Kvartér

Geologická období (zjednodušeno)
počátek před dneškem a délka trvání v milionech let
eonéraperiodapd
 fanerozoikum  kenozoikum kvartér 
(čtvrtohory)
33
neogén2320
paleogén6643
 mezozoikum 
(druhohory)
křída14579
jura20156
trias25251
 paleozoikum 
(prvohory)
perm29947
karbon35960
devon41960
silur44324
ordovik48542
kambrium54156
proterozoikum (starohory)25001959
archaikum (prahory)40001500
hadaikum4600600

Kvartér (čtvrtohory) je označení pro geologickou periodu, která zahrnuje zhruba posledních 2,6 milionů let. Je nejmladší ze tří period kenozoika. Dělí se na starší pleistocén a mladší holocén. Starší kvartér zahrnuje z historického hlediska starší dobu kamennou (paleolit). Mladší kvartér zahrnuje pouze posledních 10 000 let. Z historického hlediska jde o starší dobu kamennou (paleolit), střední dobu kamennou (mezolit), mladší dobu kamennou (neolit) a následná období od doby bronzové až po dnešek.

Pro období zvýšeného vlivu člověka se v poslední době používá označení antropocén, na jehož přesné definici a časovém vymezení ještě nepanuje shoda, termín se někdy používá i jako synonymum pro holocén.

Stratigrafie

Benátský důlní inženýr Giovanni Arduino v 60. letech 18. století rozlišil na přirozeném geologickém řezu na severu Itálie čtyři geologická období, jež nazval řády – tedy první, druhý, třetí a čtvrtý řád, přičemž čtvrtý byl nejmladší. Této terminologie se přidržovali francouzští geologové Jules Desnoyers a Henri Reboul, kteří ve 30. letech 19. století označovali ve svých studiích výrazem quaternaire geologické období příslušné k zachovaným horninám obsahujícím zbytky víceméně současných rostlin a živočichů. Roku 1854 ve Švýcarsku navrhl Adolphe Morlot, aby se pro toto období používalo výrazu quartaire – kvartér, a ten se drží v odborné literatuře dodnes. Roku 1830 ještě skotský geolog Charles Lyell ve stejném smyslu používal termín pleistocene, ale toto označení bylo později vztaženo k jednomu z dílčích období čtvrtohor.[1][2]

Otázka počátku kvartéru byla dlouho předmětem odborných sporů. Jako hranice byla roku 1983 stanovena doba před 1,8 miliony let. Spory však neutichly, neboť řada vědců upozorňovala, že tato doba nepřinesla žádné převratné změny, které by takovou hranici odůvodnily. Nakonec roku 2009 Mezinárodní komise pro stratigrafii přiřadila ke čtvrtohorám i původně tercierní stupeň gelas, čímž se hranice kvartéru posunula na 2,588 milionu let před dneškem. Důvodem byl fakt, že právě z této doby byly zjištěny příznaky prudkého globálního ochlazení klimatu.[3][4][5]

Stratigrafické schéma kvartéru
Geologické obdobíKontinentální zalednění sev. EvropyHorské zalednění AlpStáří (miliony let)
Holocén0,0117
PleistocénSvrchníWeichsel (glaciál)Würm0,126
Eem (interglaciál)Riss/Würm
StředníSaale (glaciál)Riss0,781
Holstein (interglaciál)Mindel/Riss
Elster (glaciál)Mindel
Cromer (několik gl. a igl.)Haslach
Günz/Mindel
Spodní (kalabr)Bavel (několik gl. a ingl.)Günz1,806
Donau/Günz
Menap (glaciál)Donau
Waal (integlaciál)
Eburon (glaciál)
Spodní (gelas)2,588

Geologie a klima

Přirozená rokle u Zeměch s mocným profilem vátých spraší.
Ledovcový kar v Obřím dole v Krkonoších.

Od počátku kvartéru se kontinenty nacházejí již v dnešní podobě. Z předchozích období pokračuje alpinské vrásnění a výzdvih Himálaje. Obrys pevniny významně mění značné kolísání hladiny moří – až o 120 m, spojené s vynořením rozsáhlých souší, jež ovlivňují migraci fauny a flóry. Z těchto pevninských mostů má značný význam tzv. Beringie, opakovaně se vynořující souš mezi Severní Amerikou a Asií, která umožnila kromě rozšíření řady živočišných druhů, např. mamutů či velbloudů, též rozšíření člověka na americký kontinent.[6]

Toto kolísání mořské hladiny způsobil nástup globálního ochlazení, díky kterému je značné množství vody vázáno v pevninských ledovcích.[pozn. 1] Původně se předpokládalo, že ochlazení přišlo v jediné velké ledové době, později byla tato teorie revidována zjištěním existence čtyř ledových dob. Nakonec byl objeven dlouhý cyklus mnoha dílčích ochlazení a oteplení, přičemž na příkladu průběhu posledního chladného cyklu, jenž je pro svoji chronologickou blízkost nejlépe prozkoumaný, se předpokládá existence velmi složitého průběhu klimatických výkyvů v průběhu celého kvartéru. Kvartér se ve srovnání s předcházejícími teplejšími obdobími jeví jako jedna dlouhá doba ledová, která se dělí na jednotlivé výrazně chladné a suché výkyvy (glaciály) a vlhčí a teplejší výkyvy (interglaciály).[1]

Například na území dnešního Česka se v nejteplejších úsecích interglaciálů předpokládají průměrné teploty o 2 – 3 °C vyšší oproti dnešku[pozn. 2], zatímco v nejstudenějších úsecích glaciálů až o 11 – 13 °C nižší oproti současnému průměru. Kromě těchto největších klimatických výkyvů docházelo v průběhu glaciálů, a to zejména na jejich počátku, k dalším dílčím výkyvům – studeným stadiálům a teplejším interstadiálům. Navíc lze hluboko do minulosti zaznamenat velké množství jemnějších teplotních výkyvů oběma směry, jež se nazývají oscilace. Období od posledního glaciálu do současnosti, tedy holocén, je pravděpodobně jen další z řady interglaciálů, oproti předcházejícím však jeví řadu odlišností: odlišná je například fauna savců i ráz krajiny v Evropě. Proto se pro holocén používá i označení postglaciál.[7]

Klimatické výkyvy mají vliv na rychlost a intenzitu procesů eroze a ukládání hornin, zejména v příledovcových (periglaciálních) oblastech. Velká území Evropy, Asie a Severní Ameriky byla ovlivněna přítomností stálé tlakové výše nad pevninskými ledovci na severu kontinentů, což způsobovalo stálé proudění suchých studených větrů z těchto míst.[8] Sucho a mráz za nepřítomnosti souvislého rostlinného pokryvu způsobovaly charakteristický rozpad určitých hornin a jejich akumulaci v podobě mohutných souvrství spraší, které jsou dnes jednou z nejběžnějších hornin na světě. Měnil se také vodní režim řek, jež přecházely z režimu meandrující do divočící řeky a naopak. V glaciálech měly řeky v periglaciální zóně nízký průtok s občasnými vodními přívaly v mělkém, širokém, příměji vedeném korytu, jelikož podnebí bylo suché a v krajině bylo málo vegetace, která by brzdila erozní a akumulační činnost řeky. Naopak v interglaciálech řeky tečou v hlubších korytech s častými oblouky, které se postupně prohlubují či izolují od hlavního toku a vytvářejí slepá ramena. Při přechodech ze studených do teplejších a vlhčích období dochází k výraznému zařezávání říční nivy pod úroveň okolní krajiny, čímž vznikají tzv. říční terasy.[9]

Život

Vyhynulý evropský lev jeskynní.

Z živočichů prodělávají nejdynamičtější vývoj savci. Na území střední Evropy žili např. mamuti, srstnatí nosorožci, koně, jelenovití (mezi nimi obrovitý megaloceros giganteus s rozpětím paroží až 3 m), šavlozubé kočkovité šelmy (machairodus), jeskynní lvi, jeskynní medvědi apod. Vývoj savců a ptáků v průběhu pleistocénu dosahoval mimořádné dynamiky.[10] Do pleistocénu spadá i větší část vývojové linie směřující k dnešnímu člověku a dalším primátům.

Předpokládalo se, že vliv glaciálů nebyl pro všechny oblasti světa rovnoměrný, tj. směrem k rovníku vliv glaciálů klesal. Například v pásmu deštných lesů se mluvilo o kulminaci vlhkého období – pluviálu.[7] V současnosti převládá teorie, že rozloha deštných lesů se v průběhu glaciálu velmi zmenšila a zmenšila se i jejich druhová diverzita. Naopak v interglaciálech jejich rozloha roste. V tom je jeden z rozdílů oproti předchozím interglaciálům a současnému postglaciálu. Zdá se, že rozloha deštných lesů klesá a klesá i druhová diverzita v jiných biotopech. O tom, jak podstatná je tato změna a jaký podíl na tom má činnost člověka, se vedou odborné diskuse.[11] [12]

Vymírání četných živočišných druhů však můžeme sledovat již od posledního náporu poslední ledové doby. Vymírá tzv. megafauna, k níž řadíme velké druhy savců, typické pro větší část kvartéru. Na konci poslední doby ledové vymírají mamuti, srstnatí nosorožci, obří australští vačnatci a další druhy. V době, kdy se tyto druhy ocitají na pokraji vyhynutí, dosahuje maximálního rozšíření obří evropský jelen Megaloceros giganteus, ten však přesto nakonec též vymírá.[13]

Po odeznění posledního glaciálu dochází k rozvoji lidské společnosti, která postupně přechází z kultur lovců a sběračů k zemědělským kulturám; vznikají města a státy. Díky tomu dochází k rozrůstání lidské populace, která zároveň silně ovlivňuje tvář krajiny a následně její biologickou diverzitu. Míru ovlivnění holocénní přírody člověkem někteří vědci srovnávají s vlivem geologických procesů. V osídlených oblastech dochází k ústupu mnohých živočišných a rostlinných druhů, zejména lesních.[10] Na druhé straně kulturní krajinu využívají četná společenstva druhů preferujících otevřenější stanoviště. Dalšími podstatnými změnami byl nástup intenzivního zemědělství, či naopak v některých oblastech úpadek zemědělství ve prospěch jiných hospodářských činností.

Odkazy

Poznámky

 1. Antarktický kontinent se pokryl ledovcem již v průběhu u.
 2. Na počátku pleistocénu zde mělo klima ještě submediterrání ráz a průměrné teploty byly ještě vyšší.

Reference

 1. a b POKORNÝ, Petr. Neklidné časy. Praha: Dokořán, 2011. ISBN 978-80-7363-392-9. Kapitola O čtvrtém řádu a o tom, jak věda objevila dějiny, s. 9–50. 
 2. CHLUPÁČ, Ivo; BRZOBOHATÝ, Rostislav; KOVANDA, Jiří; STRANÍK, Zdeněk. Geologická minulost České republiky. Praha: Academia, 2011. ISBN 978-80-200-1961-5. Kapitola Kvartér (čtvrtohory) - nejmladší geologická minulost, s. 359–392. 
 3. Posunutý začátek čtvrtohor; Český rozhlas - Leonardo
 4. Mezinárodní stratigrafická tabulka; ICS
 5. BRANDOS, Otakar. Doba ledová. Treking [online]. 2013-01-10. Dostupné online. 
 6. LISTER, Adrian; BAHN, Paul. Mamuti. Praha: Mladá fronta, 2007. ISBN 978-80-204-1748-0. Kapitola Původ mamutů, s. 11–43. 
 7. a b LOŽEK, Vojen. Příroda ve čtvrtohorách. Praha: Academia, 1973. Kapitola Výkyvy podnebí a jejich projevy, s. 41–61. 
 8. PILOUS, Vlastimil. Pleistocénní glacigenní a nivační modelace Jizerských hor [online]. česky: KRNAP, 2006. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-08-05. 
 9. LOŽEK, Vojen. Příroda ve čtvrtohorách. Praha: Academia, 1973. Kapitola Přehled kvartérních uloženin a jejich geneze, s. 62–191. 
 10. a b LOŽEK, Vojen. Příroda ve čtvrtohorách. Praha: Academia, 1973. Kapitola Zvířena a květena ve čtvrtohorách, s. 192–242. 
 11. STORCH, David. Jak rychle vymírají druhy. Vesmír [online]. 2001. Dostupné online. ISSN 1214-4029. 
 12. BRANIŠ, Martin. Biologická diverzita – úhel pohledu. Vesmír [online]. 2001. Dostupné online. ISSN 1214-4029. 
 13. LISTER, Adrian; BAHN, Paul. Mamuti. Praha: Mladá fronta, 2007. ISBN 978-80-204-1748-0. Kapitola Zánik, s. 141–163. 

Literatura

 • LOŽEK, Vojen. Zrcadlo minulosti. Praha: Dokořán, 2011. 198 s. ISBN 978-80-7363-340-0. 
 • MIKULA, Jiří. Dvacetkrát starší než Altamira. [s.l.]: [s.n.], 1983. 109 s. 
 • CZUDEK, Tadeáš. Vývoj reliéfu krajiny České republiky v kvartéru. Brno: Moravské zemské muzeum, 2005. 238 s. ISBN 80-7028-270-3. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

European cave lion (Panthera leo spelaea) - Mauricio Antón.jpg
Autor: Mauricio Antón, Licence: CC BY 2.5
A late Pleistocene landscape in northern Spain with European cave lions (Panthera leo spelaea) with a reindeer carcass. (Information according to the caption of the same image in Alan Turner (2004) National Geographic Prehistoric Mammals, Washington, D.C.: National Geographic ISBN 9780792271345, ISBN 9780792269977)
PP Sprasova rokle u Zemech Kralupy nad Vltavou CZ top 176.jpg
Přírodní památka Sprašová rokle u Zeměch, Zeměchy, část města Kralupy nad Vltavou, okres Mělník. Pohled na západní stěnu rokle z horní hrany.