Paleogeografie

Paleogeografické mapy kontinentů z permu, triasu, jury, křídy a ze současnosti

Paleogeografie je jedním z odvětví geografie zabývající se společně s historickou geologií zkoumáním a rekonstrukcemi geografických poměrů na Zemi v různých geologických údobích. Snaží se zjistit tehdejší polohy pevnin, horstev a oceánů, včetně jejich rozlohy, nadmořských výšek či hloubek, ozřejmuje dlouhodobé fyzikální geografické změny.

Provádí rekonstrukce batymetrických poměrů moří a orografických tvarů pevnin v určité geologické minulosti. Využívá přitom sedimentárních facií a výsledkem bývají více či méně přesné dedukce často zobrazované v podobě paleogeografických map, mnohdy zatížených nepřesnostmi plynoucími z neúplných znalostí.

Paleogeografie zpracovává, skládá a interpretuje data získaná jinými geologickými obory, nejčastěji to jsou:

  • Paleontologie – podle výskytu určitých otisků, zkamenělin a nerecentních zbytků lze usuzovat, zda udané místo se v dané době nacházelo na pevnině, v mělké příbřežní zóně nebo v hlubokém oceánu nebo kterého kontinentu bylo součásti. Zkoumají se buď přímo fosilie rostlinného či živočišného původu nebo jen stopy po jejich činnosti.
  • Paleomagnetismus – podle orientace magnetického poleferomagnetických hornin lze dovodit dobu a zeměpisnou šířku kde hornina vznikala. Při odběru stejně starých vzorků z různých kontinentů je možno vyvodit pravděpodobný pohyb zemské kůry způsobovány posunem tektonických desek.
  • Paleoklimatologie – podle studia sedimentů, výskytu zkamenělin závislých na určitých klimatických podmínkách a za použití izotopové geochemie lze pro dané území a čas určit pravděpodobné klimatické pásmo. Vychází se přitom z předpokladu, že přírodní jevy a klimatické podmínky spolu souvisely dříve stejně jako souvisí nyní.
  • Kinematická kontinuita – podle známých poloh rozložení kontinentů a oceánů lze interpolací stanovit jejich pravděpodobnou podobu a velikost i v období, pro které nemáme hodnověrné podklady.

Odkazy

Reference

  • Akademický slovník cizích slov: Paleogeografie. Praha: ACADEMIA, Čs. Akademie věd České republiky, 1998. 834 s. ISBN 80-200-0607-9. 
  • PETRÁNEK, Jan. Geologická encyklopedie: Paleogeografie [online]. Česká geologická služba, pobočka Brno, rev. 17.11.2011 [cit. 2012-03-20]. Dostupné online. 
  • MRÁZ, Petr. Co je geologie: Paleogeografie [online]. Pavel Bokr, GeoWeb [cit. 2012-03-20]. Dostupné online. 

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Pangaea to present.gif
The breakup of Pangaea and motion of their continents to their present-day positions