Hlučínsko

Hlučínsko
Radnice v Hlučíně
Radnice v Hlučíně
Geografie
Statusregion
Souřadnice
Nejvyšší bodHřib (321 m n. m.)
Geodata (OSM)OSM, WMF
Obyvatelstvo
Počet obyvatel80 786[zdroj?!] (2023)
Jazykčeština (dialekty zvané "po našemu"), slovenština, polština
Národnostní složeníČeši a Slezané (místně zvaní Prajzové), Moravané, Slováci, Němci, Poláci
Náboženstvířímskokatolické (přes 50 %)
Správa regionu
StátČeskoČesko Česko
Nadřazený celekČeskoČesko Česko
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Hlučínsko (původně jižní Ratibořsko; v místním úzu Praj(z)sko[1] či Praj(z)ská[2]; německy Hultschiner Ländchen, polsky Kraj hulczyński nebo Kraik hulczyński) je historické území na východě Česka u hranic s Polskem, součást Českého Slezska, dnes rozdělené mezi okresy Opava (naprostá většina) a Ostrava-město. Má rozlohu 316,76 km², asi 80 tisíc obyvatel, a nazývá se podle svého střediska a největšího sídla, města Hlučína.

Ve středověku bylo součástí Opavského knížectví v rámci Slezska. Roku 1742 však bylo odtrženo od českých zemí, když se stalo nejjižnější výspou pruského záboru ve Slezsku, který zde sahal až k řekám Opavě a Odře. Až do roku 1920 pak dnešní Hlučínsko tvořilo jižní část okresu Ratiboř (Landkreis Ratibor) v rámci pruské provincie Slezsko (Provinz Schlesien). Přestože zde zůstala převaha slovanského (českojazyčného) obyvatelstva, téměř dvousetleté sepětí s Pruskem (později Německem) zanechalo hluboké stopy v kultuře a myšlení zdejšího lidu, tzv. Moravců, kteří své české sousedy v tehdejším Rakousku nazývali s jistou pohrdavostí „císaráky“.[3]

Po první světové válce se stalo Hlučínsko jedním z územních nároků vznikajícího Československa, na základě práva na sebeurčení a snahy získat do nového státu i české obyvatelstvo mimo tehdejší historická území. Rozhodnutím Versailleské mírové smlouvy pak bylo 4. února 1920 skutečně připojeno a jako nový politický (a zároveň soudní) okres Hlučín se stalo opět součástí Českého Slezska.

Specifická kultura a lidová paměť však na Hlučínsku trvá i na počátku 21. století. Zdejší obyvatelé se dodnes označují jako Prajzáci nebo Prajzové.

Vymezení

Hlučínsko (Česko)
Umístění Hlučínska na východě Česka

Hlučínsko se rozkládá podél hranice s Polskem, mezi městy Opavou, Ostravou a Bohumínem. Ze severu je vymezeno státní hranicí, z jihozápadu řekou Opavou a z jihovýchodu Odrou. Na západě hranice probíhá mezi opavským předměstím Kateřinky (do Hlučínska nepatří) a Malými Hošticemi.

Hranice vůči Polsku je poměrně klikatá a nepřirozená, a ani neodpovídala přesně jazykovým poměrům v době vytyčování. Je výsledkem kombinace dvou nesourodých přístupů – západní část hranice (od Opavy po Třebom) odpovídá hranici mezi dosavadním hlubčickým a ratibořským okresem, zatímco zbytek hranice kopíruje přímou linii Ketř–Bohumín, narýsovanou francouzskou generalitou. To mělo za důsledek, že hranice místy vedla zcela proti smyslu etnického principu – zatímco převahou česká obec Velké Štibořice zůstala Německu (dnes Ściborzyce Wielkie v Polsku), německé obce Sudice a Třebom byly připojeny k Československu.

Podle současného administrativního členění patří do Hlučínska:

a dále

Historie

Nejstarší historie

Nejstarší doklady přítomnosti člověka na území Hlučínska spadají do starší doby kamenné, a to do starého paleolitu. Z té doby pochází nález pěstního klínu srdčitého tvaru s poškozenou bází, kulturně odpovídající acheuléenu, jež byl nalezen na katastru obce Bohuslavice. Rovněž nálezy z obce Oldřišov, koncentrující se především v místech bývalé pískovny východně od kostela Narození Panny Marie, Závady a Bolatic signalizují přítomnost člověka již v tomto období.

Na východním svahu „Černého kopce“ na katastru obce Třebom byla nalezena drobná štípaná silicitová industrie pravděpodobně středně paleolitického stáří.

Ve starší fázi mladého paleolitu byla širší oblast Slezska „intenzivněji“ osídlena szeletienem a právě této „starokamenné“ kultuře náležící drobná kolekce štípané industrie z Hněvošic, Hošťálkovic, Chuchelné a Třebomi. Aurignacienu pak náleží nálezy z Hošťálkovic, Kozmic a Malých Hoštic.

Ve střední fázi mladého paleolitu je osídlení, reprezentované gravettienem, zachyceno na katastru Hošťálkovic nad soutokem řek Odry a Opavy. Bohatá kolekce této kultury pak pochází z nejlépe prozkoumané a současně také nejznámější archeologické lokality Hlučínska z Petřkovic, kde se osídlení koncentrovalo na vrchu Landek, odkud také pochází stejnojmenná venuše – tzv. Landecká venuše.

Zastoupeno je na území Hlučínska také osídlení z pozdní fáze mladého paleolitu reprezentované epigravettienem, a to na katastru obce Chuchelná.

Blíže chronologicky nezařaditelné paleolitické předměty pocházejí z území obcí Kravaře, Strahovice a Velké Hoštice. Z katastru obce Koblov je znám nález mamutí stoličky a rovněž na tomto území je signalizováno i mezolitické osídlení, které je rovněž sledováno také na katastru Strahovic.

Počátek mladší doby kamenné je v širším středoevropském kontextu spojen s kulturou lidu lineární (dříve také označované jako volutové) keramiky. Stopy této kultury byly zachyceny v Bohuslavicích, Bolaticích, Darkovicích, Hlučíně, Hněvošicích, Chuchelné, Kravařích, Píšti, Strahovicích, Třebomi a Velkých Hošticích. Lineární kultura se na území Hlučínska objevuje od nejstarší fáze (Ib) svého vývoje a pokračuje i ve fázích IIa i IIb. Rozpoznán zde byl i její III. stupeň. Rovněž byly v regionu zachyceny prvky želiezovské skupiny a ojediněle i šáreckého typu.

Osídlení pak pokračuje v intencích lengyelské kultury, která plynule přechází do eneolitu. Zmiňovaná kultura se objevuje v Bohuslavicích, Bolaticích, Hněvošicích, Chuchelné, Kobeřicích, Malých Hošticích, Píšti, Služovicích, Strahovicích a Velkých Hošticích. Je zde jednoznačně potvrzen její počáteční stupeň (HLS I). Kultura se pak dále plynule vyvíjí (HLS III) až do své konečné fáze (HSL IV), kdy ji střídá lid kultury s nálevkovitými poháry. Osídlení této kultury je potvrzeno z katastru obcí Dolní Benešov, Hněvošice, Kobeřic, Malé Hoštice, Oldřišov, Služovice, Velké Hoštice. Tato kultura zde přežívá ještě i ve své mladší fázi – II.

V dalším vývoji se zde objevuje středoneolitická kultura s kanelovanou keramikou (Malé Hoštice, Velké Hoštice). V pozdním eneolitu se na území Evropy vyskytují dva výrazné kulturní komplexy. První reprezentují nositelé lidu kultury zvoncovitých pohárů, jejichž pozůstatky nacházíme na území Malých Hoštic, Petřkovic a Velkých Hoštic. Druhý komplex náleží lidu kultury se šňůrovou keramikou, kdy na území Hlučínska nacházíme především kamenné sekeromlaty náležící této kultuře.

Ve starší době bronzové náležel region do sféry mierzanowické kultury a později se zde objevuje osídlení věteřovské skupiny (Bolatice, Kobeřice). Toto osídlení je však velmi řídké a nevýrazné. Ve střední době bronzové je území součástí komplexu mohylových kultur. S nálezy z tohoto období se setkáváme na území Kobeřic, kde byl v místním kamenolomu nalezen kostrový hrob s výbavou tvořenou dvěma bronzovými záušnicemi a několika jantarovými perlami. Na místě byla rovněž objevena i bronzová sekerka s lištami. Mohylová kultura je pak hlášena také z Malých Hoštic, odkud pochází drobná amforovitá nádobka s kalichovitě rozevřeným hrdlem.

Mladší a pozdní doba bronzová a počátek doby železné je reprezentován kulturou lidu lužických popelnicových polí (Bělá, Bolatice, Dolní Benešov, Hněvošice, Chuchelná, Bolatice, Kobeřice, Kravaře, Malé Hoštice, Oldřišov, Petřkovice, Píšť, Strahovice, Sudice, Třebom, Velké Hoštice, Závada), která zde přežívá téměř tisíc let. V mladší době železné, kdy hovoříme o „keltské“ laténské kultuře, je osídlení regionu opět řídké a nevýrazné. Pozůstatky po Keltech pak nacházíme na katastrech obcí Rohov, Malé Hoštice a Velké Hoštice.

Doklady z tohoto období pravěku nacházíme na katastrech obcí Bělá, Kobeřice, Kravaře, Malé a Velké Hoštice, kde je osídlení reprezentováno především germánskou dobrodźieńskou skupinou.

Nejstarší středověké osídlení je na podkladě archeologických nálezů datováno do 8. století (doba hradištní), kdy se na území nalézala otevřená sídliště (Malé Hoštice, Velké Hoštice, Hněvošice, Sudice), s pohřebištěm (Hněvošice), ale také s hradiskem (Landek).

Středověk

V roce 1000 bylo z iniciativy Boleslava Chrabrého za účelem omezení míšeňského a pražského biskupství založeno hnězdenské arcibiskupství s podřízeným biskupstvím ve Vratislavi, území Pštiny a Bytomi bylo podřízeno krakovskému biskupství a jih (tzv. české Slezsko) olomouckému biskupství. V důsledku velkého rozrodu piastovské dynastie, která si mezi sebou rozdělovala další polská území (včetně slezského) vznikla v průběhu 12.–13. století soustava slezských knížectví: v Dolním Slezsku knížectví Vratislav, Hlohov, Lehnice, Lubuš, v Horním Slezsku Opolsko (Ratibořsko, Těšínsko, Osvětim, Zátor, Bytom, Pština) pod vlivem krakovského biskupa. Za vlády Jana Lucemburského a Karla IV. došlo k postupnému připojení všech slezských knížectví k zemím Koruny české. Olomoucké biskupství a Opavské knížectví se z Markrabství moravského vyčlenily jakožto samostatné země Koruny české.

Hlučínsko se od poloviny 12. století stalo nakrátko součástí Českého knížectví a do poloviny 13. století se tato oblast vyvíjela jako součást středověké holasické provincie (Olomoucký úděl). Od počátků 13. století, v době vlády Přemyslovců a hlavně zásluhou kolonizačního úsilí velehradského kláštera, bylo území osídlováno německými kolonisty. Od roku 1318 se území současného Hlučínska stalo součástí Opavského vévodství v držení Mikuláše II. Opavského z rodu opavských Přemyslovců, od roku 1336 držící též Ratibořské knížectví. V roce 1377 připadla větší část území k dílu vévody Přemysla I. Opavského, menší díl s Kravaři a Sudicemi jako součást Krnovska jeho bratru Janu II. Opavskému a Ratibořskému. Hlučín s Landekem byl často zastavován, v roce 1385 knížatům kozelským (Koźle/Kozlí/Cosel). V roce 1439 se Hlučín stal znovu součástí knížectví Opavského.

V držení opavských Přemyslovců bylo Hlučínsko až do roku 1464 (resp. 1474), kdy se dostalo do rukou českého krále Jiřího z Poděbrad (1420–1471), který novým knížetem ustanovil svého syna Viktorína. Roku 1485 bylo Opavsko na nátlak uherského a českého krále Matyáše Korvína postoupeno jeho synovi Jánošovi. Po smrti Matyáše se vlády nad Slezskem chopil dle olomouckých úmluv Vladislav II. Jagellonský. Ratibořsko zůstalo v držení opavských Přemyslovců až do roku 1521, kdy ho Jan II. Opolský sloučil s knížectvím Opolským a Ratibořsko sdílelo v rámci Zemí Koruny české osud Opolska.

I po připojení Slezska (potažmo Hlučínska) k českému státu docházelo na jeho území ke střetům zájmů sousedního Polska a Uher. V důsledku těchto mnoha konfliktů – zejména husitských válek a válek Jiřího z Poděbrad s Matyášem Korvínem, se Slezsko měnilo politicky, etnicky a především správně. První pokus o sjednocení slezské správy zavedl Matyáš Korvín v roce 1474, kdy zavedl instituci vrchního slezského hejtmana, kterému byli podřízeni hejtmani v Dolním a Horním Slezsku. Vrchní hejtman předsedal celoslezskému sněmu (Fürstentagu). V roce 1498 byl založen knížecí soud (Fürstenrecht), který se scházel dvakrát ročně, dále bylo zavedeno pravidelné vybírání daní.[4] Jednotu Slezska nadále oslabovaly třenice mezi jednotlivými stavovskými příslušníky, z tohoto důvodu nebylo schopné se navenek jednoznačně vyjadřovat k mezinárodní politické situaci.[5]

Habsburská monarchie

Krnovské a Opavské knížectví na mapě z roku 1645
Krnovské a Opavské knížectví na mapě z roku 1645
Mapa správního členění Pruského Slezska (Provinz Schlesien) roku 1905: zelený vládní obvod Lehnice/Liegnitz, žlutý Vratislav/Breslau a fialový Opolí/Oppeln
Mapa správního členění Pruského Slezska (Provinz Schlesien) roku 1905: zelený vládní obvod Lehnice/Liegnitz, žlutý Vratislav/Breslau a fialový Opolí/Oppeln
Převzetí Hlučínska československou armádou a úřady 4. února 1920 v 11 hodin na náměstí v Hlučíně
Převzetí Hlučínska československou armádou a úřady 4. února 1920 v 11 hodin na náměstí v Hlučíně
Obsazení Hlučína 4. února 1920
Obsazení Hlučína 4. února 1920
Na rozdíl od okolních hornoslezských území, dělených mezi Německo a Polsko na základě plebiscitu v březnu 1921, bylo Hlučínsko (fialově znázorněná jižní část okresu Ratiboř) přiřknuto Československu na základě mírové smlouvy uměle a bez práva na sebeurčení
Na rozdíl od okolních hornoslezských území, dělených mezi Německo a Polsko na základě plebiscitu v březnu 1921, bylo Hlučínsko (fialově znázorněná jižní část okresu Ratiboř) přiřknuto Československu na základě mírové smlouvy uměle a bez práva na sebeurčení

Po smrti Ludvíka Jagellonského a následným zvolením Ferdinanda I. Habsburského českým králem připadlo území rakouským Habsburkům. Dne 28. prosince 1613 bylo Opavsko uděleno jako dědičné manství Koruny české Karlu I. z Lichtenštejna a dne 16. března 1621 obdržel lénem i Krnovské knížectví. Jan II. Dobrý (Opolský) sloučil Ratibořské knížectví s knížectvím Opolským, čímž Ratibořsko sdílelo v rámci Zemí Koruny české další osud s Opolskem (Opolsko-ratibořské knížectví).

Za třicetileté války, kdy bylo území součástí Habsburské monarchie, bylo Hlučínsko zdecimováno zejména vpády dánských a švédských žoldnéřských vojsk, která zle poplenila a vypálila Kravaře, Kouty, Chuchelnou, Píšť i města Benešov a Hlučín. V samotném Hlučíně bylo zcela vypáleno 80 domů, v řadě vesnic bylo obyvatelstvo zdecimováno na polovinu, několik vsí zaniklo úplně.[6]

Nová etapa hlučínských dějin se začala odvíjet v polovině 18. století. Nástup Marie Terezie na slezský vévodský stolec se stal záminkou k vyvolání rakousko-pruského válečného konfliktu (1742 až 1746), jehož první epizoda byla roku 1742 uzavřena vratislavským mírem, podle kterého větší část Slezska, včetně levobřežní krajiny při řece Opavě mezi Opavou a Ostravou, připadla Prusku. Město Hlučín a okolní městečka a vsi se tak staly součástí Pruského Slezska (Provinz Schlesien).

Pruské království – Pruské Slezsko

Odloučením Hlučínska od Opavy, nejbližšího velkého města, se území stalo periferním příhraničním krajem Pruského království, které sahalo až k Baltskému a Severnímu moři. Po jeho anexi zavedl zavedl Fridrich II. Veliký (1712–1786) na území pruské provincie okamžitě vojenskou správu v čele s Generálním válečným komisariátem (Generalkriegskomissariat), v jehož čele stál hrabě Ludwig Wilhelm von Münchow a Karl Franz von Reinhardt. Od srpna 1741 pak probíhal převod z vojenské správy na civilní pruskou správu, dovršený 1. ledna 1742, kdy byl také zrušen Generální válečný komisariát v Dolním Slezsku a o rok později i v Horním Slezsku (dvě královské komory/Kriegs- und Domänenkammer ve Vratislavi/Breslau a v Hlohově/Glogau, které nahradily později Regierungsbezirke).[7][8]

V čele komor stálo kolegium vedené prezidentem, kterého v době nepřítomnosti zastupovali dva direktoři. Lesní správu měli na starost v komorách tzv. Oberforstmeisteři. Komory dohlížely na vládní výdaje (rozpočet) na armádu (⅔ rozpočtu) a hospodářství (zavádění nových pracovních postupů pro vyšší půdní výnosy, ochrana poddaných – policejní záležitosti, výběr daní). Prezidenty komor se stali Karl Franz von Reinhardt a Ludwig Wilhelm von Münchow, který byl nakonec jmenován prezidentem obou komor a stal se ministrem pro Slezsko, přičemž měl na starosti jeho celkovou správu, po něm Joachim Ewald von Massow (1753–1755), Ernst Wilhelm von Schlabrendorf (1755–1769) a hrabě Karl Georg von Hoym (1769–1807). Celozemské a knížecí stavovské sněmy byly nahrazeny okresy, v jejichž čele stanuli starostové (Landráti), úředníci dosazovaní panovníkem, v čele měst magistráty.[9][10]

Už v roce 1764 vstoupil v platnost zákaz ustanovování takových kněží a učitelů, kteří by nemluvili německy.[11] Podle německého historika Gerharda Schellina se kolem roku 1784 mluvilo v hlučínských vesnicích moravsky (až na tři vesnice, kde se mluvilo německy). Toto místní obyvatelstvo, náležející v Pruském Slezsku k diecézi olomoucké, si říkalo Moravci. Právě jejich silný vztah k náboženství byl hlavním důvodem, proč zcela nesplynuli s pruským státem, jeho pruským protestantismem a nacionalismem. Katolická církev se proto také stavěla na obranu moravského jazyka na Hlučínsku.[12][13]

V důsledku napoleonských válek bylo v roce 1807 tzv. říjnovým ediktem zrušeno v Prusku, a tedy i na Hlučínsku, poddanství (v Rakousku se tak stalo teprve roku 1848).

Po vytvoření německého císařství v roce 1871 se podařilo Ottovi von Bismarckovi stmelit teritoriální rozdrobenost Německa a zlepšit jeho hospodářský rozvoj. Politickými oponenty se staly sociálnědemokratická hnutí a římskokatolická církev, která podporovala slovanské (a tedy i moravské) menšiny. Hlavní tlak Bismarckovy vlády byl zaměřen na oblast školství. V roce 1872 byla na Hlučínsku moravština vyloučena ze všech škol, o tři roky se přestalo vyučovat v mateřském jazyku též náboženství. Římskokatoličtí kněží považovali svou konfesní povinnost za nadřazenější službě pruskému státu, zrovna tak zůstávalo věrno svému přesvědčení i katolické obyvatelstvo. Tento nebývalý tlak pruské vlády přispěl ke sblížení katolické církve s Moravci. Jejich společné zájmy hájila v roce 1871 ustanovená politická strana Deutsche Zentrumspartei, která měla značnou podporu právě na Hlučínsku.

V listopadu 1894 byl založen Deutscher Ostmarkverein (1894–1934), který měl podporovat ve východních provinciích Německo. Úřednickým výnosem z dubna 1898 měli úředníci a učitelé kromě plnění svých povinností usilovat o posílení pruského vědomí nejen ve službě, ale i ve svém soukromém životě. Dalším nařízením byly slezské pohraniční okresy prohlášeny za národně ohrožené. Zakládání spolků od devadesátých let 19. století tak leželo na bedrech obecních učitelů, kteří převážně v hasičských a tělovýchovných spolcích dbali na jejich pruský a velkoněmecký duch. Kněží odchovaní v novém duchu se spolčovali kolem Katolických novin, které vycházely sice v moravštině, ale bez národního programu.[14]

Zájmy Hlučíňanů podporoval na začátku 20. století v berlínském říšském sněmu hlučínský farář Hugo Stanke (1. dubna 1861 – 18. dubna 1921), který byl za Deutsche Zentrumspartei poslancem.[15] Přes germanizační tlak se při sčítání lidu v prosinci 1905 na Hlučínsku přihlásilo 87,3 % obyvatel k moravštině jako svému rodnému jazyku (němčinu uvedlo 10,5 %). Moravština ale byla užívána jako intimní hovorový jazyk pro domácí a rodinné prostředí a pro styk v kostele. Němčina se stala oficiálním jazykem, který Hlučíňané užívali ve škole a práci. Mezi historiky panuje konsenzus, že obyvatelé Hlučínska si na kombinování němčiny s moravštinou zvykli a byli s tímto stavem spokojeni.[16] Za 1. světové války padlo na Hlučínsku v německých službách 1 743 Hlučíňanů (není znám žádný Hlučíňan, který by sloužil v Československých legiích).[17]

Za „ztracené město“ českého národa považoval Hlučín v roce 1899 i básník a slezský buditel Petr Bezruč, který ve své básni Hučín na motivu Moravců úpících pod pruským jhem vystavěl básnickou konfrontaci minulosti a přítomnosti jednoho lidského života. V úvodu básně popisuje Bezruč pěší cestu krajinou po jižním (tj. domácím rakouském) břehu hraniční řeky Opavy: Odru jsem přešel. A na Střebovice, na Děhylovo a Dobroslavice.“ Během této cesty básník jako na své mládí vzpomíná na důvěrně známou, ale ztracenou zemi okolo města Hlučína, která se nyní (tj. ve stáří) nachází „na modré straně“ (barva pruských uniforem) a v níž prostý lid již jen „tiše svou dýchá […] řečí“, protože na něj číhající „Prus za stromem klečí“ se sekyrou v ruce.[18]

Československo

Pohled na sídelní město okresu Hlučín v době první Československé republiky
Pohled na sídelní město okresu Hlučín v době první Československé republiky
Linie fortifikačního systému zbudovaného v letech 1935–1938, pěchotní srub MO-S 19 „Alej“ v Darkovičkách
Linie fortifikačního systému zbudovaného v letech 1935–1938, pěchotní srub MO-S 19 „Alej“ v Darkovičkách
Manifestace Sokola v Hlučíně u hotelu Central 28. října 1938
Manifestace Sokola v Hlučíně u hotelu Central 28. října 1938
Uprchlíci z Horního Slezska v lednu 1945
(c) Bundesarchiv, Bild 183-1990-0323-501 / CC-BY-SA 3.0
Uprchlíci z Horního Slezska v lednu 1945
Deutscher Volkssturm Wehrmacht z Gliwic/Gleiwitz v Ratiboři/Ratibor 2. února 1945 během nasazení
(c) Bundesarchiv, Bild 183-H29033 / CC-BY-SA 3.0
Deutscher Volkssturm Wehrmacht z Gliwic/Gleiwitz v Ratiboři/Ratibor 2. února 1945 během nasazení

Porážkou centrálních mocností v 1. světové válce, rozpadem německého císařství a Rakousko-Uherska vznikla potřeba nového státoprávního uspořádání středoevropského prostoru. Za těchto okolností se zrodila také Československá republika. Političtí představitelé Čechů a Slováků v zahraničním i domácím protirakouském odboji uvažovali o budoucích hranicích státu. Vznikly koncepce, které počítaly s připojením rozsáhlých oblastí, které v minulosti byly nějaký čas součásti českého státu, např. Horní a Dolní Lužice, Kladska, ale i Hlubčicka a Ratibořska. O Hlučínsko, průmyslově rozvinutou oblast s nerostným bohatstvím, neusilovalo jen Československo a Německo, ale i Polsko. Hranice Československa tehdy překreslil francouzský generál Henri Le Rond, když území směrem na jih vytyčené hranice (hornoslezského okresu Ratiboř) označil za část, která připadne Československu.

„Situaci nakonec rozřešil francouzský generál Le Rond, který byl předsedou rozhraničovací komise. Ten to skutečně udělal vojensky. Sedl si za stůl, vzal si pravítko, tužku a mapu a udělal čáru, kterou spojil města Ketř a Bohumín,“ popsal ředitel Muzea Hlučínska Metoděj Chrástecký.

Česká televize, 4. 2. 2020[19]

Na základě článku 83 Versailleské mírové smlouvy, která vstoupila v platnost 10. ledna 1920, vznikla uměle a bez práva na sebeurčení oblast Hlučínsko.[19]

Německo se vzdává ve prospěch státu československého všech práv a právních titulů na část území slezského takto vymezenou: počínaje od bodu položeného asi 2 km na jihovýchod od Ketře (Katscher), na hranicích mezi krajem hlubčickým a ratibořským: hranice mezi těmito dvěma kraji;

poté stará hranice mezi Německem a Rakouskem-Uherskem až k bodu ležícímu na Odře přímo na jih od železnice Ratiboř-Bohumín;
poté směrem severozápadním až k bodu ležícímu asi 2 km na jihovýchod od Ketře: čára, jež bude určena na místě samém a která míjí na západě Chřenovice (Kranowitz).
Komise složená ze sedmi členů, z nichž pět bude jmenováno Čelnými mocnostmi spojenými a sdruženými, jeden Polskem a jeden státem československým, bude ustavena do čtrnácti dnů po tom, kdy nabude působnosti tato smlouva, aby určila na místě samém hraniční čáru mezi Polskem a státem československým. Rozhodnutí komise stanou se většinou hlasů a budou závazná pro zúčastněné strany.

Versailleská mírová smlouva, článek 83

Vojenský zábor Hlučínska prováděl 4. února 1920 3. moravský pluk v Opavě s velmi reprezentativním obsazením, v jehož čele stál francouzský generál Marty, zplnomocněný komisař pro Hlučínsko dr. Josef Šrámek, poslanci národního shromáždění František Zíka, Josef Lukeš a dr. František Rambousek, prezident zemského soudu Kunz, finanční ředitel Hrubec, zástupce zemského prezidenta dr. Schiller a další. Delimitační práce na Hlučínsku byly dokončeny definitivně až v roce 1923 připojením obcí Hať a Píšť.

Československo se tak rozrostlo o téměř 320 kilometrů čtverečních Hlučínska a o 46 tisíc obyvatel, kteří od dob Marie Terezie patřili k Prusku. Přestože se nazývali Moravci a hovořili českým dialektem, k této změně se podle historika Metoděje Chrásteckého[20] stavěli spíše chladně a byli za 178 let navyklí na pruskou mentalitu. Část obyvatel, která se cítila být spíše Němci (asi čtyři a půl tisíce lidí), hlavně úředníků a učitelů, se proto do jednoho roku z Hlučínska vystěhovalo za hranice.[19]

Třetí říše

Vzpomínky na staré pruské pořádky a neúplné sžití s novým československým státem vedly k tomu, že obyvatelé Hlučínska hleděli v roce 1938 k Německu s nadějí na lepší časy. Po mnichovské dohodě se obnovil takzvaný Altreich, tedy stará jednotná německá říše. Československo přišlo o pohraniční oblasti včetně Hlučínska.

Česká televize, 4. 2. 2020[19]

Na základě Mnichovské dohody bylo Hlučínsko 8. října 1938 připojeno přímo k Třetí říši jako součást Pruského Slezska a stalo se součástí okresu Ratiboř v opolském vládním obvodu pruské provincie Slezsko (od roku 1941 provincie Horní Slezsko). Manifestačních oslav navrácení uskutečněných 13. prosince 1938 se účastnil i slezský vrchní prezident a župní vedoucí (Gauleiter) Josef Wagner. Hlučíňané se tak stali německými státními občany, jelikož německou státní příslušnost nikdy nepozbyli (Německo obyvatele Hlučínska nikdy ze státního svazku nepropustilo).[21] S tímto aktem byla spojena i povinná služba mužů ve Wehrmachtu v průběhu 2. světové války. Do německé armády narukovalo na 13 tisíc mužů, z války se jich nevrátily tři tisíce a dalších pět tisíc si neslo doživotní následky.[19]

Třetí Československá republika a ČSSR

Předáním Hlučínska nově vzniklému československému státu vznikl problém začlenění, který se také označuje jako tzv. hlučínská otázka (jádrem této otázky bylo určování národností a státní příslušnosti u značné části hlučínského obyvatelstva po roce 1945, na němž závisela konfiskace majetku a odsun Němců). Tento problém se řešil ještě počátkem 50. let.[22] Po druhé světové válce tlačili na vystěhování německého obyvatelstva zejména komunisté a národní socialisté. Hlučínsku se ale jako jediné pohraniční oblasti podařilo výraznému odsunu vyhnout. Hlučíňané směli zůstat v ČSR nejprve provizorně, později trvale. Do 1. ledna 1946 bylo vyhnáno 1 425 Hlučíňanů německé národnosti z 11 759 připravených (celkem se jednalo o přibližně 50 000 obyvatel).[21]

„K odsunu došlo asi v pěti procentech, což je zhruba asi dva až tři tisíce obyvatel. Velkou roli přitom sehrála otázka blízké průmyslové Ostravy a také argumentace typu – proč bychom měli odsunovat obyvatelstvo, které jsme v roce 1920 vítali jako obyvatelstvo české?“

Česká televize, 4. 2. 2020: Hranice Československa překreslil francouzský generál

V prvních poválečných volbách v roce 1946 zvítězila na Hlučínsku ČSL se ziskem 7 592 hlasů, KSČ tehdy skončila poslední.[13] V lednu 1948 prosadili komunisté a odbojáři na krajské Národní frontě na Hlučínsku revizi všech vydaných osvědčení o státním občanství, konfiskaci majetku těm osobám, které by při této revizi neobstály a jejich přestěhování do českého vnitrozemí, dále pak očistu orgánů lidové správy a taktéž odsun těchto nespolehlivých živlů do vnitrozemí. Po nových volbách po únoru 1948 z toho sešlo, ale KSČ u moci upřednostnila konfiskaci tzv. juterkové půdy podle dekretu č. 12 a normální přídělové řízení. Taktéž k přídělu půdy nakonec nedošlo, jelikož ministerstvo zemědělství nařídilo, aby tato půda byla přidělená JZD, pak Státním statkům, Státním lesům a teprve pak malorolníkům. V roce 1951 se v JZD nacházelo 74 % tzv. juterkové půdy.[23]

Současnost

Vazby na Německo přetrvávají na Hlučínsku i dnes. „Zejména po roce 1948 a 1968 tady došlo k výrazné emigraci a to se projevuje na německém cítění mnohých obyvatel celého regionu,“ uvedl starosta Hlučína Pavel Paschek

Česká televize, 4. 2. 2020: Hranice Československa překreslil francouzský generál

Na počátku 21. století žilo ve 27 členských obcích mikroregionu Sdružení obcí Hlučínska a 4 spolupracujících čtvrtích Ostravy a Opavy celkem 73 693 obyvatel.[24] Tento počet nezahrnuje obyvatele do mikroregionu nezapojených území, především Antošovic a Koblova (tato dvě mají dohromady asi 1600 obyvatel[25]).

Geografie

Hlučínsko je na jihovýchodě ohraničeno řekou Odrou a na jihu řekou Opavou, podél jejíž břehů se táhne zvlněná linka Hlučínské pahorkatiny. Severní a severozápadní hranici regionu tvoří dnešní česko-polská státní hranice, jejíž přesný průběh stanovila rozhraničovací komise naplňující v letech 1920–1923 zadání mírové smlouvy. Na jihozápadě k Hlučínsku nepatřila tehdejší levobřežní část tehdejšího města Opavy, ani jeho hospodářské zázemí obec Kateřinky (protože tyto oblasti nepropadly roku 1742 Prusku).

Na Hlučínsku se nachází velké množství dochovaných kulturních památek, jež skýtá pestrou škálu architektonických a řemeslných zajímavostí. Je i výletní oblastí s mnoha cyklostezkami, jejíchž páteří je část stezky Moravská brána, která navazuje na česko-polskou příhraniční trasu a množství lokálních cyklotras.

Administrativní členění

Mezi 4. únorem 1920 a 16. březnem 1923 bylo k Československu připojeno 1 město (Hlučín), 37 obcí a 30 velkostatků. Na rozloze 316 km² v nich žilo přibližně 46 000 obyvatel.[13] Z připojených sídel byl utvořen nový politický a soudní okres Hlučín, příslušný ke krajskému soudu v Opavě a do župy XIV. Moravská Ostrava. Všechny připojené obce vytvářely jeden soudní okres, politický okres byl ale vymezen odlišně, západní obce Hněvošice, Malé Hoštice, Velké Hoštice, Chlebičov, Kobeřice, Oldřišov, Rohov, Služovice, Strahovice, Sudice, Třebom a Vrbka patřily do politického okresu Opava a naopak ze soudního okresu Klimkovice do hlučínského politického okresu spadaly obce Děhylov, Dobroslavice, Martinov, Plesná a Třebovice.[26]

Mapa obcí v jižní části bývalého pruského okresu Ratiboř připojených v důsledku Versailleské smlouvy v letech 1920 a 1923 k Československu jako politický a soudní okres Hlučín, nová československo-německá hranice je znázorněna červeně, předválečná rakousko-pruská hranice šedě
Český název[27]Německý název[28]Polský názevObyvatel[29]
AntošoviceAntoschowitzAntoszowice142
BěláBielauBiała448
BobrovníkyBobrownikBobrowniki552
BohuslaviceBuslawitzBugusławice1171
BolaticeBolatitzBolacice2375
DarkoviceGroß DarkowitzDarkowice989
DarkovičkyKlein DarkowitzDarkowice Małe,
Darkowiczki
870
Dolní BenešovBeneschauBeneszów1894
HaťHaatschGać1720
HlučínHultschinHluczyn,
Hulczyn
4796
HněvošiceSchreibersdorfGniewoszyce629
HošťálkoviceHoschialkowitzHoszczałkowice1156
ChlebičovKlebschChlebiczów669
ChuchelnáKuchelnaKuchelna1019
KobeřiceKöberwitzKobierzyce1837
KoblovKoblauKoblów1588
KoutyKauthenKąty1581
KozmiceKosmützKoźmice1113
KravařeDeutsch KrawarnKrawarz4370
LhotkaEllguth-Hultschin,
Ellgoth-Hultschin
Ligotka966
LudgeřoviceLudgerstalLudgierzowice3250
Malé HošticeKleinhoschützGoszczyce Małe,
Małe Hoszyce
1056
MarkvartoviceMarkersdorfMarkwartowice1204
OldřišovOderschOldrzyszów1378
PetřkovicePetershofenPietrzkowice2609
PíšťSandauPiszcz1761
RohovRohowRogów709
SlužoviceSchlausewitzSłużowice432
StrahoviceStrandorfStrachowice705
SudiceZauditzSudzice1005
ŠilheřoviceSchillersdorfSzylerzowice1597
ŠtěpánkoviceSchepankowitzSzczepankowice1817
TřebomThrömTrzebom760
Velké HošticeGroßhoschützGoszczyce Wielkie,
Wielkie Hoszyce
1269
VrbkaWeidentalWierzbka124
VřesinaWreschinWrzesin617
ZábřehOppauZabrzeg630
ZávadaZawada-BeneschauZawada461

V pozdějších letech se hranice okresu Hlučín měnily, až tento úplně zanikl. Dnes se Hlučínsko rozkládá převážně na území okresu Opava (tvoří jeho východní čtvrtinu) a nepatrně též Ostrava-město (několik sídel na jihovýchodě regionu). Rovněž hranice obcí a katastrů prodělaly změny, některé obce byly sloučeny s jinými. V roce 2003 navázalo 27 nástupnických obcí formální spolupráci v rámci Sdružení obcí Hlučínska.

Územní vymezení

Hlučín v roce 1921 se 4796 obyvateli se stal sídlem nového politického okresu
Hlučín v roce 1921 se 4796 obyvateli se stal sídlem nového politického okresu
Zámek Kravaře – sídlo pánů z Kravař, nedaleko stejnojmenné obce, jež měla v době připojení 4370 obyvatel
Zámek Kravaře – sídlo pánů z Kravař, nedaleko stejnojmenné obce, jež měla v době připojení 4370 obyvatel
Novogotická kaple svatého Kříže v Dolním Benešově, obci mezi Hlučínem a Kravaři, v níž v době připojení k Československu žilo 1894 obyvatel
Novogotická kaple svatého Kříže v Dolním Benešově, obci mezi Hlučínem a Kravaři, v níž v době připojení k Československu žilo 1894 obyvatel
Kostel sv. Jana Křtitele, postavený v letech 1903–1906 v tehdy převážně německé vsi Sudice, je zmenšenou a pozměněnou kopií dómu v Kolíně nad Rýnem

Ze srovnání podrobných historických a současných map vyplývá, že historické Hlučínsko, tak jak bylo připojeno k Československu, zahrnuje následující území:

Demografie

Na Německem nově vzniklému Československu odstoupeném území – Hlučínsku – hovořila většina obyvatel jako svou mateřskou řečí „moravštinou“, a to díky trvající příslušnosti k olomoucké arcidiecézi. Při pruském sčítání lidu roku 1905 bylo těchto Moravců 41 191 z celkem 47 tisíc obyvatel později odstoupeného území (na celém Ratibořsku se k moravštině přihlásilo 50 641 osob z celkem 153 tisíc, v sousedním Hlubčicku už jen 7 341 z celkem 84 tisíc).[30] Německy mluvící byli v těchto obcích významně zastoupeni pouze v Třebomi (97 %) a Sudicích (80 %), zčásti také v Hlučíně (23 %). Naproti tomu v Německu za novými hranicemi zůstaly výrazně české obce Boleslav (Boleslau, 99 %), Bořutín (Borutin, 96 %), Petřatín (Klein Peterwitz, 94 %), Velké Petrovice (Groß Peterwitz, 78 %), Chřenovice (také Křenovice, Kranowitz, 95 %), Ovsiště (Owschütz, 95 %) a Šamařovice (Schammerwitz, 80 %).[30] Velká část obyvatelstva Hlučínska měla na Prusko silné hospodářské vazby, které byly změnou státní příslušnosti zpřetrhány. Při sčítání lidu roku 1930, když zde žilo necelých 55 tisíc lidí, se však k československé národnosti přihlásilo 49 316 obyvatel Hlučínska.[26]

Dívka v hlučínském kroji, 20. léta 20. století
Dívka v hlučínském kroji, 20. léta 20. století
Dívka v hlučínském kroji, 20. léta 20. století
Dívka v hlučínském kroji, 20. léta 20. století
Národnostní poměry na Hlučínsku v první polovině 20. století
Obec[p. 1]Mateřská řeč roku 1905[30]Národnost roku 1930[p. 2][26]
moravskáněmeckáčeskoslovenskáněmecká
Antošovice8901440
Bělá40244701
Bobrovníky4471364920
Bohuslavice113627120452
Bolatice[p. 3]206963238654
Darkovice86469824
Darkovičky768189152
Dolní Benešov16261241843104
Hať167249190038
Hlučín[p. 4]333210144400517
Hněvošice593186854
Hošťálkovice86431128941
Chlebičov6061464310
Chuchelná5615580046
Kobeřice179455197053
Koblov125965177251
Kouty1455271416147
Kozmice100542120033
Kravaře34032143543357
Lhotka8012894241
Ludgeřovice25901363657178
Malé Hoštice7043261000151
Markvartovice10367128027
Oldřišov1176207122283
Petřkovice18812202979131
Píšť151968159142
Rohov6861654344
Služovice372283465
Strahovice603126832
Sudice194913184759
Šilheřovice1400186133574
Štěpánkovice1598581913131
Třebom887543684
Velké Hoštice1035861416103
Vrbka17032064
Vřesina48486480
Zábřeh598297046
Závada391154139
 1. Pro rok 1905 obce a statky dohromady.
 2. Jen českoslovenští státní příslušníci.
 3. Včetně osady Heneberky.
 4. Včetně obce Dlouhá Ves (Langendorf), připojené k Hlučínu roku 1910.

Vývoj počtu obyvatel v jednotlivých obcích Hlučínska a jejich místních částech sleduje následující tabulka. Počty jsou uvedeny do roku 1970, protože pro další jednotlivé roky jsou údaje dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.[31] Jelikož Hlučín je od 13. století městem, existuje pro něj více demografických údajů, proto je pro vybrané roky zvláštní tabulka.

ObecMístní částPočet obyvatel
1783[32]1817[33]1825[34]1840[35]1855[36]1858[37]1861[36]1864[38]1867[39]1871[39]1880[40][41]1885[42]1890[41]1895[43]1900[44]1905[45]1910[46]1921[41][47]1930[48]1939[49]1945[50]1947[51]1950[47]1961[47]1970[47]
BěláBělá116163173284315334336343386369400460438420433448476464486513504707745
BohuslaviceBohuslavice27259660992592995110061035109411281168119611561307119212381219117112731156109911201 2041 4291 438
BolaticeBolatice46254611581160113212001308144514941570192120742116212621822317198220872 0562 5652 736
Borová95119260229263282296317338368358350350393400439691662
celkem240924202485
DarkoviceDarkovice17520523035635043046849956769067977886589587291898910031022101410421 0901 2071 159
Dolní BenešovDolní Benešov340986103514751524154915741644155115611785179617752076208120891898189419741966181518851 9542 7263 051
Moravec111312071668796126125
Výhoda103499
Zábřeh224204250543477519544564553591538584583611633638630720670615613656655643
celkem
HaťHať4635606129329631054120012591352136815771743168418441673172019601940238021522 1192 4002 398
HlučínBobrovníky6372104205215251267264300339379354459423536498552680640624668685890885
Cihelna106216104
Darkovičky1571631763343984695045065916037317638888338578708709371001104610751 0611 4451 616
Dlouhá Ves3324711114115812141290139412061277129015491489134013271395
Hlučín9341172185424822405247025402615260827292931305628453132294231664357479650684826499050645 4458 11111 285
Malánky1963111108108
Jasénky8527867777
Rovniny385284442470470
zámek80127137165194259155309164
celkem
HněvošiceHněvošice299259328493517520552534555600585639666640623615624694730676658875842
ChlebičovChlebičov1521941993804645005145375576015725836026266206536696597008447281 026986
ChuchelnáChuchelná20129831136942547248750450954358756662860865968010198727476918029151 0971 109
KobeřiceKobeřice4706797221139141614351481153816331711176023611830251324252630251518372050207722281 8992 4572 689
Osmilány251269239239
KozmiceKozmice674384606127378458759059129579899781047105811061102111312521211121312681 3061 4861 611
KravařeČemenky199281305332332
Hanůvka787179727878
Kravaře8531048135419092157223323162362253324312904292833752960314735083496437041083966354536553 7284 1364 150
Kouty45559280012811360140514661503155315041408144115141559147314831456158116101369165014761 3821 5371 502
nádraží a myslivna Obora1126
Nový Dvůr947867617070
rytířský dvůr12589169
součet dvorů151178563237
celkem
LudgeřoviceLudgeřovice3573463459371151129813281468147116991903230821042644264028443175325039163880383339804 0654 5444 525
Vrablovec140167217217253
MarkvartoviceMarkvartovice2743963825506036707206508068439519221041100411661142120413351263114412431 2881 5391 562
OldřišovOldřišov5066067041055103710621133114398010601259134513661441144714281417
Frajhuby6659525454
Arnoštov1942226071474848
celkem13781328131313421 1991 3021 247
OpavaMalé Hoštice2463504216896917187298889139079459699741014106210019031184126212941 1801 2501 368
Pusté Jakartice981051038787153126109
OstravaAntošovice7494126187192130127132129130121111110111118142158229187195193219233
Hošťálkovice2342423124825616035926296416196267757708999211028115613521347129114051 4561 6341 620
Koblov2333453295495436907088108158258919981136126014041543158818591713167218811 8531 5531 248
Lhotka11715417127434541042147150053760363372880283489796610179799369729791 059997
Petřkovice1501842305246628099219209981049110712991876202622942350260932062950300134823 8653 2362 891
PíšťPíšť39062964188510391111118812501270137818722100158117301652176116891588177415611 6932 0292 075
RohovRohov206381406565554606635659656691730673721674754688709607560536538646626
SlužoviceSlužovice144137208311306348336358374408412399392387413412437355391398337402485
Vrbka8888104148207173238235210143185177180172176173179210212128147146
celkem
StrahoviceStrahovice225323311394510490504520528626584594602583621647705693687711668853864
SudiceSudice767912927120512011125118612071206125412571199119811771093115210511005982869813588651590
ŠilheřovicePaseky19420115318114517517519016690
Rakovec207174174
Šilheřovice3776426108831018110311491296112711971202133013511655148217091656156913981 468
celkem1416156616071 5471 771
ŠtěpánkoviceAlbertovec + Svoboda95136254262310330350202206186
Bílá Bříza13525749525575536257
Štěpánkovice289406519922995104610821107109210501352143215191612167916781768181718501 8472 2672 328
celkem2052199819651940
TřebomTřebom67178987594596293198910101018986925928953961942902818760752702635367430359
Velké HošticeVelké Hoštice58370063594498316961064109011251094113413391164132611311134120112691558161212541 3991 5641 466
VřešinaVřešina1481952462852753303543684064655264505665246145556176707157758097961 0691 170
ZávadaZávada101169191341324354363378378388419406420410457464461424377397340406515521
Hlučínsko celkem11809166701848129072314732129734169357073696338795369534581739774506644934452786525305154158425527455307243233542746451467738
Radnice v Hlučíně roku 1919
Radnice v Hlučíně roku 1919
Úřední pečeť města Hlučína
Úřední pečeť města Hlučína
Hlučín
RokPočet obyvatel
1781[37]898
1791[52]968
1793[52]977
1794[37]897
1795[52]952
1796[52]1004
1800[52]1054
1803[33]1125
1806[37]1028
1810[33]1075
1816[33]1088
1821[33]1393

Doprava

Hlučínsko leží stranou hlavních dopravních tahů. Silniční osou území je úsek silnice I/56, vedoucí z Opavy přes Kravaře a Hlučín do centra Ostravy. Další významnou silnicí je I/46 vedoucí z Opavy podél hranice do Sudic, odkud pokračuje do polské Ratiboře. Dále tudy vedou silnice II. třídy č. 466, 467 a 469. Okrajově na jihovýchodě zasahuje na území trasa dálnice D1, ovšem prakticky bez nájezdů.

Železnice se zde nachází pouze regionální, a to slepá jednokolejná trať Opava východ – Hlučín, s rovněž slepou odbočkou Kravaře ve Slezsku – Chuchelná. Trať do Chuchelné byla původně součástí rakousko-pruské mezistátní dráhy z Opavy do Ratiboře, přeshraniční provoz byl ukončen po druhé světové válce. Mezi lety 1950 a 1982 existovalo tramvajové spojení Hlučína s Ostravou, pak však byla trať zrušena, snesena a nahrazena přeložkou silnice I/56.

Pamětihodnosti

Podrobnější informace naleznete v článcích Seznam zámků na Hlučínsku, Seznam kulturních památek v okrese Opava a Seznam kulturních památek v okrese Ostrava-město.

Kulturní a společenské aktivity

Dočasná výstava Chléb náš vezdejší… od zrníčka k bochníku v Muzeu Hlučínska v Hlučíně (2013).

Sdružení obcí Hlučínska

Sdružení obcí Hlučínska bylo založeno roku 1992 a sdružuje historické hlučínské obce, kterým umožňuje společně více vzájemně spolupracovat. Sdružení usiluje o dosahování úzkých specifických cílů a také o rozvíjení kulturní a ekonomické spolupráce se sousedními příhraničními polskými obcemi. V současné době ve Sdružení obcí Hlučínska působí 27 měst a obcí, s nimiž volně spolupracuje opavská městská část Malé Hoštice a ostravské městské obvody Hošťálkovice, Petřkovice a Lhotka. Sdružení se také zaměřuje na spolupráci v oblasti cestovního ruchu, kultury, rozvoje a propagace regionu.[53]

Muzeum Hlučínska

V budově zámku v centru Hlučína působí od roku 2005 Muzeum Hlučínska, které se věnuje prezentaci města Hlučína a regionu Hlučínska v jeho historických hranicích. V roce 2014 byla v muzeu zpřístupněna stálá expozice Kdo jsou lidé na Hlučínsku. Výstava mapuje národnostní pozadí regionu, jeho vojenskou a správní historii, jakož i hospodářské dějiny regionu a všední život a identitu jeho obyvatel. Studiu a uchovávání původní identity Hlučínska se od roku 2010 věnuje Společnost přátel Muzea Hlučínska.

Fotografický projekt Lidé Hlučínska

Obyvatelé a krajina Hlučínska byly hlavním námětem fotografického projektu Lidé Hlučínska devadesátých let 20. století. Byl uskutečňován mezi léty 19931998. Pracovaly na něm desítky autorů, vesměs studentů Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Teoretické základy projektu vytvořil sociolog Jiří Siostrzonek, dohled nad realizací převzali profesionální dokumentaristé Jindřich Štreit, Vojtěch Bartek a vedoucí ITF Vladimír Birgus.

Fotografování probíhalo za spolupráce obcí tak, že skupina fotografů po dobu několika měsíců navštěvovala jednu konkrétní obec na území Hlučínska. Seznamovali se zde s místními lidmi, dokumentovali jejich každodenní život a závěr své práce vystavili v místní restauraci nebo na obecním úřadu.

Většinu fotografií vzniklých v rámci projektu lze zařadit do kategorie dokumentární fotografie, výjimečně se autoři zajímali také o portrét nebo krajinu. Výsledek mnohaletého projektu byl nakonec představen širší veřejnosti v rámci několikrát reprízované výstavy a formou obsáhlého katalogu.

Partnerské regiony

Odkazy

Reference

 1. SSJČ, heslo Prajz, řidč. hanl. Prajzák
 2. STOSZKOVÁ, Terezie. Slovní zásoba z oblasti zemědělství a domácnosti na severním Hlučínsku. Brno, 2008 [cit. 2012-01-21]. Bakalářská diplomová práce. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Vedoucí práce Libuše Čižmárová. Viz „O „Prajské“, jak je obecně Hlučínsko nazýváno (...)“.. Dostupné online.
 3. Archivovaná kopie. www.rumcajs.com [online]. [cit. 2012-01-21]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-07-15. 
 4. FUKALA, Radek: Slezsko - neznámá země koruny české, s. 137.
 5. BAHLCKE, Joachim: Regionalismus und Staatsintegration im Widerstreit. Die Länder der Böhmischen Krone im ersten Jahrhundert der Habsburgerherrschaft (1526-1619), München 1994, s. 47.
 6. R.Malohlava, O.Káňa, V.Mariánek: Stručný přehled vývoje Hlučínska, 1960, s. 11-14.
 7. UHLÍŘ, Dušan: Epilog českého Slezska vletech 1740-1763, s. 377.
 8. Roland Gehrke: Landtag und Öffentlichkeit: provinzialständischer Parlamentarismus in Schlesien 1825-1845. Böhlau Verlag, Köln 2009, s. 44.
 9. KURILO, Olga: Friedrich II. und das östliche Europa, s. 79.
 10. HINTZE, Otto: Die Provinzialverwaltung im Allgemeinen. Die Kriegs-und Domänenkammern. In: Acta Borussica. Band 6, erster Teil, s. 222.
 11. STRÁNSKÝ, Rudolf. 1938. Hlučínsko. Opava: Matice moravská.
 12. PLAČEK, Vilém: 2000. Prajzáci aneb k osudům Hlučínska 1742-1960. Háj ve Slezsku: Máj, s. 10.
 13. a b c CHOCHOLATÝ GRÖGER, Franz. Připojení Hlučínska k ČSR 4. 2. 1920 [online]. Náš směr, 2010-02-15 [cit. 2014-03-02]. Dostupné online. 
 14. MIKA, Norbert: 2012. Dějiny Ratibořská. Krakov: Avalon.
 15. Hugo Stanke. www.digitalniknihovna.cz: VYHLÍDAL, Jan. Vlastenecké vzpomínky slezské. V Brně: Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje, 1935. s. 243. [online]. [cit. 2020-02-16]. Dostupné online. 
 16. PLAČEK, Vilém: 2000. Prajzáci aneb k osudům Hlučínska 1742-1960. Háj ve Slezsku: Máj, s. 25-27.
 17. PLAČEK, Vilém: 2000. Prajzáci aneb k osudům Hlučínska 1742-1960. Háj ve Slezsku: Máj, s. 35.
 18. KOŽMÍN, Zdeněk. Čas a prostor v Slezských písních. Svazek 43. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. ISBN 978-80-210-1205-9. 
 19. a b c d e Česká televize: Hranice Československa překreslil francouzský generál. Před sto lety k němu připojil Hlučínsko. ČT24 [online]. [cit. 2020-02-09]. Dostupné online. 
 20. Chrástecký, Metoděj, 1974- - Bibliographie zur Geschichte der Böhmischen Länder. biblio.hiu.cas.cz [online]. [cit. 2020-02-09]. Dostupné online. 
 21. a b Tomáš Krystlík: Co v českém dějepisu chybí, nakladatelství Paprsky 2016, s. 354.
 22. CHOCHOLATÝ GRÖGER, Franz. Územní československo-polské spory a osud Moravců [online]. Pardubice: Červen 2005. [/http://www.go-east-mission.net/dateien/cz/127_031108.pdf Dostupné online]. 
 23. Plaček Vilém: Hlučínská vesnice v době válečné i poválečné až do počátků kolektivizace. Řešení tzv. úterkového problému v letech 1938-1951, in, Vlastivědné listy, ročník 21, 1/1995 s.16-17.
 24. Sdružení obcí Hlučínska (rozcestník Obce Sdružení obcí Hlučínska)
 25. Počet obyvatel České republiky MOb Slezská Ostrava
 26. a b c Statistický lexikon obcí v republice Československé II. Země Moravskoslezská. Praha: Státní úřad statistický, 1935. S. XVII, 36–37. 
 27. České názvy v tabulce odrážejí současná pojmenování a pravopis.
 28. Německé názvy v tabulce jsou uvedeny v podobě a pravopisu platných v roce 1920, resp. 1923.
 29. Počet obyvatel se vztahuje k roku 1921, jako zdroj byl použit Historický lexikon obcí České republiky – 1869–2011.
 30. a b c Gemeindelexikon für das königreich Preussen. Auf Grund der Materialien der Volkszählung vom 1. Dezember 1905 und anderer amtlicher Quellen. VI. Provinz Schlesien. Berlín: Verlag des königlichen Statistischen Landesamts, 1908. Dostupné online. S. 276–287, 404–405. 
 31. https://www.czso.cz/csu/czso/databaze-demografickych-udaju-za-obce-cr
 32. ZIMMERMANN, Friedrich Albert. Beytrage zur Beschreibung von Schlesien. Dritter Band. [online]. Brieg: Johann Ernst Tramp, 1784 [cit. 2020-02-01]. Dostupné online. 
 33. a b c d e MÜTZELL, Alexander A. Neues topographisch-statistisch-geographisches Wörterbuch des preussischen Staats [online]. Halle: Kümmel, 1821 [cit. 2020-02-01]. Dostupné online. 
 34. KNIE, Johann Georg. Alphabetisch-Statistisch-Topographische Uebersicht aller Dörfer, Flecken, Städte und andern Orte der Königl. Preuss. Provinz Schlesien, mit Einschluss des ganzen jetzt zur Provinz gehörenden Markgrafthums Ober-Lausitz, und der Grafschaft Glatz: nebst beigefügter Nachweisung von der Eintheilung des Landes nach den verschiedenen Zweigen der Civil-Verwaltung mit drei besondern Tabellen. [s.l.]: Graß 1124 s. Dostupné online. (německy) Google-Books-ID: 0tgAAAAAcAAJ. 
 35. KNIE, Johann Georg. Alphabetisch-statistisch-topographische Uebersicht aller Dörfer, Flecken, Städte und andern Orte der Königl. Preuss. Provinz Schlesien: nebst beigefügter Nachweisung von der Eitheilung des Landes nach den Bezirken [...]. [s.l.]: Grass, Barth 974 s. Dostupné online. (německy) Google-Books-ID: utGYmwEACAAJ. 
 36. a b TRIEST, Felix. Topographisches Handbuch von Oberschlesien: Zur Auftrage der Königlichen Regierung und nach amtlichen Quellen herausgegeben. [s.l.]: W. G. Korn 1312 s. Dostupné online. (německy) Google-Books-ID: FKUCAAAAcAAJ. 
 37. a b c d SCHÜCK, Th. Gewerbe Statistik von Preusen. Zweiter Theil Ober-Schlesien [online]. Oppeln: 1860 [cit. 2020-02-01]. Dostupné online. 
 38. KÖNIGLICHEN FINANZMINISTERIUM. Die Ergebnisse der Grund und Gebäudesteveranlagung im Regierungsbezirk Oppeln. Berlin: Königlichen Staatsdruckerei, 1868. 
 39. a b www.mdz-nbn-resolving.de [online]. [cit. 2020-02-02]. Dostupné online. 
 40. SCHULZ, C. Schlesisches Ortschafts-Verzeichniss. 1. Auflage [online]. Breslau: Wilhelm Gottfried Korn, 1881 [cit. 2020-02-02]. Dostupné online. 
 41. a b c Kramerius 5.. camea2.svkos.cz [online]. [cit. 2020-02-03]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2020-06-12. 
 42. KÖNIGLICHEN STATISTISCHEN BUREAU. Gemeinde Lexikon für das Königreich Preussen. VI. Provinz Schlesien [online]. Berlin: Königlichen Statistischen Bureaus, 1887 [cit. 2020-02-02]. Dostupné online. 
 43. KÖNIGLICHEN STATISTISCHEN BUREAU. Gemeindelexikon für das Königreich Preussen. VI. Provinz Shlesien [online]. Berlin: Königlichen statistischen Bureaus, 1898 [cit. 2020-02-03]. Dostupné online. 
 44. Schlesisches Ortschafts-Verzeichniß. Alphabetisches Verzeichnis sämtlicher Städte, Flecken, Dörfer und sonstiger Ortschaften und Wohnplätze der Provinz Schlesien. - Auf Grund amtlichen Materials neu zusammengestellte 5. Aufl. - Silesian Digital Library. www.sbc.org.pl [online]. [cit. 2020-02-06]. Dostupné online. 
 45. Gemeindelexikon für das Königreich Preußen : auf Grund der Materialen der Volkszählung vom 1. Dezember 1905 und anderer amtlicher Quellen; v. 06. www.familysearch.org [online]. [cit. 2020-02-06]. Dostupné online. (German) 
 46. Schlesisches Ortschaftsverzeichniss [online]. Breslau: Wilhelm Gottlieb Korn, 1913 [cit. 2020-02-07]. Dostupné online. 
 47. a b c d Historický lexikon obcí České republiky - 1869 - 2011 - Opava [online]. Praha: Český statistický úřad, 2015-12-21 [cit. 2020-02-07]. Dostupné online. 
 48. STÁTNÍ ÚŘAD STATISTICKÝ. Statistický lexikon obcí v republice československé. II. Země moravskoslezská. Praha: Státní úřad statistický, 1935. 
 49. Gemeindeverzeichnisse: Seitenansicht. digi.bib.uni-mannheim.de [online]. [cit. 2020-02-07]. Dostupné online. 
 50. STÁTNÍ ÚŘAD STATISTICKÝ. Seznam obcí v zemi Moravskoslezské podle stavu z prosince 1945. [s.l.]: Státní úřad statistický republiky československé, 1946. 
 51. ČESKOSLOVENSKÝ ÚŘAD STATISTICKÝ. Seznam obcí v republice Československé. Díl II. Seznam obcí v zemi Moravskoslezské. Praha: Československý úřad statistický, 1948. 
 52. a b c d e WEIGEL, Johann Adam Valentin. Geographische, naturhistorische und technologische Beschreibung des souverainen Herzogthums Schlesien Die Fürstenthümer Pleß, Oppeln, der Leobschützer Kreis und die freie Standesherrschaft Beuthen [online]. Berlin: 1804 [cit. 2020-02-01]. Dostupné online. 
 53. Sdružení obcí Hlučínska

Literatura

 • GAWRECKI, Dan, a kol. Dějiny Českého Slezska 1740-2000 I.-II. Opava: Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historie a muzeologie, 2003. 656 s. ISBN 80-7248-226-2. 
 • MEČIAR, Marcel. Hlučínsko: sociální identity a generace. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2008. 139 s. ISBN 978-80-7368-659-8. 
 • PLAČEK, Vilém. Prajzáci, aneb, K osudům Hlučínska 1742-1960. Hlučín ; Kravaře: Kulturní dům Hlučín ; Kulturní středisko zámek Kravaře, 2000. 164 s. ISBN 80-902526-5-6. 
 • PLAČEK, Vilém. Prajzáci II, aneb, Hlučínsko ve staronové vlasti 1920-1938. Háj ve Slezsku: Maj-Tiskárna, 2007. 235 s. ISBN 978-80-86458-24-3. 
 • ŠEBESTOVÁ, Irena (editor). Po stopách německy psané literatury na Hlučínsku. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2017. 115 s. ISBN 978-80-7464-924-0. 
 • ŠEBESTOVÁ, Irena (editor). Kulturní a literární život německy mluvícího obyvatelstva na Hlučínsku. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2014. 87 s. ISBN 978-80-7464-761-1. Pozn.: Sborník příspěvků. 
 • STOSZKOVÁ, Terezie. Slovní zásoba z oblasti zemědělství a domácnosti na severním Hlučínsku. Brno, 2009 [cit. 2019-02-04]. 76 s. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Libuše Čižmárová. Dostupné online.

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Flag of the Czech Republic.svg
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Relief Map of Czech Republic.png
Autor: derivative work Виктор_В, Licence: CC BY-SA 3.0
Relief map of the Czech Republic
Sudice (OP), kostel. sv. Jana Křtitele (2).jpg
(c) Marek Blahuš, CC BY-SA 3.0
Sudice (okres Opava, Česká republika), kostel. sv. Jana Křtitele
Výstava "Chléb náš vezdejší...od zrníčka k bochníku".JPG
Autor: Infohlucin, Licence: CC BY-SA 3.0
Výstava "Chléb náš vezdejší...od zrníčka k bochníku"
Pěchotní srub MO-S 19 V aleji.jpg
Autor: Pudelek, Licence: CC BY-SA 4.0
Pěchotní srub MO-S 19 V aleji, Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky
Kaple svatého Kříže.JPG
Autor: Magdon, Licence: CC BY-SA 4.0
Předmětem tohoto obrázku je kulturní památka České republiky evidovaná
v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem:
Hlučín 4. 2. 1920.png
Převzetí Hlučínska československou armádou a úřady 4. 2. 1920 v 11 hodin na náměstí v Hlučíně
Obsazeni Hlucina.JPG
Autor: Pavel Strádal, Licence: CC BY-SA 3.0
Czech soldiers on the town square in Hlucin 1920
Bundesarchiv Bild 183-1990-0323-501, Flüchtlingsfamilie in Oberschlesien.jpg
(c) Bundesarchiv, Bild 183-1990-0323-501 / CC-BY-SA 3.0
Pro dokumentární účely německý Spolkový archiv často ponechal původní popisky obrázků, které mohou být chybné, neobjektivní, zastaralé nebo politicky extrémní.
Flüchtlingsfamilie in Oberschlesien

Bildberichter: Blaschka Ort: Oberschlesien Datum: Januar 1945 In eisiger Kälte erwartet diese Familie einen Wagen, um mit den anderen Bewohnern ihrer Heimat nach Westen in Sicherheit zu ziehen.

[Scherl Bilderdienst]
Schlesien Verwaltungsgliederung 1905.svg
Autor: Furfur, Licence: CC BY-SA 3.0
Administrative divisions of the province of Silesia in 1905.
Hlucin radnice 1919.jpg
Hlučín, náměstí, budova radnice. Dobová pohlednice.
Cercle rouge 50%.svg
Transparent red circle
Kroj1.JPG
Autor: Pavel Strádal, Licence: CC BY-SA 3.0
Žena v hlučínském kroji.
Zámek Kravaře, čelní pohled.JPG
Autor: Michal Klajban, Licence: CC BY-SA 3.0
Zámek Kravaře, Kravaře, Moravskoslezký region
Oberschlesien 1921.png
Autor: Ulamm, Licence: CC BY 3.0
Upper Silesia plebiscite 1921: Lined borders = the German border of 1918 and districts of upper Silesia; dotted = Districts of lower Silesia; lilac = Czechoslovakia inclusive territories received from Germany without plebiscite; green = Poland; yellowish green = transferred to Poland after the plebiscite; orange = remaining in Germany after the plebiscite
Siegelmarke Magistrat - Hultschin W0229156.jpg

Sealing stamp
Title: Magistrat - Hultschin
Description: Siegelstempel, blau, weiß
Place: Hultschin

size: 4 cm
Hlucin SW.jpg
Hlučín, pohled od jihozápadu
Hlucin namesti 1921.jpg
Hlučín, náměstí, v pozadí farní kostel svatého Jana Křtitele. Dobová pohlednice.
Kroj2.JPG
Autor: Pavel Strádal, Licence: CC BY-SA 3.0
Žena v hlučínském kroji.
Ducatus Troppaviensis (Blaeu 1645 - Silesia Ducatus).jpg
cropped map "Silesia Ducatus" (Duchy of Silesia) from "Theatrum Orbis Terrarum, sive Atlas Novus in quo Tabulæ et Descriptiones Omnium Regionum, Editæ a Guiljel et Ioanne Blaeu" (Theater of the World, or a New Atlas of Maps and Representations of All Regions, Edited by Willem and Joan Blaeu), 1645, to include only the Ducatus Troppaviensis (Duchy of Troppau)
Hlučínské obce.svg
Autor: Marek Blahuš, Licence: CC BY-SA 3.0
Mapa obcí v jižní části bývalého pruského okresu Ratiboř připojených v důsledku Versailleské smlouvy v letech 1920 a 1923 k Československu jako politický a soudní okres Hlučín (tzv. Hlučínsko).
Sokol Hlucin 2.jpg
Autor: NeznámýUnknown author, Licence: CC0
Gathering on Hlucin square on 28th October 1938. Members of Sokol. Hotel Central.
Hlučín, Mírové nám. budova radnice.JPG
Autor: Lenka Bojdová, Licence: CC BY-SA 3.0
Hlučín, Mírové nám. budova radnice
Bundesarchiv Bild 183-H29033, Ratibor, Volkssturmmänner mit Panzerfäusten.jpg
(c) Bundesarchiv, Bild 183-H29033 / CC-BY-SA 3.0
Pro dokumentární účely německý Spolkový archiv často ponechal původní popisky obrázků, které mohou být chybné, neobjektivní, zastaralé nebo politicky extrémní.
Zentralbild, II. Weltkrieg 1939-45

Am 18.11.1944 verkündet Adolf Hitler den Volkssturm. Alle waffenfähigen Männer von 16-60 Jahren beim Volkssturm.

UBz: Volkssturmmänner aus Gleiwitz in Ratibor/Oberschlesien am 2. Februar 1945 im Einsatz