Nobelova cena za chemii

Nobelova cena za chemii je jednou z pěti Nobelových cen, udělovanou za zásadní vědecký výzkum či vynález v oboru chemie.

Držitelé Nobelovy ceny za chemii

RokJménoUdělena
1901Jacobus Henricus van 't Hoff„za objev zákonů chemické dynamiky a osmotického tlaku v roztocích
1902Hermann Emil Fischer„za práci na syntéze cukru a purinu
1903Svante August Arrhenius„za elektrolytickou teorii disociace (viz iont)“
1904William Ramsay„za objev inertních plynů ve vzduchu“
1905Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer„za výzkum organických barviv a hydroaromatických sloučenin“
1906Henri Moissan„za výzkum a izolaci prvku fluor a elektrickou pec pojmenovanou podle něho
1907Eduard Buchner„za výzkum na poli biochemie a za objev nebuněčné fermentace
1908Ernest Rutherford„za výzkum rozpadu prvků a chemii radioaktivních látek
1909Wilhelm Ostwald„za práci na katalýze a výzkum chemické rovnováhy a rychlosti chemické reakce“
1910Otto Wallach„za práce na poli acyklických sloučenin“
1911Marie Curie-Skłodowská„za objev radia, polonia a další výzkum radia“
1912Victor Grignard„za objev Grignardova činidla
Paul Sabatier„za objev metody hydrogenace aromatických sloučenin
1913Alfred Werner„za práce na slučování atomů v molekulách
1914Theodore William Richards„za určení atomové hmotnosti velkého počtu prvků
1915Richard Martin Willstätter„za výzkum rostlinných pigmentů
1918Fritz Haber„za syntézu čpavku
1920Walther Hermann Nernst„za práci v termochemii“
1921Frederick Soddy„za práci na chemii radioaktivních látek a za výzkum izotopů
1922Francis William Aston„za objevy izotopů velkého množství neradioaktivních prvků, a za formulaci celočíselného pravidla“
1923Fritz Pregl„za metody mikroanalýzy organických látek“
1925Adolf Richard Zsigmondy„za důkaz heterogenní podstaty koloidních roztoků a použité metody“
1926Theodor Svedberg„za práci na disperzních systémech
1927Heinrich Otto Wieland„za objev žlučových kyselin a příbuzných látek“
1928Adolf Otto Reinhold Windaus„za výzkum sterolů a spojení s vitamíny
1929Arthur Harden, Hans Karl August Simon von Euler-Chelpin„za objev fermentace cukrů a fermentačních enzymů
1930Hans Fischer„za výzkum haeminu a chlorofylu
1931Carl Bosch, Friedrich Bergius„za příspěvky k chemickým vysokotlakým metodám“
1932Irving Langmuir„za práci v hraniční chemii“
1934Harold Clayton Urey„za objev těžké vody
1935Frédéric Joliot-Curie, Irène Joliot-Curie„za syntézu nových radioaktivních prvků“
1936Petrus Josephus Wilhelmus Debye„za práci na molekulární struktuře výzkumem dipólového momentu a difrakce rentgenových paprsků a elektronů v plynech“
1937Walter Norman Haworth„za práce na sacharidech a vitamínu C
Paul Karrer„za práce na karotenoidech, flavonoidech a vitamínech A a B2“
1938Richard Kuhn„za práce na karotenoidech a vitamínech“
1939Adolf Friedrich Johann Butenandt„za práce na sexuálních hormonech
Leopold Ružička„za práce na polymethylenech a vyšších terpenech
1943George de Hevesy„za práce na využití izotopů jako značkovačů při chemických procesech“
1944Otto Hahn„za objev jaderného štěpení těžkých atomových jader“
1945Artturi Ilmari Virtanen„za výzkumy agrokultur a výživové chemie“
1946James Batcheller Sumner„za objev, že enzymy je možné krystalizovat“
John Howard Northrop, Wendell Meredith Stanley„za přípravu enzymů a virových proteinů v čisté formě“
1947Robert Robinson„za výzkum rostlinných produktů, zvláště alkaloidů
1948Arne Wilhelm Kaurin Tiselius„za výzkum elektroforézy a adsorpční analýzy
1949William Francis Giauque„za příspěvky na poli chemické termodynamiky
1950Otto Paul Hermann Diels, Kurt Alder„za objev a vývoj dienové syntézy (Dielsova–Alderova reakce)“
1951Edwin Mattison McMillan, Glenn Theodore Seaborg„za objevy v chemii transuranových prvků“
1952Archer John Porter Martin, Richard Laurence Millington Synge„za vynález rozdělovací chromatografie
1953Hermann Staudinger„za objevy na poli makromolekulární chemie
1954Linus Carl Pauling„za výzkum podstaty chemické vazby
1955Vincent du Vigneaud„za práce na sloučeninách síry, zvláště za objev polypeptidického hormonu
1956Cyril Norman Hinshelwood, Nikolaj Nikolajevič Semjonov„za výzkumy mechanismů chemických reakcí
1957Alexander Robertus Todd„za práci na nukleotidech a koenzymech nukleotidů“
1958Frederick Sanger„za práci na stanovení primární struktury proteinů, zvláště inzulinu
1959Jaroslav Heyrovský„za objev polarografické analýzy
1960Willard Frank Libby„za objev metody využití uhlíku-14 pro stanovení stáří v archeologii, geologii, geofyzice a dalších vědních oborech“
1961Melvin Calvin„za výzkumy využívání oxidu uhličitého v rostlinách“
1962Max Ferdinand Perutz, John Cowdery Kendrew„za výzkumy v oblasti stanovení struktury globulárních bílkovin“
1963Karl Ziegler, Giulio Natta„za objevy vztahující se k vyšším polymerům“
1964Dorothy Crowfoot Hodgkin„za výzkumy v oblasti využití rentgenových paprsků pro stanovení struktury důležitých biochemických látek“
1965Robert Burns Woodward„za úspěchy v organické syntéze“
1966Robert Sanderson Mulliken„za práce na chemických vazbách a elektronové struktuře molekul“
1967Manfred Eigen, Ronald George Wreyford Norrish, George Porter„za studium extrémně rychlých chemických reakcí“
1968Lars Onsager„za objev recipročních relací nesoucích jméno“
1969Derek Harold Richard Barton, Odd Hassel„za příspěvky k vývoji konceptu konformace a jeho aplikace v chemii“
1970Luis F. Leloir„za objev sacharidových nukleotidů a za odhalení úlohy při syntéze uhlovodíků“
1971Gerhard Herzberg„za příspěvky k elektronové struktuře a geometrii molekul, hlavně volných radikálů“
1972Christian B. Anfinsen„za práce na ribonukleáze“
Stanford Moore, William H. Stein„za příspěvky k pochopení vazeb mezi chemickou strukturou a katalytickou aktivitou ribonukleové molekuly“
1973Ernst Otto Fischer, Geoffrey Wilkinson„za práci na chemii organokovových sloučenin“
1974Paul John Flory„za základní práce jak teoretické, tak experimentální v oblasti fyzikální chemie makromolekul
1975John Cornforth„za práce na stereochemii reakcí katalyzovaných enzymy
Vladimir Prelog„za práce na stereochemii organických molekul a reakcí“
1976William Nunn Lipscomb, Jr.„za výzkum struktury boranů“
1977Ilja Prigogine„za příspěvky k nerovnovážné termodynamice
1978Peter D. Mitchell„za formulaci chemiosmotické teorie“
1979Herbert C. Brown, Georg Wittig„za společný rozvoj použití sloučenin obsahujících bor a fosfor za činidla v organické syntéze“
1980Paul Berg„za základní studie biochemie nukleových kyselin, zejména rekombinantu DNA“
Walter Gilbert, Frederick Sanger„za příspěvky týkající se posloupnosti bází v nukleových kyselinách“
1981Ken’iči Fukui, Roald Hoffmann„za teorie v oblasti průběhu chemických reakcí“
1982Aaron Klug„za rozvoj krystalografického elektronového mikroskopu“
1983Henry Taube„za práci na mechanismu reakcí s přesunem elektronů“
1984Robert Bruce Merrifield„za rozvoj metodologie chemických reakcí na pevných matricích“
1985Herbert A. Hauptman, Jerome Karle„za úspěchy v rozvoji přímých metod stanovení krystalových struktur“
1986Dudley Robert Herschbach, Yuan Tseh Lee, John Charles Polanyi„za příspěvky v oblasti dynamiky elementárních chemických procesů“
1987Donald J. Cram, Jean-Marie Lehn, Charles J. Pedersen„za výzkum a použití molekul s vysoce specifickými interakcemi a vysokou selektivitou“
1988Johann Deisenhofer, Robert Huber, Hartmut Michel„za určení trojrozměrné struktury center fotosyntézy“
1989Sidney Altman, Thomas R. Cech„za objev katalytických vlastností RNA
1990Elias James Corey„za rozvoj teorie a metodologie organické syntézy“
1991Richard R. Ernst„za příspěvek k rozvoji vysoce rozlišitelné nukleární magnetické rezonance (NMR spektroskopie)“
1992Rudolph A. Marcus„za příspěvky v oblasti teorie přesunu elektronů v chemických systémech“
1993Kary B. Mullis, Michael Smith„za příspěvky k rozvoji metod v chemii DNA“
1994George A. Olah„za příspěvek ke karbokační chemii“
1995Paul J. Crutzen, Mario J. Molina, F. Sherwood Rowland„za práce na chemii atmosféry, zejména ozónu“
1996Robert Curl, Sir Harold Kroto, Richard Smalley„za objevy fullerenů
1997Paul D. Boyer, John E. Walker„za objasnění enzymového mechanismu syntézy adenosintrifosfátu (ATP)“
Jens C. Skou„za objev enzymu na přenos iontů, Na+/K+-ATPázy
1998Walter Kohn„za rozvoj funkcionální teorie hustoty“
John A. Pople„za rozvoj výpočetních metod v kvantové chemii“
1999Ahmed Zewail„za studium přechodových stavů chemických reakcí pomocí femtosekundové spektroskopie“
2000Alan J. Heeger, Alan MacDiarmid, Hideki Širakawa„za objev a vývoj vodivých polymerů
2001William Standish Knowles, Rjódži Nojori„za práce na chirálně katalyzovaných hydrogenačních reakcích“
Karl Barry Sharpless„za práci na chirálně katalyzovaných oxidačních reakcích“
2002Kurt Wüthrich, John B. Fenn, Kóiči Tanaka„za rozvoj metod identifikace a strukturní analýzy biologických makromolekul“
2003Peter Agre, Roderick MacKinnon„za objevy týkající se kanálů v buněčných membránách“
2004Aaron Ciechanover, Avram Herško a Irwin Rose„za objev rozkladu bílkovin iniciovaného ubikvitinem“
2005Robert Grubbs, Richard Schrock a Yves Chauvin„za vynálezy chemických katalyzátorů, jež umožnily vyvinout novou metodu přetváření organických molekul, takzvanou metatezi.“
2006Roger D. Kornberg„za studia molekulární báze eukaryontické transkripce“
2007Gerhard Ertl„za studium chemických procesů na povrchu pevných látek“
2008Osamu Šimomura, Martin Chalfie, Roger Y. Tsien„za objev a výzkum zeleného fluorescenčního proteinu (GFP)“
2009Venkatraman Ramakrishnan, Thomas Steitz a Ada Jonat„za výzkum struktury a funkce ribozomu
2010Richard F. Heck, Eiči Negiši a Akira Suzuki„za využití palladia jako katalyzátoru při syntéze organických molekul“
2011Daniel Šechtman„za objev kvazikrystalů
2012Robert Lefkowitz a Brian Kobilka„za studium receptorů spřažených s G proteinem
2013Martin Karplus, Michael Levitt a Arieh Warshel„za vývoj víceměřítkových modelů komplexních chemických systémů“
2014Eric Betzig, Stefan W. Hell a William E. Moerner„za vývoj fluorescenční mikroskopie vysokého rozlišení[1]
2015Tomas Lindahl, Paul Modrich a Aziz Sancar„za studium mechanismů opravy DNA
2016Jean-Pierre Sauvage, Fraser Stoddart, Bernard Feringa„za vývoj molekulárních strojů[2]
2017Jacques Dubochet, Joachim Frank, Richard Henderson„za vývoj kryoelektronové mikroskopie umožňující zkoumat struktury biomolekul v roztoku při vysokém rozlišení“[3]
2018Frances Arnoldová„za řízenou evoluci enzymů[4]
George P. Smith, Gregory Winter„za fágové zobrazení peptidů a protilátek“[4]
2019John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham, Akira Jošino„za vývoj lithium-iontových baterií[5][6][7]
2020Emmanuelle Charpentierová a Jennifer Doudnaová„za vývoj metody editace genomu
2021Benjamin List a David MacMillan„za vývoj asymetrické organokatalýzy
2022Carolyn R. Bertozziová, Morten Meldal, K. Barry Sharpless„za vývoj ‚click-chemistry‘ a bioortogonální chemie“
2023Moungi Bawendi, Louis Brus a Alexej Jekimov„za objev a syntézu kvantových teček

Neudělení

Z odtajněných starších záznamů z jednání výboru se ukazuje, že Dmitrij Ivanovič Mendělejev nezískal cenu kvůli nepřátelství se Švédem Svante Arrheniem.[8]

Reference

  1. Microscope work wins Nobel Prize. www.bbc.com. BBC, 8 October 2014. Dostupné online. (anglicky) 
  2. Nobelovu cenu za chemii získali vědci za vývoj molekulárních strojů. Český rozhlas [online]. 2016-10-05 [cit. 2016-10-13]. Dostupné online. 
  3. The Nobel Prize in Chemistry 2017 [online]. Nobelprize.org [cit. 2017-10-04]. Dostupné online. (anglicky) 
  4. a b The Nobel Prize in Chemistry 2018 [online]. Nobelprize.org [cit. 2018-10-03]. Dostupné online. (anglicky) 
  5. The Nobel Prize in Chemistry 2019 [online]. Nobelprize.org [cit. 2019-10-10]. Dostupné online. (anglicky) 
  6. Nobelova cena za chemii za vývoj lithium-iontových baterií | ČeskéNoviny.cz. www.ceskenoviny.cz [online]. 2019-10-09 [cit. 2019-10-10]. Dostupné online. 
  7. Tak se dočkali. Nobelovu cenu získali tvůrci lithiových baterií. iDNES.cz [online]. 2019-10-09 [cit. 2019-10-10]. Dostupné online. 
  8. http://jaroslavpetr.bigbloger.lidovky.cz/c/296191/Je-tragedie-nedostat-Nobelovu-cenu.html Archivováno 25. 2. 2017 na Wayback Machine. - Je tragédie nedostat Nobelovu cenu?

Externí odkazy