Molybden

Molybden
 [Kr] 4d5 5s1
98Mo
42
 
        
        
                  
                  
                                
                                
↓ Periodická tabulka ↓
Molybdenum crystaline fragment and 1cm3 cube.jpg
Obecné
Název, značka, čísloMolybden, Mo, 42
Cizojazyčné názvylat. Molybdenum
Skupina, perioda, blok6. skupina, 5. perioda, blok d
Chemická skupinaPřechodné kovy
Koncentrace v zemské kůře1,5 až 8 ppm
Koncentrace v mořské vodě0,01 mg/l
VzhledŠedobílý, tvrdý a křehký kov
Identifikace
Registrační číslo CAS
Atomové vlastnosti
Relativní atomová hmotnost95,96
Atomový poloměr139 pm
Kovalentní poloměr154 pm
Iontový poloměr62 pm
Elektronová konfigurace[Kr] 4d5 5s1
Oxidační čísla−II, -I, I, II, III, IV, V, VI
Elektronegativita (Paulingova stupnice)2,16
Ionizační energie
První684,3 KJ/mol
Druhá1560 KJ/mol
Třetí1618 KJ/mol
Látkové vlastnosti
Krystalografická soustavaKrychlová, prostorově centrovaná
Molární objem9,38×10−6 m3/mol
Mechanické vlastnosti
Hustota10,28 g/cm3
SkupenstvíPevné
Tvrdost5,5
Tlak syté páry100 Pa při 3312K
Rychlost zvuku6190 m/s
Termické vlastnosti
Tepelná vodivost138 W⋅m−1⋅K−1
Termodynamické vlastnosti
Teplota tání2622,85 °C (2 896 K)
Teplota varu4638,85 °C (4 912 K)
Skupenské teplo tání37,48 KJ/mol
Skupenské teplo varu598 KJ/mol
Měrná tepelná kapacita24,06 Jmol−1K−1
Elektromagnetické vlastnosti
Elektrická vodivost18,7×106 S/m
Měrný elektrický odpor53,4 nΩ·m
Standardní elektrodový potenciál−0,2 V
Magnetické chováníParamagnetický
Molybdenum spectrum visible.png
Bezpečnost
GHS02 – hořlavé látky
GHS02
GHS08 – látky nebezpečné pro zdraví
GHS08
[1]
Nebezpečí[1]
Izotopy
IV (%)ST1/2ZE (MeV)P
92Mo11,84%je stabilní s 50 neutrony
93Moumělý4×103 letε-93Nb
94Mo9,25%je stabilní s 52 neutrony
95Mo15,92%je stabilní s 53 neutrony
96Mo16,68%je stabilní s 54 neutrony
97Mo9,55%je stabilní s 55 neutrony
98Mo24,13%je stabilní s 56 neutrony
99Moumělý65,24 hodinyβ0,43699Tc

γ0,7499Tc
100Mo9,637,8×1018 let2 × β3,04100Ru
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Cr
NiobMoTechnecium

W

Molybden (chemická značka Mo, latinsky Molybdaenum) je kovový prvek 6. skupiny periodické soustavy prvků. Praktické využití nalézá hlavně jako složka vysoce legovaných ocelí a při výrobě průmyslových katalyzátorů.

Základní fyzikálně-chemické vlastnosti

Minerál molybdenit

Elementární molybden je stříbřitý až šedobílý tvrdý a křehký kov se značně vysokým bodem tání. Za teplot pod 0,915 K je supravodičem I. typu. Krystaluje v těsně centrované kubické mřížce.

Na vzduchu je za normální teploty stálý, stejně tak je odolný i vůči působení vody. S vodíkem nereaguje a nevytváří žádné hydridy.

Vůči působení minerálních kyselin je poměrně stálý, především oxidačně působící kyseliny pasivují jeho povrch a chrání jej tak před dalším napadením. Stejně tak je odolný vůči roztokům alkalických hydroxidů.

Poměrně snadno se rozpouští v kyselině chlorovodíkové i lučavce královské. Nejsnáze se kovový molybden rozpouští alkalickým tavením, například se směsí dusičnanu draselného a hydroxidu sodného (KNO3 + NaOH). Po zahřátí reaguje s mnoha nekovy za vzniku převážně intersticiálních sloučenin.

Ve sloučeninách se molybden vyskytuje v řadě různých mocenství od Mo+2 a po Mo+6 a v rozsáhlé škále různých barev.

Historie

Roku 1778 švédský chemik Carl Wilhelm Scheele vyizoloval z minerálu molybdenitu oxid dosud neznámého prvku. P. J. Hjelm připravil z tohoto oxidu kovový molybden redukcí dřevěným uhlím. Název molybden pochází z řeckého pojmenování olova molybdos, které označovalo jakýkoliv měkký černý materiál vhodný ke psaní.

Výskyt a výroba

Těžba v roce 2005

Molybden je na Zemi poměrně vzácný, jeho obsah se odhaduje na 1,5–8 mg/kg v zemské kůře. V mořské vodě se však molybden nachází v koncentraci až 0,01 mg/l. Ve vesmíru připadá jeden atom molybdenu na 10 miliard atomů vodíku.

V rudách se vyskytuje jen v nízkých koncentracích. Nejvýznamnější rudou je molybdenit (sulfid molybdeničitý, MoS2), jehož ložiska se nacházejí především v Coloradu v USA[zdroj?]. Dalšími rudami jsou wulfenit, molybdenan olovnatý, (PbMoO4) a powellit (Ca(Mo,W)O4).

Molybdenit jako MoS2 se těží buď samostatný nebo se získává při výrobě mědi. Po přečištění flotací se pražením převede na oxid molybdenový podle rovnice:

2 MoS2 + 7 O2 → 2 MoO3 + 4 SO2

Ten se buď využívá přímo, nebo se aluminotermicky převede na ferromolybden, který nachází použití při výrobě korozivzdorných ocelí.

Čistý molybden se vyrábí redukcí oxidu molybdenu vodíkem.

MoO3 + 3 H2 → Mo + 3 H2O

Ionty molybdenu jsou také obsaženy v proteinovém komplexu nitrogenáza, který je využíván mutualistickými fixátory (zpravidla gramnegativní bakterie, mikrosymbionti - zejména Rhizobium) atmosférického molekulárního dusíku, přičemž dochází k obohacování půdy.

Využití

Základní praktické využití nalézá molybden v metalurgii při výrobě speciálních ocelí. Již poměrně malé množství molybdenu ve slitině výrazně zvyšuje její tvrdost, mechanickou a korozní odolnost. Proto se z molybdenových ocelí vyrábějí silně mechanicky namáhané součásti strojů jako například hlavně děl, geologické vrtné hlavice a nástroje pro obrábění kovů[zdroj?]. Z molybdenu se také vyrábí povrchová vrstva pístních kroužků. V chemickém průmyslu je materiálem pro reaktory pracující v silně korozivním prostředí za vysokých tlaků a teplot.[zdroj?]

Používá se pro výrobu petrochemických katalyzátorů sloužících k odstranění sirných sloučenin z ropy a ropných produktů.[zdroj?]

V zemědělství se jeho sloučeniny využívají jako pro některá umělá hnojiva, například pro pěstování brokolice nebo květáku. Potravinářský průmysl ho používá pro výrobu některých potravinových doplňků.[2]

Sloučeniny

Chemie sloučenin molybdenu je značně pestrá a komplikovaná. Již pouhý fakt, že se molybden vyskytuje v  pěti různých valenčních stavech od Mo+2 až po Mo+6, které mohou poměrně snadno přecházet mezi sebou je důvodem, že chemie molybdenu je spíše předmětem diplomových prací než praktického uplatnění v běžném životě. Mnoho chemiků se již setkalo s faktem, že mnohé z bohatého spektra jeho sloučenin vykazují nízkou rozpustnost, což v praxi znamená, že je poměrně velmi obtížné udržet rozpuštěný molybden kompletně v roztoku po delší dobu. Analýza obsahu molybdenu v roztoku se pak někdy stává soutěží s časem, kdy je nutno provést příslušnou operaci dříve, než z roztoku vypadne nějaká pestře zbarvená nerozpustná sloučenina molybdenu.

Pro molybden je navíc typická tvorba heteropolykyselin, polymerních sloučenin molybdenu, kyslíku a vodíku bez přesného stechiometrického vzorce.

V praxi má technologický význam například sulfid molybdeničitý, MoS2 – černá práškovitá sloučenina, která se používá jako lubrikant (mazadlo) v prostředích s vysokou teplotou nebo s extrémním tlakovým namáháním.[zdroj?]

Dále se můžeme prakticky setkat se solemi kyseliny molybdenové H2MoO4 – molybdenany, které jsou složkou některých barevných pigmentů a nalézají uplatnění v analytické chemii.[zdroj?]

Biologický význam

Přestože je molybden přítomen v živých tkáních živočichů a rostlin pouze ve stopovém množství, je nezbytný pro správné fungování běžných životních funkcí. Bylo prokázáno, že se aktivně účastní v řadě enzymatických systémů, které jsou zodpovědné za metabolismus železa a detoxikaci sulfidů.[3] Významnou roli hraje molybden i prevenci zubního kazu a jeho přítomnost zvyšuje tvrdost zubní skloviny.[3]

Nedostatek molybdenu může vést k anémii, přispívá ke zvýšenému výskytu záchvatů astmatu, zvýšené kazivosti zubů a zhoršení ochrany proti infekci močového měchýře.[zdroj?] Podle některých zdrojů je nedostatek molybdenu ve stravě příčinou depresivních stavů a může vést k impotenci.[zdroj?]

Nedostatek molybdenu u rostlin způsobuje např. vyslepnutí květáku nebo růstové poruchy dalších košťálových zelenin.

Hlavním přirozeným zdrojem molybdenu v potravě jsou luštěniny, celozrnné pečivo a listová zelenina.

Odkazy

Reference

  1. a b Molybdenum. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-24]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. Molybden z potravin tělu stačí. Nejsme v Íránu
  3. a b molybden. Arnika [online]. [cit. 2020-02-22]. Dostupné online. (česky) 

Literatura

  • Cotton F.A., Wilkinson J.:Anorganická chemie, souborné zpracování pro pokročilé, ACADEMIA, Praha 1973
  • Holzbecher Z.:Analytická chemie, SNTL, Praha 1974
  • Dr. Heinrich Remy, Anorganická chemie 1. díl, 1. vydání 1961
  • N. N. Greenwood – A. Earnshaw, Chemie prvků 1. díl, 1. vydání 1993 ISBN 80-85427-38-9

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Molybdenum crystaline fragment and 1cm3 cube.jpg
Autor: Alchemist-hp (talk) (www.pse-mendelejew.de), Licence: FAL
Molybdenum, ebeam remelted macro crystalline fragment. Purity 99.99 % (= "4N"), as well as a high purity single crystalline (99.999 % = 5N) 1 cm3 molybdenum cube for comparison.
Molybdenum spectrum visible.png
Autor: McZusatz (talk), Licence: CC0
Molybdenum spectrum; 400 nm - 700 nm
GHS-pictogram-flamme.svg
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) pictogram for flammable substances
GHS-pictogram-silhouette.svg
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) pictogram for substances hazardous to human health.
2005molybdenum (mined).PNG
This bubble map shows the global distribution of molybdenum output in 2005 as a percentage of the top producer (USA - 56,900 tonnes).

This map is consistent with incomplete set of data too as long as the top producer is known. It resolves the accessibility issues faced by colour-coded maps that may not be properly rendered in old computer screens.

Data was extracted on 31st May 2007. Source - http://www.bgs.ac.uk/mineralsuk/commodity/world/home.html

Based on :Image:BlankMap-World.png