Portál:Antika

e

Portál:Antika Antika označuje historické období starověku v oblasti Středomoří, časově ohraničené jednak vznikem archaické řecké civilizace (8.7. století př. n. l.), resp. prvními písemnými záznamy Homérovy poezie, a jednak počátkem středověku (od 6.7. století), resp. rozpadem římské říše vyvolaným stěhováním národů. Antikou se tedy rozumí především historický vývoj starověkého Řecka a Říma. Její materiální kulturu studuje klasická archeologie. Na studiu ostatních jejích aspektů se podílejí mnohé další vědy, jako je historie nebo filosofie.

Ostatním civilizacím období starověku se věnuje samostatný portál Starověk.

e

Článek

Pohled na pravoúhlý systém ulic

Antické město Olynthos se nachází na řeckém poloostrově Chalkidiki asi 2,5 km od moře na dvou kopcích, severním a jižním. První doklady osídlení jsou z neolitu. Archaické osídlení je známo od 7. století př. n. l. z jižního kopce. Město bylo uspořádáno, jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, podle volného systému městského plánování. Roku 479 př. n. l. bylo zničeno perskými vojsky (Hérodotos 8.127-128). Krátce nato započala jeho obnova.

Po anoikismu obyvatelstva několika okolních měst v roce 432 př. n. l. byl osídlen i severní kopec. Zde bylo postaveno nové město podle hippodamovského systému, obehnané hradbami. Stavitelé vybudovali široké ulice, kolem nichž stály velké výstavné domy s mozaikovými podlahami a omítnutými stěnami. To vše ukazuje na značnou prosperitu města.

Koncem klasického období se město pokusilo odolávat rozpínavým tendencím makedonského krále Filipa II. Z tohoto období jsou známy tři Démosthenovy řeči, ve kterých nabádal Athéňany, aby Olynthu poskytli pomoc. Roku 348 př. n. l. bylo ale město pobořeno a vypáleno makedonskými vojsky (Démosthenés 9.26).

e

Osobnost

Domenico Fetti: Zamyšlený Archimedes

Archimédés, řecky Αρχιμήδης, latinsky Archimedes, (287 př. n. l. Syrákúsy212 př. n. l. Syrákúsy), byl největší starořecký matematik a fyzik. Mnohé z jeho velkých objevů přežily až dodnes.

Syrákúsy byly v době Archimédova narození řeckou kolonií na Sicílii. Jeho otec Phidias byl astronom. Archimédés získal své vzdělání v Alexandrii v Egyptě, která patřila mezi největší města své doby. Většinu svého života ale prožil na Sicílii a zasvětil svůj život experimentování a výzkumu.

e

Obrázek

Kantharos Louvre CA1139.jpg
Symposiasta - druhá strana bojótského červenofigurového kantharu - Malíř velkého athénského kantharu, kolem 450 - 425 př. n. l.


e

Události měsíce

e

Citát měsíce

Trpaslík nebude větší, i kdyby se na horu postavil.
— Lucius Annaeus Seneca

e

Nové články

e

Kategorie

Některé podkategorie z kategorie Starověk týkající se antiky:

 • Starověké Řecko
 • Starověký Řím
 • Antické památky
 • Starověká města
 • Pozdní antika

Kategorie civilizací s velkým vlivem na antické:

 • Starověká Persie
 • Etruskové
 • Mínojská civilizace

e

Chybějící články

Národy: Odryské království

Lokality:

 • Philippoi
 • Volsinie
 • Níkopolis
 • Marzabotto
 • Vindobona,
 • Areopagos

Doba bronzová: Mallia

Osobnosti:

Architektura:

 • Římský chrám
 • Mansio
 • Mutatio
 • Domus
 • Circus (antika)
 • Stadion (starověk)

Společnost:

 • Emporion
 • Anoikismus
 • Řecká polis (rozcestník: polis)

Ostatní:

 • Hornogermánský a raetský Limes


e

Informace

 • Také se můžete přidat k WikiProjektu Starověk.
 • Z článků týkajících se obsahu portálu můžete na tento portál odkázat šablonou {{Portály|Antika}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}. V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, viz návod.

Média použitá na této stránce

Kantharos Louvre CA1139.jpg
Symposiast. Side B of an Boeotian red-figure kantharos, ca. 450-425 BC. From Boeotia.
Ancient Olynthos Chalkidiki - Greece - 048.jpg
Autor: User:Christaras A, Licence: CC BY-SA 2.5
Reconstructed remains of ancient city of Olynthos, Chalkidiki, Greece (northern hill of ancient town). Hippodamic town layout (rectangular streets and housing blocks) visible.