Jednotkový vektor

Jednotkový vektor v rovině. Spojením jakéhokoliv bodu jednotkové kružnice s jejím středem vzniká jednotkový vektor.

V matematice, respektive v jejím podoboru nazývaném lineární algebra, se v normovaném vektorovém prostoru rozumí jednotkovým vektorem každý vektor, jehož norma (často označovaná zkrátka za délku) je rovna jedné.

Vlastnosti

Normovaný vektor nenulového vektoru , tedy jednotkový vektor stejného směru, lze získat (skalárním) dělením vektoru jeho normou, tedy:

V eukleidovském prostoru je skalární součin dvou jednotkových vektorů roven kosinu úhlu, který svírají, což plyne okamžitě z patřičné definice.

Využití

Jedním z typických využití jednotkových vektorů je jejich využití v ortonormální bázi. Při standardním postupu hledání ortonormální báze se v rámci procesu Gramovy-Schimdtovy ortogonalizace při hledání ortogonální báze zároveň provádí normování vektorů, která zachovává jejich ortogonální směr, ale sjednocuje jejich délku na jedna. Nejběžnějším příkladem takovým bází jsou báze kartézské soustavy souřadnic.

Média použitá na této stránce

Картинка.png
Иллюстрирация дух 2D векторов направления, d1 и d2.