Nitrocelulóza

nitrocelulóza
Strukturní vzorec trinitrocelulózy
Strukturní vzorec trinitrocelulózy
Obecné
Funkční vzorecmononitrocelulóza: (C6H9(NO2)O5)n
dinitrocelulóza: (C6H8(NO2)2O5)n
trinitrocelulóza: (C6H7(NO2)3O5)n
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Některá data mohou pocházet z datové položky.
Nitrocelulózu (celuloid) obsahuje např. starší typ pingpongových míčků

Nitrocelulóza (NC), přesnějším označením nitrát celulózy, je vysoce hořlavá látka vzniklá esterifikací celulózy působením kyseliny dusičné nebo silné nitrační směsi.[1]

Jedná se o silnou trhavinu náchylnou k deflagračně-detonačnímu přechodu. Hoří velmi jasným žlutým plamenem bez zápachu a bez nespalitelných zbytků. Při reakci se uvolňuje velké množství tepla, deflagrační tepelná vlna jednoho gramu látky je zřetelná ve vzdálenosti dvou metrů od vzorku.

NC o obsahu 10–12 % dusíku je označována jako kolodiová bavlna,[2] NC o obsahu 12–14 % dusíku jako střelná bavlna. Hlavním využitím kolodiové bavlny je výroba nitrocelulózových nátěrových hmot, dříve se používala k výrobě celuloidu. Flegmatizovaná střelná bavlna se užívá jako střelivina. Používání vysoce nitrované NC jako brizantní trhaviny bylo opuštěno kvůli její značné citlivosti a nebezpečí samovznícení.

Výroba

Nitrocelulóza vzniká působením kyseliny dusičné na celulózu za přítomnosti kyseliny sírové nebo fosforečné:[1]

2 HNO3 + C6H10O5 → C6H8(NO2)2O5 + 2 H2O

Poměr HNO3 : H2SO4 má vliv na výsledek nitrace (1 : 1 – mononitrát nebo dinitrát; 3 : 5 – trinitrát). Nejlepší výsledky reakce umožní přidání oxidu fosforečného do nitrační směsi. Reakce je silně exotermní.

Stupeň nitrace je rozhodující pro vlastnosti a použití produktu. Pro technické účely se užívá dinitrát. NC užívaná v minulosti jako brizantní trhavina byla nitrována až do stupně 2,8.

Vlastnosti

 • Vysoká výbušnost
 • Nízký bod vzplanutí
 • Může vykazovat samozápalnost vlivem zbytků kyseliny
 • Teplota výbuchu 2 200 – 2 700 °C
 • Rozpustnost ve vybraných organických rozpouštědlech (aceton, ether, rozpouštědla esterového typu, částečně ethanol)
 • Nerozpustnost ve vodě
 • Detonační rychlost 7 300 m/s při maximální hustotě 1,2 g/cm3
 • Energie výbuchu 800 – 1 040 kcal/kg
 • Objem výbušných plynů 860 – 970 l/kg
 • Vlivem tepla se pomalu rozkládá
 • Vysoká citlivost na otřesy a tření
 • Vzplanutí vlivem jiskry, sálavého tepla a plamene
 • Vnější vzhled závisí na vzhledu před esterifikací – během reakce se nemění

Použití

 • Nitrocelulózové nátěrové hmoty.
 • Lepidla na bázi nitrocelulózy (Kanagom).
 • Hlavní součást bezdýmého střelného prachu.
 • Ve formě celuloidu se používala jako fotografický film.
 • V USA se z celuloidu vyráběly lahve na nápoje, které bylo možné po použití spálit. Je to dobrá náhrada PET lahví.
 • Nitrocelulozová membrána nebo nitrocelulozový papír je lepkavá membrána užívaná pro imobilizaci DNA a proteinů vzhledem ke své nespecifické afinitě k aminokyselinám. NC je často užívána při diagnostických testech, kde dochází k vazbě antigenů, např. těhotenském testu nebo U-albuminový test.
 • Při rozpuštění v etheru nebo jiném organickém rozpouštědle vzniká roztok zvaný kolodium. V době občanské války v USA bylo používáno pro krytí ran a aplikaci léků.
 • Kolodium bylo rovněž užíváno jako nosič pro soli stříbra v raných fotografických emulzích, často nanesené v tenkých vrstvách na skleněných deskách.
 • Kouzelnický „bleskový papír“, archy papíru nebo tkaniny vyrobené z nitrocelulózy, které shoří téměř okamžitě prudkým světlem bez popela.
 • Lak na nehty.
 • Záznam trajektorie částic alfa při radonovém testu.

Odkazy

Reference

 1. a b Příprava nitrocelulózy. Zábavná chemie [online]. 2017-06-07 [cit. 2023-06-28]. Dostupné online. 
 2. Bavlna kolodiová. e-learning.vscht.cz [online]. [cit. 2023-06-28]. Dostupné online. 

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

40mm table tennis ball Celluloid.jpg
Autor: , Licence: CC0
40 mm table tennis balls (made from celluloid) according to ITTF rules before 2014