Kadmium

Kadmium
 [Kr] 4d10 5s2
66Cd
48
 
        
        
                  
                  
                                
                                
↓ Periodická tabulka ↓
Kovové kadmium

Kovové kadmium

Obecné
Název, značka, čísloKadmium, Cd, 48
Cizojazyčné názvylat. Cadmium
Skupina, perioda, blok12. skupina, 5. perioda, blok d
Chemická skupinaPřechodné kovy
VzhledStříbřitě lesklý kov
Identifikace
Registrační číslo CAS
Atomové vlastnosti
Relativní atomová hmotnost112,411
Atomový poloměr151 pm
Kovalentní poloměr144±9 pm
Van der Waalsův poloměr158 pm
Elektronová konfigurace[Kr] 4d10 5s2
Oxidační čísla+II,+I
Elektronegativita (Paulingova stupnice)1,69
Ionizační energie
První867,8 kJ·mol−1
Druhá1631,4 kJ·mol−1
Třetí3616 kJ·mol−1
Látkové vlastnosti
Krystalografická soustavaŠesterečná
Mechanické vlastnosti
Hustota8650 kg/m3
SkupenstvíPevné
Tvrdost2
Rychlost zvuku(při 20 °C) 2310 m/s
Termické vlastnosti
Tepelná vodivost96,6 W⋅m−1⋅K−1
Termodynamické vlastnosti
Teplota tání321,07 °C (594,22 K)
Teplota varu767 °C (1 040,15 K)
Skupenské teplo tání6,21 kJ·mol−1
Skupenské teplo varu99,87 kJ·mol−1
Měrná tepelná kapacita26,020 J·mol−1·K−1
Elektromagnetické vlastnosti
Měrný elektrický odpor72,7 nΩ·m (při 22 °C)
Magnetické chováníDiamagnetický
Cadmium spectrum visible.png
Bezpečnost
GHS02 – hořlavé látky
GHS02
GHS06 – toxické látky
GHS06
GHS08 – látky nebezpečné pro zdraví
GHS08
GHS09 – látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09
[1]
Nebezpečí[1]
R-větyR23 R25 R33 R45 R50/53
S-větyS1/2 S22 S35 S45 S46 S61
Izotopy
IV (%)ST1/2ZE (MeV)P
106Cd1,25%>4,1×1020 rokuβ+β+2,770106Pd
107Cdumělý6,5 hodinε1,417107Ag
108Cd0,89%>4,1×1017 rokuβ+β+0,272108Pd
109Cdumělý462,6 dnůε0,214109Ag
110Cd12,49%je stabilní s 62 neutrony
111Cd12,8%je stabilní s 63 neutrony
112Cd24,13%je stabilní s 64 neutrony
113Cd12,22%>7,7×1015 rokuβ0,316113In
113 mCdumělý14,1 rokuβ0,580113In

γIT0,264113Cd
114Cd28,73%>6,4×1018 rokuββ0,540114Sn
115Cdumělý53,46 hodinβ1,446115In
116Cd7,49%3,1×1019 rokuββ2,809116Sn
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Zn
StříbroCdIndium

Hg

Kadmium (chemická značka Cd, latinsky Cadmium) je měkký, lehce tavitelný, toxický kovový prvek. Slouží jako součást různých slitin a k povrchové ochraně jiných kovů před korozí. Vzhledem k jeho toxicitě je jeho praktické využití omezováno na nejnutnější minimum.

Základní fyzikálně-chemické vlastnosti

Je to typický kovový prvek bíle stříbrné barvy. Za teplot pod 0,517 K je supravodičem I typu. Byl objeven roku 1817 německým chemikem Friedrichem Stromeyerem. Patří mezi přechodné prvky, které mají valenční elektrony ve sféře d. Ve sloučeninách se vyskytuje téměř pouze v mocenství Cd2+, sloučeniny Cd+ jsou silně nestálé.

V silných minerálních kyselinách je kadmium dobře rozpustné za vývoje plynného vodíku. Na vzduchu je kovové kadmium stálé, ale v atmosféře kyslíku je možné jej zapálit za vzniku oxidu kademnatého CdO.

Kadmium přechází do ovzduší ve formě těkavých sloučenin již při teplotě 480 °C.

Výskyt a výroba

Těžba v roce 2005

V zemské kůře je kadmium vzácným prvkem. Průměrný obsah činí kolem 0,1–0,5 mg/kg. I v mořské vodě je jeho koncentrace značně nízká – 0,11 mikrogramu v jednom litru. Předpokládá se, že ve vesmíru připadá na jeden atom kadmia přibližně 36 miliard atomů vodíku.

V přírodě se kadmium vyskytuje jako příměs rud zinku a někdy i olova, z nichž se také společně získává. K oddělení kovů se vzhledem k poměrně nízkému bodu varu používá destilace.

Pouze v západoevropských zemích se ho dostává do ovzduší přibližně 350 t ročně[zdroj?]. Oblasti zvláště ohrožené tímto kovem jsou Japonsko a Střední Evropa[zdroj?].

Využití, sloučeniny

Ni-Cd baterie

Díky prokázané toxicitě kadmia převládá v současné době tendence k jeho nahrazování jinými kovy všude tam, kde je to technicky a ekonomicky možné.

Pokrytí povrchu jiného kovu kadmiem bylo dříve velmi často používáno jako antikorozní ochrana především pro železo a jeho slitiny. Galvanické kadmiování různých pracovních nástrojů a železných součástek sloužilo jako vysoce účinná ochrana před atmosférickou korozí.

Kadmium je nezbytné pro výrobu nikl-kadmiových akumulátorů, kde slouží jako materiál pro zápornou elektrodu. Kromě některých technických nevýhod je i toxicita kadmia důvodem pro stále klesající maloobchodní nabídku NiCd baterií.

Slitiny

Velmi významné využití nachází kadmium doposud při výrobě pájek. Jedná se přitom o slitiny kadmia se stříbrem, cínem a zinkem, které mají velmi dobré mechanické vlastnosti – pevnost a houževnatost sváru, ale i velmi dobře vedou elektrický proud. Díky tomu jsou i přes nepříznivé zdravotní účinky kadmia stále hojně využívány v elektronickém průmyslu. Je však zřejmé, že legislativa Evropské unie brzy zakáže kompletně používání pájek s obsahem kadmia v elektrotechnické výrobě.

Kadmium ve slitině se stříbrem bylo materiálem pro kvalitní kontakty elektrických relé..

Direktiva unie RoHS (Restriction of Hazardous Substances) použití kadmia v elektroprůmyslu zakazuje.

Slitiny kadmia mohou být součástí regulačních tyčí v jaderných reaktorech, kadmium patří mezi látky silně pohlcjící neutrony.

Sloučeniny

Z dalších sloučenin kadmia má největší praktický význam sulfid kademnatý CdS, intenzivně žlutá sloučenina slouží při výrobě malířských pigmentů jako kadmiová žluť. Uplatnění měla i při výrobě CRT televizních obrazovek, kde je součástí luminoforů v množstvích do 5 %. Jde o polovodivý materiál, jehož vodivost roste s osvětlením, což se využívá při výrobě fotoodporů. Jako polovodič typu n nanesený v průsvitné vrstvě na poloodič typu p vytvořil jeden z prvních fotovoltaických článků.[2]

Oxid kademnatý (CdO) je rovněž polovodič typu n. Využívá se jako tenká vodivá vrstva ve fotodiodách, fototranzistorech, fotorezistorech a fotovoltaických článcích.

Jako červené případně oranžové barvivo se používá sulfoselenid kademnatý (zbarvení podle množství selenu).

Telurid kademnatý (CdTe) je rovněž polovodivý, využívá se jako absorpční vrstva pro tenkovrstvé solární články.[3]

Uhličitan kademnatý se vyskytuje zřídkavě jako bílý až bezbarvý minerál Otavit (objeven v r. 1906 v Namibii).

Zdravotní rizika

žlutý malířský pigment, CdS

Kadmium patří mezi několik málo prvků, jejichž vliv na zdravotní stav lidského organismu je jednoznačně negativní.[4] Tento fakt se zdá být kuriózní například i proto, že je chemicky velmi podobné zinku, jež je naopak nezbytnou součástí potravy a má důležitou roli pro správný vývoj a zdravotní stav lidského organismu. Právě vzájemná chemická podobnost těchto prvků však působí problémy, protože kadmium může snadno vstupovat do různých enzymatických reakcí místo zinku a následné biochemické pochody neproběhnou nebo probíhají jiným způsobem. Příkladem je zablokování inzulínového cyklu, které může působit vážné zdravotní komplikace. Typická kumulace kadmia je v prostatě u mužů, kde je běžně vysoký obsah zinku, a toto kumulované kadmium zde může způsobovat velice rozšířenou rakovinu prostaty s následnými metastázami po celém těle.

Dalším rizikovým faktorem u kadmia je skutečnost, že se jedná o mimořádně kumulativní jed. Přijaté kadmium se z organizmu vylučuje jen velmi pozvolna a obtížně, jeho většina se přitom koncentruje především v ledvinách a v menší míře i v játrech. Bylo prokázáno, že kadmium může v ledvinách setrvat až desítky let. Právě ty jsou při chronické otravě kadmiem nejvíce ohroženy.

Hlavními zdravotními projevy dlouhodobé (chronické) otravy kadmiem jsou kromě poškození ledvin a jater také osteoporóza – lidově řídnutí kostí a anémie neboli chudokrevnost, zvyšuje se i riziko srdečních a cévních onemocnění.[4] Vyšší obsah kadmia totiž působí na metabolismus vápníku a způsobuje jeho zvýšené vylučování z organizmu s následkem zeslabení kostní hmoty. Kadmium je také prokazatelně karcinogenní a jeho vysoký obsah v organizmu zvyšuje riziko vzniku rakovinného bujení. Při jednorázové vysoké dávce kadmia se dostavují bolesti břicha, průjmy a zvracení.

Do organismu se kadmium dostává dvěma cestami – v potravě a dýcháním. Z potravin jsou rizikovým faktorem především vnitřnosti (játra, ledviny) nebo ryby, které byly kontaminovány kadmiem při svém růstu. Rizikové mohou být i zemědělské plodiny, pěstované na kadmiem kontaminované půdě.

Vzhledem k nízkému bodu varu kadmia se tento prvek poměrně snadno dostává do atmosféry. Je proto nezbytné, aby hutní provozy, které s kadmiem pracují, velmi důsledně dbaly o dokonalé čištění plynných exhalací, které z nich odcházejí. Ohroženi totiž nejsou pouze přímo pracovníci v uvedených provozech, ale i obyvatelstvo v okolí, protože kadmium nasorbované na prachové částice a atmosférický aerosol může být větrem transportováno na značně velké vzdálenosti.

Patrně nejohroženější skupinu osob však tvoří kuřáci. Je jednoznačně prokázáno, že v náhodně vybraném vzorku populace obsahují ledviny silného kuřáka minimálně 10× více kadmia než u nekuřáka.[5][6] Z výše uvedených faktů pak jasně vyplývá, že kuřák je kromě běžně uváděné rakoviny plic ohrožen i rakovinou nebo chronickým selháním činnosti ledvin.

Kadmium přijímané potravou se vstřebává asi 1–5 %, ze vzduchu kolem 50 %. Ukládá se v ledvinách a játrech, kde se váže na protein metalothionein. Poločas jeho vylučování z organismu je až 30 let. Kadmium ohrožuje funkci ledvin. Při pravidelném dlouhotrvajícím příjmu malých množství kadmia dochází ve věku kolem 50 let k poškození ledvin. V moči se objevují malé peptidy a cukr. Nejvážnějším účinkem kadmia je ohrožení reprodukčních orgánů člověka. Kadmium ohrožuje funkčnost a kvalitu spermií. Poškozuje zárodečný epitel varlat. Nachází se také v poševních hlenech. Negativně působí i na nervovou soustavu a má také karcinogenní účinky. Porušuje metabolismus vápníku – způsobuje měknutí kostí a vypadávání zubů.

Dimethylkadmium Cd(CH3)2 je extrémně toxická organická sloučenina kadmia, fyzikálně se jedná o málo viskózní čirou tekutinu značně nepříjemného zápachu. Její těkavost, značná lipofilita, jedovatost již v mikrogramových množstvích a také její karcinogenita z ní dělají velmi nebezpečnou sloučeninu.

Restrikce

Užívání kadmia je v Evropské unii omezeno směrnice 2002/95/ES Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment, česky "Omezení užívání některých nebezpečných látek v elektronických a elektrických zařízeních", která byla vydána 27. ledna 2003 a do praxe vstoupila 1. července 2006.[7] Omezení se prozatím (2020) netýká průmyslových, telekomunikačních, zdravotnických, vědeckých zařízení s dlouhou životností, která se vyrábějí v malých množstvích a u nichž lze předpokládat, že neskončí na skládce.[8]

Odkazy

Reference

 1. a b Cadmium. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-24]. Dostupné online. (anglicky) 
 2. REYNOLDS, D. C.; LEIES, G.; ANTES, L. L. Photovoltaic Effect in Cadmium Sulfide. Physical Review. 1954-10-15, roč. 96, čís. 2, s. 533–534. Dostupné online [cit. 2020-11-26]. DOI 10.1103/PhysRev.96.533. 
 3. BIELLO, David. Solar Power Lightens Up with Thin-Film Technology. Scientific American [online]. [cit. 2020-11-26]. Dostupné online. (anglicky) 
 4. a b HAYES, Andrew Wallace. Principles and Methods of Toxicology. [s.l.]: CRC Press, 2007. Dostupné online. S. 858–861. 
 5. FRIBERG, L. Cadmium. Annual Review of Public Health. 1983, roč. 4, s. 367–367. Dostupné online. DOI 10.1146/annurev.pu.04.050183.002055. 
 6. Miroslav Šuta, Vladimír Šťovíček: Kadmium ohrožuje každého desátého Čecha. Nejčastěji děti a kuřáky, Český rozhlas Plzeň, Zdraví "v cajku", 5. září 2017
 7. Miroslav Šuta: Zákaz některých chemikálií v nových spotřebičích Archivováno 24. 5. 2011 na Wayback Machine, ihned.cz, 11. 9. 2006
 8. ÚVOD DO POŽADAVKŮ SMĚRNIC RoHS 2002/95/EC. www.rohs.cz [online]. [cit. 2008-12-08]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2008-06-21. 

Literatura

 • Cotton F.A., Wilkinson J.: Anorganická chemie, souborné zpracování pro pokročilé, ACADEMIA, Praha 1973
 • Holzbecher Z.:Analytická chemie, SNTL, Praha 1974
 • Heinrich Remy, Anorganická chemie 1. díl, 1. vydání 1961
 • N. N. Greenwood – A. Earnshaw, Chemie prvků 1. díl, 1. vydání 1993 ISBN 80-85427-38-9
 • Vladimír Bencko, Miroslav Cikrt, Jaroslav Lener: Toxické kovy v životním a pracovním prostředí člověka, Grada 1995, ISBN 80-7169-150-X
 • Handbook on the Toxicology of Metals, vol. II., 1986
 • Beneš, J. a kol.: Životní prostředí České republiky. Ročenka 1992, MŽP ČR a ČEÚ, Praha 1993
 • J. Píša: Narušení reprodukčních procesů působením kadmia, olova a rtuti. in: J. Cibulka a kol. Pohyb olova, kadmia a rtuti v biosféře. Akademia Praha, 1991

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

NiCd various.jpg
Autor: unknown, Licence: CC-BY-SA-3.0
Hawleyite.jpg
Orange-yellow earthy Hawleyite coating, from Eureka County, Nevada. Photograph taken at the Natural History Museum, London.
Cadmium spectrum visible.png
Autor: McZusatz (talk), Licence: CC0
Cadmium spectrum; 400 nm - 700 nm
Cadmium-crystal bar.jpg
Autor: Alchemist-hp (talk) (www.pse-mendelejew.de), Licence: FAL
A crystal cadmium bar. Purity 99.999 %. Made by the flux process. As well as a 1 cm3 cadmium cube for comparison.
GHS-pictogram-silhouette.svg
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) pictogram for substances hazardous to human health.
2005cadmium.PNG
(c) Anwar saadat na projektu Wikipedie v jazyce angličtina, CC BY-SA 3.0
This bubble map shows the global distribution of cadmium output in 2005 as a percentage of the top producer (China - 3,000 tonnes).

This map is consistent with incomplete set of data too as long as the top producer is known. It resolves the accessibility issues faced by colour-coded maps that may not be properly rendered in old computer screens.

Data was extracted on 3rd June 2007. Source - http://www.bgs.ac.uk/mineralsuk/commodity/world/home.html

Based on :Image:BlankMap-World.png
GHS-pictogram-flamme.svg
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) pictogram for flammable substances
GHS-pictogram-pollu.svg
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) pictogram for environmentally hazardous substances