Portál:Fytoenergetika a kompostárenství

Portál fytoenergetiky a kompostárenství

Fytoenergetika je souhrn technologií umožňujících energetické využívání biomasy. Jde především o přímé spalování v domovních kotlících či v kotlích centrálního zásobování teplem. Rozvíjejí se však i další technologie, jako je anaerobní digesce, výroba bionafty, etanolu, apod.

Fytoenergetika má ze všech oborů využívání obnovitelných zdrojů energie největší potenciál. Většinou se uvádí okolo 80 %. Je schopna zabezpečit pevná, plynná i kapalná paliva. V současné době je z biomasy v ČR vyráběno kolem 2 % veškeré energie. Do roku 2010 by mělo dojít k nárůstu na 6 % a do roku 2020 na 10 %. Zdali se tak opravdu stane záleží na tom, zda budeme plnit své závazky, jež jsme přijali v Kjótu a které máme coby člen EU.

Základní témata


FytoenergetikaBiomasaSkleníkový efekt


Pěstování biomasy
Rychlerostoucí dřevinyEnergetické byliny


Zbytková biomasa
HnůjKejdaSlámaDřevo


Energetické využívání biomasy
SpalováníZplyňováníRychlá pyrolýzaAnaerobní digesceAlkoholové kvašeníEsterifikace


Průmyslové využívání biomasy
BiorafinerieBioplast


Kompostárenství
Biologicky rozložitelné odpady - KompostováníMechanicko-biologická úpravaBiologická stabilita


Bioremediace
BioremediaceFytoremediace


Základní kategorie

Fytoenergetika
Biopaliva
Biomasa
Dřevo
Energetické rostliny
Kompostování
Kompostárenství
Bioremediace
žádné podkategorie.

O Portálu

Strohräder.jpg

Encyklopedie fytoenergetiky byla vytvořena v rámci projektu CZ Biom podpořeném Státním fondem životního prostředí. Na projektu spolupracovali Econnect, Výzkumný ústav rostlinné výroby a Výzkumný ústav zemědělské techniky. Inspirací k tomuto projektu byla a je Wikipedie.

Projekt začal být realizován koncem roku 2003. Původně byla encyklopedie vytvářena na adrese www.biom.cz, kde byl nainstalován program MediaWiki. V průběhu řešení projektu se ukázalo, že je vhodnější všechna vytvořená hesla přenést na Wikipedii. Důvody byly následující:

  • Potřeba hlubší integrace do Wikipedie
  • Univerzálnější pojetí v rámci projektu vytvořené funkce, která umožní uživatelům publikačního systému APC Action Apps automaticky vytvářet v záznamech odkazy na hesla ve Wikipedii
  • Snížení nákladů na údržbu (instalaci nových verzí Wikipedie)
  • Problémy s poškozováním obsahu na www.biom.cz

Encyklopedie je dále doplňována a aktualizována i po ukončení projektu (na náklady CZ Biom).

Související články

  • Články týkající se témat, ale nedostatečně zpracované lze označit šablonou {{Pahýl}}.
  • Z článků týkajících se obsahu portálu můžete na tento portál odkázat šablonou {{Portály|Fytoenergetika a kompostárenství}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}. V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, vizte návod.

Média použitá na této stránce

Strohräder.jpg
Autor: unknown, Licence: CC BY-SA 3.0