habsburské země (Dolní a Horní Rakousy, Štýrsko, Korutany, Kraňsko a Tyrolsko), Alsasko a Württembersko.[2]

Když roku 1526 náhle zahynul Ludvík Jagellonský, snažil se Ferdinand I. Habsburský uplatnit dědické právo své manželky na Korunu českou a Uherské království. V Čechách byly Ferdinandovy dědické nároky odmítnuty, avšak byl přijat na základě volby. V ostatních přivtělených zemích Koruny české dědický nárok uznán byl.[3] Obdobný spor o uznání Ferdinandova nároku vznikl i v Uhrách, kde však názorové rozštěpení vedlo k ustavení dvojvládí (druhým uherským králem se stal Jan Zápolský).[4]

Ferdinandova snaha získat moc nad celými Uhrami vojensky vedla nejen k rozštěpení Uher, ale také k vyprovokování Osmanské říše, jejíž armáda v nastalé válce nejen pomohla Zápolskému (který se stal tureckým vazalem) ovládnout Sedmihradsko, ale dokonce roku 1529 oblehla Vídeň[5] a roku 1532 plenila rakouské země.[6] Válečný konflikt pokračoval i po Zápolského smrti, až nakonec Turci roku 1541 dobyli Budín a zřídili na velké části Uher Budínský vilájet. V Sedmihradsku vládl turecký vazal Jan Zikmund Zápolský a Ferdinandovi nakonec zbylo pouze Královské Uhersko.[7]

Myšlenkový svět za prvních Habsburků

Ferdinand I.

Válka v Uhrách ovšem výrazně zvyšovala Ferdinandovy finanční nároky na stavy, což se nelíbilo zejména českým stavům, které představovaly největší opozici krále v monarchii,[8] obviňovaly krále z vyprovokování války v Uhrách a nebyly příliš ochotny tuto „soukromou záležitost krále v Uhrách“ vojensky či finančně podporovat.[9] Českým stavům se navíc také příčily centralizační a integrační snahy a úsilí o posílení moci krále či rakouských stavů na úkor Koruny české.[10]

Avšak ani v ostatních částech monarchie nebylo postavení katolického krále jednoduché. V zemích Ferdinandova panství se šířila reformace. Luteránství bylo přijímáno zejména v Rakousích, Slezsku a mezi českými a uherskými Němci. Kalvinismus získával své stoupence zejména v Uhrách a Čechách (Jednota bratrská). V Čechách převládal utrakvismus, na Moravu zas proudili novokřtěnci. Vedle těchto hlavních proudů vznikaly v monarchii četné sekty unitářů (zejména v Sedmihradsku) či nonkonformistů.[11]

Vzestup protestantství doprovázel úpadek katolické církve a katolické instituce se uchovaly jen díky tomu, že je nejednotné evangelické církve nebyly většinou schopny nahradit. Katolická cenzura tak byla značně neúčinná, díky čemuž se mohla rozvíjet evangelická náboženská literatura (zejména Bible kralická a maďarské překlady Bible). V soustátí se rovněž rozvíjel humanismus a vztah mezi místními katolickými biskupy a papežem se postupně rozvolňoval. Až na potlačení odboje českých stavů roku 1547 (ve kterém náboženství ostatně bylo pouze jednou z příčin konfliktu) tak byla habsburská monarchie relativně nábožensky tolerantní.[12]

Habsburkové v tomto období ostatně ani neměli příliš mnoho prostředků, jak reformaci potlačit. A mnohdy k tomu panovník ani neměl potřebnou vůli. Maxmilián II. byl vůči protestantismu velmi tolerantní a pravověrným katolíkem nebyl rozhodně ani Rudolf II., který se spíše než o teologii zajímal o přírodní vědy, umění, astrologii a alchymii. Humanismus Habsburků v tomto období smíšený s magií zatlačoval náboženství do pozadí. Duchovnímu světu vládl manýrismus, sebevědomí spojené s nervozitou.[13]

Krize monarchie (1597–1648)

Eskalace napětí

Náboženské a mocenské napětí v císařství vedlo k povstání, které uvrhlo velkou část Evropy na třicet let do války
Ferdinand II.

Rudolfův zájem o esoterismus se však spojil s duševní chorobou a vyústil v neschopnost vládnout a v následnou politickou krizi císařství. Válku s Turky, která zuřila v letech 15931606, a zvládnutí řady povstání v Uhrách (Zikmund Báthory, Štěpán Bočkaj) přenechával jiným. Rudolfův bratr Matyáš se nakonec rozhodl situaci vzít do vlastních rukou, získal podporu všech stavů krom českých a roku 1608 donutil Rudolfa, aby mu přenechal vládu Uhrách, Rakousku a na Moravě.[14] Rudolf nakonec ztratil podporu i v Čechách a roku 1611 byl přinucen k abdikaci, takže monarchii vládl zase jediný panovník, Matyáš.[15]

Tím však krize neskončila. Ještě Ferdinand I. uvedl do habsburské monarchie jezuity, kteří se snažili obnovit ztracené pozice katolické církve. Odpor vůči jezuitům panoval ve všech vrstvách společnosti, ti však dokázali obratně využívat sporů mezi jednotlivými mocenskými skupinami. Díky tomuto trpělivému obratnému manévrování a propracovanému systému jezuitského školství si nakonec jezuité vychovali skupinu vlivných katolických radikálů.[16]

Čechách se navíc znovu vynořil mocenský spor mezi králem a stavy, který nakonec ve spojení s náboženským pnutím propukl roku 1618 v povstání českých stavů, ke kterému se přidaly také stavy slezské, moravské, rakouské i uherské. Novému králi Ferdinandu II. se nakonec povstání podařilo zpacifikovat, konflikt však přerostl do třicetileté války.[17]

Vítězství „pietas Austriaca“

Válečné řešení náboženského konfliktu vložilo mezi katolickou víru a loajalitu panovníkovi rovnítko, což znemožnilo další náboženskou toleranci. Kalvinisté i luteráni byli ze země vyháněni a provinilá evangelická šlechta se měla vítěznému katolicismu podřídit, nebo opustit zemi. Byla vytvořena ideologie zdůrazňující zbožnost habsburského rodu (pietas Austriaca), avšak soulad mezi dynastií a církví byl jen klam, neboť Habsburkové nebyli ochotni posílit moc církve za cenu oslabení moci své.[18]

Porážka protestantismu, která znamenala zákaz nekatolických konfesí (mimo Slezska a Uher), mnohé evangelíky zviklala v jejich přesvědčení o správnosti jejich víry a také opětovné útoky Turků, které byly vykládány jako Boží trest za protestantismus,[19] vedl mnohé ke konverzi ke katolicismu, či dokonce k horlivé protireformaci.[20] Katolicismus navíc nyní představoval jednotu a řád, oproti „novátorskému a destruktivnímu“ protestantismu.[21]

V Evropě však stále zuřila válka, která se podepsala i na ekonomické situaci v Habsburské monarchii. Poddaní byli stále více znevolňováni, což vedlo k nevolnickým povstáním a zbojnictví. Válka a náboženská intolerance vedla také k úpadku vzdělávání, cenzuře, pálení knih.[22]

Konsolidace (1648–1700)

Územní vývoj habsburské monarchie

Ferdinand III. a Leopold I. ideálu zbožnosti odpovídali, byť byla opět spojena s intolerancí. Přestože se však rekatolizace neobešla ani po třicetileté válce bez násilí, snažili se Habsburkové přivést obyvatelstvo ke konverzi bez ekonomických škod. Rekatolizace proto opustila násilné metody a nově probíhala pomocí směsi zákazů a lákadel. Panovníci využívali katolické církve k obnovení a posílení svých pozic, zároveň ovšem nad ní chtěli mít kontrolu, která byla zajištěna vstupováním nyní již loajální šlechty mezi duchovenstvo.[23]

K posílení habsburské moci a katolicismu měly přispět také projevy okázalé zbožnosti (Broumovský klášter)

Panovnická dynastie postupně vytvářela státní byrokratický aparát, ve kterém však v tomto období ještě nebyly zcela vyjasněny kompetence, proto mezi jednotlivými úřady docházelo k častým neshodám.[24]

Pozice Habsburků se v posledních desetiletích 17. století upevnila také na východě. Roku 1683 zahájila Osmanská říše další ofenzívu, při které byla dokonce znovu obležena Vídeň, avšak díky výrazné vojenské pomoci ze strany polského krále Jana Sobieského byli Turci zahnáni. Této situace využili Habsburkové a uzavřeli s Benátkami a Polskem Svatou ligu, která měla za cíl vytlačit Turky z Uher, což se skutečně podařilo. Roku 1686 dobyl Karel V. Lotrinský Budín a po vítězství u Nagyharsány následujícího roku Habsburkové získali část Chorvatska a Sedmihradska. V samotné Osmanské říši se začala projevovat krize a díky úspěchům Evžena Savojského byly k habsburské monarchii připojeny celé Uhry a Sedmihradsko.[25]

Španělské dědictví (1700–1740)

Souběžně s tureckými válkami se Habsburkové účastnili protifrancouzských koalic, od roku 1700 se výrazně angažovali ve válce o dědictví španělské, která vypukla po vymření španělské větve Habsburků v osobě Karla II. Ten za svého nástupcem určil Filipa z Anjou z rodu Bourbonů. Za Habsburskou stranu se trůn snažil vydobýt druhý syn císaře Leopolda Karel.

Nejvýznamnějším císařským vojevůdcem byl na přelomu 17. a 18. století princ Evžen Savojský.

Stavovské zemské sněmy ztrácely pravomoci, rostl význam ústředních orgánů, jako byly státní rada, dvorská kancelář, dvorská či vojenská rada. Také v českých zemích probíhaly snahy o zlepšení situace (obava ze staré české šlechty). Mezi významné podporovatele císařské politiky mezi českou šlechtou byli např. Jan Václav Vratislav z Mitrovic a Václav Norbert Kinský.

Marie Terezie (1740–1780)

V roce 1740 zemřel poslední mužský člen rodu Habsburků Karel VI. Ačkoliv jeho manželka Alžběta Kristina prodělala několik těhotenství, tak přežily jen 2 dcery. Starší Marie Terezie byla určena jako právoplatná vládkyně v dědičných Habsburských zemích. Karel VI. se snažil zajistit, aby její nástupnictví respektovaly i ostatní evropské mocnosti, a proto vydal tzv. Pragmatickou sankci. Tu přijaly nejen všechny dědičné Habsburské země, ale i ostatní země, včetně Francie, Pruska, Saska, Ruska, Španělska, Spojené provincie a Anglie. Marie Terezie se provdala z lásky za málo významného Františka Štěpána I. Lotrinského. Tímto sňatkem sice nebyla narušena rovnováha mezi evropskými mocnostmi, ale na druhou stranu Rakouským zemím sňatek nepřinesl žádný politický ani vojenský profit, čehož ostatní země ihned po smrti Karla VI. využily. V roce 1740 zahájil Friedrich II., král pruský, válku o Rakouské dědictví. K Prusku se později přidaly i další země - Francie, Bavorsko, Španělsko, Švédsko, Neapolské království, Portugalsko a dočasně i Sasko. Marii Terezii podpořili Anglie, Spojené provincie, Hannoversko a Rusko. Válka trvala do roku 1748 a Marie Terezie sice uhájila své dědictví, ale ztratila Slezsko ve prospěch Pruska.

Roku 1756 bylo Sasko napadeno Pruskem. Tehdejší habsburská panovnice Marie Terezie v obavách, že bude ohroženo i Rakousko, vyhlásila Prusům válku, kterou nakonec prohrála a za Habsburskou monarchii ztratila definitivně Slezsko.

Za Marie Terezie došlo k zahájení důležitých vnitřních reforem Habsburské monarchie. Zejména byla posílena centrální moc z Vídně na úkor rozhodovací moci jednotlivých dědičných zemí. Marie Terezie je známa svými reformami ve školství (povinná školní docházka) nebo v soudnictví (zákaz užívání mučení). Naopak v souladu se svým výrazným katolickým náboženským cítěním odmítala hlubší reformy církve. Výjimkou jsou omezení některých náboženských svátků. Sama vystupovala netolerantně zejména proti židům. V letech 1744 a 1745 vydala dekrety, kterými vypověděla osoby židovského vyznání do 3 měsíců z Prahy a do půl roku ze všech zemí koruny české. Židé se však nesměli usadit v žádné z Habsburských zemí. Během 3 let však Marie Terezie své dekrety opět odvolala, protože se projevil radikální úbytek přijmu z daní.

Od roku 1745 až do své smrti byl manžel Marie Terezie František Štěpán I. Lotrinský císařem Svaté říše Římské. Marie Terezie se jako žena nemohla dle tehdy platných zákonů Říše stát vládnoucí císařovnou. Vzhledem k titulu jejího manžela proto vystupovala jako manželka císaře a její moc se výhradně odvozovala od výkonu moci v Habsburských dědičných zemích.

Osvícenství (1780–1792)

Po smrti Marie Terezie nastupuje na trůn Josef II., významný osvícenský reformátor. Za svého života vydal přes 6000 reforem, mezi nimiž bylo zrušení nevolnictví či tzv. Toleranční patent, který přinesl náboženskou svobodu. Vláda Josefa II. přinesla Habsburské monarchii nastartování liberálnější hospodářské ekonomiky. Dále se zvedla vzdělanost a bojeschopnost rakouské armády, která prošla několika reformami. Josef II. zrušil množství klášterů a ponechal v Habsburské monarchii jen ty, které plnili veřejně prospěšné funkce pro stát.

Po Josefovi na trůn nastoupil jeho bratr Leopold II. Ten se snažil zjistit efektivnost bratrových reforem a část z nich omezil nebo vylepšil. Během své vlády dosáhl smíření s Pruským královstvím, které s Habsburskou monarchií začalo koordinovat strategii vůči Francii. Leopold zemřel v roce 1792 a po něm nastoupil jeho konzervativní syn František II./I.

Proměna v Rakouské císařství (1792–1804)

František I. již jako rakouský císař
Císařská vlajka užívaná do roku 1804, než ji nahradila černo-zlatá bikolóra

Roku 1792 vyhlásila revoluční Francie Františkovi II. válku pro jeho podporu royalistů. Rakousko se proti Francii spojilo s Pruskem, Ruskem a Sardinií. Po počátečních úspěších však tato koalice zaznamenala prohry – Rakousko definitivně ztratilo Rakouské Nizozemí a Lombardii, podepsáním míru roku 1797 však jako kompenzaci získalo část BenátskaIstrií a Dalmácií.[26]

Roku 1799 se však rozpoutala další válka, v níž Svatá říše římská ztratila levobřežní Porýní i s katolickými knížectvími, čímž v Říšské radě získali navrch protestantští kurfiřti. Kvůli obavě ze ztráty císařského titulu František II. ustavil roku 1804 nový dědičný titul rakouského císaře, čímž se habsburská monarchie proměnila na Rakouské císařství. Titul římského císaře si rakouský panovník ponechal, Napoleonovy vojenské úspěchy jej však nakonec donutily se tohoto titulu vzdát a Svatou říši římskou po její bezmála tisícileté existenci rozpustit.[27]

Odkazy

Reference

 1. EVANS, Robert John Weston. Vznik habsburské monarchie 1550-1700. 1. vyd. Praha: Argo, 2003. ISBN 80-7203-463-4. S. 191–193. Dále jen Evans (2003). 
 2. JANÁČEK, Josef. České dějiny I. Doba předbělohorská. Kniha I, díl I. 1. vyd. Praha: Academia, 1968. S. 15–17. Dále jen Janáček (1968). 
 3. Janáček (1968). Str. 28-31.
 4. JANÁČEK, Josef. České dějiny I. Doba předbělohorská. Kniha I, díl II. 1. vyd. Praha: Academia, 1984. S. 14–17. Dále jen Janáček (1984). 
 5. Janáček (1984). Str. 64-71.
 6. Janáček (1984). Str. 103-106.
 7. Janáček (1984). Str. 129-137.
 8. Janáček (1984). Str. 167-170.
 9. Janáček (1984). Str. 72-78.
 10. Janáček (1984). Str. 79-86.
 11. Evans (2003). Str. 17-25.
 12. Evans (2003). Str. 25-39.
 13. Evans (2003). Str. 39-60.
 14. JANÁČEK, Josef. Rudolf II. a jeho doba. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1987. S. 311–344, 366–428. Dále jen Janáček (1987). 
 15. Janáček (1987). Str. 471-493.
 16. Evans (2003). Str. 61-83.
 17. KUČERA, Jan P. Bílá hora. O potracení starobylé slávy české. 1. vyd. Praha: Havran, 2003. ISBN 80-86515-24-9. S. 17–160. 
 18. Evans (2003). Str. 83-104.
 19. Evans (2003). Str. 129-139.
 20. MAŤA, Petr. Svět české aristokracie (1500-1700). 1. vyd. Praha: NLN, 2004. ISBN 80-7106-312-6. S. 478–522. 
 21. Evans (2003). Str. 139-145.
 22. Evans (2003). Str. 105-128.
 23. Evans (2003). Str. 146-161.
 24. Evans (2003). Str. 161-188.
 25. PALMER, Alan. Úpadek a pád Osmanské říše. 1. vyd. Praha: Panevropa, 1996. ISBN 80-85846-05-5. S. 13–36. 
 26. VEBER, Václav. Dějiny Rakouska. Praha: NLN, 2002. ISBN 80-7106-491-2. S. 366n. Dále jen Veber (2002). 
 27. Veber (2002). S. 367n.

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Flag of the Habsburg Monarchy.svg

↑ Civil flag or Landesfarben of the Habsburg monarchy (1700-1806)
↑ Merchant ensign of the Habsburg monarchy (from 1730 to 1750)
↑ Flag of the Austrian Empire (1804-1867)
↑ Civil flag used in Cisleithania part of Austria-Hungary (1867-1918)
House colours of the House of Habsburg
Banner of the Holy Roman Emperor without haloes (1400-1806).svg
Autor: David Liuzzo, eagle by N3MO (re-uploaded by Dragovit), Licence: CC BY-SA 3.0
Banner of the Holy Roman Empire, double headed eagle without haloes (1400-1806)
Banner of the Holy Roman Emperor with haloes (1400-1806).svg
Autor: David Liuzzo, eagle by N3MO, Licence: CC BY-SA 3.0
Banner of the Holy Roman Empire, double headed eagle with halos (1400-1806)
Flag of the Margraviate of Moravia.png
Autor: Dragovit, sources: Moravská orlice s klenotem.jpg (the eagle delivered from), Licence: CC BY-SA 4.0
Heraldická vlajka Moravského markrabství a moravských markrabat.
Ocilo.svg
Autor: Kikifruit, Licence: CC BY-SA 4.0
Serbian national symbol
Habsburg Hereditary Lands (1789).svg
Autor: Tento vektorový obrázek byl vytvořen programem Inkscape ., Licence: CC BY-SA 3.0
The Habsburg Hereditary Lands in 1789.
Flag of the Kingdom of Croatia (Habsburg).svg
Autor: DIREKTOR, Licence: CC BY-SA 3.0
Flag of the Kingdom of Croatia (Habsburg)
Flag of the Kingdom of Dalmatia.svg
Autor: DIREKTOR, Licence: CC BY-SA 3.0
Flag of the Kingdom of Dalmatia, also used to represent the modern-day region of Dalmatia. Not to be confused with the flag of Ukraine.
Flag of Görz und Gradisca.svg

Description: White-red. Landesfarben and Flag of Princely Görz und Gradisca.

Flag of Transylvania (Local).svg
Autor: BlinxTheKitty, Licence: CC0
A local unofficial flag used in Transylvania, incorporating the Coat of Arms onto a tricolor. Tento soubor byl odvozen z: Coat of arms of Transylvania.svg
Flag of the Kingdom of Slavonia.svg
Autor: DIREKTOR, Licence: CC BY-SA 3.0
Flag of the Kingdom of Slavonia
Ottoman flag by Hieronymus Bosch.svg
Autor: BlinxTheKitty, Licence: CC BY-SA 4.0
Possible flag or banner of the Ottoman Empire (or Ottoman army) according to Hieronymus (aka Jérôme) Bosch (crwflags.com), the painter lived in the Middle Ages (c. 1450–1516) in Brabant and some of his paintings show Ottoman flags. These are generally red with a white crescent. It was the end of the XVth century, when the Ottomans had just conquered Constantinople and thus ended the Byzantine Empire, that was a shock for the Christian world.
Austrian Low Countries Flag.svg
Autor: self made from a low resolution raster version probably by Auseklis or Stijn_Calle, with some elements by Sodacan, Licence: CC BY-SA 3.0
Flag of the Austrian Low Countries
Flag of Serbia (1792).svg
Autor: Samhanin, Licence: CC0
Flag of Serbia as designed during the coronation of Leopold II, Holy Roman Emperor (1790). Reproduced by Sámuel Decsy in 1792.
Flag of Bukowina.svg

Description: Blue-red. Landesfarben and Flag of Bukowina.

 • Source: Self-drawn using gedit, based on Image:Flag_of_Bukowina.png
 • Date: 17:42, 11 May 2006 (UTC)
 • Author: MarianSigler {bla}
 • Permission: Public Domain, but please ShareAlike (publish modifications under the same license)
Hans Bocksberger der Aeltere 001.jpg
Bildnis in ganzer Figur
detail
Flag of the Duchy of Milan (1765-1796).gif
Flag of the Austria-ruled Duchy of Milan (1765-1796).
The coat of arms was the version used by Austrian Monarchs as Kings of Tuscany. The ducal arms of Milan aren't shown for this reason.
Flag of Oberösterreich.svg
White-red. Colours of the state of Tyrol.
Middle Coat of Arms of Francis II, Holy Roman Emperor (1804-1806).svg
Autor: Tom Lemmens (in collaboration with Heralder), Licence: CC BY-SA 3.0
Middle Coat of Arms of Francis II, Holy Roman Emperor (1804–1806)
Free Territory Trieste Flag.svg
Autor: Původně soubor načetl Kuemmjen na projektu Wikipedie v jazyce němčina
Current version by Arlon Stok, Licence: CC BY-SA 3.0
Flag of Free Territory of Trieste
Mantua Flag 1575-1707 (new).svg
Při zobrazení tohoto souboru lze snadno přidat orámování
Flag of Cross of Burgundy.svg
Autor: Ningyou., Licence: CC BY-SA 3.0
Flag with the cross of Burgundy (saltire). Also named Cross of Burgundy flag. It was used in the Catholic Monarchy and in its viceroyalties such as New Spain and Peru. It was also used by Spain as a military or king's prosonal flag. Used by the Carlist movement.
Flag of Austria (2000 World Factbook).svg
2000 CIA World Factbook flag.
Flag of Lower Lusatia.png
Vlajka Dolní Lužice (vytvořeno pomocí File:Wappen Luckau.svg)
Flag of Croatia (Early 16th century–1526).svg
Autor: Samhanin, Licence: CC BY 3.0
Flag of Croatia (Early 16th century–1526)
Flag of Vorarlberg (state).svg
flag of the state of Vorarlberg, Austria
Flag of Kingdom of Serbia (1718-39).svg
Autor: Samhanin, Licence: CC0
Flag of Kingdom of Serbia (1718-39)
Broumov, klášter, dvůr 06.jpg
(c) Daniel Baránek, CC BY-SA 3.0
Broumov, vnitřní dvůr benediktinského kláštera
Flag of the Kingdom of Sardinia (1324-1720).svg
Autor: Facquis, Licence: CC BY-SA 4.0
Bandiera del Regno di Sardegna aragonese
Flag of Carinthia until 1946.svg
Autor: Theodore Christopher, Licence: CC BY-SA 4.0
A flag made up of a red and white stripe
Bandiera del Regno di Sicilia 4.svg
Při zobrazení tohoto souboru lze snadno přidat orámování
Flag of Austria (1230–1934).svg
Flag of Austria (1230–1934). Still in use today.
Flag of the Austrian Silesia.svg
Flag of the Austrian Silesia
Styria Flag until 1960.svg
Autor: Please do not replace the simplified code of this file with a version created with Inkscape or any other vector graphics editor, Licence: CC BY-SA 4.0
A bicolor flag with green on the top and white on the bottom
Banner of the Duchy of Silesia.svg
Autor: Samhanin, Licence: CC BY-SA 3.0
Banner of the Duchy of Silesia (16th century - 17th century)
Banner of Gabriel Bethlen.svg
Autor: Dahn, Licence: CC BY 4.0
Banner of Gabriel Bethlen, Prince of Transylvania, in 1615. Features Bethlen's arms alongside Transylvania's, within a red field with "tongues of fire". Based on several reconstructions, including that provided by the Hungarian Canadian Cultural Center, MaghiaRomânia, and Parókia Portál.
Flag of Upper Lusatia.png
Vlajka Horní Lužice (vytvořeno pomocí File:Coa Germany Town Upper Lusatia.svg)