Knihovna geografie PřF UK

Knihovna geografie PřF UK
Studovna v Knihovně geografie
Studovna v Knihovně geografie
StátČeskoČesko Česko
PolohaAlbertov, Praha 2, 128 43, Česko
Souřadnice
Další informace
SiglaABD063
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Knihovna geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy vznikla spolu s Geografickým ústavem Univerzity Karlovy v Praze v roce 1891. Patří k největším oborovým fondům v Česku, proto také dříve nesla názvy: Základní geografická knihovna (1960-1995), Oborová knihovna geografie, Knihovní středisko geografických oborů, Geologicko-geografická ústřední knihovna kateder zeměpisu. K poslední změně názvu došlo v roce 2012, kdy byla přejmenována Geografická knihovna na Knihovnu geografie.

Fond čítá 95 000 dokumentů, včetně 700 titulů oborových periodik. Knihovna je otevřena 40 hodin týdně široké veřejnosti. Knihovna vytváří největší (179 tisíc záznamů) nekomerční oborovou bibliografii současnosti: Geografická bibliografie ČR on-line. Podílí se také na projektu TEMAP.[1]

Historie

Interiér Knihovny geografie v roce 1931
Interiér Knihovny geografie v roce 1931

První knihovník, prof. Václav Švambera, vykonával místo bibliotekáře a archiváře ústavu bezplatně. Do nových místností na Albertově 6 se knihovna částečně přestěhovala již před 1. světovou válkou v roce 1914 z Karlova náměstí. Před tím sídlila ve Spálené ulici. Stavba Přírodovědecké fakulty na Albertově pokračovala až po válce. V roce 1926 získal Geografický ústav prostory v 2. patře nově dostavěného východního křídla, kde byly vytvořeny také prostory pro velkou knihovnu.

Fond knihovny se v 19. století rozrůstal hlavně z darů a výměn. Ze soukromých dárců byl nejvýznamnějším profesor Jan Palacký, který daroval knihovně na 1 500 svazků a separátů. Dalšími významnými dárci byli profesoři František Augustin, Lubor Niederle, Pavel Josef Šafařík, Čeněk Zíbrt, Josef Kořenský, ale i cestovatel Emil Holub. Profesor Václav Švambera zastával názor, že ústav má plnit roli národní oborové centrály, a má proto soustřeďovat veškerou literaturu oboru. Vybízel proto mj. nakladatele, ale i správce dalších knihoven, aby darovali ústavu vše, co se týká geografie. Kromě toho sám publikoval českou geografickou bibliografii (Bibliografie české literatury geografické), která měla zachytit publikované práce do konce 19. století.

Od roku 1939 do roku 1945 byla knihovna spolu s českými vysokými školami uzavřena. Po druhé světové válce získala podle Benešových dekretů sbírky z konfiskátů Geografického ústavu Německé univerzity v Praze (Geoghraphishes Institut der Deutschen Universität in Prag). Padesátá léta nepřinesla sbírce nic pozitivního. Nerozvíjela se, neměla prostředky, ani neměla stálého knihovníka, provizorně se o knihovnu staral Jaroslav Kolář. Od sedmdesátých let do roku 2004 vedla knihovnu Mgr. Jana Runštuková. Od roku 2005 vede knihovnu PhDr. et Mgr. Eva Novotná.

Po roce 1990 se otevřela cesta i k získávání kvalitní oborové literatury ze zahraničí. V roce 1993 navíc knihovna převzala fond zrušeného Geografického ústavu ČSAV. V témže roce také započala automatizace katalogizace v knihovním systému Aleph 500.

Zásadním mezníkem v činnosti Knihovny geografie PřF UK byla její celková rekonstrukce, která se uskutečnila od dubna do září 2005. Pro interiéry bylo důležité, že rekonstrukce ponechala velkým sálům původní ráz, obnovila původní skříně s ozdobami a zvýraznila prvky na galeriích knihovny. Vedle původní studovny knihovny získala ještě další sál pro otevřený fond a studium. Celková plocha knihovny byla výrazně rozšířena na 200 m² a byly zpřístupněny galerie. V knihovně byla instalována expozice Galerie otců zakladatelů geografie od akademické malířky Zdenky Landové.[2]

Fond

Titulní list knihy Girolama Benzoniho: Americae pars quarta, ... z roku 1594, ilustrace: Theodor de Bry

Knihovna geografie je v Česku jedinečná svým obsahem, proto byla také nazývána Základní geografická knihovna nebo Oborová knihovna geografie. Zájemci zde najdou nejrůznější typy dokumentů organizované podle speciálního oborového třídění. Fond fyzické geografie a geoekologie se zaměřuje především na geomorfologii, biogeografii a klimatologii. Nejrozsáhlejší soubor sociální geografie představuje literaturu o transformaci postkomunistických zemí, problémech regionů, využití krajiny, migraci a urbanizaci. Obor demografie a geodemografie zastupují především statistiky, populační politika a prognózy. Oblast aplikované kartografie a kartografie nabízí zájemcům kromě matematické kartografie také specializované atlasy a mapy. Další klasifikace byla vytvořena podle regionů v Česku, v Evropě a ve světě.

Historický knihovní fond zahrnuje několik stovek svazků v německém a latinském jazyce. Velmi cenná jsou německy psaná díla z německé univerzity z období od poloviny 17. století až do 80. let 19. století. Nejstarší kniha je starý tisk o objevných cestách Kryštofa Kolumba z roku 1594 [3]. Knihovna vlastní několik časopiseckých titulů, které počaly vycházet již v druhé polovině 19. století.

AUC Geographica

Nejnovější výzkumy z oboru získává knihovna díky rozsáhlé mezinárodní výměně časopisů, edic a monografií s knihovnami a odbornými pracovišti v zahraničí. Knihovna rozesílá titul Acta Universitatis Carolinae: Geographica[4] vydávaný geografickou sekcí PřF UK téměř třem stovkám výměnných partnerů od Japonska až po Kanadu.

Mezinárodní geografická bibliografie

Knihovna geografie dlouhodobě přispívá svými záznamy do Mezinárodní geografické bibliografie (Bibliographie géographique internationale) v Paříži. Excerpovány jsou tradičně tituly Acta Universitatis Carolinae: Geographica a Geografie: sborník České geografické společnosti. Ve světě jsou tak propagováni čeští autoři a zároveň knihovna zdarma získává autorský výtisk tohoto významného mezinárodního časopisu.

Služby

Knihovnu navštěvuje kolem dvou tisíc registrovaných uživatelů. Registrace externích čtenářů je možná. Bližší informace se nacházejí na stránkách knihovny.

Výstavy

Vernisáž výstavy Albertov 1989: 20. výročí Sametové revoluce v prostorách knihovny.

Knihovna pořádá pravidelně výstavy věnované vědě a výzkumu. Mnoho z nich si dále půjčují neziskové organizace. Seznam putovních výstav naleznete zde:

 • Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky: nahlédněte do Vaší obce
 • Atlas krajiny České republiky
 • 90 let geografie na PřF UK
 • ETIOPIE - Pojďme spolu bádat v Africe
 • Albertov 1989: 20. výročí Sametové revoluce
 • Venkovy a venkované
 • Země očima DPZ
 • Svět hor: krajina, rizika, procesy
 • Suburbanizace.cz ... bydlím v satelitním městečku
 • Polární rok
 • Druhé bydlení v Česku
 • Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé [5]

Odkazy

Reference

 1. TEMAP - Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR: metodika a software pro ochranu a využití kartografických děl národního kartografického dědictví
 2. Galerie otců zakladatelů geografie [online]. Knihovna geografie PřF UK [cit. 2023-01-07]. Dostupné online. 
 3. BENZONI, Girolamo. Americae Pars Quarta : sive, Insignis & Admiranda Historia de reperta primum Occidentali India a Christophoro Culombo Anno M.CCCCXCII scripta ab Hieronymo Benzono Mediolanense... Addita ad singula fere capita, non contemnenda scholia, in quibus agitur de earum etiam gentium idololatria. Accessit praeterea illarum regionum Tabula chorographica. Omnia elegantibus figuris in aes incisis expressa a Theodoro de Bry Leodiense, cive Francofurtensi Anno 1594. Ilustrace impensis Theodor de Bry. Francofurti ad Moenum: typis Ioannis Feyrabend, 1594. 145 s. Dostupné online. (latinsky) 
 4. AUC Geographica — Přírodovědecká fakulta UK. www.natur.cuni.cz [online]. [cit. 2023-01-07]. Dostupné online. 
 5. Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé, výstava k 450. výročí příchodu jezuitů do Prahy. ucebny.natur.cuni.cz [online]. [cit. 2012-11-12]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-12-05. 

Literatura

 • 150 let geografie na Univerzitě Karlově : katalog výstavy : Praha, Albertov 23.10.2006-31.12.2006. Sestavila E. Novotná. 1. vyd. Praha : Geografická knihovna PřF UK, 2006. 85 s. ISBN 80-86561-95-X.
 • Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé : k 450. výročí příchodu jezuitů do Prahy : katalog výstavy. Sestavila Eva Novotná. 1. vyd.Praha : Geografická knihovna PřF UK, 2006. 48 s., 4 obr. příl. : il. ISBN 80-86561-98-4.
 • DVOŘÁKOVÁ, A. Václav Švambera. Zprávy Geografického ústavu ČSAV. 1966, roč. 3, č. 6, s. 1-15.
 • HÄUFLER, V. Dějiny geografie na Universitě Karlově 1348-1967 = Geschichte der Geographie an der Karls-Universität. 1. vyd. Praha : Universita Karlova, 1967. 421 s.
 • HERMANN, T.; ŠIMŮNEK, Mi. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta - 90 let. V Praze : Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010. 19 s. ISBN 978-80-7444-007-6.
 • JELEČEK, L.; CHROMÝ, P.; MARTÍNEK, J. Vývoj geografie na Univerzitě Karlově v kontextu české geografie od poloviny 19. století. Geografie : sborník České geografické společnosti. 2006, roč. 111, č. 4. s 343-367.
 • Knihovna geografie opět otevřena. i-Forum [online]. 2005 [cit. 02.07.2011]. Dostupný z WWW: <http://iforum.cuni.cz/IFORUM-2312.html>. ISSN 1214-5726.
 • Novotná, Eva . Albertov 1989 : 20. výročí sametové revoluce : katalog výstavy 17.11. 2009 - 10.1. 2010. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta 2009. 62 s. : il. ISBN 978-80-86561-39-4.
 • NOVOTNÁ, E. […et al.] Výroční zpráva 2006 : Geografická knihovna PřF UK. Praha : Geografická knihovna PřF UK, 2007. 32 s.
 • NOVOTNÁ, E. […et al.] Výroční zpráva 2007 : Geografická knihovna PřF UK. Praha : Geografická knihovna PřF UK, 2007. 51 s.
 • NOVOTNÁ, E. […et al.] Výroční zpráva 2010 : Geografická knihovna PřF UK. Praha : Geografická knihovna PřF UK, 2011. 38 s. : il., tab.
 • NOVOTNÁ, E. a kol. Geografická bibliografie ČR on-line: GEOBIBLINE. Vyd. 1. Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2011.151 s. : il., tab. ISBN 978-80-7080-773-6.
 • NOVOTNÁ, E.; ANTHOVÁ, Věra, RAŠKA, Pavel. Geobibline [elektronický zdroj] : www.geobibline.cz : the Czech Geographical Bibliography Online = geografická bibliografie ČR online. 2. vyd. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2012. 1elektronický optický disk (DVD): barev. ; 12 cm + 1 booklet
 • NOVOTNÁ, E. Informační podpora geografie. Praha : Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009. 268 s. ISBN 978-80-86561-42-4.
 • NOVOTNÁ, E. Webové stránky Geografické knihovny PřF UK aneb Co se skrývá pod pokličkou?. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 10 [cit. 14.07.2011]. Dostupný z WWW: <http://ikaros.cz/node/4345>. URNNBN: cz-ik4345. ISSN 1212-5075.
 • Polární rok : Arktida - Vysoké Sudety - Antarktida : katalog výstavy. Edit. Eva Novotná. 1. vyd. Praha : Geografická knihovna PřF UK, 2008. 96 s. : il., mapa. ISBN 978-80-86561-78-3
 • Pozvánka na výstavu 90 let geografie na PřF UK v předsálí Geografické knihovny. Ikaros [online]. 2010-05-12 [cit. 2010-12-12]. Krátké zprávy. Dostupný z WWW: <http://www.ikaros.cz/pozvanka-na-vystavu-90-let-geografie-na-prf-uk-v-predsali-geograficke-knihovny>
 • ŠALAMON, B. Geografický ústav Karlovy university. Sborník geografie. 1926.
 • ŠVAMBERA, V. Geografický ústav české university. Praha : V. Švambera, 1907. 31 s.
 • ŠVAMBERA, V. L'Institut de géographie de l'Université Charles IV. Praha : Institut de géographie de l'Université Charles IV., 1931. 20 s.
 • Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta. Geografická knihovna. Výroční zpráva 2008 : Geografická knihovna PřF UK v Praze. Ed. Eva Novotná. Praha : Geografická knihovna PřF UK, 2009. 46 s. ISBN 978-80-86561-47-9.
 • Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta. Geografická knihovna. Výroční zpráva 2010 : Geografická knihovna PřF UK. Ed. Eva Novotná. Praha : Geografická knihovna PřF UK, 2011. 38 s.
 • Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta. Geografická knihovna. Výroční zpráva 2009. Praha : Geografická knihovna PřF UK, 2010. 50 s. ISBN 978-80-7444-003-8.

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Flag of the Czech Republic.svg
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Title page Historia del Mondo Nuovo.jpg
"Historia del Mondo Nuovo," title page, illustration by Theodor de Bry, text by Girolamo Benzoni. Engraving. Courtesy of the Yale Collection of Western Americana, Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University, New Haven, Connecticut.
Knihovna geografie 5 vernisaz.JPG
Autor: archiv Knihovny geografie PřF UK, Licence: CC BY-SA 3.0
Knihovna geografie PřF UK, vernisáž výstavy.
Knihovna geografie 1 1931.jpg
Interiér Knihovny geografie v roce 1931
Knihovna geografie 2 1931.jpg
Interiér Knihovny geografie v roce 1931
Knihovna geografie 3 studovna.JPG
Autor: archiv Knihovny geografie PřF UK, Licence: CC BY-SA 3.0
Knihovna geografie PřF UK, studovna