Hybnost

Hybnost je fyzikální veličina, která je mírou posuvného pohybu tělesa a je součinem jeho hmotnosti a rychlosti. Hybnost ve své podstatě popisuje pohybový stav tělesa. Hybnost je vektorová veličina, stejně jako rychlost, a má stejný směr. Hybnost tělesa je rovná impulzu síly, který je potřeba na jeho uvedení z klidu do pohybu odpovídající rychlostí; na zastavení je potřeba impulz opačný.

Hybnost je zachovávající se veličina. To znamená, že celková hybnost izolované soustavy se nemůže změnit, což je obsahem zákona zachování hybnosti.

Značení

Definice

Klasická mechanika

Vektor hybnosti je v klasické mechanice určen vztahem

kde

je hmotnost tělesa,
je rychlost tělesa.

Relativistická mechanika

Relativistická hybnost je definována stejným vztahem

avšak je relativistická hmotnost, která závisí na velikosti rychlosti vztahem

kde

je klidová hmotnost tělesa,
je rychlost světla.

Dosazením získáme vztah

Kvantová mechanika

V kvantové mechanice je hybnost určena operátorem hybnosti, který má v souřadnicové reprezentaci tvar

kde

je imaginární jednotka,
je redukovaná Planckova konstanta,
je operátor nabla.

Vlastnosti

  • V izolovaných mechanických dějích platí zákon zachování hybnosti.
  • Změna hybnosti způsobená silou za čas je rovna impulzu síly. Časová změna hybnosti je tedy rovna působící síle, tzn. .

Zákon zachování celkové hybnosti izolované soustavy těles:Celková hybnost izolované soustavy těles je rovna vektorovému součtu hybností jednotlivých těles tvořících izolovanou soustavu v daném okamžiku a s časem se nemění. Zákon o změně hybnosti tělesa:Impulz síly je časový účinek síly působící na těleso a rovná se změně hybnosti tělesa za dobu působení síly.

Související články

Externí odkazy