Portál:Fytoenergetika a kompostárenství

Portál fytoenergetiky a kompostárenství

Fytoenergetika je souhrn technologií umožňujících energetické využívání biomasy. Jde především o přímé spalování v domovních kotlících či v kotlích centrálního zásobování teplem. Rozvíjejí se však i další technologie, jako je anaerobní digesce, výroba bionafty, etanolu, apod.

Fytoenergetika má ze všech oborů využívání obnovitelných zdrojů energie největší potenciál. Většinou se uvádí okolo 80 %. Je schopna zabezpečit pevná, plynná i kapalná paliva. V současné době je z biomasy v ČR vyráběno kolem 2 % veškeré energie. Do roku 2010 by mělo dojít k nárůstu na 6 % a do roku 2020 na 10 %. Zda-li se tak opravdu stane záleží na tom, zda budeme plnit své závazky, jež jsme přijali v Kjótu a které máme coby člen EU.

více o fytoenergetice...

Základní témata


Fytoenergetika - Biomasa - Skleníkový efekt


Pěstování biomasy
Rychlerostoucí dřeviny - Energetické byliny


Zbytková biomasa
Hnůj - Kejda - Sláma - Dřevo


Energetické využívání biomasy
Spalování - Zplyňování - Rychlá pyrolýza - Anaerobní digesce - Alkoholové kvašení - Esterifikace


Průmyslové využívání biomasy
Biorafinerie - Bioplast


Kompostárenství
Biologicky rozložitelné odpady - Kompostování - Mechanicko-biologická úprava - Biologická stabilita


Bioremediace
Bioremediace - Fytoremediace


Základní kategorie

Fytoenergetika
Biopaliva
Biomasa
Dřevo
Energetické rostliny
Kompostování
Kompostárenství
Bioremediace
žádné podkategorie.

O Portálu

Strohräder.jpg

Encyklopedie fytoenergetiky byla vytvořena v rámci projektu CZ Biom podpořeném Státním fondem životního prostředí. Na projektu spolupracovali Econnect, Výzkumný ústav rostlinné výroby a Výzkumný ústav zemědělské techniky. Inspirací k tomuto projektu byla a je Wikipedie.

Projekt začal být realizován koncem roku 2003. Původně byla encyklopedie vytvářena na adrese www.biom.cz, kde byl nainstalován program MediaWiki. V průběhu řešení projektu se ukázalo, že je vhodnější všechna vytvořená hesla přenést na Wikipedii. Důvody byly následující:

  • Potřeba hlubší integrace do Wikipedie
  • Univerzálnější pojetí v rámci projektu vytvořené funkce, která umožní uživatelům publikačního systému APC Action Apps automaticky vytvářet v záznamech odkazy na hesla ve Wikipedii
  • Snížení nákladů na údržbu (instalaci nových verzí Wikipedie)
  • Problémy s poškozováním obsahu na www.biom.cz

Encyklopedie je dále doplňována a aktualizována i po ukončení projektu (na náklady CZ Biom).

Související články

  • Články týkající se témat, ale nedostatečně zpracované lze označit šablonou {{Pahýl}}.
  • Z článků týkajících se obsahu portálu můžete na tento portál odkázat šablonou {{Portály|Fytoenergetika a kompostárenství}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}. V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, viz návod.

Média použitá na této stránce