Kalifornium

Kalifornium
 [Rn] 5f10 7s2
251Cf
98
 
        
        
                  
                  
                                
                                
↓ Periodická tabulka ↓
Obecné
Název, značka, čísloKalifornium, Cf, 98
Cizojazyčné názvylat. Californium
Skupina, perioda, blok7. perioda, blok f
Chemická skupinaAktinoidy
Vzhledkovově stříbrné
Identifikace
Registrační číslo CAS
Atomové vlastnosti
Relativní atomová hmotnost251,080
Iontový poloměrCf2+: 117 pm,
Cf3+: 99 pm,
Cf4+: 86 pm
Elektronová konfigurace[Rn] 5f10 7s2
Oxidační číslaII, III, IV
Elektronegativita (Paulingova stupnice)1,3
Ionizační energie
První6,68 eV
Druhá12,6 eV
Třetí22,1 eV
Látkové vlastnosti
Krystalografická soustavahexagonální
Mechanické vlastnosti
Hustotapřibližně 14 g/cm3
Skupenstvípevné
Tvrdost3–4
Termodynamické vlastnosti
Teplota tání900 °C (1 173,15 K)
Teplota varu1470 °C (1 743,15 K)
Elektromagnetické vlastnosti
Bezpečnost
Radioaktivní
Radioaktivní
IV (%)ST1/2ZE (MeV)P

{{{izotopy}}}

Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Dy
BerkeliumCfEinsteinium

Kalifornium (chemická značka Cf, latinsky Californium) je desátý člen řady aktinoidů, šestý transuran, silně radioaktivní kovový prvek, připravovaný uměle ozařováním jader curia, který se v přírodě nevyskytuje.

Pro kalifornium za běžného tlaku existují tři krystalické formy: jedna nad a jedna pod 900 °C (1650 °F). Třetí forma existuje při vysokém tlaku. Kalifornium se na vzduchu při pokojové teplotě pokrývá vrstvou oxidu. Sloučeninám kalifornia dominuje oxidační stav +3. Nejstabilnějším z dvaceti známých izotopů kalifornia je kalifornium-251, jehož poločas rozpadu je 898 let. Tento krátký poločas znamená, že se prvek v zemské kůře nenachází ve významném množství. Kalifornium-252, s poločasem rozpadu asi 2,645 let, je pozorován emisní spektroskopií u zbytků supernov z čehož lze opatrně hypoteticky usoudit že exploze supernovy je vždy vyvolána nahromaděním kritického poměru štěpného materiálu právě 252Cf. Zároveň je nejběžnějším izotopem kalifornia vytvořeným člověkem a vyrábí se v národním parku Oak Ridge National. Laboratoř ve Spojených státech a Výzkumný ústav atomových reaktorů v Rusku.

Kalifornium je jedním z mála transuranů, které mají praktické využití. Většina z těchto aplikací využívá schopnosti určitých izotopů kalifornia k emisi neutronů. Kalifornium lze použít například k nastartování jaderných reaktorů a používá se jako zdroj neutronů při studiu materiálů pomocí neutronové difrakce a neutronové spektroskopie. Kalifornium lze také použít pro jadernou syntézu těžších prvků; oganesson byl syntetizován bombardováním izotopu kalifornia-249 ionty vápníku-48. Při práci s kaliforniem je nutno dbát na dostatečnou ochranu, protože má schopnost narušit tvorbu červených krvinek bioakumulací v kosterní tkáni.

Fyzikálně-chemické vlastnosti

Kalifornium je stříbřitě bílý aktinidový kov s bodem tání 900 ± 30 °C (1 650 ± 50 °F) a odhadovanou teplotou varu 1 745 K (1 470 °C; 2 680 °F). Čistý kov je tvárný a lze ho snadno řezat žiletkou. Ve vakuu se kalifornium začne odpařovat nad teplotou 300 °C. Pod 51 K (−222 °C; −368 °F) je buď feromagnetický nebo ferimagnetický (chová se jako magnet), mezi 48 a 66 K je antiferomagnetický (mezilehlý stav) a nad 160 K (−113 °C; −172 °F) je paramagnetický (vnější magnetické pole jej může učinit magnetickým). Vytváří slitiny s kovy lanthanoidů, ale o výsledných materiálech je známo jen málo.

Prvek má při standardním atmosférickém tlaku dvě krystalické formy: dvojitě hexagonální uzavřenou formu nazvanou alfa (α) a kubickou formu zaměřenou na označenou beta (β). Forma α existuje pod 600–800 °C s hustotou 15,10 g / cm3 a forma β existuje nad 600–800 °C s hustotou 8,74 g / cm3. Při tlaku 48 GPa se forma β mění na orthorombický krystalický systém v důsledku delokalizace atomů 5f elektronů, což je uvolňuje k vazbě.

Sypný modul materiálu je měřítkem jeho odolnosti vůči rovnoměrnému tlaku. U kalifornia je objemový modul 50 ± 5 GPa, což je podobné trojmocným kovům lanthanoidu, ale menší než užívanější kovy, jako je hliník (70 GPa).

Historie

Kalifornium bylo poprvé připraveno 17. března 1950 bombardováním izotopu curia 242Cm částicemi α v cyklotronu jaderné laboratoře kalifornské univerzity v Berkeley. Vznikl tak izotop 245Cf s poločasem rozpadu 44 minut. Za jeho objevitele jsou označováni Glenn T. Seaborg, Stanley G. Thompson a Albert Ghiorso, kteří jej pojmenovali podle federálního státu USA, Kalifornie, v němž bylo poprvé syntetizováno.

 242
96
 Cm +  4
2
 He →  245
98
 Cf +  1
0
 n

Izotopy

Podrobnější informace naleznete v článku Izotopy kalifornia.

Je známo 20 izotopů kalifornia, z nichž jsou nejstabilnější 251Cf s poločasem přeměny 898 let, 249Cf s poločasem 351 let a 250Cf s poločasem 13 let. Všechny zbývající radioaktivní izotopy mají poločas přeměny menší než 3 roky.

Využití

Praktické využití nachází kalifornium především jako silný zdroj neutronů.

  • Kalifornium slouží pro nastartování řetězové reakcejaderném reaktoru při jeho prvním uvádění do provozu.
  • lékařství je kalifornium používáno pro ozařování rakovinných nádorů.
  • Při kontrole vad materiálů je kalifornium zdrojem stabilního neutronového toku, který po průchodu testovaným materiálem (součásti letadel, turbíny, tlakové nádoby) poskytuje informaci o možných skrytých vadách jako trhliny, zlomy, oslabená místa a podobně.

Odkazy

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Californium na anglické Wikipedii.

Literatura

  • Cotton F. A., Wilkinson J.: Anorganická chemie, souborné zpracování pro pokročilé, ACADEMIA, Praha 1973
  • N. N. Greenwood – A. Earnshaw, Chemie prvků II. 1. díl, 1. vydání 1993 ISBN 80-85427-38-9
  • VOHLÍDAL, Jiří; ŠTULÍK, Karel; JULÁK, Alois. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Californium.jpg
Disk z 10 mg kovového kalifornia.
Californium spectrum visible.png
Autor: McZusatz (talk), Licence: CC0
Californium spectrum; 400 nm - 700 nm