Maďarsko

Maďarsko
Magyarország
vlajka Maďarska
vlajka
znak Maďarska
znak
Hymna
Himnusz
Motto
Historický: Regnum Maria Patronae Hungariae
(Království Marie, patronky Maďarska)
Geografie

Poloha Maďarska
Poloha Maďarska

Hlavní městoBudapešť
Rozloha93 036[1] km² (106. na světě)
z toho 0,74 % vodní plochy
Nejvyšší bodKékes (1 014[1] m n. m.)
Časové pásmo+1
Poloha
Geodata (OSM)OSM, WMF
Obyvatelstvo
Počet obyvatel9 712 887 (91. na světě, 2017)
Hustota zalidnění107,5 ob. / km² (93. na světě)
HDI 0,831 (velmi vysoký) (37. na světě, 2012)
Jazykmaďarština, jazyky nepočetných menšin
Národnostní složeníMaďaři, Němci, Rumuni, Romové, Slováci, Češi [1]
Náboženstvířímsko- a řecko-katolické (50%), kalvínské (30%), luteránské (5%)[1]
Státní útvar
Státní zřízeníparlamentní republika
Vznik16. listopadu 1918 (zánik Rakousko-Uherska)
PrezidentJános Áder
Předseda vládyViktor Orbán
Měnaforint (=100 fillérů) (HUF)
HDP/obyv. (PPP)25 799[2] USD (46. na světě, 2015)
Giniho koeficient28[1] (2005)
Mezinárodní identifikace
ISO 3166-1348 HUN HU
MPZH
Telefonní předvolba+36
Národní TLD.hu

Maďarsko (maďarsky zvuk Magyarország, v letech 19892011 plným názvem Maďarská republika, maďarsky zvuk Magyar Köztársaság, s účinností od 1. ledna 2012 byl dlouhý název Maďarská republika nahrazen názvem Maďarsko[3]), je vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě. Maďarsko hraničí s Rakouskem (366 km) a Slovinskem (102 km) na západě, s Chorvatskem (329 km) a Srbskem (151 km) na jihu, s Rumunskem (443 km) a Ukrajinou (103 km) na východě a se Slovenskem (677 km) na severu. Maďarsko je členem OSN, NATO, OECD, WTO, Rady Evropy, EU, Schengenského prostoruVisegrádské skupiny.

Maďarsko je mnoha lidmi vnímáno jako země lázní, vína, ostrých jídel a specifického jazyka.[4][5] Dnešní tvář Maďarska vznikla kombinací mnoha vlivů, jak z původního domova Maďarů na Uralu, tak nejrůznějších vlivů evropských, a to jak z oblastí západních, více však z oblastí na jihovýchod od země, zvláště během dlouhé doby, kdy byla značná část Uherska obsazena Osmanskou říší. Asi nejtypičtějším znakem původu Maďarů je jejich jazyk. Maďarština, která patří k ugrofinské jazykové skupině, je vzdáleně příbuzná několika jazykům, kterými se mluví na severu a severovýchodě Evropy (finština, estonština, komi aj.). Nejpodobnější jazyky se dochovaly ve zbytcích v ruském Chantymansijském autonomním okruhu na západní Sibiři. Maďaři, vedení Arpádem, přišli do Evropy koncem 9. století. Od té doby jsou Maďaři a jejich Maďarsko nedílnou součástí Evropy.[6] Novodobé dějiny Maďarska jsou například těsně spjaty s českými, slovenskými, rakouskýmibalkánskými dějinami.[7][8][9][10]

Dnešní Maďarsko je pouze část historického Uherska. Přes dvě třetiny území Uherského království totiž bylo po první světové válce v důsledku Trianonské mírové smlouvy připojeno k sousedním státům, většinou nově vzniklým. Zbytkové Uhersko je od té doby v českém a slovenském prostředí nově nazýváno jako Maďarsko, v chorvatském, bosenském a srbském Ugarska/Угарска a Mađarska/Мађарска a v slovinském Ogrska a Madžarska (jiné jazyky včetně maďarštiny tyto pojmy nerozlišují), po určitou dobu po první světové válce se např. v denním tisku používal také paralelní název Maďarie. Ztráta historických území zesílená o fakt, že vně nových hranic zůstalo několik milionů Maďarů, spolu s tradičním maďarským pocitem izolace a výlučnosti, dodnes do určité míry negativně ovlivňuje vztahy Maďarska s některými jeho sousedy a rezonuje i v maďarské domácí politice.

Dějiny

Podrobnější informace naleznete v článcích Dějiny Maďarska a Uhersko.

Starověk a středověk

Podrobnější informace naleznete v článku Maďarský vpád do Evropy.
Obránci Szigetváru vyrážejí do posledního útoku proti přesile Turků roku 1566

Nejstarší obyvatelé území dnešního Maďarska zde žili již před téměř půl milionem let. Nejvíce archeologických nálezů je hlavně ze severního Maďarska. Dalšími obyvateli se později stali i Keltové, Římané, ale také Ilyrové.[11] Římané zde zřídili provincii Pannonia. Ve východní části Maďarska a severního Rumunska byla zřízena provincie Dacia. Provincie byly osídleny kolonisty z Itálie. V této době vznikla i pozdější maďarská města. Centrem Pannonie se stalo Aquincum (severozápadní část dnešní Budapešti), dále pak byla založena města Savaria (dnes Szombathely), Scarabantie (Šoproň), Arrabona (Győr), Gorsium (Tác) a Sopianae (Pécs)[12]. Po Římanech zdědili Maďaři například vinařství[12], které je dodnes nedílnou součástí maďarské kultury. Germánské kmeny vytlačily Římany koncem 5. století. I přes to, že germánské kmeny nebyly křesťanské, zůstaly kostely, které zde zbyly po Římanech, stále v provozu.[13] Během stěhování národů se v uherské nížině usadili kočovní Hunové a po nich v 6. století Panonii ovládli Avaři.

Na konci prvního tisíciletí pronikly na území dnešního Maďarska z východu Maďaři, kočovný kmen ugrofinského původu vedený náčelníkem Arpádem, zakladatelem královské dynastie Arpádovců. Tento kmen si podmanil usedlé slovanské obyvatelstvo a pravidelně ohrožoval Bavory a Velkou Moravu, kterou nakonec vyvrátil. Po bitvě na Lešském poli (955), kde byli Maďaři poraženi vojsky východofranského krále Oty I. Velikého s přispěním českých oddílů knížete Boleslava I., se vzdali výbojů, usadili se a začali obdělávat úrodnou Panonskou pánev.[14]

Koncem 10. století Arpádovec Gejza vytvořil Maďarské velkoknížectví, s hlavním městem Ostřihom. Křesťanským se stalo tehdy, když se nechal pokřtít kníže Vajk a převzal jméno Štěpán. V roce 1000 se pak Štěpán nechal korunovat králem a vzniklo Uherské království. Štěpán též prosadil zřízení arcibiskupství. Uherské království bylo v 11.–15. století jedním z nejrozlehlejších a nejmocnějších států střední a jihovýchodní Evropy. Vedle vlastních Uher, jejichž součástí bylo Slovensko, zahrnovalo Chorvatsko (personální unie 1102), Sedmihradsko (dnes součást Rumunska) a část srbských území včetně Bělehradu.

Roku 1241 Uhersko zasáhl mongolský vpád do Evropy, který zemi silně zpustošil. Roku 1301 vymřeli Arpádovci. Uherské koruny se nakrátko chopili čeští Přemyslovci, ale ti vymřeli záhy také a uherský trůn uzmuli Anjouovci a seděli na něm až do roku 1387, kdy se Karlovi IV. podařilo ho zajistit pro svého syna Zikmunda a rod Lucemburků. Zikmund však zemřel bez dědiců, takže se poté na trůně střídali další významné středoevropské rody, Habsburkové a Jagellonci. Výjimku představuje éra vlády regenta Jánose Hunyadiho (1446–1453) a jeho syna Matyáše Korvína (1458–1490), který se stal dokonce králem a načas ovládl také Moravu a Slezsko. Po něm se vrátili Jagellonci (Vladislav II.Ludvík), kteří drželi i českou korunu a vytvořili tak velkou středoevropskou říši. Čelili řadě problémů, například selskému Dóžově povstání (1514) proti šlechtě, které bylo brutálně potlačeno.[15] Avšak největším problémem se brzy ukázal být tlak Osmanské říše z jihu (viz Osmansko-uherské války).

Součást habsburské říše

Bitva mezi Maďary a Rakušany během maďarské války za nezávislost v letech 1848–1849
Budapešť v roce 1875

Uhersko bylo Osmany ohrožováno od 15. století. Právě v boji s Turky, v bitvě u Moháče roku 1526, padl poslední Jagellonec Ludvík. Následně vypukla občanská válka (15271538) mezi Habsburky (Ferdinandem I.) a sedmihradským vévodou Janem Zápolským. Toho takticky podporovali Osmani a využili této občanské války k první mohutné invazi do střední Evropy (viz První obléhání Vídně roku 1529), což byl počátek 200 let trvajících tureckých válek, jejichž bojištěm bylo povětšinou právě uherské území. Občanskou válku vyhráli Habsburkové, ale před Osmany se jim Uhry dlouho nedařilo plně ochránit. V roce 1541 Turci obsadili území od Bělehradu po Budapešť (Budínský ejálet). Z východní části se stalo Sedmihradské knížectví – téměř nezávislý stát, který byl vazalem Osmanské říše. Jen zbylé území, tedy Horní Uhry, Burgenland, západní Chorvatsko a západní pruh dnešního Maďarska, s jádrem na území dnešního Slovenska a nazývané obvykle „královské Uhersko“, ovládali Habsburkové a jejich Rakouská monarchie. V rámci ní se Uhry stávaly stále více jen podřízenou zemí, navíc poměrně zaostalou, soustředěnou jen na zemědělství.

Pokusy Habsburků prosadit absolutismus, katolictví a omezit moc uherské šlechty vyústily v letech 1604–1711 v protihabsburská stavovská povstání (povstání Štěpána Bočkaje, povstání Gabriela Betlena, Rákócziho povstání ad.).[16] Habsburkové všechna potlačili a říši centralizovali, pozitivním jevem pro Maďary bylo aspoň to, že se Habsburkům nakonec podařilo zcelit původní uherské území vytlačením Turků – roku 1691 dobyli Sedmihradsko, po bitvě u Vídně v roce 1683 a bitvě u Zenty roku 1697 vytlačili Turky definitivně ze střední Evropy (Karlovický mír) a roku 1718 pak dobyli poslední území v jihovýchodním Maďarsku.

Nespokojenost se stagnací, politickou i hospodářskou, byla však v Uhersku trvalá. Ve 30. letech 19. století vzniklo reformní hnutí zaměřené především na hospodářské otázky vedené hrabětem Istvánem Széchenyim. V březnu 1848 vypuklo v Budapešti, pod vlivem únorové revoluce ve Francii, povstání. Hlavním vůdcem byl Lajos Kossuth, vojenským velitelem Artur Görgey, pěvcem revoluce byl Sándor Petőfi, Lajos Batthyány se ujal funkce ministerského předsedy. Povstání mělo demokratizační požadavky, ale na rozdíl od jiných zemí monarchie přerostlo v Uhersku ve válku o nezávislost. Sněm zasedající v Debrecínu sesadil Habsburky z trůnu a Kossutha prohlásil hlavou nového státu. Ten však netrval dlouho. Navzdory podpoře polských dobrovolníků vedených Józefem Bemem, Vídeň povstání utopila v krvi, s pomocí ruské carské armády vedené Ivanem Paskevičem. Povstalci kapitulovali u Világoše (dnešní Șiria) 13. srpna 1849.

Po prusko-rakouské válce z roku 1866, kterou Habsburkové prohráli, což je oslabilo i uvnitř říše, se však Maďarům podařilo dosáhnout Rakousko-uherského vyrovnání (1867), čímž vzniklo Rakousko-Uhersko.[17] Toto vyrovnání dávalo Uhersku, oficiálně Zemím Koruny svatoštěpánské, neboli takzvanému Zalitavsku, takřka úplnou autonomii. Moc získali místní politici, jako byl například první ministerský předseda Gyula Andrássy starší, či později zakladatel vlivné Liberální strany (Szabadelvű Párt) Kálmán Tisza a jeho syn István Tisza. Maďaři nicméně autonomii, kterou sami získali, nebyli ochotni dát národnostním menšinám na vlastním území (např. Slovákům) a Zalitavsko se tak stalo prostorem maďarizace a mnohem většího národnostního útlaku než Předlitavsko s centrem ve Vídni.

Po roce 1910 se celkově stupňovalo napětí v celé Evropě, 28. června 1914 spáchali srbští studenti v Bosně úspěšný atentát na Františka Ferdinanda d’Este. Rakousko-Uhersko poté vyhlásilo Srbsku ultimátum[18] a zajistilo si pro případnou válku podporu Německa. Srbsko požadavky rakouského ultimáta téměř zcela přijalo, přesto přerušilo Rakousko-Uhersko jednání (23. července) a vyhlásilo částečnou mobilizaci a poté (28. července) i válku.[18] Tím začala, jak se brzy ukázalo, první světová válka, při které se dostala do konfliktu prakticky celá Evropa.[18]

V Rakousku-Uhersku se v průběhu války projevily všechny jeho problémy. Jedním z největších byla národní nejednotnost a špatná ekonomická situace, válka Rakousko-Uhersko vyčerpávala více než jiné země a to se bylo nuceno orientovat stále více na Německo, což vzbuzovalo nelibost u neněmeckých národů monarchie. Po smrti Františka Josefa I. (21. listopadu 1916), nastoupil na trůn Karel I., jeho politika však nedokázala najít cestu k novým národním snahám. V již zoufalé situaci se pokusil vyhlásit 16. října 1918 federaci, ještě v průběhu října se však začalo Rakousko-Uhersko rozpadat a 1. listopadu zprostil Karel I. uherskou vládu přísahy věrnosti.

Meziválečná doba a 2. světová válka

Na základě Trianonské smlouvy získalo Maďarsko 28 % území Uherska, ale bez mořských přístavů a 3 425 000 etnických Maďarů se ocitlo mimo zemi[19][20]
     Území s maďarskou většinou (podle sčítání lidu v roce 1910) odtržené od Maďarska

Po konci války vypukla v Maďarsku v říjnu 1918 astrová revoluce, pod jejímž tlakem byla v uherské části monarchie vyhlášena republika pod vedením Mihálye Károlyiho.[21] Zároveň vznikaly v důsledku sebeurčování okolních národů jejich státy a od Maďarska se začala odtrhávat pohraniční území obydlená příslušnými etniky jako byli Slováci, Rumuni a Jihoslované. Roku 1919 se moci na tři měsíce chopili komunisté, kteří vyhlásili Maďarskou republiku rad.[22] Ta se pokusila dobýt vojensky část Slovenska, byla však také s přispěním rumunského vojska poražena. Po pádu komunistické revoluce nastalo období tzv. bílého teroru a bylo obnoveno uherské království, jehož hlavou se jako regent stal bývalý rakousko-uherský admirál Miklós Horthy.

4. června 1920 bylo Maďarsko velmocemi přinuceno podepsat Trianonskou smlouvu, která v rámci Pařížských předměstských smluv určila poválečné uherské hranice. Podle této smlouvy byla severní část (tzv. Horní Uhersko), převážnou většinou obývaná Slováky, připojena k Československu (dnes Slovensko a Zakarpatská Ukrajina) a několik obcí k Polsku. Rozsáhlá východní část připadla Rumunsku. Jižní část a celé Chorvatsko-Slavonsko se staly součástí Království Srbů, Chorvatů a Slovinců (dnes jsou tato území rozdělena mezi Slovinsko, Chorvatsko a Srbsko). Poměrně malé západní pohraničí Hradsko (Burgenland) připadlo Rakousku. Zbytkové Uhersko/Maďarsko zahrnovalo pouze 29 % předchozí rozlohy (33 %, pokud nepočítáme Chorvatsko). Nové hranice byly vedeny v zásadě podle národnostního složení, ovšem mnohde byla uplatněna také strategická kritéria (hranice po řekách či na hřebenech hor) nebo dopravní hlediska, vesměs v neprospěch Maďarska. I proto zůstalo na mnoha místech bezprostředně za jeho hranicemi souvislé maďarské osídlení (nejmarkantněji na jižním Slovensku) a zhruba jeden milion maďarsky hovořících Sikulů uprostřed Rumunska.[23] Trianonská smlouva vyvolala v Maďarsku pocit křivdy, který zcela nevyprchal ani ve 21. století.[24][25]

Roku 1921 došlo ke dvěma pokusům sesazeného Karla I. (v maďarském číslování Karel IV.) získat zpět uherský trůn (který na rozdíl od rakouského formálně stále existoval), ale Miklós Horthy se přes původní příslib souhlasu pod tlakem vítězných velmocí první světové války postavil proti němu. Aby dále neeskaloval napětí (hrozila též intervence Malé Dohody), Karel nakonec ustoupil. V listopadu pak maďarský parlament definitivně sesadil Habsburky z trůnu. V následném meziválečném období, ve kterém byl Horthy regentem království, hledalo Maďarsko spojence ve svých snahách o revizi Trianonské smlouvy. To jej nasměrovalo hlavně k Itálii ovládané Benitem Mussolinim. Domácí politika se vyznačovala konzervatismem a perzekucí levice, od 30. let sílily fašistické tendence, reprezentované zejména Gyulou Gömbösem.[26]

Územní rozsah Maďarského království během druhé světové války:
     Mađarské území po roce 1918
     Území získané v letech 1938–1941

V předvečer druhé světové války Maďarské království, stále pod vedením regenta Horthyho, udržovalo orientaci na Itálii a nověji i na nacistické Německo, od čehož si slibovalo zisk ztracených území. Dostávalo se tak do paradoxní situace, protože Slovenský stát, vzniklý 14. března 1939, a Rumunsko, jemuž zejména kladlo Maďarsko své územní požadavky, byly také německými spojenci. Maďarsko však bylo Adolfem Hitlerem preferováno. Jednou ze zaplacených cen bylo, že mnoho maďarských Židů bylo na konci války deportováno do vyhlazovacích koncentračních táborů.[27][28] Maďarští Romové měli osud podobný, i když ne v tak velké míře. V realizaci holokaustu Němcům pomáhali zejména místní fašisté ze Strany Šípových křížů.

Zprvu maďarská zahraniční politika nesla dočasné dílčí úspěchy. V rámci takzvané první vídeňské arbitráže bylo k Maďarsku připojeno jihoslovenské pohraničí.[29] Po rozbití Československa Hitlerem v březnu 1939 zabralo Maďarsko i celou Podkarpatskou Rus a ve druhé vídeňské arbitráži roku 1940 získalo pod německou patronací i severovýchodní Sedmihradsko. Přesto až do roku 1941 dokázalo Maďarsko udržovat zdání neutrality, teprve pak se připojilo k německým vojenským akcím. Dobylo část jugoslávské Vojvodiny a účastnilo se invaze do Sovětského svazu. Když se začala blížit definitivní porážka Německa, zahájil Horthy v polovině října 1944 jednání se Sovětským svazem. Nacisté reagovali tím, že nejprve Maďarsko okupovali (Operace Margarethe) a nakonec zajali i Horthyho a do čela tzv. vlády národní jednoty postavili vůdce maďarských fašistů Ference Szálasiho (Operace Panzerfaust).[30] V této době už byla před branami Budapešti Rudá armáda. Podle Hitlera byla Budapešť poslední překážka, která mohla zastavit Rudou armádu před příchodem do Vídně a pak do celého Německa. Hitler tedy nakázal bránit Budapešť do posledního muže. Pro Sovětský svaz bylo dobytí Budapešti otázkou prestiže a nároku na kontrolu nad Maďarskem při poválečném rozdělování Evropy. Obě strany tedy vedly boje s velkým nasazením a nebraly ohled na počty padlých vojáků a civilistů. Odstupující německá armáda nasadila vzdušné síly a začala Budapešť bombardovat. Vyhodila do povětří všechny mosty přes Dunaj a zničila také mnoho domů. Po téměř stodenním boji (známém především jako budapešťská operace) bylo město plné trosek a mrtvol, jichž bylo minimálně půl milionu.[31]

Socialistická éra

Zničený sovětský tank v Budapešti během povstání roku 1956; podle časopisu Time se osobností roku 1956 stal maďarský bojovník za svobodu[32]
Pomník Maďarskému povstání v roce 1956 ve městě Kalocsa

Po druhé světové válce vznikla druhá Maďarská republika, která již byla v sovětské sféře vlivu. Pro socialistický vývoj země mělo význam sloučení Maďarské komunistické strany a Sociálně demokratické strany Maďarska v Maďarskou stranu pracujících (později byla nahrazena Maďarskou socialistickou dělnickou stranou). Dne 15. srpna 1949 byla vyhlášena Maďarská lidová republika a 20. srpna Národní shromáždění přijalo zákon o nové ústavě. Národní hospodářství bylo, podobně jako ve všech zemích tzv. východního bloku, z velké části zestátněno a podrobeno centrálnímu plánování pod sovětským vlivem.

Maďarskou politiku ovládli stalinisté v čele s Mátyásem Rákosim, který zastával funkci generálního tajemníka komunistů. Začaly soudní procesy proti „nepřátelům lidu“, jenom v letech 19521955 bylo odsouzeno k různým trestům více než 500 000 osob. K nejznámějším obětem represí patřil László Rajk, popravený v roce 1949.[33] Příslušníci ÁVH (tajná policie) rozhodovali o osudech a životech statisíců lidí. Po Stalinově smrti v březnu 1953 obvinilo nové vedení Sovětského svazu Rákosiho z podpory kultu osobnosti a novým maďarským premiérem se stal Imre Nagy.[34]

V polovině padesátých let v Maďarsku sílilo protikomunistické cítění, které vyvrcholilo povstáním na podzim roku 1956.[35] Shromažďovaly se velké zástupy lidí a protesty byly čím dál větší. Po velkých bojích, které proběhly u Maďarského rádia mezi demonstrujícími a policií, se zdálo, že komunisté ustoupí. Došlo však k vojenské intervenci Sovětského svazu.[36] Maďarští politici se pokusili vyjednat odchod sovětských vojsk z území Maďarska a zaujmout pozici neutrálního státu po vzoru sousedního Rakouska. Imre Nagy vyhlásil vystoupení Maďarska z Varšavského paktu a jeho neutralitu.[37] Západ sledoval situace jen zpovzdálí, podle některých zdrojů byla tehdy uzavřena tajná dohoda Sovětského svazu a Spojených států amerických o Suezském průplavu, kterou bylo údajně dohodnuto, že se Sověti vzdají vlivu na průplav, ale Západ nebude zasahovat do revoluce v Maďarsku.[38]

Mezinárodní neutralita Maďarské lidové republiky nemohla být tehdy pro Sovětský svaz přijatelná, a tak po zdánlivém odchodu ze země sovětská vojska již po několika dnech opět vstoupila na území Maďarska. Sovětské letectvo začalo bombardovat Budapešť a v ulicích vypukly opět boje mezi povstalci a sovětskou armádou vyzbrojenou tanky a jinými těžkými zbraněmi. Povstání bylo potlačeno a nová, Sověty dosazená, maďarská vláda v čele s Jánosem Kádárem vrátila zemi do sféry tzv. východního bloku. Sen o neutrálním demokratickém Maďarsku se rozplynul a sovětská armáda zůstala na území Maďarska až do roku 1991, stejně jako v ČSSR po roce 1968.

Ve dnech 9. a 15. června 1958 se konal proces s Imre Nagyem a jeho spolupracovníky. Všichni byli shledáni vinnými ze spiknutí, jehož cílem bylo svrhnout lidově demokratický režim, a odsouzeni k trestu smrti. Bývalý premiér Imre Nagy, jeho poradce Miklós Gimes a ministr obrany Pál Maléter byli popraveni 16. června 1958.[39] Ostatní vládní spolupracovníci byli uvězněni.[40]

Nový kádárovský režim však neznamenal návrat k nejtěžším represím stalinismu. Naopak, zejména od 60. let patřil k nejmírnějším ve východním bloku a zavedl některé liberální prvky především v ekonomické oblasti („gulášový socialismus“). Během 80. let se Maďarsko mohlo vydat cestou pozvolných reforem. Moc tehdy postupně převzaly reformní síly uvnitř vládnoucí socialistické strany.[41]

Od pádu socialismu dodnes

Pohřeb Imre Nagye roku 1989

Pád komunismu v Maďarsku byl poklidný a měl několik mezníků, k nimž patřilo založení Maďarského demokratického fóra v roce 1987, postupné odvolávání Jánose Kádára z funkcí v letech 1988–1989 a posilování pozic reformistů typu Miklóse Németha či Imre Pozsgaye, prohlášení ústředního výboru komunistické strany z ledna 1989, které říkalo, že maďarská revoluce z roku 1956 nebyla kontrarevolucí, rehabilitace Imre Nagye Nejvyšším soudem v červnu 1989 a jeho následný pohřeb, jehož se zúčastnilo 300 000 lidí a Viktor Orbán na něm vyzval k odchodu sovětských vojsk, symbolické přestřižení drátů na hranicích s Rakouskem na konci června[42], dohoda komunistů s opozicí z 18. září 1989 o přechodu k systému více stran, seberozpuštění komunistické strany 7. října (a její transformace v sociální demokracii) či 23. říjen 1989, kdy vešla v platnost nová ústava a byl zvolen nový prezident Mátyás Szűrö, který z balkónu Országházu slavnostně vyhlásil Třetí Maďarskou republiku. 25. března 1990 se pak konaly první svobodné volby a v Maďarsku tak bylo, v zásadě poprvé v jeho dějinách, ustaveno demokratické státní zřízení. Maďaři se pak rychle zapojili do západních struktur, v roce 1999 se Maďarsko stalo členem NATO,[43] v roce 2004 členem EU.

Premiér Maďarska v letech 2004–2009 Ferenc Gyurcsány

Na podzim 2006 proběhlo po celém Maďarsku několik protivládních demonstrací za odstoupení premiéra Ference Gyurcsánye z MSZP, který veřejnosti přiznal, že v zájmu vítězství své strany lhal před volbami o státním rozpočtu a skutečném stavu maďarské ekonomiky.[44] V rámci reforem zavedl Gyurcsány poplatky za školství a zdravotnictví, které však byly později v referendu odmítnuty.[45] Demonstrací se vedle opoziční strany Fidesz a demonstrujících Maďarů zúčastnili i maďarští nacionalisté. V ulicích visely staré maďarské (Arpádské) červeno-bílé vlajky.[46]

Nespokojenost s levicovou vládou nepřímo přidávala na popularitě nacionalistické skupině tzv. „Maďarské gardě“. Její členové volají po znovunabytí území, která před Trianonskou smlouvou patřila k Maďarsku (Uhersku) a byla tehdy získána okolními státy. Kromě demonstrací proběhlo v letech 20062008 také několik stávek požadujících většinou vyšší platy (např. třídenní stávka železničářů společnosti MÁV).[47][48] Těmto potížím přidala na síle také finanční krize, která na podzim roku 2008 silně zasáhla maďarskou ekonomiku.[49]

V parlamentních volbách 2010, které proběhly ve dvou kolech 11. dubna a 25. dubna 2010, získaly politické strany následující mandáty: Fidesz-KDNP 263 mandátů, MSZP 59 mandátů, nacionalistická strana Jobbik 47 mandátů a LMP 16 mandátů. Dále byl zvolen poslancem nezávislý kandidát Oszkár Molnár.

Po volbách 2010 vznikla v Maďarsku pravicově zaměřená nová vláda, někdy také nazývaná Vláda národní spolupráce, vedená Viktorem Orbánem. Je u moci od 29. května 2010 a tvoří ji zástupci vítězných stran Fidesz a KDNP, které pro tyto volby sestavily společnou kandidátku. Vláda se v parlamentu opírá o ústavní více než dvoutřetinovou většinu, což jí umožnilo dalekosáhlé změny ústavního a právního pořádku, které však postupně narážejí na odpor i ze strany EU.

Jako jedno ze zásadních opatření schválilo Národní shromáždění dne 18. dubna 2011 novou ústavu nahrazující dotud platnou starou ústavu z roku 1949. Platnost nové ústavy započala 1. ledna 2012. Název státu se změnil z Maďarská republika (Magyar Köztársaság) na jednoslovné Maďarsko (Magyarország).[50]

Geografie

Podrobnější informace naleznete v článku Geografie Maďarska.
Orientační mapka Maďarska
Typická rovina jižního Maďarska
Zadunají

Maďarsko je převážně rovinatá nebo mírně zvlněná země, a to díky poloze v Panonské pánvi. Relativně hornaté je pouze severní pohraničí, kam zasahují Vnitřní Západní Karpaty. Zde v pohoří Mátra se nachází i nejvyšší bod Maďarska, hora Kékes (1015 m).[51] Asi polovinu Maďarska na jihovýchodě a východě vyplňuje Velká uherská nížina (Alföld), která zasahuje i do sousedního Rumunska, Srbska, na Slovensko a na Ukrajinu. Plochá krajina Velké uherské nížiny je z velké části přeměněna na zemědělskou, zachovaly se ale zbytky původní středoevropské maďarské stepi, označované jako puszta. Tato krajina je ochraňována např. v národním parku Hortobágy.

Jihozápad Maďarska je zvlněný až pahorkatý. Lemuje ho Zadunajské středohoří, jehož nejznámější součástí je Bakoňský les. Jižně od této linie probíhá tektonický zlom, zčásti vyplněný jezery Balaton a Velence. V okolí města Pécs se rozkládá pohoří Mecsek. Severozápadní Maďarsko v okolí města Ráb (Győr) je opět ploché, rozkládá se zde Malá uherská nížina (Kisalföld), zasahující i na Slovensko jako Podunajská nížina.

Vcelku asi 89 % území nepřesahuje nadmořskou výšku 200 m, nad 400 m n. m. leží jen asi 2 %.[52] Různorodost reliéfu lze zaznamenat i v hlavním městě. Západní část Budapešti (Budín) je lesnatá a kopcovitá (Budínské vrchy, Piliš), východní Pešť leží oproti tomu v ploché kotlině.[53]

Vodstvo

Dunaj pod hradem Visegrád

Hlavním tokem maďarského vodního systému je Dunaj (Duna), do jehož povodí celé Maďarsko spadá. Dunaj nejprve tvoří severozápadní hranici Maďarska se Slovenskem a teče na jihovýchod a posléze východ. Nad Budapeští u města Vác ostře otáčí svůj směr k jihu a protéká napříč maďarským územím, které opouští u městečka Moháč a pokračuje do Srbska. Na Dunaji leží město Budapešť, ale i řada dalších měst, například Esztergom, Komárom, Dunaújváros, Kalocsa a Baja; na vedlejším rameni Dunaje leží Ráb.

Druhou nejdůležitější řekou je Tisa (Tisza), která je osou východního Maďarska a Alföldu, jímž protéká nejprve na severozápad, ale na maďarsko-slovensko-ukrajinském trojmezí se obrací na jihozápad a nakonec na jih. Tisa se do Dunaje vlévá až na území Srbska severně od Bělehradu; její výtok z Maďarska u Segedína je nejnižším bodem státu (79 m). Dalšími významnými městy na Tise jsou Szolnok a Tokaj.

Další významné řeky:

 • Dráva – přitéká z Alp, tvoří na jihozápadě hranici s Chorvatskem;
 • Rába – osa severozápadního Maďarska, vlévá se do Dunaje v Rábu;
 • Ipeľ (Ipoly) – tvoří střední část maďarsko-slovenské hranice;
 • Bodrog, Slaná (Sajó) – pravostranné přítoky Tisy odvodňující východ Slovenska;
 • Kriš (Körös) – levostranný přítok Tisy v Alföldu;
 • Maruše (Maros) – velký přítok Tisy ze Sedmihradska;
 • Sió – odvodňuje Balaton do Dunaje.

Nezanedbatelnou část plochy Maďarska tvoří jezera. Kromě již zmíněných Balatonu (největší jezero ve střední Evropě) a Velence v Zadunají zasahuje na maďarské území stepní Neziderské jezero (Fertő) u Šoproně (většina v Rakousku) a v suchých nížinách se nachází mnoho dalších menších poloslaných jezírek.

Klima

Maďarské podnebí je kontinentální s chladnými zimami a horkými léty. Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 10 °C, v létě 27 až 35 °C, v zimě přibližně 0 až -15 °C. Ve výjimečných případech se vyskytují i extrémy o teplotě od 42 °C v létě do -29 °C v zimě. Průměrné roční množství srážek je asi 600 mm. Rozložení deště nad Maďarskem je většinou nepředvídatelné. Západní části Maďarska se obvykle dostává více srážek ročně než východní části, kde se často vyskytují velice suchá léta.[54]

V osmdesátých letech 20. století se začaly v krajině projevovat účinky znečišťujících látek. Zejména herbicidy používané v zemědělství a řada dalších průmyslových škodlivin. Nejvíce bylo znát znečištění vodních ploch, což ohrožovalo nejen vodní živočichy, ale i volně žijící zvěř. Přestože se o tomto problému v Maďarsku ví, nebyla zatím vládou přijata potřebná opatření.[55]

Budapešť – podnebí
Obdobíledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadprosinecrok
Průměrné denní maximum [°C]2511172225272722168315
Průměrné denní minimum [°C]−3−137121416161283−17
Průměrné srážky [mm]40,630,133,040,661,068,645,755,938,133,058,448,3553,3
Zdroj: The Weather Channel[54]

Města

Podrobnější informace naleznete v článku Seznam měst v Maďarsku.

Hlavním městem Maďarska je Budapešť, která vznikla spojením Budína (západní část), Pešti (východní část) a Starého Budína (maďarsky Óbuda), rozkládajícího se v severozápadní části dnešního hlavního města. Druhým největším městem je v současnosti Debrecín, nacházející se na východě země nedaleko hranic s Rumunskem. Dále následuje Miskolc, severomaďarské město, které je spíše průmyslovým centrem; za socialistické éry v něm vyrůstala sídliště a průmyslové podniky.

  Maďarský názevČeské exonymumPočet obyvatel
1BudapestBudapešť1 740 041
2DebrecenDebrecín204 333
3MiskolcMiškovec162 905
4SzegedSegedín161 889
5PécsPětikostelí147 719
6GyőrRáb129 526
7Nyíregyháza116 799
8Kecskemét111 869
9SzékesfehérvárStoličný Bělehrad99 526
10SzombathelyKamenec78 884
11Szolnok72 953
12Tatabánya67 154
13Kaposvár65 954
14BékéscsabaBékešská Čaba61 091
15Zalaegerszeg59 029
16Veszprém60 131
17Érd63 546
18SopronŠoproň60 526
19EgerJager54 115
20DunaújvárosDunajské Nové Město
(Nové Město na Dunaji)
47 652

Politika

Podrobnější informace naleznete v článku Politický systém Maďarska.
Současný premiér Viktor Orbán

Prezident republiky je volen parlamentem v tajných volbách na 5 let a může být zvolen na dvě po sobě následující období. I přesto, že má pravomoc jmenovat předsedu vlády a vyhlašovat datum parlamentních voleb, je jeho funkce převážně reprezentativní.

Ministerský předseda vybírá ministry a má právo odmítnout je. Každý kandidát předstoupí před jeden nebo více parlamentních výborů v poradních otevřených slyšeních a musí být formálně schválený prezidentem. Jediným zákonodárným orgánem je jednokomorový parlament – Országgyűlés o 386 poslancích, volených každé čtyři roky. Parlament je nejvyšší orgán státní moci, který zavádí a schvaluje legislativu navrhovanou ministerským předsedou.

Složení parlamentu

Demonstrance na podporu vlády Viktora Orbána a proti útokům zahraničního tisku, 29. března 2014

V parlamentních volbách 2010, které se konaly 11. dubna a 25. dubna 2010, došlo k drtivému vítězství pravicové strany Fidesz – Magyar Polgári Szövetség. Ta (v koalici s KDNP) se ziskem 263 mandátů porazila levicovou Maďarskou stranu socialistickou, která v zemi vládla dvě uplynulá volební období a nyní získala jen 59 mandátů (v předchozích volbách jich měla 190). Do parlamentu se dále se ziskem 47 mandátů dostala krajně pravicová strana Jobbik Magyarországért Mozgalom a nově vzniklá zelená strana Lehet Más a Politika, která má 16 mandátů. Poslední mandát má nezávislý Oszkár Molnár.

Po těchto volbách však také parlament opustily dvě tradiční politické strany, které byly jeho součástí nepřetržitě od roku 1990. Jedná se o konzervativní MDF a liberální SZDSZ. Paradoxně před 20. lety to byly dvě nejsilnější politické strany v zemi.

Vítěz voleb Fidesz-KDNP má v parlamentu ústavní dvoutřetinovou většinu nutnou ke změně ústavních zákonů a má tedy otevřenou cestu k reformám. Prezident republiky László Sólyom následně pověřil sestavením vlády Viktora Orbána.

Na prvním zasedání nového parlamentu dne 14. května 2010 byl novým předsedou parlamentu zvolen Pál Schmitt (Fidesz). Dne 29. května 2010 parlament schválil program vlády a Viktor Orbán se oficiálně ujal funkce premiéra Maďarské republiky.

Sestavení parlamentu (volby 2010)
StranaČeský překladPočet mandátůPředseda
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség (Fidesz)„Fidesz – Maďarská občanská unie“227[56]Viktor Orbán
Magyar Szocialista Párt (MSZP)„Maďarská socialistická strana“59Attila Mesterházy
Jobbik Magyarországért Mozgalom (Jobbik)„Hnutí za lepší Maďarsko“47Gábor Vona
Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP)„Křesťanskodemokratická lidová strana“36[56]Zsolt Semjén
Lehet Más a Politika (LMP)„Je možná jiná politika“16není (András Schiffer)
Független„Nezávislí“1Oszkár Molnár

Administrativní dělení

Podrobnější informace naleznete v článcích Administrativní dělení Maďarska a NUTS:HU.

Maďarsko je rozděleno na 19 žup (megyék) a území hlavní města Budapešti, které má zvláštní status. Župy se dále dělí na okresy (maďarsky kistérségek, doslovný překlad znamená malooblast; viz Seznam maďarských okresů), kterých je celkem 168. Významné postavení také mají tzv. Města s župním právem, kterých je 23. Jedná se o města s větším počtem obyvatel, která mají stejná nebo podobná práva jako župy, ve kterých se nachází.

Podle NUTS:HU se Maďarsko dělí ve třech stupních na statistické regiony. První stupeň zemi dělí na tři tzv. části státu (Országrész). Ve druhém stupni na sedm regionů (Régió) a ve třetím na devatenáct žup a hlavní město (Megyék és a főváros).

Župy

Podrobnější informace naleznete v článku Maďarské župy.
SomogyBaranyaTolnaZalaVasVeszprém (župa)Győr-Moson-SopronHevesCsongrád-CsanádBékésBács-KiskunBorsod-Abaúj-ZemplénKomárom-EsztergomNógrádSzabolcs-Szatmár-BeregHajdú-BiharFejérJász-Nagykun-SzolnokBudapešťPest (župa)Counties of Hungary 2006.png
Informace o tomto obrázku
ŽupaŽupní sídlo
Bács-Kiskun Bács-KiskunKecskemét
Baranya BaranyaPécs
Békés BékésBékéscsaba
Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolc
Csongrád Csongrád-CsanádSegedín
Fejér FejérSzékesfehérvár
Győr-Moson-Sopron Győr-Moson-SopronGyőr
Hajdú-Bihar Hajdú-BiharDebrecín
Heves HevesEger
Jász-Nagykun-Szolnok Jász-Nagykun-SzolnokSzolnok
Komárom-Esztergom Komárom-EsztergomTatabánya
Nógrád NógrádSalgótarján
Pest PestBudapešť
Somogy SomogyKaposvár
Szabolcs-Szatmár-Bereg Szabolcs-Szatmár-BeregNyíregyháza
Tolna TolnaSzekszárd
Vas VasSzombathely
Veszprém VeszprémVeszprém
Zala ZalaZalaegerszeg

Ekonomika

Podrobnější informace naleznete v článku Ekonomika Maďarska.

Privatizace a modernizace hospodářství po pádu komunismu proběhly bez větších problémů na rozdíl od jiných zemí východního bloku. Ekonomická situace Maďarska se v 90. letech razantně zlepšila. Tento úspěch je způsobený řadou faktorů. Jedním z nich je reformované hospodářství Maďarska již od 60. let, které se již soustředilo zejména na export. Existoval zde i soukromý sektor, což pomohlo k hladkému přechodu na současný ekonomický systém. V první dekádě 21. století vykazovalo Maďarsko silný růst a ekonomika země byla v průměru Evropské unie. Tento růst se v roce 2006 zastavil. Zaprvé politickou krizí, způsobenou přiznáním premiéra Ference Gyurcsánye ke lži o ekonomické situaci Maďarska. Zadruhé v roce 2008 dolehla na Maďarsko světová finanční krize. Následky patřily k nejhorším v Evropě, hned po Lotyšsku a Islandu.[57] Nezaměstnanost po silném poklesu opět rostla. Hospodářský růst se zastavil a státní kasa utrpěla velký otřes. Problémy Maďarska odradily zahraniční investory od investování.[58] Místní vláda problém začala řešit příliš pozdě, což situaci také neprospělo. Cizí vlastnictví a investice do maďarských firem jsou větší, s nárůstem cizích investic, tvořících víc než 23 miliard dolarů od roku 1989. Soukromý sektor zahrnuje přes 80 % HDP. Maďarsko získá téměř jednu třetinu cizích investic přicházejících do střední Evropy. Maďarskou měnou je forint. Vláda uvažuje kvůli finanční krizi o rychlém vstupu do eurozóny, od které si slibuje zastavení ekonomického propadu a stabilní měnu.[59][60]

Cestovní ruch

Budova Parlamentu

Maďarsko bylo v roce 1998 se 14,6 miliony turistů čtrnáctou nejnavštěvovanější zemí světa.[61] Turisté mají z velké části zamířeno k Balatonu a do hlavního města Budapešti. Mezi nejznámější památky hlavního města patři budova parlamentu (Országház), Budínský hrad, Rybářská bašta, Matyášův chrám, Bazilika svatého Štěpána, Széchényiho národní knihovna, Maďarská státní opera, Památník tisíciletí na Náměstí hrdinů nebo Sándorův palác, kde dnes sídlí maďarský prezident. Ovšem to nejsou zdaleka všechny památky v Budapešti. Díky velké roli v době před první světovou válkou byla Budapešť centrem kulturního dění Uherska. Už v polovině 19. století zde byla vybudována zoologická zahrada. Začátkem 20. století pak zábavní park Vidám park s horskou dráhou. Budapešť je považována za jedno z největších lázeňských měst na světě. Lázeňství má v Maďarsku bohatou historii. Všudypřítomné termální prameny jsou způsobeny zvláštním geologickým složením Karpatské kotliny, kde se nachází velice slabá zemská kůra. Lázeňství přinesli do tehdejší Pannonie Římané. Maďarskými prameny se léčil i Marcus Aurelius či Traján. Místní termální prameny objevil už pravěký člověk. Počátkem 4. století př. n. l. se Keltové usadili v blízkosti termálních pramenů na území dnešní Budapešti a založili opevněné město (oppidum) s názvem Akvinkum (v doslovném překladu „Hojná voda“).[62] I Římané se později na území hlavního města usadili a založili centrum Pannonie s názvem Aquincum. I zde archeologové nalezli pozůstatky bývalých lázní. Lázeňství se rozvíjelo nejvíce za turecké okupace v 16. a 17. století. Proto má mnoho lázeňských domů orientální nádech.[63] Mimo Budapešť patří k nejvýznamnějším památkám Pannonhalmské arciopatství založené již roku 996 a zapsané na seznam Světového dědictví UNESCO.

Doprava

Podrobnější informace naleznete v článku Doprava v Maďarsku.
Severní dunajský most dálnice M0

Silniční doprava, stejně jako v ostatních postkomunistických zemích, zažívá obrovský rozmach. Staví a plánují se nové dálnice a urychluje se provoz na silnici. Hlavní úseky tvoří pět dálnic, směřujících do Budapešti. Všech pět je propojeno budapešťským obchvatem M0, který je stále ve výstavbě. Jeho plánované dokončení je v roce 2015. Nejstarší z dálnic je M7 vedoucí z Budapešti, kolem Balatonu, až k chorvatským hranicím. Výstavba této dálnice byla zahájena v roce 1964 a dokončena až v roce 2008. V Chorvatsku se napojuje na dálnici A4, vedoucí do Záhřebu. Dálnice M1 vede směrem Budapešť-Vídeň. U obce Levél je odbočka na M15 vedoucí do Bratislavy. Dále pak dálnice M5 z Budapešti k srbským hranicím přes Segedín a Kecskemét, dálnice M3, M30 a M35 do Debrecína a Miskolce a dálnice M6, která vede do Pécse přes Dunaújváros.

Téměř každá obec a město je spojeno autobusovou dopravou. Na rozdíl od železniční sítě mají autobusy větší pokrytí a proto ji denně použije kolem 1,6 milionu cestujících. Největší autobusovou společností v Maďarsku je Volán.

Obyvatelstvo

Podrobnější informace naleznete v článcích Obyvatelstvo Maďarska a Maďaři.
Vývoj počtu obyvatelstva pouze na území dnešního Maďarska

Maďaři přišli na území dnešního Maďarska koncem 9. století. Bylo jich kolem 250 000–500 000. Před jejich příchodem byla země obývána Slovany, zejména Bílými Chorvaty. Vyskytovaly se zde i keltské a ilyrské kmeny, později sem přišli Římané. Během 300 let už žilo v Panonské pánvi a Sedmihradsku kolem 2 miliónů Maďarů. V roce 1910 mělo Uhersko 18 240 000 obyvatel, z toho 54 % Maďarů. Rozpadem Uherska po první světové válce se národnostní pestrost uskromnila. V roce 1920 žilo již v Maďarsku pouze 7,5 miliónu obyvatel, z čehož bylo 90 % Maďarů. Početná židovská komunita z Maďarska odešla během druhé světové války a těsně po ní.

Maďarsko zaznamenává už od roku 1981 trvalý úbytek obyvatelstva (z 10 707 000 v roce 1980 na 9 960 000 v listopadu roku 2011, což je pokles o 7 %), který je způsoben hlavně výrazným poklesem porodnosti. Ta poklesla z hodnoty 1,92 živě narozených dětí na matku (což znamenalo 148 673 živých novorozenců) v roce 1980 přes několik výkyvů až k velmi nebezpečné hodnotě 1,26 (90 335 novorozenců) v roce 2010. Pokles porodnosti ale pokračoval i v roce 2011. Úbytek obyvatelstva, což je rozdíl mezi živě narozenými a zemřelými plus mezi imigrací a emigrací, byl v roce 2010 celkem 40 121 lidí, tedy 0,4 %.[64]

Dodnes žije velká maďarská komunita hlavně v Sedmihradsku (kolem 1,5 milionu), na jižním Slovensku (450 tisíc Maďarů, viz Maďarská menšina na Slovensku)[65], ale i ve Vojvodině, v Zámuří (dnešní Slovinsko) nebo na Podkarpatské Rusi. Maďarská komunita je zejména v Rumunsku a na Slovensku velice kontroverzní politické téma.[66] V Rumunském parlamentu je obsažena i strana zaměřující se na maďarské obyvatelstvo (rumunská UDMR[67]) V národní radě Slovenské republiky již maďarská menšina zastoupení od voleb v roce 2020 nemá. Proti nim jsou většinou tamější nacionálně zaměřené strany (v Rumunsku Strana velkého Rumunska, nebo na Slovensku Slovenská národná strana známá hlavně svým bývalým předsedou Jánem Slotou, která již také vypadla z NRSR). Vzájemné vztahy Maďarska a Ukrajiny jsou negativně ovlivněny zhoršujícím se[zdroj?] postavením maďarské menšiny na Ukrajině.[68]

Oficiálním jazykem Maďarska je maďarština. Jedná se o jazyk ugrofinské větve. Je tedy příbuzný například s finštinou nebo estonštinou. Maďarštinu považuje za svůj mateřský jazyk přibližně 95 % obyvatel republiky. Zbylé procento jsou například Němci. Jedná se většinou o potomky tzv. Švábských Němců, kteří přišli do Uher koncem 18. století. Dále v Maďarsku žijí Romové, zejména na severovýchodě země nedaleko slovenských hranic. Reálný počet Romů v Maďarsku je sporná otázka. V roce 2001 při sčítání lidu se k Romům hlásilo jen 190 000 lidí, ale sociologické odhady dávají mnohem vyšší čísla (5–10 procent veškerého obyvatelstva). Od druhé světové války množství Romů rychle stoupá. Dnes každé páté nebo šesté novorozené maďarské dítě patří k romské menšině. Odhady založené na aktuálních demografických trendech prohlašují, že v roce 2050, 15–20 procent populace (1,2 miliónu) budou Romové. Rumunská menšina žije převážně na východě země. Dále v Maďarsku žijí Slováci, Chorvati a Srbové. Právě Srbové tvořili v 17.18. století velkou část obyvatelstva a to nejen na území pozdějšího Srbska, ale i v Budapešti. Počet Srbů v centrálním Uhersku se zvýšil zejména po dlouhých bojích habsburské monarchie s osmanskými nájezdníky, kdy Srbové odcházeli do relativně bezpečnějšího vnitrozemí. Kumáni a Jasové se usadili v Uhersku ve 13. století na území tzv. Kumánie a postupně splynuli s maďarským etnikem.

Náboženství

Podrobnější informace naleznete v článku Náboženství v Maďarsku.
V Ostřihomi je největší křesťanský chrám v zemi.

Circle frame.svg

Nábožentsví v Maďarsku (sčítání 2011)[69][1]

     Římskokatolická církev (37,2 %)
     Řeckokatolická církev (1,8 %)
     Kalvinismus (11,6 %)
     Luteránství (2,2 %)
     Ostatní (1,9 %)
     Bez vyznání (18,2 %)
     Bez odpovědi (27,2 %)

Náboženství se v Maďarsku začalo vyvíjet již před příchodem Maďarů. Později pak bylo přijato západní křesťanství a začala christianizace, především za vlády Svatého Štěpána v 10. století, a to i přesto, že Štěpánova matka Sarolt byla pokřtěna východním rituálem. Obyvatelstvo Uherska bylo křesťanské až do 16. století. Když se Uhersko dostalo do osmanské nadvlády, začaly se ve městech stavět mešity. Asi nejznámější je mešita v Pécsi. V 16. století proběhla reformace církve a v důsledku nových změn se v Maďarsku stalo luteránství, později kalvínství, dominujícím náboženstvím. V druhé polovině 16. století pak jezuité založili vzdělávací centra, včetně nejstarších univerzit v Uhersku, a obyvatelé se opět obrátili ke katolickému vyznání.

Sčítání lidu v roce 2011 ukázalo, že většinu obyvatel tvoří křesťané (54,2%), přičemž římští katolíci (Katolikusok) (37,1%) a maďarští reformovaní kalvinisté (Reformátusok) (11,1%) tvoří většinu z nich spolu s luterány (Evangélikusok) (2,2) %), řeckými katolíky (1,8%) a dalšími křesťany (1,3%). Židé tvoří přibližně 1 % populace, okrajově (0,6 %) je zastoupen islám. 25 % populace jsou ateisté. Na jihu a východě země žije početná komunita obyvatel pravoslavného vyznání. Jde zejména o Rumuny, Rusíny a Srby.

Kultura

Podrobnější informace naleznete v článku Maďarská kultura.
Hollókő, ukázka lidové architektury severního Maďarska

Maďarská kultura je velmi rozmanitá. Maďarsko (Uhersko) bylo v minulých staletích jakýmsi kulturním hegemonem celé jihovýchodní Evropy. Maďarská kultura ovlivnila zejména kulturu rumunskou, ale i slovenskou či srbskou. Centrem maďarského kulturního dění je v současnosti Budapešť. Ne vždy tomu bylo tak. Například v 10. a 12. století byla Ostřihom jednoznačně nejdůležitější město celého Uherska. Mezi kulturní centra patří i město Debrecín, které hraje velkou roli v maďarském náboženském životě, nebo město Pécs.

Maďarskou kulturu můžeme regionalizovat do několika oblastí. První skupinu tvoří oblast severního Maďarska, zejména župa Borsod-Abaúj-Zemplén nebo Heves. Zde je tradiční pěstování vína, jako je například známý Tokaj. Druhou skupinu tvoří jihovýchodní Maďarsko v oblasti tzv. puszty. Dodnes zde převažuje zemědělství a chov dobytka. K místní kultuře patří jídla, jako jsou pravý maďarský guláš nebo debrecínka. Další specifickou skupinou jsou Maďaři žijící v Sedmihradsku, tzv. Sikulové (Székely), nebo Csángó, což jsou Maďaři žijící v oblasti historické Moldávie ve východním Rumunsku a v Moldavsku. Csángové mluví jazykem, který se dá srovnat se středověkou maďarštinou. Dalším kulturním okruhem může být oblast Západního Zadunají či okolí Balatonu.

Literatura

Podrobnější informace naleznete v článku Maďarská literatura.

Po přijetí křesťanství v karpatské kotlině byla snaha místní obyvatele pořímštit. Úředním jazykem se tudíž stala latina. Počátek maďarské latinské literatury nacházíme v 11. století: Legenda o svatých Zoerardovi a Benediktovi (1060), Legenda o svatém Štěpánovi (1096). Z doby kolem roku 1200 pochází kronika Gesta Hungarorum. Budínská kronika z roku 1473, taktéž psaná latinsky, je první tištěnou knihou v Uhrách. Královský dvůr zval do Uher umělce z celé Evropy. Na dvoře Matyáše Korvína působili humanisté Janus Pannonius či Antonio Bonfini, jenž sepsal významné historiografické dílo Rerum Ungaricarum decades (1497). Kulturní rozmach Uher byl veliký, avšak maďarština byla jako literární jazyk latinskou kulturou zatlačována do pozadí.

První věta v maďarštině je známá ze zakládací listiny tihanyského opatství z roku 1055. Z doby kolem roku 1200 pochází Pohřební řeč a modlitba, první souvislejší literární text v maďarštině. První kniha v maďarštině je Jókaiho kodex z doby kolem roku 1380. Rozmach maďarské literatury začal paradoxně největší zkázou pro všechny obyvatele Uherska, a to vpádem Turků v 16. století. Osmanská říše chtěla přetnout vazby na Habsburskou monarchii a křesťanství, proto potlačila němčinu a latinu, což otevřelo cestu maďarštině. Epištoly svatého Pavla z roku 1533 jsou první tištěnou knihou v tomto jazyce, první úplný překlad Nového zákona byl vydán v roce 1541, v roce 1627 vyšla Bible katolická. První velká originální díla v maďarštině sepsal na konci 16. století Valentín Balaša (psal i slovensky, jak bylo objeveno roku 1949), jenž založil maďarskou milostnou lyriku, Sebestyén Lantos Tinódi, který napsal veršovanou kroniku, v níž zaznamenal boje s Osmany, nebo Mikuláš Zrinský, který roku 1647 napsal první epickou báseň v maďarštině nazvanou Szigeti veszedelem, v níž oslavuje hrdinství svého předka Mikuláše Šubiče Zrinského.

Turci byli ze střední Evropy vytlačeni až v 17. století a Maďarsko bylo integrováno do Habsburské monarchie. To znamenalo nový tlak na přijímání němčiny, případně latiny. To způsobilo i politické pnutí, takže na začátku 18. století přišlo první protihabsburské povstání vedené Ferenczem Rákoczim (1703–1711), které ovšem neuspělo, což mělo nepříznivý dopad i na literaturu. Centrem literatury v maďarštině se pak staly periferní Košice (maďarsky Kassa), kde bylo založeno první maďarské divadlo. Základy moderního maďarského dramatu v 18. století položil György Bessenyei, na počátku 19. století na něj navázal zejména József Katona (historické drama Bánk bán). Básnickou osobností počátku 19. století byl Ferenc Kölcsey, autor textu současné maďarské hymny, jež je de facto jeho básní Himnusz z roku 1823.

V roce 1848 přišla dlouho očekávaná druhá revoluce a boje za nezávislost na Habsburské monarchii. Tato doba je právem označována jako vrchol maďarské literatury. Největším autorem národních básní, podporujících národní hnutí, je Sándor Petőfi. K dalším podporovatelům revoluce patřili básníci János Arany a Mihály Vörösmarty či prozaik Mór Jókai. Na pád revoluce reagoval skepticky Imre Madách, svou známou básní Tragédie člověka.

Začátek 20. století přinesl spoustu nových úspěšných autorů: v poezii to byl zejména Endre Ady, průkopník modernismu, v próze Géza Gárdonyi, Zsigmond Móricz nebo Kálmán Mikszáth, který se proslavil románem „Černé město“. I po světových válkách maďarská literatura plodila další osobnosti: Attila József, Mihály Babits, Sándor Márai, Frigyes Karinthy, Antal Szerb, Dezső Kosztolányi, George Tabori, Magda Szabóová, György Konrád, Péter Esterházy. V poezii pak Miklós Radnóti, Sándor Weöres nebo Tibor Déry. Dramatik István Örkény se proslavil zejména tragikomedií Kočičí hra. Nejvyššího ocenění se dostalo spisovateli Imre Kertészovi, a to Nobelovou cenou za literaturu. Ze současných autorů lze vzpomenout Pétera Nádase nebo László Krasznahorkaie, který roku 2015 získal Mezinárodní Man Bookerovu cenu.[70]

V oblasti populární literatury se prosadila autorka série o detektivovi Červeném bedrníkovi Emmuska Orczy. Ference Molnára proslavil román pro mládež Chlapci z Pavelské ulice. V Maďarsku se narodila rovněž švýcarská spisovatelka Agota Kristofová, tvůrce populárního Bambiho spisovatel Felix Salten, humorista Ephraim Kishon, nebo slavný americký vydavatel Joseph Pulitzer.

Hudba

Podrobnější informace naleznete v článku Maďarská hudba.

Maďarská lidová hudba tvoří nedílnou součást národní identity a hraje významnou roli i v maďarské moderní hudbě. Maďarská hudba je oproti ostatním v Evropě velice výjimečná, stejně jako maďarský jazyk. V historii byla často zaměňována s hudbou cikánskou, která maďarskou národní hudbu velice ovlivnila. V průběhu staletí byla hudba, stejně jako literatura, ovlivňována západní kulturou. Až v 19. století se začal hledat typický maďarský hudební styl. Mezi největší skladatele, kteří hledali národní identitu, patří Zoltán Kodály a Béla Bartók, který se inspiroval nejen maďarskou lidovou hudbou, ale i slovenskou či rumunskou. Nejuznávanějším maďarským skladatelem se stal ovšem Ferenc Liszt. Dalšími významnými autory vážné hudby jsou Ernő Dohnányi, Ferenc Erkel, György Kurtág, Karl Goldmark, Miklós Rózsa či György Ligeti. Králem světové operety se stal Franz Lehár, v jeho stopách šli Emmerich Kálmán nebo Paul Abraham. Mezi interprety vynikli houslisté Joseph Joachim a Leopold Auer či klavíristé András Schiff a Georges Cziffra. Mezi dirigenty Georg Solti, Arthur Nikisch, George Szell a Eugene Ormandy.

Po druhé světové válce, kdy se Maďarsko stalo součástí komunistického bloku, se písně s nevhodnou tematikou, či třeba zpívané anglicky, zakazovaly. Koncem 50. let se však situace uvolnila a maďarský hudební průmysl zažil velikou slávu i ve světě. Mezi nejslavnější maďarské rockové skupiny všech dob patří Illés, Metro a Omega. Dodnes jsou velice populární nejen v Maďarsku, ale i v Německu či Polsku. Jejich písně se ve světě dočkaly mnoha coververzí, včetně českých (např. Dívka s perlami ve vlasech Aleše Brichty). Tommy Ramone, vlastním jménem Tamás Erdélyi, se proslavil jako bubeník a producent punkové skupiny Ramones.

Rudolf von Laban byl průkopníkem moderního výrazového tance, psychologie pohybu a pohybové terapie.[71]

Jednou z nejznámějších maďarských operních pevkyň je Éva Marton.[72]

Výtvarné umění

Ve výtvarném umění lze jmenovat malíře a člena Bauhausu László Moholy-Nagye, představitele hyperrealismu Istvána Sándorfiho a představitele op-artu Victora Vasarelyho. Žánrovými obrázky a biblickými malbami proslul Mihály Munkácsy, portréty Philip de László. Vilmos Aba-Novák patřil k průkopníkům moderního malířství. Schizofrenií zmítaný Tivadar Kosztka Csontváry byl prvním maďarským malířem, který se stal všeobecně známým v Evropě. Je také jedním z mnoho maďarských umělců, kterého lze považovat za Slováka, narodil se v Sabinově. K takovým patří i Pál Szinyei Merse, rodák z Chminianské Nové Vsi, představitel impresionismu. Jeho dalším významným reprezentantem v Maďarsku byl László Paál. V Budapešti se narodila i průkopnice indického moderního malířství Amrita Šer-Gilová.

Světově proslulí jsou fotografové André Kertész, Robert Capa (původním jménem Endre Friedmann) a Brassaï (původním jménem Gyula Halász). Známým fotografem se stal i Capův bratr Cornell Capa nebo Martin Munkácsi.

Významným představitelem modernismu v architektuře je Marcel Breuer, secese pak Ödön Lechner. Imre Steindl je známým představitelem historismu 19. století, navrhl slavnou budovu maďarského parlamentu. Stejný směr, tak významný pro podobu Budapešti, reprezentoval Miklós Ybl, který navrhl budovu Maďarské státní opery.

Maďarská národní galerie sídlí od roku 1975 na Budínském hradě v Budapešti. Vystavuje největší sbírku domácího výtvarného umění. Sbírky mezinárodního umění jsou vystaveny v Muzeu krásných umění na Hösök Téré. Naproti muzeu se nachází další významný výstavní prostor Műcsarnok.

Film

Nejúspěšnějším maďarským filmovým režisérem je István Szabó, který za film Mefisto (1981) získal Oscara pro nejlepší zahraniční film, a to jako první Maďar v historii. Miklós Jancsó má cenu za nejlepší režii z Cannes, z roku 1972. Dvě vedlejší ceny z Cannes má i Károly Makk. Zoltán Fábri získal Stříbrného medvěda na Berlinale v roce 1982, Béla Tarr si odnesl stejnou cenu ze stejného festivalu v roce 2011.[73] Po roce 1989 patří k nejúspěšnějším tvůrcům László Nemes, jehož celovečerní debut Saulův syn (2015) se stal prvním maďarským filmem, který získal Zlatý glóbus za nejlepší cizojazyčný film, a druhým, který získal Oscara za nejlepší cizojazyčný film.[74] Ildikó Enyediová vyhrála Berlinale v roce 2017.[75] Michael Curtiz se prosadil v Hollywoodu, natočil kupříkladu romantickou klasiku Casablanca.[76] Alexander Korda byl zakladatelem britského filmového průmyslu. Kameraman Vilmos Zsigmond získal Oscara za nasnímání snímku Blízká setkání třetího druhu. Maďarským rodákem je i Adolph Zukor, zakladatel Paramount Studios.

Z herců se v Hollywoodu prosadili Peter Lorre, Paul Lukas či herečka a skandalistka Zsa Zsa Gaborová.[77] Hvězdou hororových filmů se stal Bela Lugosi. Ilona Stallerová známá jako Cicciolina byla jednou z prvních pornohvězd.[78] Za hlavní roli stárnoucí herecké hvězdy, která se musí vyrovnávat s problémy v uměleckém i osobním životě, ve filmu Kde jste, paní Déryová? (Déryné hol van?) obdržela cenu za nejlepší herecký výkon na filmovém festivalu v Cannes v roce 1976 herečka Mari Törőcsiková. Herečka Katalin Karádyová, hvězda maďarského filmu 40. let, je mimo Maďarsko známá především záchranou mnoha židovských dětí, za kterou byla oceněna titulem Spravedlivý mezi národy.[79] Marika Rökková se proslavila v německém filmu nacistické éry.[80]

Harry Houdini patří k symbolům kouzelnické profese. V modelingu se prosadila Barbara Palvinová.

Gastronomie

Související informace naleznete také v článku Maďarská kuchyně.

Neopomenutelnou součástí maďarské kultury je také maďarská kuchyně. Snad nejznámějším prvkem maďarské kuchyně je paprika, která se ale rozšířila až v 17. století. Bez ní by byla nepředstavitelná gulášová polévka, perkelty, paprikáš, tokáň, rybářská polévka „halászlé“, nebo čabajka. Stejně tak důležité prvky jsou i cibule a vepřové sádlo, které dohromady tvoří základ maďarských masitých jídel. Nejvíce používaná masa jsou vepřové, hovězí a skopové a ve velkém množství i ryby. Přílohou k masitým pokrmům jsou nudle a halušky. Kromě červené papriky (neznamená pouze pálivou) jsou časté i zelené papriky a rajčata. Jako zeleninová příloha se nejčastěji používají okurky. Z polévek je častá fazolová s uzeninou, slepičí vývar s nudlemi, dále studené ovocné polévky se smetanou, zejména višňová. Polévky jsou husté a vydatné, a proto po nich často následují už jen moučníky. Nejznámější jsou štrúdly s tvarohovou, višňovou a makovou náplní, koláče, langoše a hlavně palačinky. Z nápojů je nejznámější maďarské víno, hlavně tokajské.[81]

Sport

Podrobnější informace naleznete v článku Sport v Maďarsku.

Maďarský sport se celkově dlouhodobě pohybuje na vysoké úrovni. Dokazuje to i historický úspěch maďarské výpravy na olympijských hrách v Londýně roku 2012, která se umístila na 9. místě v medailovém žebříčku. Na počet obyvatel má tedy Maďarsko jedny z nejúspěšnějších sportovců na světě. Velice oblíbené jsou vodní sporty, zejména plavání. Pět olympijských zlatých má plavkyně Krisztina Egerszegiová, čtyři plavec Tamás Darnyi, tři Katinka Hosszúová. Už vůbec první plaveckou medaili na olympijských hrách ostatně získal Maďar: Alfréd Hajós. Populární je také vodní pólo. V roce 1956, kdy probíhala v Maďarsku revoluce, porazili maďarští vodní pólisté v legendárním zápase Sovětský svaz na olympijských hrách v Melbourne. Celý turnaj nakonec i vyhráli. Oporami tohoto týmu byli především Dezső Gyarmati a György Kárpáti. Tyto olympijské hry Nizozemsko, Španělsko a Švýcarsko bojkotovaly, právě kvůli sovětské okupaci Maďarska.[82] K vodním sportům mají sportovci díky průtoku velkých řek Maďarskem a přítomnosti četných jezer skvělé přírodní podmínky. Proto Maďarsko patří např. v rychlostní kanoistice mezi velmoci (na LOH 2012 bylo medailově druhé). Ke kanoistickým legendám patří například Danuta Kozáková, držitelka pěti zlatých olympijských medailí[83], Natasa Janicsová nebo Katalin Kovácsová, která nasbírala celkem osm olympijských kovů všech hodnot.

Proslulá je rovněž maďarská šermířská škola: Aladár Gerevich má sedm zlatých medailí z olympiád, Pál Kovács a Rudolf Kárpáti šest. Gymnastka Ágnes Keletiová pět, boxer László Papp tři. Historicky první maďarské zlato z her zimních přivezla v roce 2018 shorttracková štafeta.[84]

Za národní sport je považovaný fotbal. V posledních letech se Maďarsku nedaří, ale v 50. letech 20. století prožil maďarský fotbal svou zlatou éru. Ikonou této doby je jeden z nejznámějších maďarských sportovců Ferenc Puskás. Dal celkem 83 gólů v maďarském národním týmu[85] a 512 gólů v 528 zápasech v maďarské a později španělské lize.[86]. V roce 1958, po maďarské revoluci, emigroval do Španělska, kde hrál za Real Madrid.[87] Páteř slavného reprezentačního týmu, který nebyl v 50. letech 20. století poražen čtyři roky, tvořili krom Puskáse ještě Sándor Kocsis, Zoltán Czibor, Gyula Grosics, Nándor Hidegkuti či József Bozsik. V roce 1967 získal Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu Evropy Flórián Albert.

Bojana Radulovicsová, Erzsébet Kocsisová, Anita Kulcsárová a Anita Görbiczová byly vyhlášeny nejlepšími házenkářkami světa. Maďarská ženská házenkářská reprezentace má na svém kontě titul mistryň světa (1965) i Evropy (2000). Z olympijských her má stříbro (2000). Ženský házenkářský klub Győri ETO KC patří k nejúspěšnějším v Evropě a slavnou éru prožívá zvláště od počátku 21. století. Již pětkrát vyhrál Ligu mistrů EHF, nejprestižnější klubovou soutěž Evropy (2013, 2014, 2017, 2018, 2019). Maďarská mužská basketbalová reprezentace vyhrála mistrovství Evropy v roce 1955.

Mistrem světa v závodech silničních motocyklů se stal Gábor Talmácsi. Známí jsou i někteří maďarští šachisté, zejména Péter Lékó, Arpad Elo, Andor Lilienthal, Judit Polgárová a Zsuzsa Polgárová.

Věda a školství

Do roku 2007 získalo Nobelovu cenu v různých oborech celkem 13 Maďarů[88] žijících v zemi a 8 Maďarů žijících v zahraničí. Nobelovu cenu za chemii získali Richard Adolf Zsigmondy, George de Hevesy a George Andrew Olah, za fyziologii objevitel vitamínu C Albert Szent-Györgyi, Robert Bárány a Georg von Békésy. V Maďarsku se narodil i izraelský nositel Nobelovy ceny za chemii Avram Herško, nositel Nobelovy ceny za fyziku z roku 1963 Eugene Paul Wigner či Dennis Gabor, který tuto cenu získal v roce 1971 za objev holografie.

Maďarsko je slavné svou matematickou tradicí. Mezi nejvýznamnější maďarské matematiky patří János Bolyai, průkopník neeukleidovské geometrie, Pál Erdős, který proslul objevy v oborech teorie grafů, kombinatoriky, teorie množin a teorie pravděpodobnosti, a John von Neumann, průkopník digitálních počítačů. Matematici Peter Lax a Endre Szemerédi získali prestižní Abelovu cenu. K dalším slavným matematikům patří George Pólya, Farkas Bolyai, Rudolf Emil Kálmán, Frigyes Riesz, Paul Halmos, Marcel Grossmann nebo László Lovász, nositel Wolfovy ceny za matematiku a prezident Maďarské akademie věd v letech 2014–2020.

Ke světoznámým osobnostem patří i legendární vynálezce hlavolamů Ernő Rubik, proslulý porodník Ignác Filip Semmelweis či fyzik Loránd Eötvös. Mnoho maďarských židovských vědců, včetně Erdőse, Leó Szilárda (návrh urychlovače částic) či Edwarda Tellera (tzv. vodíková bomba), emigrovalo v důsledku rostoucího antisemitismu v zemi ještě před druhou světovou válkou do Spojených států.

Mezi maďarské vynálezy patří elektrický generátor (Ányos Jedlik) a telefonní ústředna (Tivadar Puskás). József Galamb z firmy Ford byl průkopníkem masové průmyslové výroby. Ottó Bláthy a jeho tým ve firmě Ganz započali v roce 1885 výrobu transformátorů.[89] Bláthy pak ještě sestrojil turbogenerátor a wattmetr. I otec nadzvukového letu Theodore von Kármán je původem z Maďarska. K dalším patří Dénes Gábor (objevitel holografie), László Bíró (kuličkové pero) a John George Kemeny (Kemény János György), který ve spolupráci s Američanem Kurtzem vytvořil programovací jazyk BASIC. Charles Simonyi řídil ve firmě Microsoft vývoj programů Word a Excel, Andrew Grove (András István Gróf) udělal z Intelu největšího světového výrobce polovodičů. Mária Telkesová proslula vynálezy v oblasti solární energetiky.[90]

V sociálních vědách se výrazně prosadil marxistický filozof György Lukács či filozof vědy Imre Lakatos. Lukácsovou žačkou a později disidentkou komunistického režimu byla Ágnes Hellerová. Také významný sociolog Karl Mannheim se narodil v Budapešti. Karl Polanyi napsal přelomové dílo Velká transformace, originální výklad vzniku kapitalismu. Jeho bratr Michael Polanyi proslul kritikou pozitivismu. Důležitými představiteli psychoanalýzy byli Melanie Kleinová, Margaret Mahlerová a Sándor Ferenczi. Psycholog Mihaly Csikszentmihalyi získal věhlas se svým konceptem "flow", Thomas Szasz je představitelem antipsychiatrie. Osobitým myslitelem a kritikem komunismu byl Arthur Koestler. Věhlas získal též filolog a orientalista Sándor Kőrösi Csoma. Ignác Goldziher byl zakladatelem moderní evropské islamistiky. Také britský archeolog Aurel Stein se narodil v Maďarsku. Budapešťský rodák John Harsanyi získal v roce 1994 Nobelovu cenu za ekonomii, za svůj podíl na teorii her. Významným akademickým ekonomem byl i Nicholas Kaldor.

Odkazy

Reference

 1. a b c d e f The World Factbook – Hungary [online]. Central Intelligence Agency (CIA) [cit. 2009-02-16]. Dostupné online. (anglicky) 
 2. Světová banka. GDP per capita, PPP (current international $) [online]. [cit. 2017-01-14]. Dostupné online. 
 3. TAKÁCS, Peter. Renaming States—A Case Study: Changing the Name of the Hungarian State in 2011. Its Background, Reasons, and Aftermath [online]. International Journal for the Semiotics of Law, 2020-03-17 [cit. 2020-11-22]. Dostupné online. 
 4. Extradovolená: Maďarsko. www.extradovolena.eu [online]. [cit. 2009-01-09]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-02-02. 
 5. Hungary Tourism.sk: Všeobecné informácie. www.hungarytourism.sk [online]. [cit. 2009-01-09]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-01-07. 
 6. Hungary and the Council of Europe. www.coe.int [online]. [cit. 15-01-2004]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 15-01-2004. 
 7. Trianonská smlouva: Rozdělení hranic Uherska
 8. Politológ Kiszelly: Fico a extrémista Slota hrajú hru pre voličov. Pravda.sk [online]. 8. 12. 2008. Dostupné online. 
 9. Oficiální stránky politické strany zastupující maďarskou menšinu v Rumunsku
 10. Oficiální stránky Visegrádské skupiny
 11. KONTLER, László. Dějiny Maďarska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny s.r.o., 2001. Kapitola Před příchodem Maďarů: starověké kultury a nomádští nájezdníci, s. 18. (česky) 
 12. a b KONTLER, László. Dějiny Maďarska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny s.r.o., 2001. Kapitola Před příchodem Maďarů: starověké kultury a nomádští nájezdníci, s. 20 - 21. (česky) 
 13. KONTLER, László. Dějiny Maďarska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny s.r.o., 2001. Kapitola Před příchodem Maďarů: starověké kultury a nomádští nájezdníci, s. 22. (česky) 
 14. KONTLER, László. Dějiny Maďarska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny s.r.o., 2001. Kapitola Šípy a rádla Maďarů: zábor, nájezdy a usazení, s. 38. (česky) 
 15. Dózsa Rebellion | Hungarian history. Encyclopedia Britannica [online]. [cit. 2021-05-08]. Dostupné online. (anglicky) 
 16. BENCZÉDI, LÁSZLÓ. Hungarian National Consciousness as Reflected in the Anti-Habsburg and Anti-Ottoman Struggles of the Late Seventeenth Century. Harvard Ukrainian Studies. 1986, roč. 10, čís. 3/4, s. 424–437. Dostupné online [cit. 2021-05-08]. ISSN 0363-5570. 
 17. KONTLER, László. Dějiny Maďarska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny s.r.o., 2001. Kapitola "Šťastné mírové časy" aneb přelud velikosti, s. 254. (česky) 
 18. a b c KONTLER, László. Dějiny Maďarska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny s.r.o., 2001. Kapitola Uhry za první světové války, s. 295–296. (česky) 
 19. Molnar, A Concise History of Hungary, p. 262 online
 20. Richard C. Frucht, Eastern Europe: An Introduction to the People, Lands, and Culture p. 359-360 online
 21. Před 100 lety byla v Maďarsku vyhlášena republika. iDNES.cz [online]. 2018-11-16 [cit. 2021-05-08]. Dostupné online. 
 22. ŠAJTAR, Jaroslav. Maďarská republika rad 1919: Komunistická revoluce po vzoru Sovětského Ruska. Reflex.cz [online]. [cit. 2021-05-08]. Dostupné online. (česky) 
 23. KLIMENT, Charles K. Maďarská armáda 1919-1945. Praha: Ares : Naše vojsko, 2007. ISBN 978-80-86158-50-1. S. 5–9. (česky) 
 24. HADRAVOVÁ, Lenka. Trianonská smlouva zůstává pro Maďary traumatem i po 90 letech. ČT24 [online]. Česká televize, 4. 6. 2010 [cit. 2021-05-08]. Dostupné online. 
 25. IRMANOVÁ, Eva. Trauma Trianonu spočívá ve vytržení třetiny Maďarů z centrálního bloku národa. ČT24 [online]. Česká televize, 3. 6. 2020 [cit. 2021-05-08]. Dostupné online. (česky) 
 26. KÓNYA, S. To the Attempt to Establish Totalitarian Fascism in Hungary 1934—35: Gömbös Manœuvering against the Opposition within the Government Party. The Victory of Gömbös. Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1969, roč. 15, čís. 3/4, s. 299–334. Dostupné online [cit. 2021-05-08]. ISSN 0001-5849. 
 27. COHEN, Asher. Continuity in the Change: Hungary, 19 March 1944. Jewish Social Studies. 1984, roč. 46, čís. 2, s. 131–144. Dostupné online [cit. 2021-05-10]. ISSN 0021-6704. 
 28. Orbán se omluvil za maďarské deportace Židů. Česká televize [online]. 26. ledna 2015. Dostupné online. 
 29. Slovenský Mníchov: Po verdikte veľmocí sa Košice, Nové Zámky či Levice ocitli v Maďarsku. history.hnonline.sk [online]. [cit. 2021-05-10]. Dostupné online. (slovensky) 
 30. HERTL, David. Maďarský nacistický diktátor Szálasi skončil po válce na oprátce. Plus [online]. Český rozhlas, 2021-03-11 [cit. 2021-05-10]. Dostupné online. (česky) 
 31. ŠAJTAR, Jaroslav. Před 75 lety Rudá armáda dobyla „Festung Budapešť“, víc než polovina obránců padla nebo utrpěla zranění. Reflex.cz [online]. [cit. 2021-05-08]. Dostupné online. (česky) 
 32. Man of the Year, The Land and the People. Time. 7 January 1957. Dostupné online [cit. 9 October 2006]. (anglicky) 
 33. László Rajk - maďarský Slánský. ČT24 [online]. Česká televize, 16. 9. 2009 [cit. 2021-05-11]. Dostupné online. (česky) 
 34. ADAMEC, Jan. Rákosi versus Nagy. Maďarská destalinizační předehra 1953–1955. Paměť a dějiny 2016/01 [online]. ÚSTR [cit. 2021-05-10]. Dostupné online. 
 35. ŠAJTAR, Jaroslav. Před 60 lety vypuklo v Maďarsku protikomunistické povstání. Vyznačovalo se neuvěřitelnou brutalitou. Reflex.cz [online]. [cit. 2021-05-08]. Dostupné online. (česky) 
 36. KONTLER, László. Dějiny Maďarska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny s.r.o., 2001. Kapitola Padesátá léta: stalinismus, "nový kurz" a revoluce v roce 1956, s. 391. (česky) 
 37. KONTLER, László. Dějiny Maďarska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny s.r.o., 2001. Kapitola Padesátá léta: stalinismus, "nový kurz" a revoluce v roce 1956, s. 292. (česky) 
 38. KONTLER, László. Dějiny Maďarska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny s.r.o., 2001. Kapitola Padesátá léta: stalinismus, "nový kurz" a revoluce v roce 1956, s. 293. (česky) 
 39. Postavil se Sovětům, skončil na popravišti. Orbánova propaganda povstání velebí, Nagyem však pohrdá. ČT24 [online]. Česká televize, 16. 6. 2018 [cit. 2021-05-08]. Dostupné online. (česky) 
 40. KONTLER, László. Dějiny Maďarska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008 (2. vydání). ISBN 978-80-7106-616-3. Kapitola 8. Utopie a jejich fiaska (1945-1989), s. 390–398. (Čeština) 
 41. Jak žili Maďaři před rokem 1989? Díky gulášovému socialismu mohli podnikat i cestovat. Radiožurnál [online]. Český rozhlas, 10. květen 2014 [cit. 2021-05-08]. Dostupné online. 
 42. HOSENSEIDLOVÁ, Petra. Cesta k sametové revoluci vedla přes polské kulaté stoly, stříhání maďarských drátů i pád zdi. ČT24 [online]. Česká televize [cit. 2021-05-09]. Dostupné online. (česky) 
 43. Základní informace o Alianci [online]. Informační centrum o NATO [cit. 2008-12-21]. Dostupné online. (česky) 
 44. Gyurcsány: poslední dva roky jsme lhali. Novinky.cz [online]. 18. 9. 2006. Dostupné online. 
 45. Maďaři si v referendu vymohli zrušení poplatků u lékaře. aktuálně.cz [online]. 10. 3. 2008. Dostupné online. 
 46. Násilnosti v Budapešti pokračovaly dlouho do noci. Novinky.cz [online]. 16. 3. 2007. Dostupné online. 
 47. Maďarsko stále ochromují stávky železničářů a letištního personálu. ČT24 [online]. 16. 12. 2008. Dostupné online. 
 48. Tisíce Maďarů demonstrovaly proti úsporným opatřením vlády. iDNES.cz [online]. 29. 11. 2008. Dostupné online. 
 49. Maďarsko zažehnalo dnešní stávku, odborářské moře je ale pořád rozbouřené. ČT24 [online]. 9. 12. 2008. Dostupné online. 
 50. Maďarský parlament schválil novou konzervativní ústavu, České noviny, 18.4.2011
 51. BRANDOS, Otakar. Mátra, nejvyšší pohoří Maďarska. Karpaty.net [online]. 14. 4. 2001. Dostupné online. 
 52. www.123madarsko.cz [online]. [cit. 2008-12-21]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2008-03-19. 
 53. Budapešť - město lázní. Hunguest Hotels [online]. 4. 3. 2007. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2009-01-25. 
 54. a b Monthly Averages for Budapest, Hungary [online]. The Weather Channel [cit. 2008-10-12]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2008-09-17. (anglicky) 
 55. GERGELY, Andras. INTERVIEW - Central Hungary Region Turning Into Desert - Expert. Planet ARK [online]. 16. 5. 2006. Dostupné online. 
 56. a b Pro parlamentní volby 2010 vytvořily strany Fidesz a KDNP společnou kandidátku jako Fidesz-KDNP a společně získaly celkem 263 mandátů.
 57. TOMAN, Karel. Východní Evropa je nad propastí, státům hrozí bankroty. aktuálně.cz [online]. 23. 3. 2009. Dostupné online. 
 58. MIHALCO, Zdeněk. Maďaři končí s tolerancí. Drtí je finanční krize. aktuálně.cz [online]. 16. 10. 2009. Dostupné v archivu pořízeném dne 2008-10-28. 
 59. Maďarsko se potápí, zachránit ho má přijetí eura. aktuálně.cz [online]. 2. 3. 2009. Dostupné online. 
 60. Maďaři mohou zavést euro rychleji. Díky krizi. aktuálně.cz [online]. 13. 11. 2008. Dostupné online. 
 61. http://geography.about.com/library/weekly/aa050899.htm
 62. KONTLER, László. Dějiny Maďarska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny s.r.o., 2001. Kapitola Před příchodem Maďarů: starověké kultury a nomádští nájezdníci, s. 19. (česky) 
 63. Archivovaná kopie. www.madarsko.cz [online]. [cit. 2009-03-13]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-03-08. 
 64. http://portal.ksh.hu/portal/page?_pageid=38,606404&_dad=portal&_schema=PORTAL
 65. Hungarians in Slovakia (anglicky) [nedostupný zdroj]
 66. MIHALCO, Zdeněk. Většina slovenských Maďarů nechce vlastní autonomii. aktuálně.cz [online]. 25. 9. 2008. Dostupné online. 
 67. Maghiarii din România reprezintă una dintre cele mai numeroase minorităţi etnice din Europa.. Alegeri.tv [online]. 2008. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-05. 
 68. Ukrajina brojí proti menšinám. Maďarsko ji do NATO nechce. Týden. 24. dubna 2018.
 69. Hungarian census 2011 / Országos adatok (National data) / 1.1.4.2. A népesség nyelvismeret és nemek szerint (population by spoken language), 1.1.6.1 A népesség anyanyelv, nemzetiség és nemek szerint (population by mother tongue and ethnicity), 2.1.7.1 A népesség vallás, felekezet, és fontosabb demográfiai ismérvek szerint (population by religion, denomination and main demographical indicators) (Hungarian) [online]. [cit. 2020-02-15]. Dostupné online. (anglicky) 
 70. Man International Booker prize 2015 won by 'visionary' László Krasznahorkai. the Guardian [online]. 2015-05-19 [cit. 2021-04-21]. Dostupné online. (anglicky) 
 71. DÖRR, Evelyn; LANTZ, Lori. Rudolf von Laban: The "Founding Father" of Expressionist Dance. Dance Chronicle. 2003, roč. 26, čís. 1, s. 1–29. Dostupné online [cit. 2021-04-21]. ISSN 0147-2526. 
 72. Éva Marton. IMDb [online]. [cit. 2021-09-10]. Dostupné online. 
 73. Berlinale skončilo kompromisem, vítězové jsou vlastně dva: íránský a maďarský. Hospodářské noviny (iHNed.cz) [online]. 2011-02-19 [cit. 2021-04-21]. Dostupné online. (česky) 
 74. STEJSKAL, Tomáš. Oscarový film Saulův syn je nutné vidět, ukazuje, co by lidské oko nemohlo spatřit. Hospodářské noviny (iHNed.cz) [online]. 2016-03-01 [cit. 2021-04-21]. Dostupné online. (česky) 
 75. Berlinale vyhrál maďarský film O těle a duši, cenu má i Hollandová. iDNES.cz [online]. 2017-02-18 [cit. 2021-01-17]. Dostupné online. 
 76. ROBERTSON, James C. The Casablanca Man: The Cinema of Michael Curtiz. [s.l.]: Psychology Press 212 s. Dostupné online. ISBN 978-0-415-11577-3. (anglicky) Google-Books-ID: 2LHpmuXVlVcC. 
 77. Zemřela herečka a celebrita Zsa Zsa Gaborová, v únoru by jí bylo sto let. iDNES.cz [online]. 2016-12-19 [cit. 2021-04-21]. Dostupné online. 
 78. LORENC, David. Cicciolina: bohatá pornodůchodkyně, která chtěla sexem zažehnat války. iDNES.cz [online]. 2011-09-27 [cit. 2021-04-21]. Dostupné online. 
 79. Hungarian actress Katalin Karady posthumously honored by Yad Vashem. World Jewish Congress [online]. [cit. 2021-02-13]. Dostupné online. (EN) 
 80. Vo Viedni umrela dnes operetná diva Marika Rökková. kultura.sme.sk [online]. [cit. 2021-04-21]. Dostupné online. (slovensky) 
 81. BALLA, Jozef. Maďarština-konverzace. Dubicko: INFOA, 2003. Kapitola Maďarská kuchyně. 
 82. ROSENBERG, Jennifer. The 1956 Olympic Games in Melbourne, Australia. about.com [online]. Dostupné online. 
 83. TENNERY, Amy. Canoe Sprint: Hungary's Kozak paddles her way to a triple gold. Reuters. 2016-08-20. Dostupné online [cit. 2021-08-05]. (anglicky) 
 84. Z plavání byli nemocní, tak se dali na short track. A Maďarsko může slavit první zlato. ČT sport [online]. Česká televize [cit. 2021-08-05]. Dostupné online. (česky) 
 85. http://www.ifhof.com/hof/puskas.asp
 86. Ferenc Puskás - střelec, jenž dal gól téměř v každém utkání. Fotbal živě (Česká televize) [online]. 17. 11. 2006. Dostupné online. [nedostupný zdroj]
 87. HUGHES, Rob. Ferenc Puskas, soccer star of the 1950s and '60s, dies. International Herald Tribune [online]. 17. 11. 2006. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2006-11-30. 
 88. MACIAMO. Eupedia. Eupedia [online]. [cit. 2021-09-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 89. www.iec.ch [online]. [cit. 04-02-2009]. Dostupné v archivu pořízeném dne 06-12-2010. 
 90. LÁDYOVÁ, Jana. Maria Telkesová, královna solární energie. ŽENA-IN [online]. [cit. 2021-01-13]. Dostupné online. (česky) 

Literatura

 • FALLON, Steve; BEDFORD, Neal. Maďarsko. Praha: Svojtka & Co., 2007. ISBN 978-80-7352-475-3. 
 • IRMANOVÁ, Eva. Maďarsko a versailleský mírový systém. Ústí nad Labem: Albis international, 2002. 409 s. ISBN 80-86067-62-9. 
 • IRMANOVÁ, Eva. Maďarsko v éře sovětizace: mezinárodní a politické aspekty. Ústí nad Labem: Albis international, 2008. 378 s. ISBN 978-80-86971-99-5. 
 • IVANKA, Milan. Čo nám Maďari ukradli: Slováci a Maďari. Bratislava: Eko-konzult, 2006. ISBN 80-8079-056-6. (slovensky) 
 • KONTLER, László. Dějiny Maďarska. 2. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 613 s. ISBN 978-80-7106-616-3. 
 • PRAŽÁK, Richard. Dějiny Uher a Maďarska v datech. Praha: Libri, 2010. 536 s. ISBN 978-80-7277-391-6. 
 • PRAŽÁK, Richard. Maďarsko. Praha: Libri, 2005. 141 s. ISBN 80-7277-269-4. 
 • TOMÁŠEK, Dušan. Nevyhlášená válka: boje o Slovensko 1918-1920. Praha: Epocha, 2005. ISBN 80-86328-68-6. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Flag of Finland.svg
Finská vlajka
Flag of the Czech Republic.svg
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Counties of Hungary 2006.png
Autor: No machine-readable author provided. Peppe83~commonswiki assumed (based on copyright claims)., Licence: CC-BY-SA-3.0
Counties of Hungary (2006)
Coa Hungary County Fejér (history).svg
The historical coat of arms of Fejér county
Hungary map 1941.png
Hungary in 1920 and in 1941.
Population of Hungary.png
Autor: Rovibroni (Barna Rovács), Licence: CC BY-SA 4.0
Hungary's population (1870-2008). Present-day territory.
Budapest andrassy ut 1875.jpg
Streetview of Andrássy Avenue from west end
HUN Hajdú-Bihar COA.svg
Coat of arms of Hajdú-Bihar, Hungary
HUN Pest megye COA.svg
Coat of arms of Pest megye, Hungary
Trianon consequences.png
Autor:

(Original text : fz22 (talk))

, Licence: CC BY-SA 3.0
Následky trianonské mírové smlouvy
Circle frame.svg
A transparent circle on a light-colored background (hex color code #F9F9F9), designed to be placed over content to show only that portion within the circle. The circle has a black border 0.5% as wide as its outside diameter.
Parliament of Hungary 2010 02.JPG
Autor: User:Sveter (Please credit as "Petr Šmerkl, Wikipedia" in case you use this outside WMF projects.), Licence: CC BY-SA 3.0
Parliament of Hungary, Budapest.
Budapest Széchenyi Baths R01.jpg
Autor: Marc Ryckaert (MJJR), Licence: CC BY 3.0
Budapest (Hungary): Széchenyi thermal baths
Coa Hungary County Nógrád.svg
The coat of arms of Nógrád county
HUN Somogy megye COA.svg
Autor: unknown, Licence: CC BY-SA 4.0
HUN Győr-Moson-Sopron megye COA.png
Autor: Imoti95, Licence: CC BY-SA 4.0
Coats of arm of countie of Hungary
Puskas Hidegkuti 1954.png
Autor: Rossem, Wim van / Anefo, Licence: CC BY-SA 3.0
Nándor Hidegkuti and Ferenc Puskás during a football match between Amsterdam XI and Budapest XI
Hu-Magyar Köztársaság.ogg
Autor: No machine-readable author provided. Dubaduba~commonswiki assumed (based on copyright claims)., Licence: CC-BY-SA-3.0

Magyar Köztársaság

 • own recording
EU-Hungary.svg
Autor: NuclearVacuum, Licence: CC BY-SA 3.0
  (Dark-Green) Hungary.
  (Light-Green) The rest of the European Union (EU).
  (Dark-grey) The rest of Europe.
  (Light-grey) The surrounding region.

See also:

W3C grn.svg Zdrojový kód tohoto SVG je validní.
Nagy Imre újratemetése fortepan 77275.jpg
Autor: Fortepan adományozó TM, Licence: CC BY-SA 3.0
1989. június 16. Nagy Imre és mártírtársainak ünnepélyes újratemetése a Hősök terén több százezer fő részvételével. Az esemény egyik szónoka Orbán Viktor volt, aki éles hangú beszédben követelte a demokratikus szabad választásokat és a szovjet csapatok kivonását Magyarországból.
RobertCapabyGerdaTaro.jpg
Photographer Robert Capa during the Spanish civil war, May 1937. Photo by Gerda Taro.
Hollókő Ófalu Fő utca (részlet) 002.jpg
Autor: Krzyżówki, Licence: CC BY 3.0
Hollókő, Hungary. Historical old village, Kossuth Lajos street (detail)
Bacs-kiskun-megye.svg
Coat of Arms of the County Bács-Kiskun in Hungary
Mapa Maďarska.PNG
Orientační mapa Maďarska.
Traktor, szántás, Alföld.jpg
Autor: GaborLajos, Licence: CC BY-SA 2.5
Plowing with tractor on the Great Hungarian Plain‎ (Alföld), Hungary
Coa Hungary County Zala (2010-).svg
The new coat of arms of Zala County
Egerszegi Krisztina fortepan 40687.jpg
Autor: Fortepan adományozó URBÁN TAMÁS, Licence: CC BY-SA 3.0
Egerszegi Krisztina ötszörös olimpiai bajnok magyar úszónő 1989-ben
Hungarian Gulyás.jpg
Autor: m.louis, Licence: CC BY-SA 2.0
Hungarian Gulyás made in Osaka, Japan
Miniszterelnokvalasztas03.jpg
Miniszterelnök választás / 3.
Imre Kertész (1929-) Hungarian writer II. by Csaba Segesvári.JPG
Autor: Segesvári Csaba, Licence: CC BY-SA 4.0
Imre Kertész (1929–2016) Hungarian writer, winner of the Nobel Prize in Literature in 2002
HUN Szabolcs-Szatmár-Bereg megye COA.svg
Coat of arms of Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Hungary
Szétlőtt harckocsi a Móricz Zsigmond körtéren.jpg
Autor: NeznámýUnknown author, Licence: CC BY-SA 3.0
A destroyed T-34-85 tank at the Móricz Zsigmond Square
HUN Jász-Nagykun-Szolnok megye COA.png
Autor: Imoti95, Licence: CC BY-SA 4.0
Coats of arm of countie of Hungary
Komáromi csata II Than 2.jpg
A második komáromi csata, 1849. július 2-án Herkálypusztánál. Piros ruhában Görgei kalapjával lovasrohamot vezényel a Poeltenberg hadtest lovasságának. Than Mór festménye
Szabadulás kútja Kalocsa Benedek.JPG
A szabadulás kútja Kalocsán. Benedek György alkotása (2006)
Sándor Márai (San Diego, 1959).png
Autor: Balassi Institute & Generalitat de Catalunya, Licence: CC BY-SA 4.0
Sándor Marai (San Diego, 1959)
Coa Hungary County Heves.svg
The coat of arms of Heves county
HUN Komárom-Esztergom megye COA.png
Autor: Imoti95, Licence: CC BY-SA 4.0
Coats of arm of countie of Hungary
HUN Tolna megye COA.png
Autor: Imoti95, Licence: CC BY-SA 4.0
Coats of arm of countie of Hungary
A Szent Korona elölről 2.jpg
The Holy Crown of Hungary, front view
Gyurcsany Ferenc-mszp-2-cropped.jpg
Autor: Adam Csaba Szegvari, Licence: CC BY-SA 2.0
Ferenc Gyurcsány, the 6th Prime Minister of the Republic of Hungary
Balaton Hungary Landscape.jpg
Autor: txd, Licence: CC BY 2.0
Landscape at Lake Balaton, Hungary.
Coa Hungary County Veszprém.svg
The coat of arms of Veszprém County
Békemenet a Köröndön 2014.03.29 - Egy az ország - 2014. április 6 (3).JPG
Autor: Derzsi Elekes Andor, Licence: CC BY-SA 3.0
A felvételek 2014. március 29 –én szombaton készültek Budapesten, a Köröndön. A Kossuth térről indult a Békemenet, mely a Köröndön át jutott a Hősök teréig. A Hősök terén Joseph Daul, az Európai Néppárt elnöke, Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke és Orbán Viktor miniszterelnök tartott beszédet. Pozíció: Körönd az Andrássy út 94 szám II. emeleti, az Andrássy úthoz legközelebbi sarokerkélyől, a Hősök terén a FIDESZ Magyar Polgári Párt székhelyének első emeleti, Hősök tér felőli oldalon levő erkélyének Hősök tere felé eső végéről. ©© Derzsi Elekes Andor, Budapest, 2014, A kép és filmfelvételek egészben, vagy részletekben másolását, bármilyen úton történő sokszorosítását és felhasználását a szerző ellenérték nélkül, jogutódjaira is kihatóan megengedi. Az engedély kiterjed a kereskedelmi célú hasznosításra is. Kéri azonban nevének feltüntetését a felhasználás során. A Metapolisz sorozat valamennyi képe és filmje Creative Commons alatti valamint kereskedelmi - for profit - célra is felhasználható. Ajánlott hivatkozás: Derzsi Elekes Andor: Metapolisz DVD line http://nektar.oszk.hu/en/manifestation/2623913
HUN Vas megye COA.png
Autor: Imoti95, Licence: CC BY-SA 4.0
Coats of arm of countie of Hungary
Civertanmegyeri4.jpg
Autor: Civertan, Licence: CC BY-SA 3.0
Megyeri híd, Hungary, aerial photography
Rubik's cube.svg
Autor: This image was created by me, Booyabazooka, Licence: CC-BY-SA-3.0
Rubikova kostka
Hu-Magyarország.ogg
Autor: No machine-readable author provided. Dubaduba~commonswiki assumed (based on copyright claims)., Licence: CC-BY-SA-3.0

Magyarország

 • own recording
Dunaj a Parlament.JPG
Autor: VitVit, Licence: CC BY-SA 4.0
Maďarský parlament
Coa Hungary County Baranya (history).svg
Historical coat of arms of Baranya county
National Theatre of Szeged.jpg
Autor: Plamen Agov (user:MrPanyGoff), Licence: CC BY-SA 3.0
The National Theatre of Szeged, Hungary.
Debrecen-nagytemplom2.jpg
Autor: unknown, Licence: CC BY-SA 2.0
Johann Peter Krafft 005.jpg
Nikola Šubić Zrinski's Charge from the Fortress of Szigetvár
Oil on canvas, 455 x 645 cm

The scene is the sortie of Count Nikola Šubić Zrinski, Ban (Viceroy) of Croatia, and his men, the heroic defenders of the castle of Szigetvár, against the besieging Turks in 1566, in which Zrinski lost his life. The painting had been commissioned by the Vienna court, and currently held at the Hungarian National Gallery in Budapest.

Visegrád, Duna, látkép.jpg
Autor: Horvabe, Licence: CC-BY-SA-3.0
Dunaj pod hradem Visegrád.