Ortodoxní judaismus

Davidova hvězda Lukhot Habrit.svg Menora.svg
Židé a judaismus
ŽidéJudaismusKdo je Žid
OrtodoxníKonzervativní (Masorti)
Progresivní (Reformní - Liberální)Ultraortodoxní
SamaritániFalašovéKaraité
Etnické skupiny a jazyky
AškenázovéSefardovéMizrachim
HebrejštinaJidišLadinoGe'ezBuchori
Populace (vývoj)
EvropaAmerikaAsieAfrikaAustrálie
Náboženství
BůhPrincipy víryBoží jména
613 micvotHalachaNoachidské zákony
MesiášEschatologie
Židovské myšlení, filosofie a etika
Židovská filosofie
CdakaMusarVyvolenost
ChasidismusKabalaHaskala
Náboženské texty
TóraTanachMišnaTalmudMidraš
ToseftaMišne ToraŠulchan aruch
SidurMachzorPijutZohar
Životní cyklus, tradice a zvyky
ObřízkaPidjon ha-benSimchat batBar micva
ŠiduchSvatbaKetubaRozvod (Get)Pohřeb
KašrutŽidovský kalendářŽidovské svátky
TalitTfilinCicitKipa
MezuzaMenoraŠofarSefer Tora
Významné postavy židovství
AbrahámIzákJákobMojžíš
ŠalomounDavidElijášÁron
MaimonidesNachmanidesRaši
Ba'al Šem TovGa'on z VilnaMaharal
Náboženské budovy a instituce
ChrámSynagogaJešivaBejt midraš
RabínChazanDajanGa'on
Kohen (kněz)MašgiachGabajŠochet
MohelBejt dinRoš ješiva
Židovská liturgie
ŠemaAmidaKadiš
MinhagMinjanNosach
ŠacharitMinchaMa'arivMusaf
Dějiny Židů
starověkstředověknovověk
Blízká témata
AntisemitismusGójHolocaustIzrael
FilosemitismusSionismus
Abrahámovská náboženství
Moše Schreiber zvaný Chatam Sofer (1762-1839), talmudista a vrchní rabínBratislavě, je považován za otce obecné ortodoxie a zejména ultraortodoxie.

Ortodoxní judaismus je jeden z proudů judaismu, který v současnosti zastává zhruba 20–30 % světové populace židů.[zdroj?]

Historie

Tento termín se objevil začátkem 20. století,[zdroj?] když se od judaismu začaly odštěpovat volněji smýšlející skupiny, ze kterých později vzešel reformní (liberální) a konzervativní judaismus. Název „ortodoxní“ pochází z řečtiny a je používán především v souvislosti s východním křesťanstvím, které se česky nazývá pravoslavné (z platónského ὀρθός orthos - správný, a δόξα doxa – názor). Ortodoxní židé o sobě často též hovoří jako o „tradičních židech“,[zdroj?] čímž zdůrazňují věrnost tradici, konkrétně tradici židovského náboženského života tak, jak byla ustálena především ve východní Evropě v době od středověku až do konce 19. století. Ortodoxní judaismus není monolitní ideový celek, naopak sám se dělí na další podskupiny. Nejznámější a nejdůležitější jsou:

  • Charedim – tzv. „ultraortodoxní židé“. Tvoří zhruba 5 % všech Židů.[zdroj?] Charedim se dělí na
    • Chasidim – chasidé, chasidští židé
    • Mitnagdim – odpůrci (konkrétně chasidismu)
  • Moderní ortodoxiehebrejsky: Datim („náboženští“, někdy tento výraz označuje všechny věřící židy jako celek oproti židům sekulárním)

Ortodoxní židé jako celek jsou tradiční stoupenci rabínského judaismu, kteří se považují za jediný věrný zdroj neměnné víry Izraele. Ortodoxní judaismus klade silný důraz na autentičnost zjevení Tanachu a plnou autoritu rabínského zákona a jeho interpretace v Talmudu a dalších dílech rabínské literatury.

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Lukhot Habrit.svg
Autor: Oren neu dag, Licence: CC BY-SA 3.0
The Ten Commandments, In SVG
Moses S. Schreiber Litho.jpg
Moses S. Schreiber (1762-1839), Oberrabiner der israelitischen Gmeinde Pressburg. Berühmter Talmudgelehrter Lithographie von Josef Kriehuber, um 1830