Klasifikace

Klasifikace (z lat. classis, třída) znamená doslova třídění, zařazování do různých tříd. Pokud mezi těmito třídami existuje uspořádání podle nějakého kvalitativního znaku (například T1 < T2 < … Tn), jde navíc o evaluaci, systematické posouzení kvality.

Naproti tomu kategorizace je založena na vlastnostech, které odlišují členy kategorie od nečlenů. Například kategorizace ubytovacích zařízení rozlišuje hotely a kempy, ale klasifikace je dělí do skupin podle různé úrovně vybavení a služeb.[1]

ve školství
v informatice
řazení do skupin podle různých hledisek a předem stanovených kritérií
hodnocení kvality nebo způsobilosti nějakého výrobku, suroviny, služby

Reference

Související články

Externí odkazy