Portál:Bible


e Bible (z řec. τὰ βιβλíα ta biblia knihy, svitky) je soubor knih, které křesťanství považuje za posvátné a inspirované Bohem. Bible je označována též jako Písmo svaté, některé církve jej označují také jako slovo Boží. Lze se také setkat s označením kniha knih. První část bible tvoří Starý zákon, který obsahuje židovský soubor posvátných knih (tanach), který křesťané z židovství převzali. Tato část spisů je oběma náboženstvím společná, židé ji ovšem jako bibli neoznačují; v akademickém prostředí se spisy společné židům i křesťanům označují jako hebrejská bible. Druhá část bible, Nový zákon, je specificky křesťanská a na Starý zákon navazuje; podle víry církve je vlastní obsah Nového zákona, totiž zpráva o Ježíši Kristu a jeho osoba naplněním očekávání starozákonních spisů.

e

STARÝ ZÁKON

Starý zákon byl napsán převážně hebrejsky a některé části aramejsky.
Prvním pisatelem byl Mojžíš - psal od roku 1513 př. n. l.

Knihy Starého zákona (Tanach)

Genesis | Exodus | Leviticus | Numeri | Deuteronomium | Jozue | Soudců | Rút | 1. Samuelova | 2. Samuelova | 1. Královská | 2. Královská | 1. Paralipomenon | 2. Paralipomenon | Ezdráš | Nehemjáš | 1. Makabejská* | 2. Makabejská* | Tóbijáš* | Júdit* | Ester | Jób | Žalmy | Přísloví | Kazatel | Píseň písní | Moudrost* | Sírachovec* | Izajáš | Jeremjáš | Pláč Jeremjášův | Báruch* | Ezechiel | Daniel | Ozeáš | Jóel | Ámos | Abdijáš | Jonáš | Micheáš | Nahum | Abakuk | Sofonjáš | Ageus | Zacharjáš | Malachiáš
Knihy označené * jsou deuterokanonické, které židovství a protestantismus za součást kánonu neuznávají; syrské círve je v biblických vydáních řadí coby knihy nižší vážnosti mezi Starý a Nový zákon.
Literární žánry Starého zákona: Apokalypsa - Žalm - Biblická poezie

Starozákonní postavy:

Pradějiny: Ábel - Adam a Eva - Chám - Henoch - Jáfet - Kain - Lámech - Noe - Metuzalém - Nimrod - Šém - Šét
Praotcové a jejich cyklus: Abrahám - Dína - Ezau - Hagar - Izák - Izmael - Jákob - Josef - Lea - Lot - Milka - Ráchel - Rebeka - Sára
Dvanáct izraelských kmenů: Rúben - Šimeón - Lévi - Jehuda - Dan - Neftalí - Gád - Ašer - Isachar - Zabulón - Josef - Benjamín - Josefovi synové: Efrajim - Manases.
Exodus: Mojžíš - Árón - Káleb - Jozue - Mirjam - Pinchas - Támar
Doba soudců: Debora - Gedeón - Jiftách - Samuel - Samson
Doba královská: David - Chizkijáš - Jarobeám I. - Jarobeám II. - Manases - Rechabeám - Šalomoun - Saul - Sidkijáš
Proroci: Abdijáš - Ámos - Bileám - Daniel - Eliáš - Elíša - Habakuk - Ageus - Ezechiel - Jeremjáš - Izajáš - Joel - Jonáš - Micheáš - Malachiáš - Nahum - Nátan - Samuel - Sofonjáš - Zacharjáš
Další významné osobnosti Adonijáš - Benajáš - Ester - Ezdráš - Jób - Nehemjáš - Ráchel

Starozákonní témata:

Bůh: JHVH - Adonaj - Elohim - Sabaoth
Pradějiny: Stvoření - Zahrada Eden - Ráj - Strom poznání - Prvotní hřích - Potopa - Noemova archa - Duha - Babylón - Babylonská věž
Starověké dějiny Židů - Vyjití z Egypta - Egyptské rány - Izraelské království - Izraelské kmeny - Judské království - Babylonské zajetí - Diaspora
Tóra: Mojžíšův zákon - Desatero - Šabat - Oběť - Desátek - Útočištné město
Modlitba: Žalmy - Kadiš - Kiduš
Kult: Archa úmluvy - Efód - Urím a Tumím - Půst - Modla - Velekněz - Kněz - Sabatický rok - Stánek smlouvy - Jeruzalémský chrám
Smlouva - Obřízka
Skupiny: farizeové - pelištejci - proroci - sanhedrin - saduceové - zákoníci - levité - rabíni - Makabejští
Biblická mytologie: anděl - archanděl - anděl strážný - anděl smrti - cherub - seraf - Satan - Gehenna - Mesiáš - Poslední soud - Parusie - Zázrak
Židovské svátky: Chanuka - Jom kipur - Pesach - Purim - Roš ha-šana - Šabat - Šavu'ot - Simchat Tóra - Sukot (Svátek stánků)

Židovská témata spojená s Biblí:

Bracha - Bar micva - Hagada - Haftara - Ješiva - Judaismus - Kabala - Maftir - Mezuza - Mincha - Micva - Nisan - Šacharit - Talmud

Další: Kanaán - Samařsko

e

NOVÝ ZÁKON

Nový Zákon byl psán řecky.

Knihy Nového zákona

Matouš | Marek | Lukáš | Jan | Skutky apoštolů | Římanům | 1. Korintským | 2. Korintským | Galatským | Efezským | Filipským | Koloským | 1. Tesalonickým | 2. Tesalonickým | 1. Timoteovi | 2. Timoteovi | Titovi | Filemonovi | Židům | List Jakubův | 1. list Petrův | 2. list Petrův | 1. list Janův | 2. list Janův | 3. list Janův | List Judův | Zjevení Janovo
Evangelium - Janovy spisy - Katolické listy

Novozákonní postavy:

Ježíš Kristus: Ježíš - Kristus - Mesiáš - Boží Syn
Ježíšova rodina: Panna Maria - Josef - Svatá rodina
Dvanáct apoštolů: Petr - Ondřej - Jakub Starší - Jan - Filip - Bartoloměj - Tomáš - Matouš - Jakub Alfeův - Juda Tadeáš - Šimon Horlivec - Jidáš - Matěj
Další Ježíšovi učedníci: Marie Magdalena
Evangelisté: Matouš - Marek - Lukáš - Jan
Autoři NZ listů: Pavel - Petr - Jakub - Juda Tadeáš
Další postavy: Akvila - Alžběta - Barnabáš - Chananiáš a Safira - Dionýsius Areopagita - Jan Křtitel - Josef z Arimatie - Lýdie - Filemón - Filip - Foibé - Priscilla - Pontius Pilatus - Štěpán - Zacheus - Zacharjáš

Novozákonní témata:

Ježíšovo učení: milosrdenství - horské kázání - blahoslavenství - Otčenáš - boží království - následování
Prvotní křesťanská praxe: modlitba - večeře Páně - lámání chleba - křest - pokání
Teologické pojmy: agapé - apokalypsa - vzkříšení - smlouva - dědičný hřích - dějiny spásy - hřích - INRI - kříž - ukřižování - Logos - Duch Svatý - přímluva - peklo - ďábel - odpuštění - milost - obrácení
Služby: apoštol - evangelista - jáhen - presbyter - biskup

Křesťanská témata spojená s Biblí:

Eucharistie - Večeře Páně - Svaté přijímání - Božská liturgie - Reálná přítomnost - Transubstanciace
Nejsvětější Trojice - ariánství - monofyzitismus
Důkazy Boží existence - přírodní teologie
stvoření
Sola scriptura
Agnus Dei - christologie - Boží Syn - Spasitel - Syn člověka - Mesiáš
Teologie: apokatastasis - Soudný den - vykoupení - nebe - peklo - predestinace - svoboda

(Upravit tuto část)

e

BIBLE NA INTERNETU

Biblický text

Pomůcky:

e

BIBLICKÁ EXEGEZE A PŘEKLADY

Biblické pojmy: Apokryf - Apokalypsa - Biblická teologie - Biblický kánon - Deuterokanonický spis - Deuteronomistická škola - Hebrejská bible - Kniha smlouvy - Konkordance - Kumrán - Masoretský text - Muratoriho fragment - Palestinský kánon - Teorie vzniku Pentateuchu - Zákon svatosti

Biblická kritika: Textová kritika - Historická kritika

Biblické překlady

Septuaginta - Vulgata - Pešita - Kamaldulská bible

České překlady bible

Rukopisné bible
1. redakce: Bible leskovecko-drážďanská - Matoušovo evangelium s homiliemi - Bible olomoucká - Bible litoměřicko-třeboňská
2. redakce: Bible boskovická - Bible hlaholská - Bible moskevská - Mlynářčina bible
3. redakce: Bible Padeřova
Tištěné bible (4. redakce): Dlabačův Nový zákon - Bible pražská - Bible kutnohorská - Bible benátská - Bible Severýnova - Bible norimberská
Samostatné překlady: Bible kralická - Bible svatováclavská
Překlady do nové češtiny: Český ekumenický překlad - Bible, překlad 21. století - Jeruzalémská bible

e

PŘÍBUZNÉ PORTÁLY A PROJEKTY WIKIMEDIA

Příbuzné portály
Projekty Wikimedia

e

POMOZTE

Následující články potřebují dotvořit nebo vytvořit; nebojte se pomoci nám s nimi:

  • Potřebují dokončit/přepracovat: napište sem
  • Požadované články:
  • Dína a Šekem
  • Jákobovi synové
  • Chananiáš a Safira

e

Média použitá na této stránce