Mollová stupnice

Mollová stupnice (nebo také stupnice moll, z lat. mollis = měkký) je pojem z oboru hudební nauky, který je používán ve dvou významech:

  • v širším významu jako jakákoliv hudební stupnice, která obsahuje charakteristický „měkký“ tón – malou tercii;
  • v užším významu jako konkrétní církevní diatonická stupnice, která rozložením intervalů mezi stupni odpovídá aiolskému modu.

V tomto článku je pojem mollová stupnice používán (pokud není výslovně řečeno jinak) ve druhém z výše uvedených významů.

Složení mollové diatonické stupnice

Mollová diatonická stupnice se skládá ze sedmi tónů, s půltónem mezi druhým a třetím a mezi pátým a šestým stupněm. Mezi ostatními po sobě následujícími tóny je interval celého tónu. Obecně se dá říci, že v poměru s durovou stupnicí působí z pocitového hlediska mollová stupnice tesklivě či smutně.

Notový zápis diatonické stupnice a moll

Následující tabulka obsahuje seznam intervalů jednotlivých stupňů vzhledem k základnímu tónu. Jako příklad je použita diatonická stupnice a moll, jejíž notaci obsahuje výše uvedený obrázek.

StupeňIntervala moll
Iprimaa
IIvelká sekundah
IIImalá terciec
IVčistá kvartad
Včistá kvintae
VImalá sextaf
VIImalá septimag
VIIIoktávaa2

Seznam mollových stupnic

Následující tabulka obsahuje kompletní seznam diatonických mollových stupnic podle tóniny.

StupniceSloženíPředznamenání
ais mollais his cis dis eis fis gis ais7♯
dis molldis eis fis gis ais h cis dis6♯
gis mollgis ais h cis dis e fis gis5♯
cis mollcis dis e fis gis a h cis4♯
fis mollfis gis a h cis d e fis3♯
h mollh cis d e fis g a h2♯
e molle fis g a h c d e1♯
a molla h c d e f g ažádné
d molld e f g a b c d1♭
g mollg a b c d es f g2♭
c mollc d es f g as b c3♭
f mollf g as b c des es f4♭
b mollb c des es f ges as b5♭
es molles f ges as b ces des es6♭
as mollas b ces des es fes ges as7♭

Mody diatonické mollové stupnice

Mollová diatonická stupnice je totožná s aiolským modem durové stupnice – tj. durová diatonická stupnice zahraná od šestého stupně je mollová diatonická stupnice. Jejich mody jsou tedy shodné, pouze posunuté o pět – jejich seznam lze najít zde.

Harmonická a melodická mollová stupnice

V mollových skladbách jsou častěji než diatonická mollová stupnice používány dvě její obměny – harmonická moll a melodická moll. V obou případech je použita velká septima, což umožňuje vřazení durového dominantního septakordu ve funkci dominanty do mollové skladby. V případě harmonické moll je zachován „ostrý“ nezpěvný interval zvětšené sekundy mezi šestým stupněm (malou sextou) a sedmým stupněm (velkou septimou), v případě melodické moll je navíc změněna malá sexta na velkou sextu.

Další mollové stupnice

Jak již bylo uvedeno v úvodu, mají mollový charakter všechny stupnice, které obsahují malou tercii. Kromě diatonické, harmonické a melodické moll jsou to například:

  • bluesová pentatonika – pětitónová stupnice, která vznikne z diatonické mollové stupnice odstraněním sekundy a sexty
  • bluesová stupnice – vznikne přidáním dvou průchodných tónů – zmenšené kvinty a velké septimy – k bluesové pentatonice

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce