Mezinárodní trestní soud

Mezinárodní trestní soud
logo soudu
logo soudu
Sídlo MTS v Haagu (od roku 2015)
Sídlo MTS v Haagu (od roku 2015)
Vznik1. července 2002
SídloOude Waalsdorperweg 10, Haag, Nizozemsko
Souřadnice
Úřední jazykangličtina a francouzština
Členové124 (2023)
PředsedkyněTomoko Akaneová (od 2024)
OceněníMedaile cti Daga Hammarskjölda (2013)
Oficiální webicc-cpi.int a www.icc-cpi.int/fr
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Mezinárodní trestní soud (MTS; anglicky International Criminal Court, ICC) je mezinárodní soud sídlící v nizozemském Haagu. Jde o jediný stálý mezinárodní soud s jurisdikcí stíhat a trestat jednotlivce zodpovědné za mezinárodní trestné činy genocidy, zločinů proti lidskosti, válečných zločinů a od roku 2010 definovaný zločin agrese.

Členské státy Římského statutu:
     Stát ratifikoval
     Stát podepsal, ale neratifikoval
     Stát ratifikoval, ale později vystoupil
     Stát podepsal, ale později stáhl svůj podpis
     Není signatářem

Vznikl v roce 2002 na základě Římského statutu přijatého na mezinárodní konferenci roku 1998.

Historie a vznik

Mezinárodní trestní soud, o jehož vzniku se vedly diskuse již před druhou světovou válkou (rumunský profesor Vespasian Pella; vznik stálého mezinárodního trestního soudu předvídala rovněž Úmluva o zabránění terorismu z roku 1937 – ratifikována však byla pouze Indií, a nikdy nevstoupila v platnost), vznikl jako reakce zkušenosti s fungováním ad hoc tribunálů, jakými jsou Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (1993) nebo Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu (1994).

Na popud OSN byl 17. července 1998 na mezinárodní konferenci v Itálii přijat Římský statut Mezinárodního trestního soudu (Rome Statute of the International Criminal Court). Poměr hlasů byl 120 pro ku 7 proti, hlasování se zdrželo 21 delegátů. Proti byly USA, Izrael, Čína, Irák, Katar, Libye a Jemen. Spojené státy (v době, kdy byl prezidentem Bill Clinton) smlouvu podepsaly, ale už ji neratifikovaly; George W. Bush po nástupu do úřadu v roce 2001 odvolal i její podpis.

Požadovaný počet šedesáti ratifikací dosáhl Statut 11. dubna 2002, čímž vstoupil v platnost. K 1. lednu 2006 počet ratifikací dosáhl už 100. Oficiální vznik soudu je 1. července 2002, což je také datum, od kterého se počítá jeho působnost (stíhání a trestání zločinů spáchaných před tímto datem není tedy v pravomoci Mezinárodního trestního soudu, a mohou být na mezinárodní úrovni postihovány zřizováním ad hoc mezinárodních trestních soudů či tribunálů – např. Zvláštní soud pro Sierru Leone; vznik Mezinárodního trestního soudu rovněž nevylučuje pravomoc Rady bezpečnosti OSN zřizovat v budoucnu další ad hoc tribunály).

Česká republika Statut podepsala 13. dubna 1999; souhlas s ratifikací vyslovil parlament v roce 2008,[1] prezident Václav Klaus pak smlouvu po váhání podepsal 8. července 2009.[2] Ve Sbírce mezinárodních smluv vyšlo sdělení o ratifikaci jako č. 84/2009 Sb. m. s., s účinností od 1. října 2009.[3]

Jurisdikce

Římský statut vymezuje jurisdikci soudu několika kritérii. Aby mohl být nějaký případ soudem vyšetřován nebo stíhán, musí být splněny požadavky jurisdikce a přípustnosti; třemi podmínkami pro jurisdikci jsou: věcná (zda zločin spadá do jurisdikce soudu), místní (čin se stal na území státu spadajícího do jurisdikce soudu nebo je obviněnou osobu občan takového státu) a časová (čin se musel stát až po vzniku soudu).

Zločiny spadající do jurisdikce soudu

Mezinárodní trestní soud se zabývá jen nejzávaznějšími zločiny, „kterými je dotčeno mezinárodní společenství jako celek“:[3]:čl. 5

Vedle definice těchto zločinů přímo ve Statutu také existuje dokument definující znaky skutkové podstaty zločinů, schválený shromážděním smluvních stran, který pomáhá soudu při interpretaci a aplikaci Statutu.[4]

Mimo tyto zločiny má soud jurisdikci i nad trestnými činy proti výkonu spravedlnosti, kdy některé osoby narušují činnost soudu.[3]:čl. 70

Genocida

Související informace naleznete také v článku genocida.

Zločin genocidy zahrnuje činy páchané s cílem „zničit úplně nebo částečně některou národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu jako takovou“, přičemž jde o:[3]:čl. 6

 • usmrcení příslušníků takové skupiny;
 • způsobení těžkých tělesných ublížení nebo duševních poruch členům takové skupiny;
 • úmyslné uvedení kterékoli skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit její úplné nebo částečné fyzické zničení;
 • opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí;
 • násilné převádění dětí z jedné skupiny do jiné.

Tato definice genocidy je identická s tou v Úmluvě o zabránění a trestání zločinu genocidia.[5]:čl. II

Zločiny proti lidskosti

Související informace naleznete také v článku Zločiny proti lidskosti.

Za zločiny proti lidskosti považuje Statut některé násilné činy, pokud jsou páchány „v rámci rozsáhlého nebo systematického útoku zaměřeného proti civilnímu obyvatelstvu při vědomí existence takového útoku“ (čímž je myšleno opakované páchání takových činů v souladu s politickou linií státu nebo organizace):[3]:čl. 7

 • vražda;
 • vyhlazování (úmyslné uvedení do životních podmínek, které mají přivodit zničení části obyvatelstva, např. znemožnění přístupu k potravinám a lékům);
 • zotročování;
 • deportace nebo násilný přesun obyvatelstva;
 • mučení;
 • znásilnění, sexuální otroctví, nucená prostituce, nucené těhotenství (tím je myšleno oplodnění ženy bez jejího souhlasu s cílem ovlivnit etnické složení obyvatelstva nebo jinak závažně porušit mezinárodní právo), nucená sterilizace nebo jiné formy sexuálního násilí srovnatelné závažnosti;
 • perzekuce (úmyslné a závažné zbavení základních práv v rozporu s mezinárodním právem) jakékoli identifikované skupiny nebo kolektivu z důvodů politických, rasových, národnostních, etnických, kulturních či náboženských nebo z důvodu pohlaví či z jiných důvodů, jež jsou podle mezinárodního práva všeobecně považovány za nepřípustné, v souvislosti se zločiny spadajícími do jurisdikce soudu);
 • nedobrovolné mizení osob (zatýkání, zadržování nebo únosy osob prováděné státem nebo politickou organizací následované utajováním osudu nebo místa pobytu těchto osob s úmyslem dlouhodobě držet tyto osoby mimo dosah zaručené právní ochrany);
 • zločin apartheidu (nelidské činy páchané v rámci institucionalizováného režimu systematického útlaku a nadvlády jedné rasové skupiny nad jinou rasovou skupinou nebo skupinami a páchané s úmyslem zachovat tento režim).

Válečné zločiny

Související informace naleznete také v článku Válečný zločin.

Do jurisdikce soudy spadají také válečné zločiny, „zejména jsou-li páchány v rámci plánu či politické linie nebo v rámci rozsáhlého páchání trestné činnosti tohoto typu“.[3]:čl. 8

Válečnými zločiny se rozumí jednak závažná porušení Ženevských úmluv, zejména:[3]:čl. 8

 • úmyslné zabití;
 • mučení nebo nelidské zacházení, včetně biologických pokusů;
 • úmyslné způsobení velkého utrpení nebo vážné tělesné újmy či poruchy zdraví;
 • rozsáhlé ničení a přivlastňování majetku, které není ospravedlněno vojenskou nutností a které je prováděno protiprávním a svévolným způsobem;
 • nucení válečných zajatců nebo jiných chráněných osob ke službě ve vojsku nepřátelské mocnosti;
 • svévolné zbavení válečného zajatce nebo jiné chráněné osoby práva na spravedlivé a řádné řízení;
 • protiprávní deportace či přesun nebo protiprávní zbavení osobní svobody;
 • braní rukojmích.

Vedle těchto zločinů, které se týkají jen mezinárodních konfliktů, se v případě ozbrojeného konfliktu jiné než mezinárodní povahy za válečné zločiny považují také vážná porušení článku 3 společného Ženevským úmluvám, zejména tyto činy páchané proti osobám, které se aktivně neúčastní nepřátelských akcí:[3]:čl. 8

 • násilné činy proti životu a osobě, zejména vražda, mrzačení, kruté zacházení a mučení;
 • těžké urážky lidské důstojnosti, zejména pokořující a ponižující zacházení;
 • braní rukojmích;
 • ukládání trestů a vykonávání poprav bez předchozího rozsudku vyneseného řádně ustaveným soudem poskytujícím veškeré záruky soudního řízení, které jsou obecně považovány za nezbytné.

Válečnými zločiny jsou také jiné případy závažného porušení zákonů a obyčejů v existujícím rámci mezinárodního práva, například vedení útoků proti civilnímu obyvatelstvu a objektům, vůči mírovým misím či humanitární pomoci, zabití či zranění vzdávajících se kombatantů, zneužití vlajky příměří, vojenských insignií a stejnokroje nepřítele nebo OSN, přesídlování vlastního civilního obyvatelstva na okupované území, proradné zabití nebo zranění, prohlášení, že nikdo nebude ušetřen, prohlášení práv občanů znepřátelené strany za zrušené, nucení občanů znepřátelené strany k účasti na vojenských operacích proti své vlastní zemi, plenění, používání zakázaných zbraní a látek, těžké urážky lidské důstojnosti, sexuální násilí, vyhladovění civilních osob, odvody či nábor dětských vojáků.[3]:čl. 8

Zločin agrese

Podrobnější informace naleznete v článku Zločin agrese.

Původní text Římského statutu, schválený v roce 1998, neobsahoval definici zločinu agrese a stanovil, že do pravomoci soudu bude spadat až poté, co shromáždění smluvních stran definici a podmínky stíhání agrese schválí.[6]:Art. 5.2 K tomu došlo na konferenci v Ugandě, která se konala v červnu 2010,[7] jurisdikci soud získal k 17. červenci 2018 po ratifikací třiceti zeměmi a schválením shromážděním smluvních stran.[8]

Zločin agrese spočívá v „plánování, přípravě, zahájení nebo provedení útočného činu, který svou povahou, závažností a rozsahem zakládá zjevné porušení Charty Organizace spojených národů, osobou v postavení, které jí umožňuje efektivně vykonávat kontrolu nad státem nebo řídit jeho politické nebo vojenské akce“. Útočným činem se rozumí „použití ozbrojené síly státem proti svrchovanosti, územní celistvosti nebo politické nezávislosti jiného státu nebo jakýmkoli jiným způsobem neslučitelným s Chartou Organizace spojených národů“. Mezi takové útočné činy výslovně patří sedm činů jmenovaných v rezoluci Valného shromáždění OSN č. 3314 z roku 1974,[9] když se jich dopustí jeden stát vůči jinému (bez ohledu na to, zda došlo k vyhlášení války):[3]:čl. 8 bis

 • vpád nebo útok na území jiného státu nebo jakákoli i dočasná okupace, která je výsledkem takového útoku, nebo násilné připojení území jiného státu nebo jeho části;
 • bombardování území jiného státu nebo jakékoli použití zbraní proti území jiného státu;
 • blokáda přístavů nebo pobřeží,
 • útok na pozemní, námořní nebo letecké síly jiného státu;
 • použití ozbrojených sil, které jsou na území cizího státu se souhlasem přijímajícího státu, v rozporu s podmínkami daného souhlasu, nebo prodloužení jejich přítomnosti po ukončení platnosti tohoto souhlasu;
 • jednání státu, který svolil k použití svého území jiným státem ke spáchání útočného činu proti třetímu státu;
 • vyslání ozbrojených band, skupin, příslušníků nepravidelných ozbrojených sil nebo žoldnéřů vůči jinému státu v tak závažné míře, že je to ekvivalentní výše uvedeným činům.

Trestní činy proti výkonu spravedlnosti

Soud má v souvislosti se svým působením jurisdikci také nad následujícími trestnými činy, pokud jsou spáchány úmyslně:[3]:čl. 70

 • křivá výpověď podaná soudu osobou, která přísahala, že bude vypovídat pravdivě,
 • vědomé předkládání nepravdivých či padělaných důkazů;
 • podplácení svědka, maření či bránění výpovědi svědka u soudu, pomsta svědkovi nebo ničení a pozměňování důkazů nebo bránění ve shromažďování důkazů;
 • ztěžování plnění úkolů pracovníka soudu, jeho zastrašování či jiné působení na něj, aby nekonal nebo nesprávně konal některé povinnosti;
 • pomsta vůči pracovníkovi soudu pro výkon pracovních povinností;
 • vyžadování nebo přijímání úplatku pracovníkem soudu v souvislosti s úředními povinnostmi.

Časové omezení jurisdikce

Do jurisdikce soudu spadají pouze zločiny spáchané po vstupu Statutu v platnost (tzn. od 1. července 2002) nebo od pozdější doby, kdy se příslušný stát stal smluvní stranou.[3]:čl. 11

Zločiny spadající do jurisdikce soudu jsou však nepromlčitelné.[3]:čl. 29

Z jurisdikce soudu jsou vyňaty osoby, které byly v době spáchání činu mladší osmnácti let.[3]:čl. 26

Územní omezení jurisdikce

Jurisdikce soudu se vztahuje na případy, ke kterým buď došlo na území smluvního státu (popř. na palubě lodi či letadla registrovanými takovým státem), nebo byly spáchány občanem smluvního státu.[3]:čl. 12

Stát, který není smluvní stranou, může dobrovolně přijmout jurisdikci soudu nad nějakým zločinem pomocí prohlášení uloženého u tajemníka soudu.[3]:čl. 12

Odložení vyšetřování nebo stíhání

Rada bezpečnosti OSN může rezolucí uložit soudu, aby dvanáct měsíců nezahajoval nějaké vyšetřování či stíhání, případně v něm nepokračoval; takovou žádost může také obnovit.[3]:čl. 16

Přípustnost

Mezinárodní trestní soud funguje na základě principu komplementarity vůči národním trestním jurisdikcím;[3]:čl. 1 má stíhat jen zločiny, které jednotlivé země nechtějí nebo nemohou stíhat samy.

Pokud tedy v dané věci vede vyšetřování nebo stíhání stát, do jehož jurisdikce věc spadá, případně se stát rozhodl danou osobu nestíhat, popřípadě již dotčená osoba byla pro tyto skutky souzena, rozhodne soud, že je tato věc nepřípustná. Výjimkou jsou situace, kdy soud dojde k závěru, že příslušný stát není ochoten či schopen věc stíhat (včetně řízení, které je vedeno jen za účelem ochrany dotčené osoby vůči odpovědnosti před Mezinárodním trestním soudem, neopodstatněným průtahům, případně nevedení řízení nezávislým a nestranným způsobem).[3]:čl. 17 Jakmile se žalobce rozhodne zahájit vyšetřování, informuje o tom státy, které by měly mít jurisdikci nad danými zločiny; ty mohou do jednoho měsíce sdělit soudu, že budou tuto trestnou činnost vyšetřovat, načež žalobce odloží vyšetřování a nechá se státem informovat o postupu vyšetřování a následného stíhání.[3]:čl. 18

Soud se zabývá jen „dostatečně závažnými“ věcmi,[3]:čl. 17 u kterých musí dojít k závěru, že vyšetřování je „v zájmu spravedlnosti vzhledem ke všem okolnostem případu, včetně závažnosti zločinu, zájmů obětí a věku či nemoci domnělého pachatele a jeho podílu na domnělém zločinu“.[3]:čl. 53

Struktura a organizace soudu

Soud je řízen shromážděním smluvních stran, které je tvořeno zástupci smluvních stran Statutu. Shromáždění volí funkcionáře soudu, schvaluje jeho rozpočet a případné změny Statutu.[3]:čl. 112 Samotný soud se skládá ze čtyř orgánů: předsednictva, trojice soudních úseků, úřadu žalobce a kanceláře.[3]:čl. 34

Shromáždění smluvních stran

Jednání shromáždění smluvních stran v Haagu v roce 2004

Shromáždění smluvních stran je tvořeno zástupci smluvních stran Statutu. Každá smluvní strana má ve shromáždění jednoho zástupce; státy, které Statut podepsaly, ale nejsou smluvní stranou, se mohou shromáždění účastnit jako pozorovatelé. Smluvní strany mají při hlasování každá jeden hlas, ale „má být vyvinuto veškeré úsilí k dosažení rozhodnutí na základě konsensu“. Při rozhodování ve věcných otázkách se rozhodnutí přijímají alespoň dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících, přičemž kvórem je absolutní většina smluvních stran.[3]:čl. 112

Shromáždění volí funkcionáře soudu, zajišťuje dozor nad orgány soudu, definuje znaky skutkové podstaty zločinů[3]:čl. 9 spadajících do jurisdikce soudu, přijímá Jednací a důkazní řád, projednává a rozhoduje o rozpočtu soudu a případně schvaluje změny Statutu.[3]:čl. 112 V případě závažného zneužití postavení nebo závažného porušení povinností soudce, žalobce, zástupce žalobce, tajemníka nebo zástupce tajemníka může shromáždění rozhodnout o jejich odvolání z funkce (u soudců na základě doporučení odvolání schváleného dvoutřetinovou většinou ostatních soudců).[3]:čl. 46

Shromáždění si volí reprezentativní výbor sestávající z předsedy, dvou místopředsedů a osmnácti členů volených na tříleté funkční období. Výbor se schází podle potřeby, avšak alespoň jednou ročně.[3]:čl. 112

Shromáždění se schází jednou ročně v sídle soudu nebo v sídle OSN, či v případě potřeby může výbor z vlastní iniciativy nebo na žádost jedné třetiny smluvních stran svolat zvláštní zasedání.[3]:čl. 112

Orgány soudu

Předsednictvo

Předsedkyně soudu Tomoko Akaneová

Předsednictvo je tvořené předsedou, prvním a druhým místopředsedou, kteří jsou ze soudců soudu voleni absolutní většinou hlasů na tříleté funkční období (popř. do doby skončení jejich mandátu soudce, pokud nastane dříve), přičemž mohou být jednou znovuzvoleni. Předsednictvo je odpovědné zejména za řádnou správu soudu s výjimkou úřadu žalobce.[3]:čl. 38

Od 11. března 2024 je předsedkyní soudu japonská soudkyně Tomoko Akaneová, která je u soudu od roku 2018; její první funkční období předsedkyně skončí v roce 2027.[10] Prvním místopředsedou je italský soudce Rosario Salvatore Aitala,[11] druhou místopředsedkyní je beninská soudkyně Reine Alapini-Gansouová.[12]

Předsednictvo Mezinárodního trestního soudu
Předseda1. místopředseda2. místopředseda
Funkční obdobíOsobaFunkční obdobíOsobaFunkční obdobíOsoba
2003–2006Kanada Philippe Kirsch2003–2006Ghana Akua Kuenyehia[13]2003–2006Kostarika Elizabeth Odio Benito[14]
2006–20092006–20092006–2009Bolívie René Blattmann[15]
2009–2012Jižní Korea Song Sang-hyun[16]2009–2012Mali Fatoumata Dembele Diarra[17]2009–2012Německo Hans-Peter Kaul[18]
2012–20152012–2015Botswana Sanji Mmasenono Monageng[19]2012–2015Itálie Cuno Tarfusser[19]
2015–2018Argentina Silvia Fernández de Gurmendi[20]2015–2018Keňa Joyce Aluoch[20]2015–2018Japonsko Kuniko Ozaki
2018–2021Nigérie Chile Eboe-Osuji[21]2018–2021Česko Robert Fremr[21]2018–2021Francie Marc Perrin de Brichambaut
2021–2024Polsko Piotr Hofmański[22]2021–2024Peru Luz del Carmen Ibáñez Carranza[22]2021–2024Konžská demokratická republika Antoine Kesia-Mbe Mindua[22]
2024–...Japonsko Tomoko Akane[23]2024–...Itálie Rosario Salvatore Aitala[23]2024–...Benin Reine Alapini-Gansou[23]

Soudní úseky

Soud tvoří osmnáct soudců, volených v tajném hlasování Shromáždění smluvních stran alespoň dvoutřetinovou většinou. Kandidáty na soudce smějí být jen nestranné a bezúhonné osoby vysoké mravní úrovně splňující podmínky pro výkon nejvyšších soudních funkcí ve svých státech. Musí být uznávanými odborníky v oblasti trestního práva s praxí ve funkci soudce, žalobce, advokáta nebo obdobné funkci (z těchto kandidátů je zvoleno alespoň devět soudců), anebo uznávaným odborníkem v příslušných oblastech mezinárodního práva a mít rozsáhlou praxi v související právnické funkci (z těchto kandidátů je zvoleno alespoň pět soudců). Soudci musí plynně hovořit alespoň jedním z pracovních jazyků soudu (angličtina, francouzština).[3]:čl. 36

Všichni soudci musí být občany některého ze smluvních států, přičemž žádní dva soudci nesmí být občanem stejné země. Při jejich výběru mají smluvní strany zohledňovat potřebu zastoupení hlavních světových právních systémů, rovnoměrné zastoupení geografických oblastí a spravedlivé zastoupení žen a mužů; také by měly zohlednit potřebu zařazení soudců se znalostmi z určitých oborů.[3]:čl. 36

Funkční období soudce je devítileté a soudce nesmí být zvolen znovu.[3]:čl. 36

Soudci jsou organizováni do odvolacího úseku, projednacího úseku a přípravného úseku. Odvolací úsek tvoří předseda soudu a čtyři další soudci, projednací a přípravný úsek jsou nejméně po šesti soudcích; projednací úsek se pak dělí na tříčlenné senáty, přípravný úsek pak na senáty tvořené jedním nebo třemi soudci. Soudci odvolacího úseku působí po celé své funkční období pouze na tomto úseku.[3]:čl. 39

Úřad žalobce

Úřad žalobce je nezávislý samostatný orgán soudu vedený žalobcem, kterému pomáhá nejméně jeden zástupce žalobce. Úřad žalobce odpovídá za přijímání oznámení a podložených informací o zločinech spadajících do jurisdikce soudu, jejich prověření a vedení vyšetřování a stíhání před soudem. Žalobce a jeho zástupce volí absolutní většinou shromáždění smluvních stran na devítileté funkční období, po kterém nemohou být zvoleni podruhé. Na kandidáty jsou kladeny obdobné nároky jako na soudce; žalobce a zástupce musí být občany různých zemí.[3]:čl. 42

Od roku 2021 je žalobcem britský právník Karim Ahmad Khan.[24] Jeho zástupci jsou senegalský právník Mame Mandiaye Niang[25] a fidžijská právnička Nazhat Shameemová Khanová.[26]

Seznam žalobců Mezinárodního trestního soudu
JménoZeměDatum zvoleníDatum nástupu do funkceDatum skončení výkonu funkce
Luis Moreno OcampoArgentina Argentina21. dubna 200316. června 200315. června 2012
Fatou BensoudaGambie Gambie12. prosince 201216. června 201215. června 2021
Karim A. A. KhanSpojené království Spojené království12. února 202116. června 202115. června 2030

Kancelář

Kancelář odpovídá za správu a služby soudu netýkající se jeho soudních funkcí a funkcí žalobce. Kancelář vede tajemník, který je hlavním administrativním úředníkem soudu. Tajemníka na pětileté funkční období volí soudci v tajném hlasování s přihlédnutím k doporučení smluvních stran; na tajemníkovo doporučení mohou soudci zvolit také zástupce tajemníka. V rámci kanceláře působí také útvar pro služby obětem a svědkům, který zajišťuje ochranná a bezpečnostní opatření, poradenskou činnost a jinou vhodnou pomoc svědkům, obětem či jiným osobám ohroženým v důsledku projednávání.[3]:čl. 43

Od roku 2023 je tajemníkem soudu ekvádorský právník Osvaldo Zavala Giler.[27]

Personál

Žalobce a tajemník dále zaměstnávají podle potřeby svých úřadů kvalifikovaný personál (včetně vyšetřovatelů pro úřad žalobce).[3]:čl. 44 K roku 2023 soud zaměstnával přibližně 900 osob ze zhruba sta zemí.

Soudní procedura

Principy aplikované soudem

Soud se při svém rozhodování řídí některými obecnými zásadami trestního práva, které jsou i výslovně uvedeny ve Statutu:

 • ne bis in idem – soud nemůže stíhat osoby, které již pro daný skutek jednou odsoudil nebo zprostil obvinění, ani pokud takto rozhodl jiný soud, leda by takové jednání nebylo vedeno řádně a nestranně.[3]:čl. 20
 • nullum crimen sine lege – soud může stíhat pouze činy, které v době spáchání naplnily znaky zločinu spadajícího do jurisdikce soudu; skutková podstata musí být případně vykládána ve prospěch stíhané osoby.[3]:čl. 22
 • nulla poena sine lege – soudem smí být udělen trest pouze v souladu se Statutem.[3]:čl. 23
 • zákaz retroaktivity – soud může trestní odpovědnost vyvozovat až za činy spáchané od vstupu Statutu v platnost; v případě změny použitelného práva se uplatňuje právo příznivější stíhané osobě.[3]:čl. 24
 • presumpce neviny – dokud není jeho vina prokázána, musí být každý považován za nevinného; břemeno dokazování viny leží na žalobci a aby byl obviněný odsouzen, musí být soud přesvědčen o vině obviněného nade vší pochybnost.[3]:čl.  66

Osoby vyšetřované soudem nesmějí být nuceny vypovídat proti sobě, nuceny k doznání, vystaveny nátlaku, hrozbám či mučení; v případě potřeby musejí mít k dispozici tlumočníka a nesmějí být zadržovány jinak než v souladu se Statutem. Osoby, které jsou podezřelé ze spáchání zločinu spadajícího do jurisdikce soudu, mají právo být upozorněny na to, že jsou důvodně podezřelé, mají právo odepřít výpověď a mají právo na právní pomoc, která musí případně být bezplatná.[3]:čl. 55

Vyšetřování, přípravné a hlavní líčení

O potenciálním zločinu může podat žalobci oznámení buď smluvní strana, nebo Rada bezpečnosti OSN, ale žalobce může zahájit vyšetřování také z vlastní iniciativy.[3]:čl. 13 Žalobce nejprve provede předběžné zkoumání, aby zjistil, zda dostupné informace základají opodstatněný důvod k vyšetřování; pokud ano, předloží přípravnému senátu žádost o povolení vyšetřování[3]:čl. 15 Přípravný senát může v průběhu vyšetřování vystavovat zatýkací rozkazy či předvolání na podezřelé, případně jiné osoby, které je potřeba zajistit.[3]:čl. 58

Před zahájením hlavního líčení přípravný senát provede slyšení o potvrzení obvinění, kde je obviněný informován o obviněních proti němu, žalobce přednese důkazy o tom, že daná osoba spáchala zločin, ze kterého je obviněna, přičemž obviněný může vznášet námitky proti obviněním, napadat důkazy žalobce a předkládat svoje vlastní. Přípravný senát na základě tohoto slyšení rozhodne, zda existují dostatečné důkazy nasvědčující tomu, že osoba se dopustila každého ze zločinů, z nichž byla obviněna. Pokud potvrdí obvinění, ustaví předsednictvo soudu projednací senát, který odpovídá za průběh následného řízení.[3]:čl. 61

Hlavní líčení probíhá v přítomnosti obviněného před tříčlenným senátem soudců projednacího úseku; jednání je veřejné, ale senát může rozhodnout o tom, že jisté části řízení budou konány s vyloučením veřejnosti. Senát zhodnotí důkazy a celé řízení po tajné poradě vynese rozhodnutí. To by mělo být jednomyslné, pokud toho nelze dosáhnout, přijímá se většinou hlasů soudců. Rozhodnutí je vyhotoveno písemně a je vyhlášeno ve veřejném zasedání.[3]:čl. 74 Soud také stanoví zásady pro odškodnění, které může nařídit přímo odsouzenému, anebo nařídí odškodnění ze svěřeneckého fondu (do něj můžou být převáděny prostředky získané z peněžitých trestů a trestů propadnutí majetku).[3]:čl. 75

Byl-li obviněný uznán vinným, rozhodne soud o přiměřeném trestu.[3]:čl. 76

Tresty

Trestem, který může soud uložit osobě odsouzené za zločin v jurisdikci soudu, může být jednak trest odnětí svobody – ten buď na dobu nepřekračující třicet let, anebo trest na doživotí (pokud to odůvodňuje mimořádná závažnost zločinu a osobní poměry odsouzeného) – anebo trest peněžitý či trest propadnutí výnosů, majetku a aktiv, která pocházejí přímo či nepřímo z daného zločinu.[3]:čl. 77

Pokud byla osoba odsouzena za více než jeden zločin, je jí udělen trest za každý zločin a následně souhrnný trest stanovící celkovou délku odnětí svobody, která nesmí být nižší než nejvyšší z jednotlivých uložených trestů.[3]:čl. 78

Odvolání a přezkum

Žalobce i odsouzený mohou podat odvolání proti rozhodnutí soudu.[3]:čl. 81 To projedná odvolací senát, který může zrušit či změnit rozhodnutí, může nařídit nové projednání věci před projednacím senátem, anebo může změnit výrok o trestu; o rozsudku rozhoduje odvolací senát většinou hlasů soudců a vyhlašuje ho ve veřejném zasedání.[3]:čl. 83

Odsouzený, případně po jeho smrti i další osoby, mohou požádat odvolací senát o přezkum pravomocného rozhodnutí, pokud vyšly najevo významné nové skutečnosti či důkazy. Pokud odvolací senát shledá, že je žádost důvodná, může svolat znovu původní projednací senát, ustavit nový, nebo sám rozhodnout, zda je potřeba přezkoumat rozsudek.[3]:čl. 84

Vykonávací řízení

Trest odnětí svobody se vykonává ve státu určeném soudem ze seznamu států, které soud uvědomily o své ochotě přijímat odsouzené.[3]:čl. 103 Trest je pro smluvní strany závazný a nesmí jej měnit, o změně smí rozhodnout pouze soud.[3]:čl. 105 Podmínky výkonu trestu se řídí právním řádem příslušné země, ale musí být v souladu s široce uznávanými mezinárodními standardy a musí být srovnatelné s podmínkami pro odsouzené za podobné trestné činy v tomto státě; výkon trestu podléhá dozoru soudu.[3]:čl. 106

Po vykonání dvou třetin trestu, resp. po 25 letech v případě doživotního trestu, přezkoumá soud trest a rozhodne, zda by případně měl být trest snížen.[3]:čl. 110

Vybavení soudu

Sídlo soudu

Původní dočasné sídlo soudu

Oficiální sídlo soudu leží v nizozemském Haagu, ale soud může zasedat i kdekoli jinde.[3]:čl. 3

Zpočátku soud fungoval v dočasném sídle poskytnutém nizozemským státem, kterým byla bývalá budova KPN na východ od centra Haagu, na adrese Maanweg 174. Pro trvalé sídlo věnovalo Nizozemsko pozemek bývalých kasáren Alexanderkazerne a v roce 2008 uspořádalo mezinárodní architektonickou soutěž. Z ní byla vybrána dánská architektonická firma Schmidt Hammer Lassen. Na přelomu let 2011/12 proběhla demolice kasáren, od dubna 2013 probíhala stavba budovy, do svého trvalého sídla se soud přesunul v prosinci 2015, přičemž symbolické slavnostní otevření sídla proběhlo 19. dubna 2016.[28]

Sídlo leží na adrese Oude Waalsdorperweg 10 v tzv. „mezinárodní zóně“ Haagu, kde sídlí také další mezinárodní organizace jako např. Mezinárodní soudní dvůr či Europol.

Vedle oficiálního sídla má soud také styčný úřad pří sídle OSN v New Yorku a také úřadovny v zemích, ve kterých právě probíhá vyšetřování.[29]

Věznice

Osoby zadržované soudem jsou v průběhu vyšetřování a soudu umístěny ve vyhrazené části věznice ve Scheveningenu. Samotný trest se však zde zpravidla nevykonává – odsouzení, kterým byl vyměřen trest odnětí svobody, jsou k jeho vykonání předáni některému smluvnímu státu.[3]:čl. 103

Financování

Soud je financován vyměřenými příspěvky smluvních stran.[3]:čl. 115 Výše příspěvků se určuje stejným mechanismem jako příspěvky států Organizaci spojených národů (tzn. odvozuje se od schopnosti jednotlivých zemí platit, na základě jejich velikosti a hospodářské síly; přičemž existují limity, jak velkou část rozpočtu, může hradit jedna země).[30]:E

Rozpočet úřadu na rok 2024 činí 187 milionů eur.[30]

Vyšetřování a trestní řízení

Probíhající vyšetřování

Seznam aktivních vyšetřování[31]
PřípadVyšetřované konfliktyPředkladatelDatum předloženíObdobí předběžného vyšetřováníDatum zahájení vyšetřováníAktuální stav
Konžská demokratická republika IDruhá válka v Kongu,
Konflikt v Kivu
Konžská demokratická republika19. dubna 2004od 16. července 200323. června 20041. fáze vyšetřování
Pobřeží slonovinyDruhá občanská válka v Pobřeží slonovinyod 1. října 20033. října 20111. fáze vyšetřování
Dárfúr, SúdánKonflikt v DárfúruRada bezpečnosti OSN31. března 2005od 1. dubna 20056. června 20051. fáze vyšetřování
AfghánistánVálka v Afghánistánu (2001–2021)od roku 20075. března 20201. fáze vyšetřování
LibyePrvní občanská válka v Libyi,
Druhá občanská válka v Libyi
Rada bezpečnosti OSN26. února 2011od 28. února 20113. března 20111. fáze vyšetřování
MaliVálka v MaliMali18. července 2012od 18. července 201216. ledna 20131. fáze vyšetřování
UkrajinaEuromajdan,
Rusko-ukrajinská válka,
Ruská invaze na Ukrajinu
Albánie a další.2. března 2022od 25. dubna 20142 března 20221. fáze vyšetřování
PalestinaOperace Ochranné ostří,
Válka Izraele s Hamásem (2023–2024),
Hamás
Stát Palestina22. května 2018od 16. ledna 20153. března 20211. fáze vyšetřování
BurundiNásilné střety v Burundi (2015–2018)od 25. dubna 201625. října 20171. fáze vyšetřování
FilipínyNásilí během tzv. války proti drogám (2011–2019)od 8. února 201815. září 20211. fáze vyšetřování
VenezuelaNásilí během vlády Nicoláse MaduraArgentina a další27. září 2018od 8. února 20183. listopadu 20211. fáze vyšetřování
Bangladéš/MyanmarGenocida Rohingůod 18. září 201814. listopadu 20191. fáze vyšetřování
 • Stav k 27. 4. 2024

Ukončená vyšetřování

Seznam uzavřených vyšetřování
PřípadVyšetřované konfliktyPředkladatelDatum předloženíObdobí předběžného vyšetřováníDatum zahájení vyšetřováníDatum ukončení vyšetřování
GruzieVálka v Jižní Osetii (2008)od 20. srpna 200827. ledna 201616. prosince 2022
Středoafrická republika IBoje povstalců a vládních vojsk z let 2002 až 2003Středoafrická republika7. ledna 2005od 7. ledna 200522. května 200716. prosince 2022
Středoafrická republika IIObčanská válka ve Středoafrické republiceStředoafrická republika30. května 2014od 7. února 201424. září 201416. prosince 2022
KeňaPovolební násilí po zvolení prezidenta Mwaie Kibakihood 5. února 200831. března 201027. listopadu 2023
UgandaBoží armáda odporuUganda16. prosince 2003od 16. prosince 200329. července 20041. prosince 2023
 • Stav k 27. 4. 2024

Rozsudky

Rozsudky soudu
PřípadPočet obviněnýchOdsouzeníOsvobozeníOstatní
Konžská demokratická republika I6Germain Katanga (12 let),
Thomas Lubanga Dyilo (14 let),
Bosco Ntaganda (30 let)
Mathieu Ngudjolo Chui,
Callixte Mbarushimana
Sylvestre Mudacumura (zemřel před vynesením rozsudku)
Uganda5Dominic Ongwen (25 let)Raska Lukwiya, Vincent Otti, Okot Odhiambo (zemřeli před vynesením rozsudku)
Joseph Kony (skrývá se)
Středoafrická republika I5Aimé Kilolo Musamba,
Jean-Pierre Bemba Gombo,
Jean-Jacques Mangenda Kabongo,
Fidèle Babala Wandu,
Narcisse Arido
Dárfúr, Súdán7Bahr Idriss Abu GardaAli Kushayb (ve vazbě)
Abdallah Banda (vyšetřován)
Saleh Jerbo (zemřel před vynesením rozsudku)
Ahmed Haroun, Umar al-Bašír, Abdel Rahim Mohammed Hussein (skrývají se)
Keňa9Henry Kosgey,
Francis Muthaura,
Mohammed Hussein Ali,
Uhuru Kenyatta,
William Ruto,
Joshua Arap Sang
Walter Barasa, Philip Bett (skrývají se)
Paul Gicheru (zemřel před vynesením rozsudku)
Libye5Abdullah SenussiMuammar Kaddáfí, Tohami Khaled, Mahmoud al-Werfalli (zemřeli před vynesením rozsudku)
Sajf al-Islám Kaddáfí (skrývá se)
Pobřeží slonoviny3Charles Blé Goudé,
Laurent Gbagbo,
Simone Gbagbo
Mali2Ahmad al-Faqi al-Mahdial-Hassan Ag Abdoul Aziz (ve vazbě, soud probíhá)
Středoafrická republika II5Maxime Jeoffroy Eli Mokom GawakaAlfred Yekatom, Patrice-Edouard Ngaïssona, Mahamat Said Abdel Kani (ve vazbě)
Noureddine Adam (skrývá se)
Gruzie3Mikhail Mindzaev, Gamlet Guchmazov, David Sanakoev (skrývají se)
Ukrajina6Vladimir Putin, Marija Lvovová-Bělovová, Viktor Sokolov, Sergej Kobylaš, Sergej Šojgu, Valerij Gerasimov (skrývají se)
 • Stav k 4. 7. 2024

Kritika a odpůrci

Rozhodování soudu je často pod politickým tlakem, zejména pokud jsou z válečných zločinů obviněni vysocí státní činitelé, např. súdánský prezident Umar al-Bašír nebo keňský prezident Uhuru Kenyatta. Některé státy neuznávají autoritu Mezinárodního trestního soudu, např. USA, Rusko, Čína nebo Izrael. Např. v roce 2019 USA zavedly vízová omezení pro členy soudu, aby chránily své občany a občany spojeneckých států před stíháním za působení v Afghánistánu.[32][33]

Dalším příkladem byly reakce některých představitelů různých států poté, co v květnu 2024 prokurátor soudu požádal o vydání mezinárodních zatykačů na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, izraelského ministra obrany Joa’va Galanta a na tři vůdce Hamásu kvůli obvinění ze spáchání válečných zločinů během války Izraele s Hamásem. Například americký ministr zahraničí Antony Blinken uvedl, že je ochoten spolupracovat s americkým Kongresem na vypracování sankcí proti ICC.[34] Žádost o zatykače kritizovaly Spojené státy, Británie, Rakousko, Polsko, Česko, Izrael i Hamás.[35][36] Český premiér Petr Fiala označil návrh vydat zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua za „děsivý“ a „nepřijatelný“.[37]

Ruský pokus o infiltraci soudu

V červnu 2022 oznámila nizozemská rozvědka AIVD, že odhalila ruského špiona, který se jako stážista s falešnými doklady pokoušel infiltrovat do ICC. Sergej Čerkasov vystupoval jako brazilský státní příslušník Viktor Muller Ferreira. Byl zadržen na nizozemském letišti, prohlášen za nežádoucího a odeslán nejbližším letem zpět do Brazílie, kde čeká na soudní proces. Podle šéfa nizozemské tajné služby Erika Akerbooma se Rusko snaží získat nezákonný přístup k informacím v rámci Mezinárodního trestního soudu, který mimo jiné vyšetřuje zločiny spáchané během ruské invaze na Ukrajinu. Rozvědka to vyhodnotila jako hrozbu na vysoké úrovni.[38]

Izraelská špionáž zaměstnanců soudu

Na konci května 2024 vyšla investigativní reportáž britského deníku The Guardian a izraelských médií +972 a Local call o roky trvající špionáži Izraele v Mezinárodním trestním soudu. Podle reportáže měl Izrael sledovat emaily, telefonáty a zprávy zaměstnanců soudu včetně prokurátorů, a podílet se na útocích na jejich reputaci a údajně jim také vyhrožoval. Izraelské zpravodajské služby, které se na akci podílely (tedy Šin bet, Aman a Jednotka 8200) přímo reportovaly premiérovi Netanjahuovi. Tajná izraelská akce proti Mezinárodnímu trestnímu soudu začala roku 2015, kdy se Palestina stala členským státem ICC. Zpravodajské služby sledovaly podle novinářů přibližně 60 lidí, polovina z nich byli Palestinci, část zaměstnanci OSN a ICC. Izraelci údajně také použili špionážní systém Pegasus.[39][40]

Odkazy

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku International Criminal Court na anglické Wikipedii.

 1. ČTK. Sněmovna po letech váhání uznala mezinárodní trestní soud. iHNed.cz [online]. 2008-10-29 [cit. 2024-03-24]. Dostupné online. 
 2. ČTK. Klaus podepsal smlouvu o přistoupení k trestnímu soudu. Aktuálně.cz [online]. 2009-07-08 [cit. 2024-03-24]. Dostupné online. 
 3. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 84/2009 Sb. m. s., o sjednání Římského statutu Mezinárodního trestního soudu. [cit. 2024-03-24]. Dostupné online.
 4. Elements of Crimes. The Hague: International Criminal Court, 2013. Dostupné online. ISBN 92-9227-232-2. (anglicky) 
 5. Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 32/1955 Sb., o Úmluvě o zabránění a trestání zločinu genocidia. [cit. 2024-03-27]. Dostupné online.
 6. Rome Statute of the International Criminal Court, 1998
 7. Resolution RC/Res.6. The Crime of Aggression. Review Conference of the Rome Statute. 2010-06-11
 8. Crime of Aggression - Amendments Ratification. Assembly of States Parties. 2019-02-28
 9. Rezoluce Valného shromáždění OSN č. 3314 (XXIX), Definition of Aggression. [cit. 2024-04-27]. Dostupné online. (anglicky)
 10. Judge Tomoko Akane. Oficiální stránky MTS
 11. Judge Rosario Salvatore Aitala. Oficiální stránky MTS
 12. Judge Reine Alapini-Gansou. Oficiální stránky MTS
 13. ICC information page on Judge Kuenyehia. Retrieved 18 March 2011.
 14. ICC information page on Judge Odio Benito. Retrieved 18 March 2011.
 15. ICC information page on Judge Blattmann. Retrieved 18 March 2011.
 16. ICC information page on Judge Song Archivováno 2. 8. 2012 na Wayback Machine.. Retrieved 18 March 2011.
 17. ICC information page on Judge Diarra Archivováno 5. 8. 2012 na Wayback Machine.. Retrieved 18 March 2011.
 18. ICC information page on Judge Kaul Archivováno 3. 8. 2012 na Wayback Machine.. Retrieved 18 March 2011.
 19. a b ICC press release on election of judges. Retrieved 11 March 2012.
 20. a b Judge Fernández de Gurmendi elected ICC President for 2015–2018; Judges Aluoch and Ozaki elected First and Second Vice-President respectively Archivováno 16. 3. 2015 na Wayback Machine.. ICC press release. 11 March 2015. Retrieved 28 March 2015.
 21. a b Today, 11 March 2018, the judges of the International Criminal Court (ICC), sitting in a plenary session, elected Judge Chile Eboe-Osuji (Nigeria) as President of the Court for a three-year term with immediate effect. Judge Robert Fremr (Czech Republic) was elected First Vice-President and Judge Marc Perrin de Brichambaut (France) Second Vice-President. ICC press release. 11 March 2018. Retrieved 12 March 2018.
 22. a b c New ICC Presidency elected for 2021–2024. ICC press release. 11 March 2021. Retrieved 12 March 2021.
 23. a b c New ICC Presidency elected for 2024-2027. ICC press release. 11 March 2024. Retrieved 11 March 2024.
 24. Karim A. A. Khan KC. Oficiální stránky MTS
 25. Mame Mandiaye Niang. Oficiální stránky MTS
 26. Nazhat Shameem Khan. Oficiální stránky MTS
 27. Osvaldo Zavala Giler. Oficiální stránky MTS
 28. News – ICC Permanent Premises. icc-permanentpremises.org [online]. [cit. 2024-04-28]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2016-10-23. 
 29. How the Court Works. Oficiální stránky Mezinárodního trestního soudu
 30. a b Resolution č. ICC-ASP/22/Res.4, on the proposed programme budget for 2024, the Working Capital Fund for 2024, the scale of assessment for the apportionment of expenses of the International Criminal Court, financing appropriations for 2024 and the Contingency Fund. [cit. 2024-04-21]. Dostupné online. (anglicky)
 31. ICC: Situations under investigations. www.icc-cpi.int/ [online]. 2024-04-27 [cit. 2024-04-27]. Dostupné online. 
 32. KOTALÍK, Jakub. Velmoci brání potrestání válečných zločinců, tvrdí soudce Fremr. Novinky.cz [online]. Borgis, 2020-02-09 [cit. 2022-06-16]. Dostupné online. 
 33. ČTK. USA omezí víza členům Mezinárodního trestního soudu, aby nemohli vyšetřovat válečné zločiny v Afghánistánu. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 15. března 2019 [cit. 2022-06-16]. Dostupné online. 
 34. V USA se po žádosti o zatykač na Netanjahua jedná o uvalení sankcí na ICC. Novinky.cz [online]. 22. května 2024. Dostupné online. 
 35. Jan Fingerland: Karim Khan se už do Izraele netěší. Český rozhlas [online]. 21. květen 2024. Dostupné online. 
 36. Nepřítel Ruska, viděl zkázu v Buči. Kdo je muž, který šokuje zatykačem na Netanjahua. Aktuálně.cz [online]. 23. května 2024. Dostupné online. 
 37. Fiala mluvil s Netanjahuem, členové vlády mluví o zatykači z Haagu opatrně. iDNES.cz [online]. 21. května 2024. Dostupné online. 
 38. ČTK. Ruský agent se chtěl infiltrovat do Mezinárodního trestního soudu, vydával se za Brazilce. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2022-06-14 [cit. 2022-06-16]. Dostupné online. 
 39. Izrael roky tajně ‚válčil‘ s Mezinárodním trestním soudem. Zpravodajci špehovali hlavního prokurátora. iROZHLAS [online]. 2024-05-29 [cit. 2024-05-29]. Dostupné online. 
 40. DAVIES, Harry; MCKERNAN, Bethan; ABRAHAM, Yuval. Spying, hacking and intimidation: Israel’s nine-year ‘war’ on the ICC exposed. The Guardian. 2024-05-28. Dostupné online [cit. 2024-05-29]. ISSN 0261-3077. (anglicky) 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Flag of Canada (Pantone).svg
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Flag of Bolivia.svg

Bolivijská vlajka

Flag of Bolivia*
country Template:I18n/Republic of Bolivia
used by Bolivia
from 1851
until Present
created by Government of Bolivia
format 15:22
shape rectangular
colours červená, žlutá, zelená

flag has 3 horizontal stripes

other characteristics A horizontal tricolor of red, yellow and green.
Flag of the Czech Republic.svg
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
ICC member states.svg
A map of parties to the Rome Statute of the International Criminal Court
 
Parties
 
States that were formerly parties to the Statute, now withdrawn
 
States that have signed but not ratified the Statute
 
States that signed but subsequently withdrew their signature of the Statute
 
UN member states and observers that have neither signed nor acceded to the Statute
Netherlands, The Hague, International Criminal Court.JPG
Autor: Vincent van Zeijst, Licence: CC BY-SA 3.0
Eurojust in The Hague, Netherlands.
Tomoko Akane 2018 (cropped).jpg
(c)
法務省
, CC BY 4.0
Tomoko Akane, a judge at the International Criminal Court for Japan.
International Criminal Court logo.svg
International Criminal Court (ICC) logo
Assembly of States Parties to the Rome statute of the ICC.jpg
Autor: Coalition for the ICC / Wim Van Cappellen, Licence: CC BY-SA 2.0
The third Assembly of States Parties to the Rome Statute of the International Criminal Court is held in The Hague, the Netherlands in the Fall 2004.
International Criminal Court building (2019) in The Hague 01 (cropped).jpg
Autor: OSeveno, Licence: CC BY-SA 3.0
Building of the International Criminal Court (ICC) in The Hague in 2019.