Melodická moll

Melodická moll (přesněji melodická mollová stupnice) je pojem z oboru hudební nauky označující specifický typ sedmitónové hudební stupnice.

Složení melodické mollové stupnice

Složení melodické mollové stupnice se liší při vzestupném a sestupném běhu. Při vzestupném běhu obsahuje stupnice na šestém stupni interval velké sexty a na sedmém stupni interval velké septimy, ostatní intervaly jsou shodné jako u běžné (diatonické) mollové stupnice. Při sestupném běhu je použita malá septima a malá sexta, takže je složení úplně shodné s diatonickou mollovou stupnicí.

Notový zápis melodické mollové stupnice v tónině a moll

Následující tabulka obsahuje seznam intervalů jednotlivých stupňů vzhledem k základnímu tónu. Jako příklad je použita stupnice a moll, jejíž notaci obsahuje výše uvedený obrázek.

StupeňInterval
(vzestup)
a moll
(vzestup)
Interval
(sestup)
a moll
(sestup)
Iprimaaprimaa
IIvelká sekundahvelká sekundah
IIImalá terciecmalá terciec
IVčistá kvartadčistá kvartad
Včistá kvintaečistá kvintae
VIvelká sextafismalá sextaf
VIIvelká septimagismalá septimag
VIII = Ioktávaaoktávaa

Význam a použití

Melodická mollová stupnice oproti harmonické moll neobsahuje „nezpěvný“ interval tří půltónů mezi malou sextou na šestém a velkou septimou na sedmém stupni. Intervalové schéma harmonické moll 2-1-2-2-1-3-1 je ve vzestupné melodické moll změněno na diatonický postup 2-1-2-2-2-2-1. Různé verze vzestupné a sestupné stupnice znamenají výrazné oživení melodických možností a také umožňují kombinovat durovou subdominantu a dominantu vzestupné části s mollovou subdominantou a dominantou sestupné části, jak ukazuje následující odstavec.

Harmonie melodické moll

Následující tabulka ukazuje na příkladu melodické stupnice a moll kvintakordy a septakordy, které mohou být použity na jejích jednotlivých stupních. Podrobnosti k významu akordových značek lze najít v článku Akordová značka.

Kromě zde uvedených akordů lze často použít (a také jsou používány) i akordy postavené na harmonické moll z tabulky Harmonie harmonické moll.

Vzestupná

StupeňTón (a moll)KvintakordPříklad (a moll)SeptakordPříklad (a moll)
Iamollovývelký mollový
IIhmollovýmalý mollový
IIIczvětšenýzvětšený
IVddurovýdominantní
Vedurovýdominantní
VIfiszmenšenýmalý zmenšený
VIIgiszmenšenýmalý zmenšený

Sestupná

StupeňTón (a moll)KvintakordPříklad (a moll)SeptakordPříklad (a moll)
Iamollovýmalý mollový
IIhzmenšenýmalý zmenšený
IIIcdurovývelký
IVdmollovýmalý mollový
Vemollovýmalý mollový
VIfdurovývelký
VIIgdurovýdominantní

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce