Olovo

Olovo
 
 Pb
82
 
        
        
                  
                  
                                
                                
↓ Periodická tabulka ↓
Obecné
Název, značka, čísloOlovo, Pb, 82
Cizojazyčné názvylat. plumbum
Skupina, perioda, blok14. skupina, 6. perioda, blok p
Chemická skupinaNepřechodné kovy
VzhledŠedý kov
Identifikace
Registrační číslo CAS
Atomové vlastnosti
Relativní atomová hmotnost207,2
Atomový poloměr175 pm
Kovalentní poloměr175 pm
Van der Waalsův poloměr202 pm
Oxidační číslaII, IV
Elektronegativita (Paulingova stupnice)1,87
Ionizační energie
První715,6 kJ.mol−1
Druhá1 450,5 kJ.mol−1
Třetí3 081,5 kJ.mol−1
Látkové vlastnosti
Krystalografická soustavakubická, plošně centrovaná
Mechanické vlastnosti
Hustota11,340 g·cm−3
SkupenstvíPevné
Tvrdost1,5
Termické vlastnosti
Tepelná vodivost35,3 W⋅m−1⋅K−1
Termodynamické vlastnosti
Teplota tání327,5 °C (600,65 K)
Teplota varu1 749 °C (2 022,15 K)
Skupenské teplo tání4,77 kJ·mol−1
Skupenské teplo varu179,5 kJ·mol−1
Měrná tepelná kapacita26,650 J·mol−1·K−1
Elektromagnetické vlastnosti
Měrný elektrický odpor208 nΩ·m
Magnetické chovánídiamagnetický
Bezpečnost
GHS08 – látky nebezpečné pro zdraví
GHS08
[1]
Nebezpečí[1]
R-větyR25 R45 R58 R61
S-větyS1/2 S45 S46 S61
Izotopy
IV (%)ST1/2ZE (MeV)P
205Pbumělý−5/21,73×107 a[2]ε205Tl
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Sn
ThalliumPbBismut

Fl

Olovo (chemická značka Pb, latinsky plumbum) je těžký toxický kov, který je znám lidstvu již od starověku. Má velmi nízkou teplotu tání a je dobře kujný i při pokojové teplotě a odolný vůči korozi.

Základní fyzikálně-chemické vlastnosti

Nízkotavitelný, měkký, velmi těžký, toxický kov, používaný člověkem již od starověku. Ve sloučeninách se vyskytuje v mocenství: Pb2+ a Pb4+.

Při teplotách pod 7,196 K je supravodičem 1. typu. Olovo je nejtěžším prvkem, který má stabilní izotop.

Za normálních podmínek je olovo odolné a neomezeně stálé vůči atmosférickým vlivům. V kompaktním stavu se na vlhkém vzduchu příliš nemění, pouze zvolna ztrácí lesk a tvoří se na něm šedobílá vrstva oxidů, hydroxidů a uhličitanů.

Dobře se rozpouští především v kyselině dusičné, koncentrovaná kyselina sírová jej naopak pasivuje a olovo s ní nereaguje.

Olovo velmi dobře pohlcuje rentgenové záření a slouží proto k odstínění zdrojů tohoto záření v chemických a fyzikálních aparaturách a především v lékařství při ochraně obsluhy běžných medicinálních rentgenů. Polotloušťka olova je závislá na energii a typu záření, například pro stínění beta záření je olovo naprosto nevhodné z důvodu silného druhotného záření, které vzniká při interakci beta záření s atomy olova.

Jeho slitinycínem, antimonem nebo stříbrem vykazují výborné vlastnosti při tavném spojování kovových předmětů pájením a jako pájky jsou doposud široce používány.

Výskyt a výroba

(c) Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0
Galenit, olověná ruda

Olovo je v zemské kůře zastoupeno poměrně řídce, průměrný obsah činí pouze 12–16 ppm (mg/kg). Přesto je však jeho obsah větší, než by bylo možno očekávat podle jeho umístění v periodické tabulce prvků. Důvodem pro tento fakt je to, že izotopy olova jsou konečným produktem radioaktivních rozpadových řad uranu a thoria a obsah olova se v zemské kůře postupně zvyšuje. V mořské vodě činí jeho koncentrace pouze 0,03 mikrogramu v jednom litru. Předpokládá se, že ve vesmíru připadá na jeden atom olova přibližně 10 milionů atomů vodíku.

Elementární olovo se v přírodě vyskytuje pouze vzácně. Nejběžnějším minerálem a zároveň olověnou rudou je sulfid olovnatý, galenit PbS. Dalšími méně běžnými minerály olova jsou cerusit, uhličitan olovnatý PbCO3 a anglesit, síran olovnatý PbSO4. Dále se olovo často vyskytuje jako doprovodný prvek v rudách zinku a stříbra.

Při získávání olova z rudy je obvykle hornina jemně namleta a flotací oddělena složka s vysokým zastoupením kovu. Následuje pražení rudy, které převede přítomné sulfidy olova na oxidy.

2 PbS + 3 O2 → 2 PbO + 2 SO2

Olovo se pak z praženého koncentrátu rud získává běžnou žárovou redukcí elementárním uhlíkem (obvykle koks).

PbO + C → Pb + CO

Využití olova a jeho slitiny

Olověné pláty se také používají jako štít proti radiaci.
Olověné střelivo
Vodovodní olověná trubka uvnitř potažená cínem

Olovo začali lidé používat již v dávnověku, protože jeho rudy jsou poměrně dobře dostupné. Kdy a kde bylo olovo získáno poprvé není dosud známo, nejstarší dochovaný předmět pochází z období mezi lety 3000 př. n. l. a 2000 př. n. l. a byl nalezen v Malé Asii. V poslední době se projevuje snaha o co největší omezení využívání olova a jeho slitin pro výrobu předmětů praktického použití a to vzhledem k jeho prokázané toxicitě. Avšak ještě v první polovině 20. století bylo olovo velmi běžně užívaným kovem.

 • Jedním z největších zpracovatelů olova je do současné doby průmysl, vyrábějící elektrické akumulátory. Přes svoji vysokou hmotnost a obsah vysoce žíravé kyseliny sírové jsou technické parametry olověných akumulátorů natolik vhodné, že ve vybavení automobilů mají stále většinové zastoupení. Jejich hlavní výhodou je odolnost vůči otřesům a vysokému proudovému zatížení, proto jsou vhodné pro vozidla jako startovací i trakční zdroje. Pro tyto účely je využívána přibližně polovina světové produkce olova, jejich recyklace je také jedním z nejvýznamnějších zdrojů tohoto kovu.
 • Ve středověku bylo obtížné vyrobit skleněné tabule o větších rozměrech a proto se okna zhotovovala z malých skleněných tabulek seskládaných do olověných H profilů letovaných pájkou (takzvané vitraje).[3] Dodnes tato okna můžeme vidět ve starých katedrálách a středověkých hradech.
 • Vysoké odolnosti olova vůči korozi vodou bylo využíváno ke konstrukci části vodovodních rozvodů (obvykle přímo v jednotlivých objektech) z olověných trubek s cínovou vložkou silnou cca 0,5 mm (poznají se podle podélných výstupků) a odpadních rozvodů v domácnostech a chemických laboratořích (dodnes). Dodnes je řada těchto instalací plně funkčních.
 • Konstrukce velkoobjemových nádob na uchovávání koncentrované kyseliny sírové využívá faktu, že olovo je vůči působení této mimořádně silné kyseliny vysoce rezistentní. Olovo přitom slouží pouze pro pokrytí vnitřních stěn ocelových nádrží, samotné olovo by nemělo dostatečnou mechanickou pevnost a odolnost.
 • Ve stavebnictví se využívalo olovo ve středověku jako střešní krytina nebo jako materiál pro zalévání spojovacích spon, čepů a jiných železných prvků u kamenných staveb.
 • Přidáním olova do skla se zvyšuje značně jeho index lomu a zároveň snižuje jeho tvrdost, což znamená, že se snáze brousí a leští. Olovnaté sklo je prakticky výhradní surovinou pro výrobu broušených ověsů skleněných lustrů i řady dekorativních skleněných předmětů (vázy, popelníky, těžítka…).
 • Olovo je stále převažujícím materiálem na výrobu střeliva a to především pro svoji vysokou specifickou hmotnost, která poskytuje olověné střele vysokou průraznost. Většina nábojů do lehkých palných zbraní (pistole, revolvery, pušky, samopaly) se skládá z olověného jádra, která je kryto ocelovým nebo měděným pláštěm. Střelivo pro brokové zbraně tvoří obvykle broky z čistého olova, případně slitiny olova s antimonem.

Ze slitin olova jsou rozhodně nejvýznamnější pájky. Nejobvyklejší pájky jsou slitiny olova s cínem, používané pro pájení jednoduchých elektrických obvodů nebo instalatérské práce. Bod tání těchto pájek je dán poměrem obou kovů, pohybuje se v rozmezí 250–400 °C.

 • Pro zvýšení bodu tání a pevnosti sváru se vyrábějí slitiny cínu, olova, stříbra, kadmia a antimonu. Pro účely, vyžadující zvlášť velkou tvrdost spoje se navíc přidává i fosfor, který však zvyšuje křehkost materiálu.
  • V současné době je z ekologického hlediska zvyšován tlak na odstranění toxických těžkých kovů jako je olovo a kadmium z elektronických produktů každodenního použití. V souvislosti s tím roste poptávka po pájkách složených pouze ze stříbra a cínu, přes jejich vyšší cenu a nižší kvalitu a životnost spoje – bezolovnaté pájky jsou křehčí, tedy výrazně náchylnější ke vznikům tzv. studených spojů (otřesy, tepelná dilatace), navíc jsou dříve či později degradovány tzv. cínovým morem, jehož vznik olovo významně potlačuje, proto se olověné pájky téměř výhradně používají při opravách elektroniky.
 • Ložisková kompozice je slitina s přibližným složením 80–90 % Sn, která obsahuje navíc měď, olovo a antimon. Vyznačuje se především vysokou odolností proti otěru i když jsou poměrně měkké – slouží pro výrobu kluzných ložisek pro automobilový průmysl a další aplikace.
 • Ještě před nedávnou dobou byla hojně užívanou slitinou liteřina, směs olova, cínu a antimonu. Odlévala se z ní jednotlivá písmena, která se v tiskárnách skládala do stránek a sloužila k tisku knih, novin a časopisů. Po vytištění potřebného textu se stránka rozmetala a byly odlity nové litery. V současné době je tento typ tisku překonán a opuštěn.

Sloučeniny

Oxid olovnatý
Oxid olovnato-olovičitý
Síran olovnatý

Olovo vytváří sloučeniny s mocenstvím Pb2+ a Pb4+. Nejstálejší jsou přitom sloučeniny dvojmocného olova, čtyřmocné olovo je vesměs oxidačním činidlem. Z velké řady sloučenin mají největší praktický význam:

 • Oxid olovnatý, PbO, se vyskytuje ve dvou barevných formách – červené (tetragonální; starší název olovnatý klejt) a žluté. Oxid olovnatý lze nejsnáze připravit přímou oxidací roztaveného olova vzdušným kyslíkem. Hlavní uplatnění nalézá při výrobě těžkého olovnatého skla, s vysokým indexem lomu a leskem. Další uplatnění nalézá tato látka jako složka keramických glazur a emailů.
 • Oxid olovnato-olovičitý (také nazývaný suřík), Pb3O4, směsný oxid 2 PbO.PbO2, nalézá využití jako nerozpustný červený pigment. Slouží k výrobě antikorozních nátěrů železných a ocelových konstrukcí a jako součást keramických glazur. Uplatňuje se i při výrobě syntetického kaučuku jako aktivátor vulkanizace.
 • Sulfid olovnatý, PbS, je černá, silně nerozpustná sloučenina kovového lesku, velmi dobře štěpná. V přírodě se vyskytuje jako minerál a olověná ruda galenit. Velmi čistý PbS je citlivým detektorem infračerveného záření a vykazuje fotoelektrickou vodivost (podobně se chová i selenid olovnatý PbSe a telurid olovnatý PbTe). Tato vlastnost se využívá například při výrobě fotografických expozimetrů a fotočlánků.
 • Uhličitan olovnatý PbCO3 je ve vodě nerozpustná látka, snadno se rozkládá zahřátím. Je součástí barviva – olovnaté běloby – Pb3(OH) 2(CO3)2. Tento malířský pigment má výbornou krycí schopnost (používá se také v druhé fázi techniky – podmalbě, kdy jím malíř vykreslí světlá místa) a smíšen s olejovitými látkami slouží jako malířská barva. Nevýhodou tohoto pigmentu (kromě jeho toxicity, kvůli které se musí dbát zvýšené opatrnosti) je fakt, že v přítomnosti sirovodíku tmavne vznikem sulfidu olovnatého PbS. Za nejkvalitnější druh olovnaté běloby se považuje běloba kremžská.[4]
 • K dalším velmi významným malířským pigmentům patří žlutý chroman olovnatý PbCrO4, známý jako chromová žluť.
 • Síran olovnatý, PbSO4 je velmi obtížně rozpustná bílá krystalická sloučenina. Krystaly čistého síranu olovnatého jsou čiré jako sklo (označují se někdy jako olovnaté sklo). V chemických výrobách se někdy používá přídavek síranových iontů k roztoku pro odstraňování toxických iontů olova. Dříve se také používal jako pigment do barev a zejména do líčidel (tzv. olověná běloba).
 • Dusičnan olovnatý, Pb(NO3)2 je jedna z nejlépe rozpustných sloučenin olova. Vzniká velmi snadno přímo reakcí elementárního olova s kyselinou dusičnou za intenzivního vývoje oxidů dusíku. Slouží často jako výchozí látka pro výrobu jiných sloučenin olova.
 • Tetraethylolovo, Pb(C2H5)4, je organokovová sloučenina, která se přidávala do benzínu, aby zpomalovala rychlost jeho hoření a zvyšovala oktanové číslo paliva. Zároveň usazené olovo sloužilo jako mazadlo sedel ventilů spalovacích motorů a utěsňovalo spalovací prostor. Pro typy spalovacích motorů, které musí využívat tento typ paliva, je dnes tato příměs nahrazována organokovovými sloučeninami manganu. Ve vyspělých zemích byly zavedeny trojcestné katalyzátory výfukových plynů, které vedly k zavedení bezolovnatých benzínů.

Izotopy olova

Olovo, vyskytující se v přírodě, se skládá ze čtyř stabilních izotopů:

Izotop 210Pb (s poločasem rozpadu přibližně 22 let) neustále vzniká rozpadem 222Rn uvolňovaného ze země, takže olovo běžně dostupné není prosté tohoto izotopu.[5]

Olovo vyskytující se v rudách vykazuje tedy odlišný vzájemný poměr jednotlivých izotopů v závislosti na svém původu. Této skutečnosti lze v jistých případech využít k vysledování původu olova (obvykle archeologické vzorky) metodou hmotnostní spektrometrie. Uvedená technika určí velmi přesně vzájemné zastoupení jednotlivých izotopů olova a porovnáním s tabelovanými hodnotami pro známé starověké lokality těžby olověných rud lze s velkou mírou pravděpodobnosti určit původ vyšetřovaného olověného předmětu nebo i předmětu, kde byl použit olovnatý pigment.

Podobné studie se nemusí omezovat vždy pouze na archeologické vzorky – existují výzkumy, které se snažily vytipovat základní zdroj emisního olova ze spalovacích motorů pro určitou lokalitu. Podle jedné z těchto prací pochází například většina emisního olova v okolí Vídně z Polska.

Důsledkem rozdílného zastoupení izotopů v olovu z různých přírodních materiálů je ovšem i to, že se liší jeho relativní atomová hmotnost, a proto Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii nově doporučuje od r. 2021 uvádět standardní relativní atomovou hmotnost jako interval hodnot (206,14;207,94), případně v jednočíselném vyjádření zvýšit její neurčitost na 207,2 ± 1,1.[6]

Zdravotní rizika

Toxicita olova je zvláště významná pro dětský organismus. Trvalá expozice dětského organismu i nízkými dávkami olova je příčinou zpomalení duševního vývoje a nepříznivých změn v chování. Znečištění prostředí olovem vede ke zvýšení poruch v dospělosti.[7]

V současné době je olovo, kvůli používání olova v rozvodech pitné vody, při výrobě barev, jako aditiva v benzínu (olovnatý benzín)[8] a jeho ostatnímu využití v průmyslu, všudypřítomným kontaminantem prostředí. V zemské kůře je výskyt olova průměrně zhruba 12,5 mg/kg a bezolovnatý benzín má limit 5 mg/l. Přehlíženým zdrojem olova v organismu je pasivní kouření.[9]

Olovo se po vniknutí do organismu ukládá hlavně v kostech a v určitém množství se nachází v krvi. Typickými příznaky otravy olovem jsou bledost obličeje a rtů, zácpa a nechuť k jídlu, kolika, anémie, bolesti hlavy, křeče, chronická nefritida, poškození mozku a poruchy centrálního mozkového systému. Léčení spočívá v tvorbě komplexu a maskování Pb silným chelatačním činidlem. I stopy olova v okolním prostředí a potravě mohou vést při trvalém přísunu do organismu k následným těžkým onemocněním, protože olovo se v těle kumuluje a vylučuje se jen obtížně.[10]

Ekologická rizika

Sběrné místo na baterie v senegalském Dakaru, kde v roce 2008 zemřelo 18 dětí v důsledku otravy olovem.

Těžké kovy jako olovo jsou schopné v atmosféře putovat na velké vzdálenosti, kontaminují půdu i tisíce kilometrů daleko od zdroje znečištění olovem. Ve vodních nádržích a řekách dochází ke kumulaci olova v sedimentech a tvorbě methylderivátů. Díky drastickému omezení obsahu olova v autobenzínech se v Evropě významně podařilo zmenšit rozsah oblastí kriticky zatížených olovem. Zatímco v roce 1990 bylo ohroženo přes 70 % sledovaných ekosystémů, v roce 2000 to bylo již jen 8 %.[11]

Americký výzkum konstatoval, že tisíce tun olova se ročně do životního prostředí dostává vinou rybářů a lovců, kteří používají pro svou zálibu olověné broky a olůvka.[12]

Ve Spojených státech amerických otravou zahynulo v 90. letech 2,4 milionů ptáků za rok, ve Spojeném království 8 000 kachen (Anas platyrhynchos) za rok. Z 1 500 mrtvých labutí (Cygnus olor) v letech 1981–1984 zahynulo 60 % na otravu olovem.[13]

Vzhledem k jeho nebezpečnosti je omezeno jeho používání v některých elektronických a elektrických zařízeních směrnicí RoHS spolu se rtutí, kadmiem a dalším látkami.[14]

Odkazy

Reference

 1. a b Lead. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-24]. Dostupné online. (anglicky) 
 2. Archivovaná kopie. www.nndc.bnl.gov [online]. [cit. 2015-12-02]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-07-14. 
 3. KOREJTKOVÁ, Veronika. Vitráže na Žďársku. Hradec Králové, 2018 [cit. 2022-11-24]. Diplomová práce. Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce doc. PhDr. Petr Kmošek, CSc. s. 12. Dostupné online.
 4. Technologie a technika olejomalby (olejové barvy). paintings.blog.cz [online]. [cit. 2010-12-18]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2011-07-18. 
 5. TŮMA, Martin. Čí je starověké olovo? Naše!. osel.cz [online]. 2013-12-02 [cit. 2023-04-26]. Dostupné online. 
 6. MEIJA, Juris. Standard Atomic Weight of Lead Revised. IUPAC News [online]. 2021-05-06 [cit. 2021-05-19]. Dostupné online. (anglicky) 
 7. University of Texas at Austin. Childhood lead exposure may adversely affect adults' personalities. medicalxpress.com [online]. 2021-07-12 [cit. 2023-04-26]. Dostupné online. (anglicky) 
 8. BROGAN, Caroline. Lead from leaded petrol persists in London air despite '90s ban. phys.org [online]. 2021-06-21 [cit. 2023-04-26]. Dostupné online. (anglicky) 
 9. Study finds secondhand smoke may be source of lead exposure in children. medicalxpress.com [online]. [cit. 2023-08-18]. Dostupné online. 
 10. http://www.stefajir.cz/?q=otrava-olovem
 11. Miroslav Šuta: Znečištění rtutí a olovem zůstává vážným problémem Evropy Archivováno 5. 3. 2009 na Wayback Machine., respekt.cz, 5. května 2008
 12. Jaroslav Petr: Lovci, rybáři - náboje a olůvka, EKO - ekologie a společnost. 4/2009
 13. http://www.rybarstvi.eu/dok[nedostupný zdroj] rybari/ekologie/X_EVP_vliv cloveka II.pdf
 14. Miroslav Šuta: Zákaz některých chemikálií v nových spotřebičích Archivováno 24. 5. 2011 na Wayback Machine., Odpady, 9/2006

Literatura

 • Vladimír Bencko, Miroslav Cikrt, Jaroslav Lener: Toxické kovy v životním a pracovním prostředí člověka, Grada 1995, ISBN 80-7169-150-X
 • Miroslav Šuta: Účinky výfukových plynů z automobilů na lidské zdraví, Český a Slovenský dopravní klub 1996, ISBN 80-901339-4-0
 • Cotton F.A., Wilkinson J.: Anorganická chemie, souborné zpracování pro pokročilé, ACADEMIA, Praha 1973
 • Holzbecher Z.: Analytická chemie, SNTL, Praha 1974
 • Heinrich Remy, Anorganická chemie 1. díl, 1. vydání 1961
 • N. N. Greenwood, A. Earnshaw, Chemie prvků 1. díl, 1. vydání 1993 ISBN 80-85427-38-9

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Calcite-Galena-elm56c.jpg
(c) Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0
Calcite, Galena
Locality: Elmwood mine, Carthage, Central Tennessee Ba-F-Pb-Zn District, Smith County, Tennessee, USA (Locality at mindat.org)
Size: small cabinet, 6.9 x 6.0 x 4.4 cm
Galena and Calcite
This is an aesthetic floater cluster of stacked, modified cubes of galena, up to 2.0 cm across. The battleship gray color and very good luster are supplemented by several, gemmy, golden calcite crystals, to .7 cm across, on the back side of the specimen. Complete-all-around.
450 Corto - LR - Fiocchi - 1.jpg
.450 Corto revolver cartrdige. Lead round bullet. Manufacturer: Fiocchi.
Olověná trubka.jpg
Autor: Juniperbushman, Licence: CC BY-SA 4.0
Vodovodní olověná trubka uvnitř potažená cínem
Batteries at Thiaroye.jpg
Autor: Jcaravanos, Licence: CC BY-SA 4.0
A battery collection site in Dakar, Senegal, where at least 18 children died of lead poisoning in 2008.
Lead shielding.jpg
Lead bricks being used to shield a radioactive sample (Cs-137). Taken by L. Chang, 3-17-2004.
Lead spectrum visible.png
Autor: McZusatz (talk), Licence: CC0
Lead spectrum; 400 nm - 700 nm
Lead electrolytic and 1cm3 cube.jpg
Autor: Alchemist-hp (talk) (www.pse-mendelejew.de), Licence: FAL
Electrolytically refined pure (99.989 %) superficially oxidized lead nodules and a high purity (99.989 %) 1 cm3 lead cube for comparison.
Red lead.jpg
(c) BXXXD, CC BY-SA 3.0
Red lead is a mixed valence crystalline compound, containing both lead (2) oxide and lead (4) oxide.