Portál:Starověk


e

Portál:Starověk Pojem starověk označuje historické období vzniku a rozvoje prvních civilizací na Středním východě a v oblasti Středomoří, časově ohraničené jednak koncem pravěku (4. tisíciletí př. n. l.), jednak počátkem středověku (od 6./7. století). Počátek starověku lze vymezit dobou rozšíření písma na území staroorientálních říší Blízkého východu – v Mezopotámii (Sumer, Akkad, Babylón, Mitanni, Asýrie), v oblasti Íránské vysočiny (Elam, Médie, Persie), v Sýrii (Ugarit), na území Malé Asii (Chetité, Frýgie, Lýdie) a v Egyptě. Konec starověku spadá do doby rozpadu římské resp. sásánovské říše vyvolaném stěhováním národů a arabskou expanzí (zánik západořímské říše (476), smrt císaře Justiniána I. (565), smrt proroka Mohameda v roce 632).

Řecko-římské etapě dějin starověku, antice, se věnuje samostatný portál Antika. Starověkým dějinám Egypta se věnuje portál Starověký Egypt.

e

Článek

Bůh Thovt - patron písařů

Staroegyptské písemnictví je písemnictví starověkého Egypta z období let 2800 př. n. l.300 n. l. Pro zápis se používalo nejdříve hieroglyfického písma, z něhož později vzniklo na papyry používané písmo hieratické a démotické.

Jazykem používaným pro zápis byla archaická egyptština (používaná před rokem 2600 př. n. l.), stará egyptština (2600 př. n. l. – 2000 př. n. l.), střední (klasická) egyptština (2000 př. n. l. – 1300 př. n. l.), nová egyptština (1300 př. n. l. – 700 př. n. l.), démotština (7. století př. n. l. – 5. století n. l.) a koptština (4. století n. l. – 17. století n. l.). Za doby Ptolemaiovců a později v Římské době byly některé texty psány i v řečtině.

Naše znalosti o této literatuře se zakládají převážně na archeologických nálezech, protože se zánikem starověkého Egypta skončil zájem o tuto literaturu a proto se příliš nedochovala v řeckých a latinských přepisech.

Literatura se převážně zachovala na papyrech, ale texty byly také tesány do kamene, psány na dřevo a malovány na stěny hrobek.

Texty mají náboženský obsah, autobiografický, byla psána naučení pro následníky trůnu, sepsány byly činy některých faraonů. Také byly nalezeny texty obsahující povídky a bajky, matematické a lékařské texty a poezie.

Více...

e

Osobnost

Hérodotos

Hérodotos z Halikarnássu (starořecky Ἡρόδοτος Ἁλικαρνᾱσσεύς, asi 484 př. n. l. – asi mezi lety 430 a 420 př. n. l.) byl prvním významným antickým historikem, proto byl Cicerem nazván otcem dějepisu.

Mnoho cestoval (do Itálie na západě, do Babylonie na východě, do donských stepí na severu a k prvním nilským prahům na jihu). Soudil, že k historii je třeba přistupovat geograficky a ke geografii historicky (známý je jeho výrok, že "geografie je reálná, lidskou rukou vytvořená historie").

Ve svých Dějinách (Histories apodeixis, doslova "Výkaz vyzkoumaného bádání" nebo také "Výklad zjištěných poznatků") vytvořil v devíti knihách nejúplnější popis světa (oikúmené), známého Řekům ve druhé polovině 5. století př. n. l.

Více...

e

Obrázek

Blank papyrus paper.jpg


Čistý list papyru

e

Nové články

 • Kerkouane (arabsky كركوان; občas také Kerkuane) bylo punské město v severovýchodním Tunisku poblíž poloostrova Mys Bon. Toto fénické město bylo pravděpodobně opuštěno během první punské války (kolem 250 př. n. l.) a již nikdy nebylo znovu vybudováno.
 • Arabská mytologie nebo také Arabské pohanství, se týká souboru preislamických systémů víry.
 • Nimrud (Nimrúd) bylo starověké asyrské město, které leželo na řece Tigris jižně od Ninive. Ve starověkém období se nazývalo Kalchu (Kalach). Arabové ho později nazývali Nimrud podle legendárního lovce Nimroda.
 • Aššur-nadin-šumi byl král Babylónu v období mezi roky 700 - 694 př. n. l..
 • Silurové byli mocný a válečnický kmen ve starověké Británii, který sídlil přibližně na území hrabství Monmoutshire, Breconshire a Glamorganshire v jižním Walesu.
 • Dídó (2. pád Dídony, též Elissa) byla sestrou fénického krále Pigmalióna, bájná zakladateka a první královna Kartága. Spáchala sebevraždu poté, co ji opustil Aineiás, do kterého se beznadějně zamilovala.

e

Zajímavosti

Víte, že...

 • ureus, výsostný symbol moci egyptských panovníků, mohl být odvozen od specifické kadeře pravěkých libyjských náčelníků?
 • čínští císařové užívali ve svých titulech znaky, kterými byli předtím označováni výhradně bájní vládci z dávných dob?

e

Chybějící články

 • Er-li-tchou
 • Starověcí Egypťané, Kúš
 • Dahšúr
 • Baal
 • Telipinuš


e

Kategorie

Podkategorie z kategorie Starověk:

 • Asýrie
 • Starověký Egypt
 • Kartágo
 • Mezopotámie
 • Starověcí lidé
 • Starověká města
 • Starověké dějiny Židů
 • Starověké národy
 • Starověká Indie
 • Starověká Persie

Některé podkategorie týkající se antiky:

 • Starověké Řecko
 • Starověký Řím
 • Antické památky
 • Starověká města
 • Etruskové

e

Informace

Logo Wikimedia Commons  Multimediální obsah o Starověkém Egyptě na Commons

Logo Wikimedia Commons  Multimediální obsah o Sumerech na Commons

Logo Wikimedia Commons  Multimediální obsah o Asýrii na Commons

Logo Wikimedia Commons  Multimediální obsah o Chetitech na Commons

Logo Wikimedia Commons  Multimediální obsah o Starověkém Předním východě na Commons

Logo Wikimedia Commons  Multimediální obsah o Mezopotámii na Commons

Příbuzné portály

Discobolus icon.png   Antika

Pschent2.svg   Starověký Egypt

   Středověk

Kvalitní články

Tento článek patří mezi dobré v české Wikipedii  Dějiny Řecka

Také se můžete přidat k WikiProjektu Starověk.

e

Ostatní portály

Média použitá na této stránce

Blank papyrus paper.jpg
blank papyrus paper, Cairo, Egypt
AGMA Hérodote.jpg
Autor: unknown, Licence: CC-BY-SA-3.0
Pschent2.svg
Autor: , Licence: CC BY 2.5
Dvojitá koruna Dolního a Horního Egypta
Djehutij.jpg
Djehutij.jpg