Odvozená jednotka SI

Mezinárodní soustava jednotek (SI) vymezuje sedm základních jednotek, ze kterých se odvozují všechny ostatní fyzikální jednotky. Pomineme-li dekadické násobky a díly základních jednotek, patří tyto ostatní jednotky do odvozených jednotek SI.

Odvozené jednotky s vlastními názvy

Kromě bezrozměrných odvozených jednotek (radián a steradián) má dalších dvacet odvozených jednotek svůj vlastní název.[1]

Pojmenované jednotky odvozené ze soustavy SI
NázevSymbolVeličinaVyjádření v jiných jednotkáchVyjádření v základních jednotkách SI
radiánradúhelm·m−1bezrozměrný
steradiánsrprostorový úhelm2·m−2bezrozměrný
hertzHzfrekvence1/ss−1
newtonNsíla, váhakg·m/s2kg·m·s−2
pascalPatlak, napětíN/m2m−1·kg·s−2
jouleJenergie, práce, teploN·m = C·V = W·sm2·kg·s−2
wattWvýkon, zářivý tokJ/s = V·Am2·kg·s−3
coulombCelektrický nábojs·As·A
voltVelektrické napětí, elektrický potenciálW/A = J/Cm2·kg·s−3·A−1
faradFelektrická kapacitaC/Vm−2·kg−1·s4·A2
ohmΩelektrický odpor, impedance, reaktanceV/Am2·kg·s−3·A−2
siemensSelektrická vodivost1/Ωm−2·kg−1·s3·A2
weberWbmagnetický tokJ/Am2·kg·s−2·A−1
teslaTmagnetická indukceV·s/m2 = Wb/m2 = N/(A·m)kg·s−2·A−1
henryHindukčnostV·s/A = Wb/Am2·kg·s−2·A−2
stupeň Celsia°CCelsiova teplotaK (t/°C = T/K − 273,15)K
lumenlmsvětelný toklx·m2cd·sr
luxlxintenzita osvětlenílm/m2m−2·cd·sr
becquerelBqradioaktivita (počet rozpadů částic za sekundu)1/ss−1
grayGyabsorbovaná dávka (ionizujícího záření)J/kgm2·s−2
sievertSvdávkový ekvivalent (ionizujícího záření)J/kgm2·s−2
katalkatkatalytická aktivitamol/ss−1·mol

Další jednotky, například litr, nejsou součástí SI, ale jedná se o tzv. vedlejší jednotky SI.

Vybrané odvozené jednotky se složeným názvem

Odvozené jednotky SI se složeným názvem
NázevSymbolVeličinaVyjádření v základních jednotkách SI
metr čtverečním2obsahm2
metr krychlovým3objemm3
metr za sekundum/srychlostm·s−1
metr krychlový za sekundum3/sobjemový průtokm3·s−1
metr za sekundu na druhoum/s2zrychlením·s−2
metr za sekundu na třetím/s3ryvm·s−3
radián za sekundurad/súhlová rychlosts−1
newton sekundaN·shybnost, impuls sílym·kg·s−1
newton metr sekundaN·m·smoment hybnostim2·kg·s−1
newton metrN·mmoment sílym2·kg·s−2
reciproční metrm−1vlnové číslom−1
kilogram na metr čtverečníkg/m2plošná hustota (též plošná hmotnost)m−2·kg
kilogram na metr krychlovýkg/m3hustotam−3·kg
metr krychlový na kilogramm3/kgměrný objemm3·kg−1
mol na metr krychlovýmol/m3molární koncentracem−3·mol
metr krychlový na molm3/molmolární objemm3·mol−1
joule sekundaJ·sakcem2·kg·s−1
joule na kelvinJ/Ktepelná kapacita, entropiem2·kg·s−2·K−1
joule na kelvin molJ/(K·mol)molární tepelná kapacita, molární entropiem2·kg·s−2·K−1·mol−1
joule na kilogram kelvinJ/(K·kg)měrná tepelná kapacita, specifická entropiem2·s−2·K−1
joule na molJ/molmolární energiem2·kg·s−2·mol−1
joule na kilogramJ/kgspecifická energiem2·s−2
joule na metr krychlovýJ/m3hustota energiem−1·kg·s−2
newton na metrN/m = J/m2povrchové napětíkg·s−2
watt na metr čtverečníW/m2hustota proudění tepla, intenzita ozářeníkg·s−3
watt na metr kelvinW/(m·K)tepelná vodivostm·kg·s−3·K−1
metr čtvereční za sekundum2/skinematická viskozita, difúzní koeficientm2·s−1
pascal sekundaPa·s = N·s/m2dynamická viskozitam−1·kg·s−1
coulomb na metr čtverečníC/m2elektrická indukcem−2·s·A
coulomb na metr krychlovýC/m3hustota elektrického nábojem−3·s·A
ampér na metr čtverečníA/m2hustota elektrického prouduA·m−2
siemens na metrS/mkonduktivitam−3·kg−1·s3·A2
siemens metr čtvereční na molS·m2/molmolární konduktivitakg−1·s3·mol−1·A2
farad na metrF/mpermitivitam−3·kg−1·s4·A2
henry na metrH/mpermeabilitam·kg·s−2·A−2
volt na metrV/mintenzita elektrického polem·kg·s−3·A−1
ampér na metrA/mintenzita magnetického poleA·m−1
kandela na metr čtverečnícd/m2jascd·m−2
coulomb na kilogramC/kgozáření, expozice (ionizujícím zářením)kg−1·s·A
gray na sekunduGy/sdávkový příkonm2·s−3
ohm metrΩ·mrezistivitam3·kg·s−3·A−2

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku SI derived unit na anglické Wikipedii.

  1. Bureau International des Poids et Mesures. Le Système international d’unités (SI) – The International System of Units (SI) [online]. 8. vyd. Paris: STEDI MEDIA, květen 2006. Kapitola 2.2.2, s. 28, 118. Dostupné online. ISBN 92-822-2213-6. (francouzsky, anglicky) 

Média použitá na této stránce

SI base unit.svg
Autor: Dono, Licence: CC BY-SA 3.0
The seven SI base units and their interdependency. Clockwise from the top: second (time), kilogram (mass), mole (amount of substance), candela (luminous intensity), Kelvin (temperature), Ampere (electric current) and metre (distance)