Kříž

Kříž vysoký 58 m poblíž města Groom v Texasu

Kříž je jedním z nejstarších a nejznámějších symbolů, který užívá několik náboženství, a to zvláště křesťanství. Jedná se o geometrický obrazec, skládající se ze dvou úseček či obdélníků, které zpravidla svírají pravý úhel, a dělí tak jednu nebo obě úsečky vedví.

Tento symbol může označovat rozdělení světa na čtyři elementy či světové strany, případně popisovat spojení božského (vertikála) a lidského či světského prvku (horizontála).

Kříž (lat crux) však také označuje nástroj pro popravu ukřižováním, užívaný ve starověku Babyloňany, Féničany, Peršany nebo Kartáginci, od kterých jej převzali Římané (neužívali jej však Egypťané a Řekové). V římské říši sloužil k popravě zločinců – otroků, politických buřičů a těch, kdo nebyli římskými občany. Kříž mohl mít různou podobu; kromě tradičního tvaru se mohl podobat písmenům T nebo X. Vzhledem k tomu, že na kříži byl popraven i Ježíš Kristus, stal se kříž počínaje 5. nebo 6. stoletím typickým znamením křesťanství.

Historie

(c) Classical Numismatic Group, Inc. http://www.cngcoins.com, CC BY-SA 3.0
Solidus byzantského císaře Leontise

Počátek tohoto posvátného a světového symbolu nacházíme v nářadí k rozněcování ohně. Jeho vzplanutí „z ničeho“ bylo pro prehistorické lidi neznalé ničeho z dnešních věd věcí posvátnou a sám oheň byl odpradávna jedna z nejblahodárnějších věcí: poskytoval teplo a světlo, umožňoval úpravu jídla, chránil ve tmě před divou zvěří. Řešil lidské smečce otázku přežití, takže se samo ohniště s udržovaným ohněm stalo přirozeně místem posvátným – jejich oltářem. Zde při společném jídle praktikovali své první náboženské představy, svůj díl potravy dostával samozřejmě oheň.[zdroj?!]

Nářadí k rozdělávání ohně bylo dřevěné a skládalo se ze dvou částí:

 1. Pramanta (česky nebozez, řecky trypanon, latinsky tereba). Měla tvar našeho písmene T. Vrtěním (třením) v jamce kříže (2. části) se zažehl oheň.
 2. Kříž ze dvou dřívek, v jejichž křížení byla výše zmíněná jamka („matka“, „matice“). Jamka byla považována za sídlo Maji, bohyně tvůrčí síly. Jejím synem byl Agni (odtud „oheň“) Ten měl dva otce: Tvastiho (odtud „svastika“, pozemský otec a tesařem – tvůrce nářadí) a Savitriho (nebeský otec). Od názvu pramanty odvozeno jméno Prometheus, který dle bájí ukradl bohům oheň.[zdroj?!]

Toto nářadí nosili lidé stále s sebou, proto je kříž vyobrazen na různých artefaktech již z nejstarších dob, na kreslených i plastických postavách, mincích, nádobách atd. Nejstarší vyobrazení kříže byla nalezena ve stepích Střední Asie a na Altaji. Tímto nářadím zažehnutý oheň byl považován za „čistý“. Když například Vestálkám (kněžkám bohyně Vesty ve starém Římě) vyhasl oheň, musely jej takto znovu zažehnout. Rovněž se věřilo, že ochraňuje před nemocemi, takže se mu vystavovali lidé v době epidemií.

Samotný kříž doznal mnoha změn. Větší skupinu tvoří kříže s různě zakončenými rameny: úsečkami, kroužky i zdobnějšími prvky. Za předlohu lze považovat zarážky, jimiž se upevňoval kříž k ploše, aby se při zažíhání nevrtěl. Posvátnost indického kříže, svastiky, spatřovali lidé v tom, že její pravotočivá varianta znázorňovala denní pohyb Slunce po obloze a její levotočivá varianta noční pohyb hvězd. Egypťané i Židé užívali kříž, zavěšený jako talisman, proto na horním rameni ouško. Někdy dost velké, svisle vejčitě protáhlé. Tvar začal mít i jazykový význam. U Židů „dobro“ a u Egypťanů „žití“. Dnes užíván název symbol života (též nilský kříž nebo anch). Dnes je kříž znám jako symbol křesťanství. Lidé nosí křížek na krku i jako odkaz na Ježíšovo utrpení na Golgotě. Odtud se také odvodil symbol pro smrt.

Významy symbolu

Tradiční podoba kříže, tzv. latinský kříž

Kříž má jako znak mnoho různých užití a významů.
Negramotní lidé se dodnes místo jménem podepisují třemi křížky.
Mnohé národy (Babyloňané, Alamité, Arabové, Židé) vyznačovaly a někteří dodnes vyznačují na konci listiny +++, což má listině zajistit dobré přijetí a účinnost jejího obsahu – její dobrý osud.

Významy v matematice:

 • římská číslovka pro 10: X
 • v latinské abecedě jsou křížem písmena X a T
 • čínským znakem pro 10 je 十
 • u jmen osob se používá jako znak pro úmrtí (†)
 • v jízdním řádu se používá jako znak pro neděli a svátky (†) – resp. pro den pracovního klidu
 • v matematice se užívá jako symbol pro sčítání (+) a násobení (×) nebo vektorový součin
 • velké přeškrtnutí textu ve tvaru kříže označuje, že má být text smazán nebo je chybně
 • dvojitý kříž (#) je speciální znak, užívaný kupříkladu v programovacích jazycích (křížek) či v notovém zápisu hudebních skladeb (notový křížek)
 • znak kříže či dvojitého kříže má dopravní značka označující železniční přejezd, podobně i dopravní značka upozorňující na křížení pozemních komunikací, tedy na křižovatku
 • znak kříže může znamenat také obecný zákaz
  • obvykle se jedná o zákaz vstupu (třeba o zákaz umístěný na dveřích) doplněný nějakým výstražným textem
  • nebo o zákaz kouření – křížem přeškrtnutá cigareta
  • může být i zákaz vstupu s otevřeným ohněm – křížem přeškrtnutý plamen či křížem škrtnutá hořící zápalka apod.
 • křížky na plánech či na mapách pak označují jednotlivé kóty či geodetické body, obvykle se jedná o vyvýšená místa na vrcholech kopců či hor apod.
 • slovo křížek také v hovorové mluvě někdy označuje desetiletí věku osoby. Mám na krku pět křížků znamená, že je mi padesát a více let, neboli Táhne mi na šestý křížek

Symbol v křesťanství

Kříž

Během prvních tří staletí našeho letopočtu se se symbolem křížem v ikonografii nesetkáváme, protože křesťané ho považovali za potupný popravčí nástroj, určený zejména pro povstalce. Namísto toho křesťané užívali jako symbolu ryby (tzv. ichthys) nebo monogramu chíró, který převzal Constantinus I. na korouhev římských legií (labarum).

Popis kříže lze najít v křesťanských spisech od počátku 2. století. O významu kříže v křesťanské úctě se zmiňují autoři 3. stoletíKléméns Alexandrijský a Tertullianus (ten označuje křesťany jako crucis religiosi, uctívače kříže).[1] První vyobrazení kříže s Ježíšovým tělem pak můžeme najít teprve na dveřích baziliky S. Sabina na římském Aventinu, které pocházejí ze začátku 5. století.

V křesťanství je kříž symbolem Kristova vítězství nad smrtí a hříchem.[zdroj?] Katolíci a pravoslavní užívají od raných dob znamení kříže pravou rukou na svém těle; tato praxe byla běžná už v době sv. Augustina. V katolické i pravoslavné tradici má své významné místo svátek Povýšení svatého Kříže (14. září), které připomíná zasvěcení baziliky na místě, kde stál Ježíšův kříž, který měla roku 326 najít svatá Helena, Constantinova matka.

Egyptští křesťané převzali symbol nilského kříže a s mírnou úpravou jej začali na dolním toku Nilu používat jako křesťanský symbol již v prvních staletích našeho letopočtu,[2] ovšem dále též používali rovnoramenný kříž.[3] Později vznikl samostatný koptský rovnoramenný kříž a koptský kříž z nilského kříže života.[4] Později k nim přibyly křesťanské kříže latinské a etiopské. V oblasti dolního toku Nilu se tak navrstvily symboly kříže v nevídané intenzitě.[5]

Různé podoby kříže

Kříž je vyobrazován v mnoha tvarech, barvách a různých stylech. Ve středověku patřil k nejpoužívanějším symbolům. Zde jsou vyobrazeny základní a nejznámější typy.[6]

KřížPopisUkázka
Řecký kříž

Také znám jako crux immissa quadrata, užívá jej obvykle východní církev. Kříž má všechna čtyři ramena stejně dlouhá.

Latinský kříž

Nejznámější podoba kříže je s prodlouženou částí svislého břevna tzv. kříž latinský. Ten je nejužívanějším symbolem západní křesťanské církve.

Ondřejský kříž

V podobě písmene X, na němž byl umučen svatý Ondřej, nachází se např. na vlajce Skotska;

Kříž sv. Antonína

Někdy též kříž tau či crux commissa v podobě písmene T. V této podobě nejčastěji vytvářeli Římané kříže pro popravy;.

Svatopetrský kříž

Obrácený latinský kříž, na němž měl být podle legendy popraven apoštol Petr; vzhledově shodný se symbolem satanismu;.

Ankh

Nilský kříž, též crux ansata v podobě písmene T, nad nímž je ovál nebo kruh; původně egyptský symbol života, později přijatý koptskými křesťany;

Patriarchální kříž

nebo také dvojitý, dvojramenný, kříž se dvěma příčnými břevny. Dnes platí tento kříž za biskupský. Kratší příčné břevno má naznačovat tabulku, na níž Pilát dal napsat jméno a vinu Ježíšovu.

Lotrinský kříž

často zaměňován s patriarchálním. Jeho dolní břevno někdy bývá delší než horní; mělo by se ale nacházet – na rozdíl od patriarchálního kříže – v dolní polovině

Papežský kříž

Kříž charakterizují tři různě dlouhá příčná břevna, uspořádaná shora od nejmenšího po největší, užívá jej ve svém znaku papež.

Pravoslavný kříž

nebo také Ruský, jako symbol jej používá ruská pravoslavná církev. Ukazuje pod dvěma vodorovnými břevny ještě jedno malé příčné břevno určené pro přibití nohou, nebo symbolicky vysvětlováno jako jiný osud osob společně ukřižovaných s Kristem.[7]

Keltský kříž

Latinský kříž nebo řecký rovnoramenný kříž, jehož střed obepíná kruh.

Labarum

Chrismon, Chi-Rho. Monogram, který tvoří řecká začáteční písmena Ježíše Krista. Latinské X je řecké CH, a latinské P je řecké R.

Kříž kalvarijní

Kříž stojí na základně, která má připomínat Golgotu.

Hákový kříž

mnoho významů viz článek svastika.


Šípový kříž

Znak bývalé maďarské Strany Šípových křížů.

Srbský kříž

Ocilo nebo ognjilo.

Makedonský křížVeljuský kříž
Skandinávský křížSkandinávský kříž je symbol na vlajkách severských států.

V heraldice

Kříž patří mezi základní heraldické figury. Jako symbol křižáků jej používaly ve svém znaku rytířské řády. Pokud kříž vybíhá do okrajů štítu, jde o heroldskou figuru, pokud je volně na štítě, jde o obecnou figuru, i když původně bývaly řazeny všechny kříže mezi heroldské figury. [8] Jeho nejznámější podoby jsou uvedené níže.

Na vlajkách států

Vexilologické názvosloví

ukázky křížů ve vlajkách:

Další symboly tvaru kříže

Další křesťanské kříže:

 • oltářní kříž – kříž se základnou, aby mohl stát na oltáři; nejstarší oltářní kříž známe z vyobrazení v rukopisu z 9. století; nejstarší zachovaný oltářní kříž se nachází v klášteře Velká lavra na hoře Athos;
 • konsekrační kříž – jeden z dvanácti křížů, jimiž jsou označeny na zdech katolické kostely při jejich posvěcení;
 • pektorál – velký kříž, který lze nosit zavěšený na krku (kněží východní církve, biskupové apod.);

Reprezentace kříže v počítači

Latinský kříž a jeho varianty:

Znak🕆🕇
Název v UnicoduLatin crossshadowed white Latin crosswhite Latin crossheavy Latin crossoutlined Latin cross
Kódovánídechexdechexdechexdechexdechex
Unicode10013U+271d10014U+271e128326U+1f546128327U+1f54710015U+271f
UTF-8226 156 157e2 9c 9d226 156 158e2 9c 9e240 159 149 134f0 9f 95 86240 159 149 135f0 9f 95 87226 156 159e2 9c 9f
UTF-1610013271d10014271e55421 56646d87d dd4655421 56647d87d dd4710015271f
Číselná entita✝✝✞✞🕆🕆🕇🕇✟✟
Znak🕈
Název v Unicoduorthodox crosscross of LorraineWest Syriac crossEast Syriac crossCeltic cross
Kódovánídechexdechexdechexdechexdechex
Unicode9766U+26269768U+26289840U+26709841U+2671128328U+1f548
UTF-8226 152 166e2 98 a6226 152 168e2 98 a8226 153 176e2 99 b0226 153 177e2 99 b1240 159 149 136f0 9f 95 88
UTF-169766262697682628984026709841267155421 56648d87d dd48
Číselná entita☦☦☨☨♰♰♱♱🕈🕈

Řecký kříž a jeho varianty:

Znak🞡🞢🞣🞤🞥
Název v Unicoduthin Greek crosslight Greek crossmedium Greek crossbold Greek crossvery bold Greek cross
Kódovánídechexdechexdechexdechexdechex
Unicode128929U+1f7a1128930U+1f7a2128931U+1f7a3128932U+1f7a4128933U+1f7a5
UTF-8240 159 158 161f0 9f 9e a1240 159 158 162f0 9f 9e a2240 159 158 163f0 9f 9e a3240 159 158 164f0 9f 9e a4240 159 158 165f0 9f 9e a5
UTF-1655421 57249d87d dfa155421 57250d87d dfa255421 57251d87d dfa355421 57252d87d dfa455421 57253d87d dfa5
Číselná entita🞡🞡🞢🞢🞣🞣🞤🞤🞥🞥
Znak🞦🞦🮻
Název v Unicoduheavy Greek crossvery heavy Greek crossextremely heavy Greek crossoutlined Greek crossvoided Greek cross
Kódovánídechexdechexdechexdechexdechex
Unicode10010U+271a128934U+1f7a6128934U+1f7a610009U+2719129979U+1fbbb
UTF-8226 156 154e2 9c 9a240 159 158 166f0 9f 9e a6240 159 158 166f0 9f 9e a6226 156 153e2 9c 99240 159 174 187f0 9f ae bb
UTF-1610010271a55421 57254d87d dfa655421 57254d87d dfa610009271955422 57275d87e dfbb
Číselná entita✚✚🞦🞦🞦🞦✙✙🮻🮻
Znak🕂
Název v Unicoduopen centre crossheavy open centre crossMaltese crosscross of Jerusalemcross Pommee
Kódovánídechexdechexdechexdechexdechex
Unicode10011U+271b10012U+271c10016U+27209769U+2629128322U+1f542
UTF-8226 156 155e2 9c 9b226 156 156e2 9c 9c226 156 160e2 9c a0226 152 169e2 98 a9240 159 149 130f0 9f 95 82
UTF-1610011271b10012271c1001627209769262955421 56642d87d dd42
Číselná entita✛✛✜✜✠✠☩☩🕂🕂

Odkazy

Reference

 1. Tertullianus, Apologeticum 16.
 2. EASTMAN, David L. Early North African Christianity: Turning Points in the Development of the Church. Michigan: Baker Academic, 2021. S. 69–98. 
 3. HAVELKA, Ondřej. Symbolika kříže v oblasti toku řeky Nil [online]. Dingir, 2020-06-06 [cit. 2023-06-28]. Dostupné online. 
 4. MEINARDUS, Otto Friedrich August. Two Thousand Years of Coptic Christianity. New York, Cairo: American University in Cairo Press, 2002. S. 19–32. 
 5. HAVELKA, Ondřej. Křesťanství v Africe: tři fáze christianizace a specifika africké teologie a spirituality. Theologická revue. 2022, roč. 92, čís. 3, s. 291–309. 
 6. Kříže na webu heraldika-terminologie.cz
 7. Co je bohoslužba. Kapitola Pravoslavní obřad, čas 39:20. Kořeny [online]. ČRo 6. Čís. 19.10.2011 20:10. Dostupné online. 
 8. KOLÁŘ, Martin; SEDLÁČEK, August. Českomoravská heraldika I.. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy slovesnost a umění, 1902. Dostupné online. S. 221. 

Literatura

 • Andrej Niemojewski: Dějiny kříže, Nákladem Volné myšlenky, Král. Vinohrady, Korunní 6, Knihtiskárna Dyk a Ryba Vršovice, v Praze 1909

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Flag of the Dominican Republic.svg
The flag of the Dominican Republic has a centered white cross that extends to the edges. This emblem is similar to the flag design and shows a bible, a cross of gold and 6 Dominican flags. There are branches of olive and palm around the shield and above on the ribbon is the motto "Dios,Patria!, Libertad" ("God, Country, Freedom") and to amiable freedom. The blue is said to stand for liberty, red for the fire and blood of the independence struggle and the white cross symbolized that God has not forgotten his people. "Republica Dominicana". The Dominican flag was designed by Juan Pablo Duarte, father of the national Independence of Dominican Republic. The first dominican flag was sewn by a young lady named Concepción Bona, who lived across the street of El Baluarte, monument where the patriots gathered to fight for the independence, the night of February 27th, 1844. Concepción Bona was helped by her first cousin María de Jesús Pina.
Flag of Finland.svg
Finská vlajka
Flag of Iceland.svg
The Flag of Iceland.
 • Horizontal aspect ratio: 7:1:2:1:14;
 • Vertical aspect ratio: 7:1:2:1:7.
Flag of Jamaica.svg
Flag of Jamaica. “The sunshine, the land is green, and the people are strong and bold” is the symbolism of the colours of the flag. GOLD represents the natural wealth and beauty of sunlight; GREEN represents hope and agricultural resources; BLACK represents the strength and creativity of the people. The original symbolism, however, was "Hardships there are, but the land is green, and the sun shineth", where BLACK represented the hardships being faced.
Flag of Australia (converted).svg

Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).

See Flag of Australia.svg for main file information.
Ankh.svg
An Ankh created to replace Image:Ankh.png U+2625
Cross-Potent-Heraldry.svg
"Cross Potent" symbol of traditional heraldry.
Marian Cross.jpg
An image of the Marian Cross created in Microsoft Paint.
Cross-Crosslet-Heraldry.svg
Heraldic Cross Crosslet

For "recursive" Cross Crosslet versions, see File:Cayley graph of F2.svg or File:Box fractal.png .
Latin cross22.JPG
Autor: HonzaXJ, Licence: CC BY-SA 3.0
A cross
Vražné, kříž.jpg
Autor: Pokud má díla používáte mimo projekty Wikimedia, ocenil bych upozornění. Více z mé práce najdete v mé osobní galerii., Licence: CC BY-SA 4.0
Kříž ve vesnici Vražné, Plzeňský kraj
Serbian Cross1.svg
Serbian Cross
Maltese-Cross-Heraldry.svg
A heraldic Maltese cross with white background.
Converted from the following PostScript code:
%!
/l{lineto}def
20 420 moveto 290 310 l
180 580 l 300 500 l 420 580 l
310 310 l 580 420 l 500 300 l
580 180 l 310 290 l 420 20 l
300 100 l 180 20 l 290 290 l
20 180 l 100 300 l closepath
fill
showpage
%EOF
Flag of Dominica.svg
Autor: See File history below for details., Licence: CC0
The Flag of Dominica.
Cross-Flory-Heraldry.svg
Cross Flory symbol of traditional heraldry.
ArrowCross.svg
Cross Barbee or Arrow Cross
Peter's Cross.svg
Image of a cross of St. Peter.
NOTE: Did not originate as a non-Christian or anti-Christian symbol, is still used as a Christian symbol in many contexts.
Cross-Bottony-Heraldry.svg
Cross Bottony (Botonny) symbol of heraldry. Has a Trefoil at the end of each arm, and so can be taken as symbolizing both Jesus and the Christian doctrine of the Trinity. For another historical Trinity cross, see Image:Triquetra-Cross.png.
Tau-kruis.jpg
(c) I, Robert Prummel, CC BY-SA 3.0
Tau cross, the emblem of the Order of Saint-Anthony
Cross of the Russian Orthodox Church 01.svg
Autor: RickP 19:18, 15 August 2006 (UTC), Licence: CC BY 2.5
The cross of the Russian Orthodox Church, U+2626.
Lotaryński krzyż.svg
Autor: Pudelek, Licence: CC BY-SA 4.0
Krzyż lotaryński
Macedonian cross.svg
Autor: MacedonianBoy, Licence: CC BY-SA 4.0
Macedonian cross.
Cross Santiago.svg
Autor: user:WarX, Licence: CC BY-SA 3.0
Emblem of the Military Order of Santiago
PopesCross.svg
Popes Cross
Simple Labarum2.svg
Chi Rho U+2627
Cross-Jerusalem-Potent-Heraldry.svg
Jerusalem cross symbol of traditional heraldry - variant with large Cross Potent (instead of large Greek Cross)
Celtic cross.svg
Celtic cross
Christian cross.svg
Basic Latin cross
Babylon.png
Autor:  Edit this at Structured Data on Commons, Licence: CC BY-SA 3.0
Swastika
Groom-Texas.jpg
Autor: Einar Einarsson Kvaran aka Carptrash, Licence: CC BY-SA 3.0
Croix géante et chemin de croix à sa base